سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- در درجه بندی دانشگاه های ایران-ذکر شده است-دانشگاه پزشکی شیراز281 مقاله داشته است دانشگاه شیراز246 مقاله داشته است علت اش چیست ؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

·   بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به تاریخ دانشگاه انکارا- سیمای دانشجویان اخرین مدل دانشجویان امریکائی است؟؟!! قدیم ترین دانشگاه ترکیه است- بیان میفرمایند- تاریخ وظائف دانشگاه انکارا وجریانات تصمیم گیرنده ان مربوط به دولت جوانی که جناب اقای اتاترک  میشود دقیقا یک دولت خام وبی تجربه و ورشکسته فرهنگی- اعتقادی  ولی رهبر ان مذهبی بخصوص رهبران روحانی مذهب حنفی بایدپاسخگو باشند- چون مدت مدیدی حکومت اسلامی درانجا بر پا بود- عکسی از از ان زمان که خیلی  عجیب است درکنار اقای اتاترک هیت دولت همه لباس  غربی وکراوات دارند—بسیار دقیق میفرماید—تاسیس جمهوری ترکیه به مراتب- بیش از تغیر یک حکومت بوده است- دقیقا یک حرکت انقلابی ضد اسلام رخ داده است!!-ادامه میدهد-یک تحول عظیم تغیرات اجتماعی بر پایه علوم جدید غرب بوده است- سازمانهای جدید وارزش های مدرن معاصراساس قرار گرفته است خیلی عجیب است این شوک بزرگ را ملت تحمل کر ده است ومیبایست علت شناسی اجتماعی گشترده ای انجام بگیرد – سازمانهای دانشگاه انکارا یکی از دغدغه های  جناب اقای اتا ترک بوده است که دستورات بسیارمهم ایشان در باره خصوصیات  واهداف- اموزش های متعالیه بوده که بیشتر حکومت را راضی ومورد اعتماد قراردهد تا سازمانهای کشوری را- علت تاسیس دانشگاه انکارا بخاطر علاقه شخصی جناب اقای اتا ترک بوده است؟؟!!برای این خاط  وبه منظور قوانین وایده های انقلابی ایشان بوده است!!- اتفاقات بعدی تماما براساس دفاع این اصول وان ایده ها بوده است که بنام مدرنیته تعریف میشود-!! و نشر علم وروشنگری در سرتاسر کشور!!دانشگاه سال تاسیس ان بیان نشده است ولی از قران دردرسال 1924 بایدتاسیس شده باشد وتا سال 1925  دانشگاه حقوق براساس دانشگاهی قبلی عثمانی که بنام مکتب ملوکیه مشهور بوده است قوانین حقوق را تدریس میکرده است ولی از سال1925 حقوق تغیر ساختاری بسیار مهمی پیدا کرد وجالب است اولین دانشکده حقوق بوده است؟؟!! ودر سصال 1933 دانشکده کشاورزی وسپس دانشکده علوم انسانی – که به جمع اوری اطلاعات فرهنگ اناطولی وماخذ وذخائران بوده است میبایست تمدن ترکیه درنزدکی ایران در استان وان جستجو کر د- وسپس دانشکده زبان های خارجی  وفرهنگ های خارجی تاثیر گذار درترکیه وسپس علوم سیاسی بر اساس مکتب ملوکیه تا سال 1936  بوده وبادستور جناب اقای اتاترک تغیرات عمده رخ داده است بعلت جنگ جهانی دوم- تا سال1945 بعقب افتاده است- وجالب است که دانشکده پزشکی- تا سال 2007 جزو دانشکده علوم بهداشتی بوده است-

·        


ارسال شده در توسط علی

·   بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به تاریخ دانشگاه انکارا- سیمای دانشجویان اخرین مدل دانشجویان امریکائی است؟؟!! قدیم ترین دانشگاه ترکیه است- بیان میفرمایند- تاریخ وظائف دانشگاه انکارا وجریانات تصمیم گیرنده ان مربوط به دولت جوانی که جناب اقای اتاترک  میشود دقیقا یک دولت خام وبی تجربه و ورشکسته فرهنگی- اعتقادی  ولی رهبر ان مذهبی بخصوص رهبران روحانی مذهب حنفی بایدپاسخگو باشند- چون مدت مدیدی حکومت اسلامی درانجا بر پا بود- عکسی از از ان زمان که خیلی  عجیب است درکنار اقای اتاترک هیت دولت همه لباس  غربی وکراوات دارند—بسیار دقیق میفرماید—تاسیس جمهوری ترکیه به مراتب- بیش از تغیر یک حکومت بوده است- دقیقا یک حرکت انقلابی ضد اسلام رخ داده است!!-ادامه میدهد-یک تحول عظیم تغیرات اجتماعی بر پایه علوم جدید غرب بوده است- سازمانهای جدید وارزش های مدرن معاصراساس قرار گرفته است خیلی عجیب است این شوک بزرگ را ملت تحمل کر ده است ومیبایست علت شناسی اجتماعی گشترده ای انجام بگیرد – سازمانهای دانشگاه انکارا یکی از دغدغه های  جناب اقای اتا ترک بوده است که دستورات بسیارمهم ایشان در باره خصوصیات  واهداف- اموزش های متعالیه بوده که بیشتر حکومت را راضی ومورد اعتماد قراردهد تا سازمانهای کشوری را- علت تاسیس دانشگاه انکارا بخاطر علاقه شخصی جناب اقای اتا ترک بوده است؟؟!!برای این خاط  وبه منظور قوانین وایده های انقلابی ایشان بوده است!!- اتفاقات بعدی تماما براساس دفاع این اصول وان ایده ها بوده است که بنام مدرنیته تعریف میشود-!! و نشر علم وروشنگری در سرتاسر کشور!!دانشگاه سال تاسیس ان بیان نشده است ولی از قران دردرسال 1924 بایدتاسیس شده باشد وتا سال 1925  دانشگاه حقوق براساس دانشگاهی قبلی عثمانی که بنام مکتب ملوکیه مشهور بوده است قوانین حقوق را تدریس میکرده است ولی از سال1925 حقوق تغیر ساختاری بسیار مهمی پیدا کرد وجالب است اولین دانشکده حقوق بوده است؟؟!! ودر سصال 1933 دانشکده کشاورزی وسپس دانشکده علوم انسانی – که به جمع اوری اطلاعات فرهنگ اناطولی وماخذ وذخائران بوده است میبایست تمدن ترکیه درنزدکی ایران در استان وان جستجو کر د- وسپس دانشکده زبان های خارجی  وفرهنگ های خارجی تاثیر گذار درترکیه وسپس علوم سیاسی بر اساس مکتب ملوکیه تا سال 1936  بوده وبادستور جناب اقای اتاترک تغیرات عمده رخ داده است بعلت جنگ جهانی دوم- تا سال1945 بعقب افتاده است- وجالب است که دانشکده پزشکی- تا سال 2007 جزو دانشکده علوم بهداشتی بوده است-

·        


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر  وهابیت- انسان بایدهمیشه درجهت تکامل گام بزند وارتقا دادن از اساس عقلانی انسان است که بقول علما نقاط ضعف را تبدیل به نقاط قوت کند- ولی این ارتقا باید نبوغ وفرهیختگان ودانشمندان بنام بپذیرند نه افراد ساده لوح معلوم الحال چنانچه فرهیختگان نپذیرنند نشانه عدم عقلانی بودن ودرست بودن ان است ومخالفت بافرهیختگان نشانه حماقت وجهل است- میگویند درقبل درایران بیمارستان کم بود دکتر هم کم بود یک دکتر جوان هم ریس بیمارستان  بود وهم پزشک بود یک صبح دید جمعیتی عظیمی در داخل وخارج بیمارستان جمع شده است وحشت کرد وبه پرستار فرمودند به همه سه قاشق فلوس که یک داروئی بود که تصور میکنم ضد اسهال بود بدهید همه گفتند خدا پدراش بی امرزد- از استادی تعریف میکردند که ایاشان درفرانسه ریاضیات خوانده بود یک استدلال مفصل از یک قضیه ایشان دریک دفتری نوشته بود اخرین صفحه سطور اخر پسر کوچک اش اب میریزد وپاک میشود ایاشن فکر میکند ویک راه حل پیدا میکند که ظاهرا درست بوده است چون جواب مشخص بوده است واین مطلب درس میدهد فقط یک شاگرد میفرماید استادمثل اینکه دراین محل لنگی داردولی استادفکری میکند ومیفرماید لنگی ندارد بعداز مدتی درحال مطالعه یک کتاب جدیدریاضی بزبان فرانسه بوده است ودرضمن روزنامه نگاهمیکرده است یکدفعه جرقه ای بذهن میزند ومطلب به یاداش می اید وایشان بدفتر دانشگاه میرود که نمره فلان دانشجو که هیجده دبوده است بیست کنید وبه ایشان خبر دهید- یک فستیوال تئاتر در ژآپون بر پا شده بود واز یک نقاد تاتئر معروف امریکائی دعوت شد که جزو هیت ژوری باشند یک مقاله نوشته است در یک سایت انگلیسی ژاپون- تاتئری که برنده شده است- نکته اول این است فرهنگ سابق ژاپون امروزه کاربرد زیادی ندارد واین را ژاپونی هافهمیدند اولی مهمترین نکته  همین است که عظمت اسلام ناب همین جا است که اصول وبسیاری فروع ان تا قیامت جوابگو بنحو احسن است تئاتر تقلیدی از تئاتری لمریکائی است که نقد جنایت های اخلاقی جامعه را میکند وبه نظر حقیر رشته های علوم انسانی بخصوص حقوق این علم راهم باید اضافه کنند وبر ای ان راه حلی پیدا کنند نه ماند اخیرا امریکا باکشتن بخواهد کنترول اخلاقی کند؟؟!!  نکته ایشان درکوتاه مدت درژاپون درک کرده است که این جنایات اخلاقی دراین تئاتر سی درصد واقعیت دارد ومابقیه تقلید والگو گیری از امریکا است؟؟ ایاشن نقد کرده  است واقعیت رابگوئید .واین تقلید ادا واصول دراوردن یعنی هفتاد  درصد هنر بر ای هنر ایشان بدرستی گفته است فرهنگ که مثال بیاورم مانند شعر است مثلا شعر ائینی دربرای کربلا اصول عقلانی کی است ولی هر شعاری باز زاویه وسلیقه وتجربه واگاهی باسطحی که مایل است بیان میکند وهیک س نباید یک سبک ویک منش ویکنوع تجربه وعناصر یکسان باشد وایشان فرموده است فرهنگ خود مطابق عناصر فرهنگی اصیل وعقلانی وبه ثبت رسیده بیان کنید مردم هاج واج بودند ودرضمن از نقدهای امریکائی بر ای فرهنگ خوداش درتائر بکاربرده استکه پایگاه ضعیفی   درژاپون دارد وبه همین دلیل بیشتر نقادان هنری به اشتباه افتادند وایشان بیان کرده است دقیقا وهابیت همین راه رفته است وتنها یک مشت عوام بیسواد از ان میتواندخشنود باشد واینهم موقتی است – یکی از علما میفرمودند که وهابیت جواب ما راندارد چگونه جواب نکیر ومنکر دارد که صدمتربه بیشتر از ما به مطالب وجریانات وقضایا مطلع است!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—شفاعت- بحث مفصلی است که اساتید برجسته من جمله حضرت ایت اللهمحمدی رحمت الله علیه  درکانال ولایت بحث مفصلی را دارند- اما وجیزه ای من درباره شافعت در رد شفاعت وهابیت چند نکته ای رابیان کنم- اقایان تصور میکنند درهر امری خداوندمنان فردی را شریک خود کرد این شرک است-ویک شتر مرغ بازی راه انداختند اگر دلیل از قران بیاورید قبول نمیکنند ومیگویند دلیل از سنت بیاورید ودلیل از سنت بیاورید میگویند دلیل از قران بیاورید ومداوم احادیث خودرا سبک وسنگین میکنند وان حدیثی کهخود میخواهند انتخاب میکنند وکاری بدرستی حدیث ندارد ودرحقیقت همیشه یک راه فرار بر ای خود درست میکنند بودن انکه روی دلیل مدعی دقیقا تمرکز بدهند که درست است یانیست- شفاعت درلغت یعنی کسی ویاوسیله ای که به فردی کمک کند در دین اسلام وبطور کلی در دین هیچ امری بدون شرط نیست وان شرط باید عقلانی باشد ولو رحمت الهی باشد وگرنه خلق جهنم بی معنا بود- درجات بهشت بی معنا بود- وهر شرطی هم حکمت دارد وهرچه حکمت دارد شرک نیست- شرک درجائی است که عقلانی وحیکمانه نیست-  میگویند- فردی کنار بت امد ونشست وفردی هم پشت سرش بود مدتی سکوت کرد وبعد بلند گفت ای بت شراب منرا تهیه کن که سخت به ان محتاج هستم وبی بضاعت هستم فردی که پشت سرش بود گفت من دعای راشنیدم تا فلان مدت خودرا درشراب غرق کن که من انراتهیه میکنم- هر اخلاق نیک الهی که قابل پیاده شدن درانسان است خداوندمنان دستوراش را داده است با درنظر گرفتن مقام کبریائی  الهی- شفاعت ازان جمله است-نمونه ها در نماز میت اگر چهل فرد از میت تعریف کنند خداوندمنان ان میت را ولو گناه داشته باشد میبخشد- این شفاعت است-درنماز وتر چهل مومن راباید دعا کرد که خداوندمنان از کناهان انها درگذرد هرکسی درحق مومنی دعا کند خداوندهم علاوه برمشکلات ان فرد را رفع میکند مشکلات دعا کننده را هم رفع میکند- مرد برای همسرش وزن بر ای همسرش دعا کند مستجاب میشود والدین بر ای فرزندان وفرزندان برای والدین وغیره صلوات برای چهارده معصوم علیهم السلام ودعای چهارده معصوم علیهم السلام اجمعین بر ای مومنین ومسلمانان- زمان حضرت موسی علیه السلام خشک سالی شد حضرت از خداوندمنان باران خواست حق جل وجلاله فرمودند فلان تعداد از افرادی که گناه نکردن دربیابان جمع شوند شما دعا کنید وانها امین بگویند حضرت مثلا تعدادهفتصدنفر جمع کرد وجوانی امد وگفت اجازه دهیدمنهم باشم که شهرتی بریا خود شست وپا کند ولی غیابا اهل گناه بود این چه ئمعنا میدهد چه نیازی به این تعداد افراد است؟؟ دعا کردند وامین گفتند وباران نیامد تا سه بار حضرت موسی علیه السلام خداوندمنان بهنظر میرسدبراساس بعضی علما  باطن ر ابه ایشان نشان نمیداد- دلیل انرا یکی از علما فرمودند بشدت غیرتی بودند وظرفیت کم داشتند وبافرد درگیر میشدند حضرت موسی علیه السلام به حق جل وجلاله الشریف چرا باران نیامد خداوندمنان فرمود یک گناه کار است انرا از جماعت بیرون کنید تا باران بیاید حضرت فرمود انکس که گناه کار است عبایش برسر بکشد واز جماعت خارج شود جوان به خداوندفرمودکه خدایا من توبه کردم ومن را رسوا نکن بلافاصله باران امد پس یک دلیل بر ای باران نیامدند بر ای توبه این فرد بوده است- حضرت موسی علیه السلام از خداوند منان پرسیدند اعمال من نقص دارد یاندارد حضرت حق جل وجلاله الشریف سه نقص دارد- حضرت موسی علیه السلام پرسید انها کدام هست تا من برطرف کنم خداوندمنان فرمود من مریض شدم به عیادت من نیامدی!! حضرت فرمود شما که مریض نمیشوید حق وجل وجلاله فرمودند فلان مومن مریض بودوبه عیادت نرفتی درحدیث است تقرب الهی سه مرحله دارد شرافت- کرامت –عزت همه توسط علم وعمل که چهارده معصوم علیهم السلام دراوج هستند شاید یکنوع وحدت کمی مسئله ساز باشد ولی فنا معنا میدهدذ- خداوندمنان به حضرت موسی علیه السلام فرمودند زمانی که میائی تابوت حضرت یوسف عیله السلام را باخودبیار حضرت موسی علیه السلام سئوا ل کردتابوت کجا است-خداوندمنان نفرمود –فلان ادرس- یانور را تعقیب کن یاحضرت جبرائیل علیه السلام راهنمائی میکند فرمودند پیرزنی است که محل رامیدادند- این پیرزن سختی های زیادی در دوران فرعون بخاطر دین اش تحمل کرده بود وحضرت موسی درجمع ندا دادند ان پیرزنی جایگاه قبر حضرت موسی علیه السلام را میداند نزد من اید پیرزن امد وان حضرت سلام الله علیه فرمودن جای قبر  رابه من نشان بدهد ایان فرمودند شرط دارد؟؟ حضرت موسی  علیه السلام فرمودند شرط چیست – ایاشن گفت بامن دربهشت ازدواج کنی- حضرت موسی علیه السلام جریان رابه خداوندمنان گفت- وخداوندمنان جل وچلاله الشریف فرمودندشرط را بپذیر- حضرت ابراهیم علیه السلام به مقام خلیل الله رسید ان حضرت صلواته الله علیه واله والسلم از خداوندمنان پرسید دلیل این مقام چیست –خداوندمنان جل وجلاله الشریف فرمودند چون تو مردم دوست هستی ودر رفع مشکلا ت انها سخت میکوشی- پس اقایان یا این احادیث قبول نکنند ویاخداوندمنان خود شرک راساخته است یا شیعه درست میگوید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای عقیل هاشمی درباره عقل – بسیار بحث کودکانه ودرحقیقت احمقانه ای مطرح کردند- وعقل درشناخت  عقلانی محض رد کردند- که خود این بحث   یک بحث عقلانی محض است؟؟ که اثبات نکردند وشعار دادند بر خلاف تمام فیلسوفان اسلامی وجهان بیان کردند ومشخص میشود که عقل وکاربرد انرا نمی شناسند!! تمام علوم از اغاغز با عقل محض شروع میشود ودرمسیر ویافرایند عقل بازرسی میکند ودرنتیجه گیری عقل باید تائید وامضا کند ولو تفسیر قران وحدیث وسنت وغیره باشد- مقدمه دوم دین از منبع غیب سرچشمه میگیرد-  وشناخت حقایق غیبی نیاز مبرم به عقل دارد- تا ذعقل تائید کند گامی به پیش گذاشته نمیشود  وپیش بینی ها باعقل است لذا درغرب توجه ای عمیق به این نوع دانشمندان دارند- یک هنرمند نقاش تزاری یک سبکی بدیع دارد که دردنیا منحصر بفرد است وشوروی به همین خاطر روی ان فرد کار نکرد ودر سطح هنرمندان درجه دو خود گذاشت وفقط چندین سطر درباره ان وشت ودرغرب دوهزار دانشمند هنرمند روی ان کار کردند تا اسرار ان فرد کشف کنند وبعضی هنرمندان حتی کمونیست شوروی به همنی علت درسفرهای دولتی که به انگلستان امدند وازان دهکده بودند همکاری داوطلبانه با انگلستان ایجاد کردند-  قویترین مهندسیدر انگلستان وغرب مهندسی زیر دریائی است وان زمان هوش ونبوغ عجیبی میخواسته است- چون یک قطعه در داخل موتور خراب میشد وفقط نیم ساعت تاغرق وقت داشتند که انراپیدا کنند وباز کنند وتعمیر کنند وببندند وبسیاری  ازز یر دریائی بهعلت عدم درک غرق شدند در پز شکی ژن شناسی همین نکته رادارد که انشا الله بحث جدا گانه میطلبد- در مسائل نظامی –  پلیسی- روحی وروانی غیره نقش تعین کننده دارد- در حدیث است که پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین  امده اند که عقل وهوش که باان حقایق  غیبی وماورائی ومتافیزیکی وعلوم را احیا وباور کنند- عظیم ترین واساسی ترین وزیر بنا ترین کار همین است- قران میفرماید  افلا تعقلون- اقای هاشمی کمی به این ایه اگردقت میکرد- متوجه میشد عقل درحد استاندارد همه یکسان هستند وگرنه میفرمود انهائی که عقل شان میرسد به این دین ایمان بیاورند پ درحد  استاندارد همه یکی  هستند شمافرمودید عقل ها متفاوت است ومتضاد یک دیگر است اگر چنین است هرکسی مطابق عقل خود بایدمذهبی را قبول کند وشماحقندارید مذاهب دیگر نفیه کنید واگر میفرمائید سنت میتواند وحدت دهد وانهم سنت وهابیت عقل بسیاری بران اشکا ل میگیرنند  واگربفرمائید مطابق عقل ماعمل کنید ودیگران خواهند گفت شما مطابق عقل ما عمل کنید وبر ای وحدت بایدعقل همه یکسان باشد- انشالله متوجه مطالب شدید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای عقیل هاشمی درباره عقل – بسیار بحث کودکانه ودرحقیقت احمقانه ای مطرح کردند- وعقل درشناخت  عقلانی محض رد کردند- که خود این بحث   یک بحث عقلانی محض است؟؟ که اثبات نکردند وشعار دادند بر خلاف تمام فیلسوفان اسلامی وجهان بیان کردند ومشخص میشود که عقل وکاربرد انرا نمی شناسند!! تمام علوم از اغاغز با عقل محض شروع میشود ودرمسیر ویافرایند عقل بازرسی میکند ودرنتیجه گیری عقل باید تائید وامضا کند ولو تفسیر قران وحدیث وسنت وغیره باشد- مقدمه دوم دین از منبع غیب سرچشمه میگیرد-  وشناخت حقایق غیبی نیاز مبرم به عقل دارد- تا ذعقل تائید کند گامی به پیش گذاشته نمیشود  وپیش بینی ها باعقل است لذا درغرب توجه ای عمیق به این نوع دانشمندان دارند- یک هنرمند نقاش تزاری یک سبکی بدیع دارد که دردنیا منحصر بفرد است وشوروی به همین خاطر روی ان فرد کار نکرد ودر سطح هنرمندان درجه دو خود گذاشت وفقط چندین سطر درباره ان وشت ودرغرب دوهزار دانشمند هنرمند روی ان کار کردند تا اسرار ان فرد کشف کنند وبعضی هنرمندان حتی کمونیست شوروی به همنی علت درسفرهای دولتی که به انگلستان امدند وازان دهکده بودند همکاری داوطلبانه با انگلستان ایجاد کردند-  قویترین مهندسیدر انگلستان وغرب مهندسی زیر دریائی است وان زمان هوش ونبوغ عجیبی میخواسته است- چون یک قطعه در داخل موتور خراب میشد وفقط نیم ساعت تاغرق وقت داشتند که انراپیدا کنند وباز کنند وتعمیر کنند وببندند وبسیاری  ازز یر دریائی بهعلت عدم درک غرق شدند در پز شکی ژن شناسی همین نکته رادارد که انشا الله بحث جدا گانه میطلبد- در مسائل نظامی –  پلیسی- روحی وروانی غیره نقش تعین کننده دارد- در حدیث است که پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین  امده اند که عقل وهوش که باان حقایق  غیبی وماورائی ومتافیزیکی وعلوم را احیا وباور کنند- عظیم ترین واساسی ترین وزیر بنا ترین کار همین است- قران میفرماید  افلا تعقلون- اقای هاشمی کمی به این ایه اگردقت میکرد- متوجه میشد عقل درحد استاندارد همه یکسان هستند وگرنه میفرمود انهائی که عقل شان میرسد به این دین ایمان بیاورند پ درحد  استاندارد همه یکی  هستند شمافرمودید عقل ها متفاوت است ومتضاد یک دیگر است اگر چنین است هرکسی مطابق عقل خود بایدمذهبی را قبول کند وشماحقندارید مذاهب دیگر نفیه کنید واگر میفرمائید سنت میتواند وحدت دهد وانهم سنت وهابیت عقل بسیاری بران اشکا ل میگیرنند  واگربفرمائید مطابق عقل ماعمل کنید ودیگران خواهند گفت شما مطابق عقل ما عمل کنید وبر ای وحدت بایدعقل همه یکسان باشد- انشالله متوجه مطالب شدید-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99