سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به سایت کلمه- جناب شیخ عبدالفتاح خدمتی درسالگرد سال پنجم سایت کلمه فرمودند علت انکه این چهار مذهب تسنن وجود دارددلیل نمیشود که مذهب جدیدی نباشد وعلت باقی ماندن ان چهارمذهب علاقه مردم دانستند درحالیکه به شهادت تاریخ پشتبانی سیسات طاغوتی از انان وکوبیدن طاغات های مذهبی نما از دیگرفرق باعث نابودی انان شد یعنی تحمیل کر دن مذهب که بسیار زشت وغیر اسلامی است- پس وحدت بایدبین مذاهب اسلامی باشد کا ایشان سایت کلمه یکی از ارکان اش وحدت مسلمانان میداند اگر این چنین است  چرا تمام مذاهب اسلامی غیر ازمذهب  وهابیت اولیه کافر ومشرک وخرافه میدانید وعذاب را بر ای انها علمای وهابی بسیار شیرین میدانند؟؟!! ساکت هستید؟؟ ایشان بیان کرد ما اهل بیت مکرم راصلواته الله علیه واله والسلم را احترام میکنیم وقبول داریم-درحالیکه در زیرنویس نوشتند صلواته الله علیه والسلم واله را نونشتند که به اهلبیت مکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بازمیگردد این نشانه دوستی واحترام برای اهلبیت مکرم صلواته الله علیه واله والسلم است؟؟- ایشان ادعا کرد که ما دقیق ترین اخبار را بیان میکنیم- امروزه اخبار سوریه وعراق درصدراخبار کانالهای غربی وبخصوص اروپائی است که ایاشن یکی از انها هم بیان نکرده است دقیقا درجهت داعش اخبار پخش میکند؟؟ یکی از این کانال ها اروپائی – بنام – بلوم برگ یرووپ است که حتی دربخش اقتصادی اش یک ستون اخابر درصدر را دارد امروز نوشت درچند لحظه قبل کرده ها هابکمک نیروی اتلاف از طریق هواپیما راه درحدود دویست دهکده کرد را که کالا  میتوانست از ترکیه وارد کند که سرچشمه اش تل بیضا بود توانستند باز کنند- این نشانه رحمت و وحدت بین مسلمانان است وشما مانند سازمان ملل متحد ودیگرسازمانهای حقوق بشر هیچگونه عکس العمل نشان ندادید؟؟ که اینها درحد حیوان نجس هستند؟؟ وسپس – کانال –بی – بی –سی انگلستان درکانال فارسی بیان که داعش زمانی که ب رانه تسلط داشت هرجنایتی که نمیشود گفت انجام داد وحال که کردها حاکمشدند انها هم هرجنایتی نمیشود گفت انجام دادند  وشما ساکت بودید واز داعش دفاع میکردید تاثیر این اخبار بر جهان چه خواهد بود- چرا مانند کبک سرتان دربرف کردید- ایشان فرمودند تخیر واستنباط مخصوص ائمه مذاهب است وعوام الناس فقط بایدتقلید کنند درحالیکه جناب اقای عقیل هاشمی که امروز کارگردان بودند قبلا قرمودند تقلید احمقانه است چگونه شدامروز تقلید عاقلانه است اما تقلید دراصول نیست دراصول دین بایدهرفرد مجتهد شود وبایدبه اینتجه بر سد که مرجع اش شرایط لازم دارد وامامت جزو اصول دین است- جناب اقای خدمتی درچندجلسه قبل فرمودنند عبادات احکام اش مخصوص خداوند است وهیج کس حق ندارد قوانین الهی را تغیر دهد که این بدعت وشرک است ایا":حج": جزو عبادات هست یانیست اگرهست به چه دلیل جناب خلیفه دوم فرمودندمن دوحکم را حرام اعلام میکنم وهرکس مرتکب شدحد وشلاق جاری میسازم یکی از انها نماز طواف نسا است ودومی  متعه است- فرض کنیم ایاشن چنین حقی بر ای خود فرض کرده باشد- وعده ای طرفدار داشته باشد وایاشن حق ندارد جلوی دیگران بگیرد چون انها استنباط دیگری دارند چه برسد که حدبزند این داعش از ایشان تبعیت کرده است وانر بر اساس تکامل که جناب ابن تیمه داده است داردجاری میکند- کار به اینجا رسیدهاست که کردهای عراق گفتند- ماخودمختاری میخواهیم وتمام اعراب از کردستان اخراج میکنیم این وحدتی است ابن وهاب ساخته است؟؟ اگر شیعیان مظلوم هستند بر ادرا ن سنی بیشتر مظلوم هستند وحقیقت به انها نرسیده است- نمیدانندکه تمام علمای اهل تسنن فرمودند حضرت زهراعلیها السلام والها والسمه درتمام مدت ششماه از ولایت علی علیه السلام حمایت میکرد ایا بیان ایشان نص هست یانیست اگرهست اجماع میلیاردی هم ارزش ندارد متاسفانه دربین برادران اهل تسنن سیاست برفقهات میچربد من بعنوان نمانیده شیرازدریک گردهمائی درتهران شرکت داشتم ودریک مینی بوس همراه برادرانوخواهران به سمت مجلس میرفتیم دوتااز برادران ازاهل تسنن واز کردستان بودم من از ایاشن سئوال کردم ایا این مطلب واقعیت دارد که شمامعتقدهستید که تعداد زنان پیا مبر  اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم چهارتا این عقدی بوده است مابقیه چی بوده است-فرمودند صحیح است ومابقیه جاریه بوده است یعنی کنیز بوده است درحالیکه یکی از انان حضرت ماریه علیها السلام جاریه بوده است خانی از طهرا ن فرمودند خیر اینطورنیست مابقیه متعه بوده است چون شما متعه قبول ندارید انراتبدیل به جاریه کردید واین امر علت سیاسی دارد ولی شکا شیعه رامیکوبیدکه به پیغمبر اکر م صلولته اللهعلیه واله والسلم تهمت ناروا زدند واین امر شرک وبدعت واهل جهنم هستند ودرهیچ گردهمائی مناظره هم شرکت نمیکنید وهیچگاه حقیقت رانمیپذیرید ونمی گویئد ماچنین نص داریم وانها نص دیگری دارند ؟؟!—بدنیست  اینرا هم بگویم  که براساس خبر بلوم برگ- یک شرکت هواپیمائی  هندی از این به بعد از  قطعات  هواپیما های  بوئینگ خوداش را از ساخت داخل تامین میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک کارشناس غربی فرهنگ راتعریف میکند مانندان است  که فردی درقفسیبه زیر اب ببریم ان فرد ازادای رافقط در محوطه داخلی قفس تعریف میکند وجرئت ندارد از قفس خارج شود- زیرا همه چیز را خطرناک میبیند وبرا ی اوناشناخته است- درامریکا شخصی که نابغه بود یک شرکت چاپ زد روزنامه وکتاب چاپ میکرد –متخصص شناخت متخصص هم بود کم کم بفکراش رسید که حروف رامتنوع کند متخصصینی را استخدام کر د وبا سازمان مختلف زیر ربط تماس گرفت تعدادی حروف جدید رافراهم کرد زومانی کتاب ویاروز نامه بر ای چاپ میامد کارشناسان رایگان پیشنهاد میدادند از این حروف درفلانجا استفاده کنید وهمچنین درکتب کم کم کارش بالا گرفت به عکس پرداخت انهم بهمین ترتیب کم کم تحقیاتی  راشروع کرد کهمردم به چه موضوعات علاقه های زیادی داراند وپس از تحقیقات اکادمیکی مفصل به روزنامه ها ونویسندگان پیشنهاد میداد وگاهی درکتب خوداش هم شریک میشد باز پیشرفت کرد درامریکا واروپا سنت است بین ساعت ده  تاده ونیم  استراحت میدهند اطاق این کارشناسان پشت اطاق او بود که صدا بخوبی میامدمتوجه شدبیشتر بحث انها درباره سکس است بودن انکه از انها سئوال کنند باخودفکرداین موضوع مسئله امریکا وحتی اروپا هم میتواند باشد دلیلی انکه این متخصصین به سکس اینهمه توجه دارند چیست؟؟! تحقیقات نشان داد که امریکا عصاره نژاد ها وفرهنگ های دنیا است جوانان زودعاشق یک دختری از نژاد دیگر وفرهنگ دیگر میشوند تاثیرفرهنگ را نمیدانند بعداز مدتی اختلافات شروع میشود وتاثیر بر وی مسائل جنسی میگذارد زنان سرد مزاج ومردان عاصی وگریز از منزل میشوندوبهمین دلیل تنها درامریکا پزشکی جنسی رشد فوق العادهپیدا کرد وهمین چنین روانپزشکی وروانکاوی چون پول ساز بود بقفکر جله ": پلِی بوی:"یعنی بازیچه پسران که بعدا گسترش به بازیجه دختران  اضافه شد که دریک مجله بود او سعی کرد این مشکل علمی مطرح وحل کند لذا تحقیقات دراین دمورد بعنوان دست اول با هزینه گزاف میخرید کم کم عکس های قبلا مجالات کثیف فقط البوم عکس بودند وهرکس  راضی میشد درمقابل دروبین لخت شود از عکس تهیه میکردند ولی پلی بوی عکس ها پیام دارد ومیتوانر روحیان ویافرهنگ جنسی فرد رابسنجد وبه روانشناسان دستور ساخت یک روانسنج سکسی داد که تا نودوپنج درصد دقیق است که دردبیرستانها غرب ودانشگاه درکلاس سکسولوژی مطالب این مجله مطرح میشود حال اگر از یک نفر تست بگیرند وجواب ان  نشاندهنده  که ان فرد متعادل استح—دقدیقا اعوذبالله-  خدا را دیه است جن دیده است فرشته دیده است یک دره  صدکیلومتری نزدیک پایش بوجود امده است در انگلستاندر درسکسولوژی مداوم میفرمایند که سکس چزی پلیدی نیست بخصوص وبر ای دختران که حرف درستی است ولی دختران باید تظاهرات سکسی داشته باشند – یهین با پسرا رف وامد داشته باشند لبخن بز ند سرتکان بدهند باابرو چشم باز ی کنند که پسران جرئت کنند نزدیک شوند وصمیمی شوند  واین غلط است شناخت نقطه تعادل فقط خداوندمنان میداند ولی اگرانسان باعقل وفطرت انرادرک کرد فلسفه ها وفرهنگ های افراط وتفریط بقول قران انچنان تزئین میشود که علی الظاهر گوی را از دست هدایت الهی  خارج میکنند نمونه خوب ان امروز افغانستان است یک نگاه سطحی افراط وتفریط بخوبی روشن است وهمانها دشمن مستقیم وغیرمستقیم فرنگ شیعه هستند- چون دران قفس گیر افتادند البته کارهم کمی مشکل است زمانقبل میگفتند اول مدتی بایدماشین راهندل زد وخسته شد تا ماشین روشن شود وسپس راحتی بوجود میاید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اخبار غیبی ائمه اطهار علیم السلام اجمعین بسیار شگرف وحیرت اور است احادیث غیبی بعضهای جعلی است چون دشمنان اسلام میدانستند کهدرست بودن اخبار غیبی کاردستشان میدهد ومردم را متمایل به اهلبیت میکنددرتخریب ان کوشیدند علت دوم داد وستد وخرید احادیث بود که قیمت زیادی داشت انواع واقسام درست میکردند ومیفروختند مانند اجناس تقلبی عصر حاضر- باالهام از استادمعزز سایت کربلا- بحث را ادامه میدهم تقریباتا دویست سال پیش اخبار غیبی بصورت پراکنده است ودرباره جهان چیزی نداردفقط یک حدیث رامن پیدا کدم که میفرماید شرق وغرب کبوتر های پیام اورخود را میفرستند که به انها متمایل شوند وهیچکدام نیت خیر ندارند- ولی جریان های حاکم برکشورهای اثسلامی روبه ویرانی ونفاق میگذارد واز اسلام دور میشوند وبلا ها برانهاهم باریدن میگیرد تعدادکمی به سمت دین اهلبیت مکرم صلواته  الله علیهم اجمعین متمایل میشوند که بامشکلات زیادی روبرو هستند وانها را افراد عقب افتاده معرفی میکنندکهدل به اوهام وخیال وخرافات بسته اند- وکم کم دامنه شیعه درکشورهای اسلامی وعربی درحال محدود شدن هستندفقط در ایران یک سلسله جبال زاگروس به سمت شیعه حرکت میکند که مهمترین شهران قم استکه سرانجام شیعه خالص از لحاظ جمعیت میشود ومداوم درحال رشد خواهدبود ودیگر مطالب ویکی هم خطه خراسان استکه باز رشد میکند قیام اول درقم است وادامه قیام قم درخراسان است- دلیل خراسان میتواند به تاثیراتش درایران بخاطر شهر مشهد باشد وتاثیرات زیادی هم دراینده درکشورهای هم جوار خواهد گذاشت که من درترکیه بخوبی انرا درک کردم که انشاالله شرح خواهم داد- ئلذا دستئر دادشده است دراخر الزمان به این دوشهر وخطه بروید وبه قیام انجا متصل شوید – وبیخود نیست که داعش یک جبهه بنام خراسانیان درست کرده است بخش دوم تقربیا از رضاشاه کم رنگ شروع میشود ود محمد رضاشاه پرنگ میشود دراین زمان منطقه خاور میانه مانند یک سیستم درنظر گرفته شده است تاثیرات کشورهای اسلامی برهم منطقه وجهان ویهود بر  این منطقه است که روزبه روز سخترین حالت را پیدا میکند وسخترین منطقه درجهان است جهان هم بخوبی ترسیم شده است کهدرجهان تکنولوژی رشد پیدا میکند ولی جنبه منفی بر مثبت میچربد که اساس ان طاغوت صفتی  وغلبه برجهان اسیت رشد نظامی بی حد خواهد شد ا زمنطقه ای مار پرنده  اتش بدهان به منطقه دیگری زده میشود که باعث حیرت انسانها میشود که دقیق است بحث اش بماند کم کم دراین کشورها طاغوتی افرادی مانند براده اهن پیدا میشوند که اسلام را ماند اسلام علمای شیعه درک میکنند وتوجه به اهل بیت صلواه اللهعلیه واله والسلم را جهانی میکنند تمام تصویر منطقه بخوبی روشن است ودرسمت روشن شدن هم پیش میرود فقط مسئله ترکیه است که انرا شرح خواهم داد- درحدیث است که سفیانی بر میگردد استادمعزز فرمودند که به عربستان برمیگیردد شاید ایشان حدیثی دیده اند ولی حدیث هم نبود بازگشت وقتیکه جائی را مشخص نمی کنند یعنی همان جای اولیه است واین سفیانی جنایتی هولناک تر از سفیانی قبلی میکند تابع یهودی است که بیت المقدس سکنی دارد!! طرفدران ایشان شورشی در شام میکنند که تابع سفیانی ویهود هستند امادرعراق این جالب است خلافت عباسی احیا میشود  که سرانجام صدام اعلام خلافت عباسی  کرد وبین خلیفه عباسی درعراق با ابوسفیان درگیری میشود اینان دشمنان همدگیر میشوند مه ابوبکر بغدادی قبلا با عربستان بود حال ادعای خلیفه عباسی کرده است ومخالف عربستان شده است- اماترکیه  طاغوتی برسر کار می اید مشخص نشده است که این طاغوت کدام مذهب رادارد مردم ترکیه را گول میزند در کردستان ثروتی پیدا میشود ازقول رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که میه است چون طلا ونقره مذاب میباشد که به ان نفط گفته میشود خداوندمنان انرا درحقیقت بر ای مومنین تهیه کرده است وطاغوتیان ازان اندک سودی میبرنندبرسران بین ترک وکرد وخلیفه عربی جنگ رخ میدهد وهمدیگرنابود میکنند چون قدرت مساوی دارند چون اوس وخزرج گرچه تصوریرهنوز کمرنگ هم نشده است ودرخلاف عکس هم نیت ولی بهترین انسانها درترکیه هستند که دوست ایرانیان هستند واز بهترین یاران امامزمان علیه السلام خواهد اما مصر به سمت پیشرفت خواهد امد ونقشی حیاتی باز ی نخواهد کرد ولی درفصاحت وبلاغت درعرب بی نظیر خواهدشد وکم کم به مذهب اسلام روی خواهداورد ویاران بر اده فولاد از شیعیان دربین نهاخواهدبود وپس از ظهور ازامام ز ما ن علیه السلام دعوت میکنند وامام خطبه غرا خواهد خواند که از عظمتان مداوم گریه میکنند وبه امام علیه السلام ایمان میاورند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از سایت فرهیختهدبیرکل --------masaf.ir حزب الله لبنان تاکید کرد: امروز ملتمظلوم و مقاوم یمن نیازمند حمایت علمای اسلام است. سید حسن نصرالله اظهارداشت: ملت یمن که در محاصره کشورهای مرتجع عربی است نیازمند حمایت علمایاسلام است تا فریاد استقلال خواهی آنها را به گوش جهانیان برساند.

به گزارشمصاف،سید حسن نصرالله در پیام تصویری به اجلاسیه تشکل اساتید سطوح عالی و خارجحوزه علمیه قم در مدرسه عالی دارالشفاء اظهار داشت: ملت یمن که در محاصرهکشورهای مرتجع عربی است نیازمند حمایت علمای اسلام است تا فریاد استقلالخواهی آنها را به گوش جهانیان برساند.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: این اجتماعشما صدای حامیان ملت مظلوم یمن را بلندتر می کند. قویترین موضعی که تاکنوندرمورد یمن شنیده شده صدای امام خامنه ای است و صدای شما و علمایی که بهجنایت علیه یمنی ها واکنش نشان داده اند به یمنی ها پیام می دهد که ماآماده ایم کمک کنیم.

دبیرکل حزب الله لبنان در این پیام باتشکر از گردهمایی علمای حوزه علمیه قم که به منظور حمایت از مردم مظلوم یمنتشکیل شده است تصریح کرد: آنچه در تجاوز بی شرمانه عربستان علیه یمن شگفتانگیز است این است که سراسر جهان یا در برابر این تجاوز ساکت اند یا موافق ومخالفان این جنگ کم اند و این در حالیست که این جنایات را علمای و نهادهایمذهبی دنیا مشاهده می کنند و این گوشه ای از مظلومیت مردم یمن است.

سید حسن نصرالله گفت: امروز عربستان وهمراهانش مشغول گمراه کردن مردم دنیا و تحریف حوادث یمن هستند، عربستان بابه کارگیری رسانه های مختلف در صدد است چهره خود را مظلوم و در موضعخدمتگذار مردم یمن قرار دهد و دولت و مردم یمن را در موضع جنایتکار قراردهد و این در حالی است که عربستان شهرهای یمن را ویران کرده است و زنان وکودکان و پیران را به خاک و خون می کشد.

دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت: امروزآل سعود مدعی است که حامی انتخابات آزاد در یمن است و خود را حامی ایناقدام می داند درحالیکه مردم یمن را می کشد و رسانه های آنها مردم یمن راکه از خود دفاع می کنند دست نشانده معرفی می کنند و وقاحت آل سعود و دستگاههای تبلیغاتی به جایی رسیده است که مشغول کشتن مردم مظلوم یمن هستند.

وی خطاب به علمای حوزه علمیه قم اظهارداشت: می خواهم صادقانه مشکل عربستان را در باره یمن بگویم و آن این است کهاین مشکل همان مشکلی است که عربستان از همان بدو تشکیل جمهوری اسلامی درایران داشته و دارد، عربستان تحمل این را ندارد که در کنار خود نظامی راببیند که رهبران و مسئولان آن با انتخابات آزاد، مستقیم و یا غیر مستقیممردم انتخاب شده باشند و دولتی که دزدان و متجاوزان به بیت المال را موردمواخذه قرار می دهد، دولتی مستقل که هرگز دنباله رو عربستان و اربابان آنهانیست بر سرکار باشد.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: اکنون در یمنمشاهده می کنیم که مردم یمن خواهان استقلال و آزادی خود است تا دولت خود رادر انتخابات آزاد برگزیند، بدون دخالت و قید و بند خارجی باشد، این کشورمی خواهد نقش مثبتی در میان مسلمانان داشته باشد.

سیدحسن نصرالله  تاکید کرد: من به شماعلما یادآوری می کنم که مردم یمن همچنان با استواری و مقاومت ادامه خواهندداد اگر چه قربانیان زیادی بدهند و این ملت پیروز خواهد شد چرا که دارایرهبران شجاع است.

منبع: شبکه خبر

 

کلید واژه های مطلب: صدای   امام   خامنه   ای   قوی‌ترین   موضع   د

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-داستان بشر بسیار عجیب است انسانها افرادی اسوه خود قرار میدهند واز انها اطاعت میکنند که به مراتب از انها بهتر هستند- بخاطر بعضی حماقت ها مثلا قوم وخویشی – هم قبیلگی هم شهری وهم کشوری وغیره که درتمدن اسلامی زیاد رخ داده است- حس برتری طلبی بی جا- که میبایست –فروتن باشند ومردم را از همهد لحاظ برخود برتر وارجح بدانند بیشتر از مردمان یادبگیرنند  تا یادبدهند- ان چند نفری به رهبری خلیفه دوم در روزی که  روزسختی برای پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بود به نزد عظمت عظیم اسوه اکبر بشریت رفتند عجیب است که کسی برای درک بهترین جانشین به نزد ایشان یک نادانی از سایت کلمه میفرماید که مردم معنی ": کلمه-دابه": از رس.ل اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سئوال نکرده است؟؟ چقدرنادان است- اگر درباره مسئله سئوا ل نشده است بر ای ان است ان زمان نیازی نداشتند- برای انها سئوال نبوده است واگر نیاز داشتند برفرض نمیدانستند پیامب ر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بر ای انها روشن میکرد ولو بر ای یک نفر که انهم حضرت علی علیه السلام باشد همیشه نبوغ های کارامد وجود دارد- دابه بسیار عجیب است به ظاهر حیوان ناطقی است که فلسفی بحث میکند چطور جناب اقای شهید پر عظمت عمار یاسر رحمت الله علیه میداند- که علی علیه السلام است!!درحقیقت حیوان یعنی موجود ذی الشعور بسیار متحرک- درکتابی خواندم به نظر اینطور است که حضرت علی علیه السلام از طرف حضرت امام زمان صلواته الله  علیه والسلم –حاکم عراق میشود- ولی تمام انبیا علیهم السلام اجمعین که دراطراف جهان حاکم هستند  ومردم مداوم از حضرت علی علیه السلام دعوت میکنند که بنزدانان رفته وانهارا ارشاد وعلم بی اموزد – فرض کنیم که اقایان مذکور درغدیر خم نبودند وهیچگونه اطلاعانی نداشتند ومطالبی هم که مردم میگفتند درشک بودند ویا انکه میخواستند بدانند هنوز حضرت برسرجانشینی علی علیه السلام هستند ویانیستند- درمرحله اول جناب عمر همین سیاست راداشت که این مطلب را بداند وچنین هم وانمود کرد بحث بی ادبی ودرگیری نبود-حداقل اقای ابوبکر نمیامد- وهمین سوال راهم کردند- خداوندمنان قبلا به انها هشدار دادبود که درمقابل رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باادب وباخضوع باشید وهرچه ایشان فرمودند بدون اکراه با صمیم قلب بپذیرید وگرنه تمام اعمال شما نابودمیشود یعنی جهنمی میشوید-0 واصحاب سعی میکردندبشدت رعایت کنند- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند کاغدی بیاورید تا من  نام ان فرد را بنویسم پسمعلوم میشود پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم شخصی را تعین کر ده است وگرنه میفمودند من شخصی را انتخاب نکردم- پیامبر اکرم صلوالته الله نقطه حساس ایشان فشار داد ایشان منفجر شد وبلند گفت پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هذیان میگوید زنان که منجمله حضرت فاطمه سلام الله سلام علیها وامالمونین عایشه مسلم بوده است به ایشان ایر ادگرفتند که این چه نوع رفتار با حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است- ایشان خشمگین شدند بجای انکه بعقل بیاید وعذرخواهی کند وبه زنان انجا وکل زنان توهین کردند  وحرفهای سخیف زد که بعضی نجبای عرب درعصر جاهلیت این چنین فکر نمی کردند ماند داستان مجنون ولیلی- حال اگربگوینم امالمومنین فلان حرفی ویاعملی کرده است که براساس دستورات اسلام صحیح نیست اقایان وهابی داغتر ازاش زمین واسمان رابهم میدوزند چگونه درمقابل جناب اقای عمر ساکت هستند این نشان نفاق وحماقت ایشان است  جناب اقای ابوبکر همان جای یقه عمررا گرفت که برنامه چنین نبود باههم درگیری شدندوبلند به هم فحاشی کردند اینان شایستگی رهبری را دارند وبقول یک عالمی فرمودند پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم فرمودند این زنان بهتر از شما هستند چقدر وقاحت وپروئی میخواهد که ادعای رهبری کنند- چون میدانیم حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم بر اساس وحی همیشه نظر میدهند امید است که ذره ای عقل درانان رشد کند -انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—لوطی که درحال احتضار است- جناب اقای پوتین ریاست جمهوری محترم روسیهدریک کنفرانس اقتصادی داخلی فرمودند – رهبران کارخانجات واقتصادی محلات عدم کارائی مثبت دارید  وهمین طور است ومردم از انها ناامیدشدند وقیمت ها بدون رقابت بر اساس حرص وطمع زیادی تعین میشود وکارخانجات  رامدرن نمیکنید ومیبایست انچه میتوانید به مردم کمک کنیدونام های درخواست شما از دولت بدون امضا است ونمونه ای نشان دادند وبا گفتمان با مسئول اوستینا جملات جالبی فرمودند که دریک مورد من همفکر با ایشان نیسیتم ایاشن فرمودند شما سعی خودتان را بکنید ولی چون دراتباط بادنیا هستید گاهی این جهان بر ای شما مثبت است وگاهی منفی است جهان یعنی امریکا واروپای غربی که جهان عنتر انها نیست که هروز یک سازی بزند وبا سرنوشت بشریت بازی کند یک ماینفیست تعین شده بایداجرا شود که جهان بتوانددقیق برنامه ریزی کند وبا شاریط منفی ربرو نشود اخیرا تمام بورس دنیامصنوعی  افت پیدا کردند که نفت را ارزان کنند که دکردند اکنون چهل وهشت دلار تعین شده است که امریکا چاه نفت با نفت چهل هشت دلارپر کند وبعد شصت دلاربفروشد واخیرا کارشناسان معتقد هستند زمزمه پائین اوردن قیمت گاز ازسی وچهار دلار شروع  شده است – جهلن غیرمتعهد وبه رهبری سازمان ملل اسلامی باید به ملتها جرئت وقناعت بدهد تاقدرت شان را برخ امریکا بکشند که ضربه مهلک خواهد خورد که سرجای اش بنشیند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- در درجه بندی دانشگاه های ایران-ذکر شده است-دانشگاه پزشکی شیراز281 مقاله داشته است دانشگاه شیراز246 مقاله داشته است علت اش چیست ؟؟!!


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99