سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به بحران یمن- کشتی ایرانی بارخود را خالی کرد-که پنتاگون گفته بود قدم به قدم این کشتی را مانتیورنیگ(مشاهده) مدتی قبل سایت روسی –ار-تی- از قول یک تحلیل گرامریکائی  نوشت که این جنگ را مافیای –اسلحه- .وزرات امرخارجه امریکا-هدایت میکند وهدف ان فروش عظیم اسلحه به منطقه است که این امر رخ داده است وخواهدداد ومنطقه رامیخواهند به انبار اسلحه تبدیل کنند که از اهداف همیشگی غرب بوده است- وجهان را به سمت ساخت اسلحه مدرن ویاخرید ان سوق میدهند- این جنگ کنون فقط برای رهبران مذهبی وهابی سودمند است- که شان خودرا در کشور خود وجهان اسلام حفظ کنند- به محض انکه کشتی های از جیبوتی به سمت بندر": هدیدا:" حرکت کند نیروی دریائی عربستان این بندر توسط نیروی دریائی زیر اتش گرفت- تاثیر نبرد در یمن بنا بگفته اقای بانی کی مون  کریدور جدیدی برای نهضت سومالی بوجود خواهد امد بلکه بیشتراز ان وحودت بر ادران سنی وشیعه دریمن تاثیری دراز مدت درمنطقه خواهد گذاشت طرفداران منصورهادی بدوقسمت تقسیم شدند بخضی به حوثی هاپیوستند القاعده ضربه مهلکی خورده است وطرفداران باقیمانده منصورهادی والقاعده وغیره دریک نهضت جدید- بنام – دولت اسلامی –جمع شدند ودرمساجد حوثی بمب کار میگذارند- اخیرا کانال دوم سعودی که بزبان انگلیسی است مداوم فیلم های غربی به زبان انگلیسی میگذارد ویک گفتمان باسه وهابی مترقی ک تحصیلات غربی داشتند ترتیب داد که مابیاددرکتب دبیرستان تجدیدنظر کنیم وافکاری که مارا ایزوله میکند را برداریم ودرعوض ایده هائیکه باجهان بتوان تعامل کرد جایگزین کنیم= وولی عهد هم از مجورحین مسجدعلی که به جده اورده شدند عیادت کرد بنظر میرسد چند سیاست را باهم میخواهند اجرا کننددرحقیقت جنگ طلبی انها محبوبیت فرهنگی وسیاسی وحتی اتعقادی انهارا کم کرده است نبرد را به مرز کشیده شده است  جعبه مارگیری ارتش سعودی از دورناش سوسک بیرون امده است باحملات هوائی وزمینی ضعیف عبور از امرز به راحتی انجام خواهد شد بخصوص درشب انگیزه برای جنگیدن ساعت به ساعت شدیدمیشود- عربستان دچار سردرگمی است بخصوص  کخه سیاست های حوثی درابعادهای مختلف است وبشدت رواج دارد ودرشهرهای طرفدار منصورهاید ایجاد هرج ومرچ میکند-درهرحال وضعیت برای عربستان چهدرداخل وچهدرخارج رو به افول است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب سایت کلمه- مجبور شده است- که درباره محکمات ومتشابهات وارد گود شود وبطریقی فریب ایجاد کند که از موضوعیت":الراسخون فی العلم:"که ائمه اطهارعلیهم السلام باشند فرار کند مانند کسی میماند که اول اغدعا مکند که من ادرس جائی رابلد هستم تا نزدیکی ان خانه می اید وسپس میگوید از این سوپر مارکت که ماست خوبی دارد بخر وبه منزل برو- مقدمه اول بهترین روش برای کوبیدن حقایق ان است یاان حقایق باطل هستند ویا ان حقایق معنی دیگری دارند- درحالیکه حقایق رامیداند به این حالت انحرافروانی =زیغ "| گفته میشود که قران بر ای باراول برای یهود بکاربرد وانهارا شیطان نامید- منافقین یکدرجه از انها پائین تر هستند استادانان یهود است چناچه یهود ایمان اورده بود منافقینی پیدانمیشدند-قران چه زیبا بیان میکند که علت این است انراف ونفرت از حق دارند بدنبال بغی هستند طغیان وگردن کشی هستند- بدنبال فتنه کردن که اب راگل الود کنند که ازماهی که میخواهند بگیرند ولی هیچگاه امراض قلبی خودرا نمیپذیرنند ومداوم بیان میکنند که ما براساس عقل عمل میکنم درحالیکه میدانند دروغ میگویند منافقین فریب انان میخورنند وتصور میکنند که حرف انان حق است قشر سومی هستند کهمطلب نمیداند لا یعلمون ولی که مدتی باانها گفتمان شود حقرا درک میکنند تمام عیار وانرا- میپذیرنند لذا ایات متشبهات خاص این ایات درظاهر باایات محکمات است گروه منحرف اول میگوینداین قران از خداوندمنان نیست چون ایات تضاد دارد ودرثانیما ایات متشباهات رامحکم فرض میکنم وبراساس ان ایدهای خودمان راشکل میدهیم ومطالب خودشان رابه قران قالب میکنند وقران را وسیله اثبات مطالب خود واهداف خود میکنند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به کانال کومله کمونیست-موضوع بحث- علت خشونت مردان به زنان بوده است- جناب اقای احمد عزیزی دلیل انرا- چنین توصیف کرده است که درجامعه اشتراکی تساوی مردان وزنان بوده است فرض میکنم چنین بوده است ولی مذهب نبوده است این امر چگون اثبات میکنید اتفاقا هرچه بعقب بر میگردیم رنگ مذهب باانواع اش شدیدتربوده است- ایشان میفرماید بعد نظام طبقاتی ایجا دشد- برده داری درمردان وزنان هم درخانه برده مردان شدند- شما قاعدتا بیادنظام طبقاتی را درجه ای  متکامل تر ازنظام اشتراکی بدانید واین امر جبر ماتریالیستی بدانید واین پاردوکس را چگونه حل میکنید- درنظام طبقاتی مذهب بوجودامده است چگونگی ایجاد مذهب از ماده پرستی را شرح دهید  ظاهرا که محال عقلانی است- درنظام-فئودالی میفرمائید زنان از اینکهجنس دوم وبرده مردباشند رابه راحتی پذیرفته اند- این پذیرش جبری بوده است- یااختیاری- مذهب این جبر رابوجود اورده است ویامذهب فریب داده است ایا فریب دردیاکیتک است یانیست واگرهست درجه تکاملی است یاتکاملی نیست-در سرمایه داری ازادی طلاق داده شده است وزنان ازادی زیادیرا پیدا کردند چگونه است درکمونیست این ازادی بشدت محدود وکنترول شدکه حق انتقاد ازحزب برداشته شد وخود کمونیست منجمله لهستان عدم ازادی نقد کردن راعلت عقب ماندگی دانسته اند که هنوز به پای غرب نرسیده است- فرمودید اسلام زن جنس دوم وبرده مردرا میسازد ومن انرا باکمونیست مقایسه میکنم- زن دراسلام درخانه هیچگونه مسئولیتی ندارد-جزهمسر داری  وحتی برای هرکارخانه تا شیردادن به بچه ازاد است ومیتواند اجرت بگیرد وفقط چند محدودیت دارد که امروزه اثبات میشود که عقلانی است- ایا درکمونیست تا اینحد هست ویانیست مسلمانیست ودرضمن درنزدباری تعالی یکسان است ودرمواردی از مرد مقاماش درنزدالهی بالاتراست لطفا شعارهای توخالی پوچ بقول غربیان شعارهای زرد ندهید ومیزانی مطالعه دقیق داشته باشید انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سایت کلمه – اقایان ترشائی وسجودی- که به تحقیق فهمیدم-که درجه هوشی بسیار پایئن دارید- اقای ترشائی زاده- به یک از گفته های ایشان رامتذکر میشوم- که ایران پشتبانی از  حوثی ها میکند که زیدی مذهب هستند بااهل تسنن خوب بودند- حال برعلیه اهل تسنن هسنتد؟؟ وبعضی از انها شیعه شدند چرا انهارا شیعه میکنید؟؟ که اهداف انان این است که کعبه رانابود کنند- سئوا چراش ما افراد را وهابی میکنید-چرا مسیحیان وهابی میکنید که میگویند میخواند مارا وهابی کنند کهمارابکشند وثروت مارا تصاحب کنند وماباهوش ترازانهاهستیم یکسری افراد کودن برای پول وشهوت وهابی میشوند سرانجام برانها فائق خواهیم شد زیرا ما باهوشتر ازانهاهستیم وانها رابه سمت تمدن امریکائی سوق خواهیم داد- مگر شمانمیدانید ازادی است هرکس حق دارد ایدولوژی خودرا بیان کند وطرفدار داشته باشد ولی شیعه معتقد  است به شرطی راست بگوید خوداش میتواند کمونیست هم بشود ودرخانه مشروب هم بخورد ولی حق ندارددروغ به جامعه بگوید وگرنه فرقی با شیطان پرست ندارد- اما سئوا ل اقای سجودی – درگذشته پیامبران درحد ارشادی بودند دستورات را داده میشد ولی اصراری نبود جریمه ای نبود رهبری با پیامبر ان درکل نبود وامکان اش هم نبود مانند حضرت یوسف علیه السلام  ورسول  نبی بود که کتاب داشت که عددر ا 128 تا اگردرست گفته باشم ازاین تعداد عده ای  از پیامبران جهاددفاعی داشتند مانند حضرت طالوت علیه السلام وبعضی تهدیداتی داشتند مانندحضرت سلیمان علیه السلام- اولین رسولی که بدرجه امامت رسید بطورکامل حضرت ابراهیم علیه السلام است که درتمام ابعادحکومت کرد وجهاد ابتدائی هم داشت یعنی شهرعمالقه را گرفت وطاغوتیان را شکست داد بعد وحضرت موسی علیه السلام -بطورکامل حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بودند که مرحله ای نبی بودند ومرحله هم رسول بودند وبعدهم امام بودند وهم جهاد دفاعی داشتند وهم دستور جهاد ابتدائی راصاد رکردند درتمام ابعاد فرمان میدادند- اما سوال چراه به ایشان امام گفته نشدخواست خودشان بودند که فرمودندمنرا رسول الله خطاب کنید به همین نحو هم به حضرت ابراهیم علیه السلام نبی الله گفته شد- اما امام را چرا امام گفته میشصوداولا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ایشان امام  خطاب کرد خلیفته الله خطاب کر د دوم درایه اولوا لامر که اطاعت  از ولی الله مانند اطاعت رسول الله والله است عنوان مطلق است هیچ بعدی را استثنا نمیکند- برداران اهل سنت چنین درک میکنند- درجواب چرا شما ازدواج موقت راقبول ندارید میفرمایند ولی امر انرا حرم کرده است واطاعت از ولی امر مطلق است- این مقام میگویئم امام یعنی امام کسی است کهدرتمام ابعاد بایداطاعت شود دلیلی ندارد که حتما کتاب دیگری بیاورد ان زمان ایشان رسول میشد درحالیکه امام علیه السلم درست مقام رسول دارد ولی کتاب ندارد وکتابش قران است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- برادران دانشگاه عین الشمس والازهر مصر سلام علیکم جمعین-درباره :" من روانشناسی:" تحقیق کنید که غرب چه میگوید- علوم اهل سنت چه میگوید وشیعیان چه میگویند-قران میفرماید علم الهی مانند درختی استکه درهر زمان وعصر میوه های مناسب زمان ثمر میدهد اگراز این ایه غفلت کنید اهل جهنم هستید واثبات کنید چگونه به شاخ وبرگ ومیوه های این درخت میتواند دسترسی پیدا کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-بحث اجماع- شخصی اهل سفربوده است که قبلا درباره ایشان تاحدودی متذکر شدم- درباره تقیه از امام صادق علیه السلام سئوال کرده است- که بیابان ایامن تقیه کنم خلاصه بحث این است در روز چنانچه نزدیک جاده باشی ودردید باشی بایدتقیه کنی- وایشان سئوال میکند درشب درکناره یک غار بدن روشن کردن اتش وبسیارر دور از جاده نماز بخوانم ایا انجاهم بایدتقیه کنم امام علیه السلام خیر انجا بایدصحیح نماز بخوانی یعنی تقیه مطلق نیست نسبی است بستگی به شرایط دارد ایشان سفری به کوفه میکند- انزمان درکوفه  شیعیان قابل ملاحظه بودند- موقع موسم حج بوده است- شیعیان کاروان خاص داشتند وسعی میکردند که بین دوکاروان برادارن سنی بافاصله حرکت کنند ایشان همراه کاروان حرکت میکند نماز ظهر وعصر باتقیه میخوانند ایاشان باتقیه میخواند وشب فرامیرسد انها باز میخوالستند نماز رابا تقیه بخوانند- ایشان مخالف میکند – انها جواب میدهند شخص موثق داریم که مداوم به مدینه میرود وایشان از قول امام صادق علیه السلام فرموده است که تقیه مطلق است حتی درمنزل کسی هم نباشد مانماز را باتقیه میخوانیم- ایاشن جریان را میگویده انها میگوید شما یک شبهه ایجاد کردید ما که به مکه رسیدم از امام علیه السلام سئوال میکنیم –فعلا شما نماز مغرب وعشا بافاصله از مابخوان—اما جریان چه بوده است شخصی موثق مداوم به مدینه میرفته است عباسیان اورا شناسائی میکنند .ودرمدینه با اوتماس میگیرند ومیگویندپول درست حسابی به تو میدهیم تو فقط یک حدیث راتغیر بده فقط یک حدیث ایشان تقیه رامطلق میکند حضرات به مکه میرسند جریان از امام صادق ازعلیه السلام سئوال میکنند ومتوجه میشوند ان فرد تحریف کرده است وپیکی به کوفه میفرستند از حدیث تقیه به بعد رااز ایشان قبول نکنید تا وضعیت احادیث رابر ای شماروشن کنید درهرحال چه ان زمان بعد ویاقبل که من تصور میکنم درهمان زمان بوده است از امام علیه السلام سئوال میشودپس ماچه کنیم؟ امام علیه السلام میفرماید شما نمیخواهد افرادی مداوم مختلف بفرستید بلکه از شیعیان ظاهر صلاح هرکه به مکه میاید سری هم به مدینه بزند من اسامی هفده نفر را به شما میدهم که تا اخر عمر صادق هستند که ازعلوم غیبی امام علیه السلام است از هرکدام سئوال کند کافی است این هفده نفر بنام گروه اجماع معروف هستند هرحدیثی تعداد بیشتری از این افراد  داشته باشد امیتاز بیشتری تا اسم ان حضرات دارد واحتمال نفربعدی که شاگرد باشدهم هست کهمعتبر محسوب میشود مابقیه رابایدزیاددقت کرد—اول حضرت ایات الله العظمیخوئی رحمت الله علیه میفرماید ان عده زیادتواتر نیستند وشرایط تواتر راندارند حدیث مفرد است چون فردموثق یکی بیشترنبوده است دربین هفده نفر شخصیتی بنام حضرت زراه علیه السلام ایاشن جریانی باامام صادق علیه السلام پیدامیکند کهمتعوجه میشود حکمی کهامام علیه السصلم راجع بهیکی از شرایط نماز گفته است به دیگری به نحو دیگری گفته شده است خلاصه مطلب این است که امامعلیه السلام به ایشان میفرماید زارره تو اهل تقیه نیستی وانچه من میگویم به افراد بگو خداوندمنان تورا حفظ خواهدکرد درحال احتضار قرانروی سینهداشته است کهامام صادق علیه السلام امام برحق من نیست زیرا من تقیه قبول نداشتم وقران راقبول داشتم-درموردی سئوالی از هفد نفر شده است شانزده نفر یک جور گفتند وجناب زراه یکجور دیگر گفته است از حضرت ایت الله العظمی خوئی رحمت الله- میفرمایدچناچه نظرات ان شانزده نفر مطابق باحکم حکومت واهل سنت باشد ان شانزده نفر درحال تقیه هستند واجماع اینجا کاربردی ندارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حدیث فرد- حدیث فرد- حدیثی است که شرایط تواتر را ندارد- اولین سئوال این است که این حدیث فرد چگونه بوجود می اید-فردی از فلسطین خدمت امام صادق علی السلام میرسد وسئوالی میکند که مشکلی را که درفلسطین است حل کند وشخص دیگری در ان مجلس حضورندارد- این حدیث توسط ایشان درفلسطین مطرح میشود- حال برا ی شناخت ان فردبایدبه محل زادگاه او مراجعه کرد که از لحاظ علم رجال کاری اسان نیست- یافردی خدمت امام صادق علیه السلام میرسد مسائل خانوادگی ویامسائل کسب وکارخودرا سئوال میکند با ز این یک حدیث فرد است-  یاتعدادافرادی که  ان حدیث را منتشر کردند اندک هستند—چنانچه افراد شناسائی شوند وموثق باشند وحدیث از لحاظ عقلی-علم درایت درست باشد وبرخوردی پنچگاه ویایازده گانه برخوردی نداشته باشد بلکه خبرگان بیان کند تااندازه ای مورد تایئد فقه هم واقع میشوند بایدانان راموردتحقیق بیشتر قرارداد بعنوان مثال اگرماجرائم ومجازات را روی یک محور مختصات ببریم-خواهیم دید اولا دوجرم مختلف یک نقطه ندارند- یعنی یک کیفرندارند ویک رابطه عدالت وعقلانی را مشاهده میکنیم- حال اکر یک حدیث فرد جرمی رامطرح کرده است وکیفرانراهم ازامام معصوم سئوا ل کرده استدراین محور مختصات تاحدودی جای مطلوب داردکه عقل نزدیک به ان راحدس میزند لذا نمیتواند این حکم شانسی باشد وچون ارتباط باامام معصوم علیه السلام دارد ازلحاظی برعقل ما ترجیح داردولی یک مرجع معزز انرا بروی خوداش باید ازمایش کند هنوز ازمایش نشده عنایات ملکوتی صحت وسقم اش رامشخص میکند ولی مراجع سنت انان این است که دلیل حکم رابیان نمیکنند که ایجادتنبلی نشوند وطلبه های مکرم همچنان بدنبال کشف حقایق باشند- گفته میشود شخصت عظیم الشان جناب ابن طاوس رحمت الله علیه درحال نوشتنکتاب احادیث معتبر بود خواست یک حدیث را که قعطیت داشت که درست است بنویسد-قلم ننوشت کوزه ای را پراب کرد وفرمود بارالها اگرغلط است من کوزه واژگون کنم اب ازان بیرون نیاید چنین شد سالها بدنبال این مطلب بود تابه حقیقت رسید باز گفت خداوندا اگراین حدیث درست است باز کوزه کهواژگون میشود اب ازان بیرون نیامد-جناب بخاری اولا مشکل ایشان این است تصور کرده است چندنفراول فرضاموثق باشد مابقه هم درست است حتی از اخرین فرد که سئوال کرده است نمیدانسته خودان فرد موثق است یانیست وخود جناب بخاری از لاحض موثق بودن وشرایط ان زیر سئوال میرود-ادامه داراد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99