سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جمله ای درا نجیل است –که تفسیر ان این است- عیسی علیه السلام فرزند دلبندم- توبه خاطرانکه پیروانت ومردم جهان از این ببع- یهودیان ورومی های بت پرست هاراازارمیدهند ومورد لعنت من واقع میشوند وبه جهنم میرونندکه تورا بانی این دستور میدادند به جای لعنت کردن انها تورا به دارمصلوب میکنم ولعنت میکنم که انها بهشتی شوند وتو همیشه چه درقبل وجه درحال وچه دراینده درکنا رمن جای داری


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-حقه باز ی- درکربلای بیضا بود چقدر رنگ سفید به این شهر می اید- از حرم شروع کردم درسمت چپ به سمت بالا حرکت کردن مقداری که بالا رفتم ساختمان های شیک ولوکسی ساخته شده است که دران هنر موج میزند- دریک سربالائی درسمت چپ یک کوچه چهارمتری بود بر سر کوچه یک تابلو با خط نستعلیق ایرانی بسیار زیبا دردو ردیف نه تائی اسامی شهدای صدامی نوشته شده بود من بسیارتعجب کردم قابل قبول نبود برگشتم ربرو حرم خضرائی امام حسین علیه السلم یک میدان کوچک است یک جناب حجت اسلام بلند قد وبایر زیبا روی ایستاده بودودونفر جوان هم روبرو ایشان بودند- ایشان داشت سئوالی که از ایشان کرده بودند درباره تعریف کوانتمی انیشتین داد سخن میداد وبه سئوالات ان جوانان پاسخ میداد انکی صبر کرد وروبه من کرد ومن جریان گفتم ایشان ادرس داد ومن تائید کردم- ایشان فرمودند که تحقیقات نشان میدهد سه تای انها مال ان کوچه است وسه تای انها مال شهر سامرا است ومابیقه مال شهر های دیگر است این صدام میخواسته وانمود کند که بیشتر کشته شدگان شیعه هستند ودرمیان شیعیان بیشتر مال شهر کربلا استاز ایشان سئوال کردم جای دیدنی دارد فرمودندبله یک روزبرای دین بگذارید ماشین ندارید گفتم خیر فرمودیک تاکسی بگیرید چند جار معرفی کردندودرضمن گفتم درهمان راستا بلا یک پاساژ معروفی است که همه کالایب ان برند میباشد حاج خانم را انجا ببرید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قران مجید یکی از اصول طلائی ان این است اگرعلم ندارید ساکت باشید روز یفرئی یاخود شما اگاه میشود وبیشترتوسط چهارده معصوم علیم السلام میتوانید به حقایق دست پیدا کنید واز شعارتوخالیسخت پرهیز کنید که مردم گول زدن گناه کبیره است ودراین جهان هم عذاب سخت دارد یک پوستر امریکائی است دراینترنت درایران دست به دست میچرخد خودمن هم انرابرایدیگران فرستادم- مرد ی با لباس معمولی کشیده است کهان زمان لباس کارمندی .یا کارگی بود است روبرو او بخشی کارخانه ویا اداره است ودرشب –و- نورماه است روبه پشت یک ساحل زیبای است ودریا است وخورشیدمیدرخشر یگی پری ده برابرشماتیک باخط سفید کشیده است به انگلیس یاگر عاشق رویا هستی به ان خانم فکر کنم وبخواب واگر میابیست تحقق پیدا کند باید بیدار شوی وکار کنی – کفر درجاده کفر خیلی زحمت میکشد که اوهامی نباشد وما درجاده حق اوهمی هستیم- یک دانشجوی دانشگاه لندن در رشته علوم سیاسی تز فوق لیسانی عنوان اش این بود که استدلال دو حزب دریک موضوع واحد چگونه است- یک جلسات غیر علنی دارند وبه ایشان اجازه دادند که شرکت کند ایشان بر س راستدلال به هم فحش مشمزکننده میداند که تممان استدلال اوهامی است حتی جلومی میامد وچتر خود برا ی سراو پرتاب میکرد طرفین اینطور عمل میکردند ومن امدم وبه بخش گفتم من میخواهم تز خود را عوض کنم گفتند امکان ندارد بایدانرا تمام کنی ونمره اش رابگیری بعد تزدیگری را انتخاب کنی – شیطاندرکارش درجاده باطل بسیار حساب شده عمل میکند این امر باوجود تمام کاستی ها مسلمانان حداقل ششصد سال تمدن جهان شرق دراختیارداشتند وغرب عددی نبود انزمان ایتالیا جزوه شرق محسوب میشد درتمدن چین میخواندم تصور میکنم که نقل قول از مارپولو بوده است تا قبل از زمانی که کمونیست در چین بیاید برقراربوده است- که مردم پکن برای تفریح به ساحل رودخانه می امدند وسوار قایق بادی میشدند کهانها اشعارعربی باموزیک عرب یواشعارفارسیب بخصصو مال جناب سعدی با موزیک ایرانی مینواختند- وزماینی تنبلی کردن وخودباخته شدندواوهامی شدند این مصبیتها نصیب انها شد ماننددوران اقای هویدا- پاکستان که جناب اقی نواز ازعزبستان بدستور سفیر امریکا درپاکستان بخشوده وارد پاکستان شد واجازه وارد شدن درسیاست گرفت قبلاز ان زمان تمام نمایندگاه مجلس ریزودرشت برعلیه نواز سخنرانی میکردند همین که امد همه ساکت شدند ان زمان وزیرامور خارجه پاکستان یک خانمی بود تحصیل کرده امریکا وسرسخت طرفدار امریکا که حجاب را اقبول نکرد وروبه نمایدندگان کردوگفت چطور قبلا شما هر روز ریز ودرشت برخلاف اقای نواز سخنرانی میکردی وحا ل ساکت شدید نکند شما درجلسه سفیر امریکا شرکت کردید؟؟!! حال اقایان پاسکتانی مثلا میگویند ما از ایران عبرت گرفتیم- مگر پیامبر اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلم کم زجر کشیدوخاندانش را بدست تیغ سپرد ولی نتجه ان شد امام اخمینی معمار معنویت وتلاش رحمت الله علیه به شما موادمخدر داده اند که ارام ارام معنویت واقتصادشما روبه مرگ برود- این یزید که بدنام شد برای اهل خرد بدنام شد وبرای دوستانش بسیارهم شیرین بود- امریکا درامریکا لاتین ریس جمهور طرفدار چشوگوش بسته امریکا بودندوموادمخدر تهیه میکردند ومیروفختندوبخشی هم به امریکا می امد- این مواد مافیا مدیریت میکرد در ظاهر مخالف بود درباطن تشویق میکرد توسط رسانه وسینما وغیره اندیشه این بود که مردم امریکا عاقلتراز ان هستند که معتاد شود مقداری تفنی میشکند ورها میکند ول یبمهاجرین .مسافیرن معتادمیشوند وبعد کشورهارا معتاد میکنند- کم کم مافیا برا ی- پول بیشتری دربیاورد دبیرستان راهم مورد هدف قرار امریکا امد ویک دوره به مدیران وافرادزیادی که دراموزش کار میکنند ماند روانشناسان وجامعه سان اموزش سکس اموزش سلامت وغیره که اینها زیرنظر مدیر کار کنند واگر تاثیرنگذاشت شدت عمل بخرج دهند ودانش اموزان مخالف مسلح به کلت شوند دیدن اثرندارد مرحوم دکتر محمد ی که دکتری مدیرت اموزش داشت وبه ما درس میدادند یک تخص درست کردند بنام کلمه سمبولیک سیب واافرادی تعلیم دادند جای گروه قبلی عمل کند ایشان بزبان انگلیسی خلاصه مفید انرا به ما داد ومقداری تدریس کرد وفرمودندمابقیه شمامیتوانرا بخوانید که ازتمام علوم انسانی سود جست باور کنید انتخاب افراد وروش عمل به روش پیامبر اکرمصلواته الله هعلیه واله والسلم بسیارنزدیک شده است- درحالی که ما این طور نیستیم- ظریفی میرمود دلیل اش غین است ما دریائی از حکمت را ثیک جا به حلق فرد فرو میکنیم لی غربی ها جمله به جمله جلو میروند که امکان پذیرنیست- ولی لطف خداوندمنان اصل هدایت است این را نمیدادنند- همانطور که امام سجاد علیه السلام فرمودند معصوم چنین میگوید ولی ایشان جناب دکتر رحمت الله علیه میفرمودند هم من فهمیدم وهم دانشگاه من درامریکا فهمید که این را ه به جا ی نمیرسد ولی تخصص های لازم رابوجوداوردند وامکاناترا تهیه کردند- این مهم است!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درسایت خبر ی درامریکا اخبار های عجیب وغریبی مداوم نوشته میشود- یکی از انها دختر خانمی بوده است که چند مرض داشته است وخوب نمی شده است ودردانشگا بدنبال معالجات غیرمعمول وسنتی کشورها بر میاید خلاصه روش ی که نود روز -روزه بیشاز دوازده ساعت و خوردن بعضی میوه ها که نمام برده است واب مدنی وکمی گوشت وچربی وورزش یوگا تمام امراض خوب شده است وخوش اندام هم شده است یک مسابقه اندام دریکی از این رستورانها معروف امریکا ترتیب داده میشودویک خانمی وبا وسیله ای پوست خودرا به اندازه قطر سوزن درمی اورد- اما خبر ناگوار شخصیت های علمی که علم خودرا به یک تجارت پرسود در اوردند بطورنگاهای که معلوم نیست چه اتفاق افتاده است مردن- اقای کامرون نابغی بوده است ازدوتا دانشگاه معروف امریکا تحصیل کرده بوده است دانشگاه غربی ورجنیا- ودومی – مارشال یونورستی تحصیل کرده بوده است که دردانشگا اولیه جزو تیم بسکتبال بوده است ایشان یک ذغال جالبی برای تنباکو ابداع ذمیکند ازاین طریق میلیونر میشود یک جشن واره – فستیوال درباهاما بارای کسانی خدمت به سلامتی انسانها کردند- حال برای مشخص نشدکه باهلیکوپتر خودشان رفتند ویا درباهما هلی کوپتر کردند دختر ایشان میفرماید دراطاق هتل مازمانی که وارد شدیم یکصورت کلی مانندپدرم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-= با فیلم گاندو بقول معروف اب درلانه مورچه –ها-افتاد ه است- ومیخواهند این تهدیدرا تبدیل به فرصت کننند که دروغگوئی نظام مشخص شد وانها میخواهند کسی از ایران درباره مردم ایرن وقوانین شهروند-ی- حرفی نزند- اقایان نه درباره استراتژی الهی چیز میدانند- نا درباره اطلاعاتی که غرب بخصوص نوع جاسوسی-خودشان   پخش میکند ونه اطلاعاتی دراین زمینه فاش شده است دارند- معاویه ابوهریره بعوان جا سوس به مکه فرستاد که |یامبر اکرم ضلواته الله علیه والالسام چه میکند ابوهریره رفت وبرکشت وجریام برای انتخاب حضرت علی علیه السلام برای جانشنیی بوده استبعداز مدتی که ابها از اسیاب افتاد بهنظر میرسد ریس یک قبیله طرفدار معاویه اخبار ضدونقیض شنید وبه نزد معاویه امد که انزمان عاوه درباغ خود درخارج از شهر زنگانی میکرد چند درباغ بودنداز جمله ابوهریره وجریان از معاویه سئوال وجریان گفت- معاویه گفت من جاسوسان فرستادم وانها به من گفتند هدف انتخاب جناب اقای ابوبکر برای جانشنیی بوده است ابوهریره سخت عصبانی شد وبه معاویه وان فرد گفت جاسوس اش من بودم ومن گفتم جریان انتخاب حضرت علبی علیه السلام برای جانشنی بوده است ومعاویه ساکت شد ولی بلدبود که چگونه انمرد را بپچا ند وهمراه خود کند—مدتی کوتاه به نزد ایت الله العظمی جناب اقای سید علیمحمد دستغیب رحمت الله علیه میرسیدم-نکته ایشان فرمودند عالما هرکدام بازبانی هم را بیان کردند منجمله حضرت ایت الله مرحوم حائری شیرازی رحمت الله علیه-جناب اقای شاهرخ مس-کوب درخبر میلرزد که معتقدبوده است یقینیات دردنیاموموم است وبه همین دلیل مذهب موهوم است وهمه چیز براثردرک انسان بدست میاید که زهمه-درک مانسبی است ود پیدا کردن کمالات متغیر است وهرکس تلاش برای درک بیشتر نکند ان نسبیت اورا به عقب میاندازدا= دقیقا شعار سیا است- ایشان میفرمودند انسان دونوع خصلت کلی دارد- یک خصلت از خالق است مثلا بخشنده است این خصلیت از خصلت الهی سرچشمه گرفته است ورقیق شده است به اندازه خصلت بشری- ویک خصلت ترس ازخداوندمنان است که انراه مخداوندمنان قرارداده است گاهی با علت شناخته شده دارد وگاهی علت اش قابل درک نیست –وهمه مخلوقات دارند حتی فرشتگان از امام صادق علیه السلام-سئوال شد که فرشتگان چرا دارند ایشان فرمودند میترسند که پس از شیوردوم حضرتاسرافیل علیه السام همه میمیرنند وحتی خوداش هممیمرنند –خداوندمنان انارادوباره خلق نکند وبگوید برای شما کافی بودودیگرفرشتگان راخلق کند درحالی میداند کهاز نو خلق خواهند شد و- یکسری خصلت ها است که مخلوق ازاد برای خود کسب میکند مثلا بدنبال شهوات است که ریشه شهوات در ذات ودرفطرت است ولی از حدبیرن است واگر درفطرت نبود هیچگا نمیشد ان شهواترا خلق کرد واکتساب کرد وجناب مرحوم استادمعزز ومجاهد جناب ااق علی شریعتی میفرماید انسان ترکیب روح خداو ولجن است بخاطر ترساز خداوندمنان انسان به سمت کملات کشیده میشود وشجاعترین انسانها مومنین هستند زیرا جزا خداوندمنان ازکسی نمیترسند وکفار که بدنبال شهوات هستندنمیتوانند دراین سطح به مونین برسند لذا همیشه ترسی برانها حکام است ااز طرفی خداوندمنان ترس از مومنن راهم برانهاغلبه میدهد که بسیاری ازانها موهوم هستند-مانندمعاویه علیه العنت دائمته این ترس باعث میشود مداوم مومنینرا رصد کنند وبتواند به طریقی برانها مسلط شوند حتی بادیگر دشمنان سکولار خودهم چنین است که انجا خداوندمنان شیطان دستور میدهدکه بهاین معنی است شیطان تصور میکند خودفکر میکند ولی درحقیقت القای الهی استکه بهان نام دستور دادندکه ضدیکیدیگرباشند وسرانجام انهارابه جنگ دعوت میکند که جنگ تاحدی افرادرابیدار میکند ودرجائیب قران میرفمیادما حالت جهنم برانهاذاتی کردیم .واز ان نمیتواند فرار کند سعد از معاویه سئوال میکند دشمنی تو باخندان علی علیه السلام درچیست علی علیه السلام کهمیدانی برحق است وکاری باتوندارد دلیل دشمنیاشکارتو چیست وبهمین اندازه کفایت کن وبیطرف شودمیگویدتودرک نمیکین بهاندکی شهوات تورا اقناع کند بسنده میکند ولی من رهبری کل حتی جهان درسر میپروانم اسلام نابد نمیشود ولی من لانرا تحریف میکنکم که مقاصد منرا اجرا کند وبقدری تضاددران میاورمتا مردم انرا ها کند وخاندذن منرا بالاتر خاندان سرول اکرم قبول کنند واحترام کنند- ایشان میگوید قران میفرمیادما این قران رافرستادیم وانرا حفظ میکینم منظور کل دین حفظ میشوداینجا جه جوابی داریمیگوید به تو میکنم هرگاهروی این ایه فکر میکنم- بقدری مشروب میخورم که مستم شوم وخوابم بگیرد-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سایت گوگل سیاست برنامه ریزی اش این است- هرعنوانی که فرد میخواهد جستجو کند مقالات و عوامل دیگر طبقه بندی نشان میدهد اخیرا کشف کردم بعضی از مطالبا تن عنموان مثلا کتاب اقای جیسون رضائیان بنام زندانی درگروه نگذاشته است دریک طبقه متفرقه گذاشته است انهم وسط ها قبلا از یکمقاله از روزنامه لوس انجلس تایمز دارد که درباره شرد وحشتناک هم چنسگرائی درجهان بخصوص هند وچین که درهند مستند که دلیلا درست ان رابعدا اثبات میکند به ده درصد جمعیت هند رسیده است میخواهد غیر مستقیم قدرت نرم افزاری امریکا رادرجهان نشان دهد زیرا رچه انها میخواهدهمان است کههمجنس گرایان امریکا میخواهند- حضرت علی علیه السلام زمانی به یکی از اصحاب سر فرمودند- که دیوانه سنگی رادرچاه میاندازد وده نفر ماندذ علی علیه السلام نمیتواند انرااز چاهبیرون اورند این رمزی است همه انبیا علیم السلام وحتی خداوند برا دیناش گفته استن یعنی بیانالت چهارده معصوم علیهم اسلام درچاه اندختند وبهتریم مداافع حضرت علی علیه السلام وحضرت فاطمه سلام الله علیهانمی توانند انرا از چاه بیرون اورند درحالیکه مظلوم ترین درحقیقت ودلی در اذهان مستکبرترین هستند ومظلومان انهائی هستند که سنگ رادرچاه انداختند- میگویند – مستکبرین خود رانابغ جهان میدتانند که اگرانهانباشند بشریت کلاه اش پس معرکه است وملائی دارند ثروت مندان تنها نبوغ دارها انها هستند اگرنباشند بشریت از فقر وپرسنگی ومرض نابود میشود واشراف فرمانه سپاه استیاد دانشگاه وغیر همگی اعتراف دارند که درخدمت ان معبودوبت بهاین درجات رسیدند وانبیا کیلوئی چند؟؟ پادشاها ی بود که کاخ ارم ویک شهرک برای سپاه ساخت وجمعیت خود که اکثریت بودند از طریق چپاول از مردم وبه دوستان خود یک خانه دران شهرک داد روز افتتاح انشهرک که با افتتاح کاخ همراه بود قرار شد معمار ساختن این مجمعه کلید طلائی به پادشاه بدهد ایشان پیرمردی بود حضرت جبرائیل علیه السلام به قیافه یکی از نزدیکان شاه درامد ورفت به ان معمار گفت شمما پیرهستید کلید رابه من بدهیدنزد شاه امد شاه فریب خورد به شاه گفت به گوسواران ازاسب پیادده شوند ومردم به خانه بروند واز شاه پسدید چه میزان هزینه کردی وچه کردی ایشان دادسخن دادکف ساخامان یکخشت طلا ویک خشت نقره چه-و-چه ئ وحضرت  جبرائیل فرمودند معدنی پیدا کردنی ویت از مردم گرفتی ایشان گفت اگرخانه شما کوچک است من دستورمیدهم یک بزرگتر به شما بدهند ایشان فرمودند این کلید درب راباز کن ببینم چه ساختی کلید طلائی چرخاند صاعقه عظیمیزد وزلزله عجیبی رخ داد کهمه چیز را باخاک یکسان کرد ومردم بعد خشت وطلاونقره رازا انجا استخراج کردند- حضرت علی علیه السلام میفرماید- برشما باد که به شهر بزرگ بروید منظور این نیست کههمیشه همه درشهرهای بزرگ باشندبلکه مدتی درشهرهای بزرگ باشتندکه درهرحال دین درانجا بیشتر شاخته میش.ود وعلوم کابرداش درانجا بیشترفراهم است تادید انها بزرگ شود تمام بدبختی دردید کوتاه اوائل انقلاب من درشهرستان باستانی نیریز بودم جوانی از کمیته نزد من امد اگر جوانان شهرستانی درحد مطوب- شبیه ایشان بودندخنده رو ساده اندیش عاشق اسلام وامام رحمت الله علیه – به فرمودند طبق دستور امام علیه اسلام-متریبون ازاد قرار بوجوداوردیم از همه واندیشه دعوت کردم اندکی امدند- چیز مهمی هم نگفتند انهم بزور ما بود امروز یک دیبر کمونیست سخنرانی دارد ما یک سری تحقیقات کردیدم لیست کتب های اسلامی چاپ ایران وجهان بدست اوردیم ولیست کتبی که جواب کمونیست رامیدهد ان را بدست واورذیم ولیست کتب های کمومنیست راهم بدست اوردیم ولیست کتب کمونیستی دین ناب را-و- واسلام تخطئه میکنند بدست اوریم ویک شرح مختصر ردرباره پوچبود ان کتاب ها نوشتیم ولی پول چاپ اگر ایشان ادعا برترین بودن اقتاصا کمونیستی براسلام کرد ویاحق زن شمابفرماید برا یایشان جوابی دارید ومن میگویم این لیست درحال چاپ کردیم ودرضمن شما جواب ایشان رابدهید من وسط بحث ایشان رسیدم از اول بحث تا انجا که منرسیدم ونیم ساعت بعد ایشان دا سخن میداد که ما به دستان خود میگویئم رفیق وکمیته میگوید بایدبگوئید- برادر- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه میخواستن عرو ج ابدی کنند فرمودند من به رفیق الله میپویندم-را اقایان کمیته اینجا چرا اعتراضی نمی کنید- من مانند کسی در دریا یقطب شما به دریاانداباور کنم با این انقلاب به این بزرگی واباینهمه مسائل بحث این دو طرف این باشد-__؟؟ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قران مجید می فرماید خداوندمنانمیفرماید مثقال ذرته خیره یره ومثفال ذرته شریره- این اصل یکی اصلبسیارمهم مدیریت است- یعنی خداوندمنان به اندازه یک دانه خردل که به ان مثقال میگفتند کار نیک انجام شود دراین دنیا ودراخرت نتجه ایش را میبیند وشرهم همنی طور البته این مطلب بسیار وسیع وپیچیده است که شرایط های مختلف دارد مثلاتوبه کند بخشیده میشود یکی از علما میفرمودند بعضی از مردم باور نمیکنند زیرا فکر میکنند باید بصورت اعجاز باشد درحالیکه خداوندمنان میداند هرکسی چگونه عمل میکند وبهموقع پاداش ویا مجازات از قبل زمینه اش امده شده است اینجا است کعه فرد گول میخورد- ولی گاهی هم معجزه میشود اقائی به من فرمودند که من درجوانی طلبه بودم تا دروس میانه را خوانده بودم ان زمان مثل اب خوردن طلاق داده میشود- ومن سخت ناراحت بودم- انزمان طلبه نمیتوانست امتحان برایگرفتن دفتر طلاق وازدواج بگیرد یا باید رشته فقه در دانشگاه خوانده باشد ویا دیپلم ودورهای بسیارسخت گزارنده باشد طبق سنت قبل نورچشمی وحتی بیسوادهای طرفدار رژِیم قبول میشدند ومن وارد دانشگاه توصر میکنم طهران شدم وفقه اسلامی میخواندم سال دوم من برای امتحان رفتم امتحان دادم امتحان بسیارسخت بود ومن فقط نصف سئوالات پاسخ دادم ومیدانستم که قبول نمیشوم- درخانه بودم مادرمن امد وگفت درمسجد گفتند پسرشما شاگرد اول شده است ومنتصور کردم دو اسم مثل یک دیگر بوده است اشتباهی رخ داده است وبه مرکز مربوطه رفتم وگفتم نفراول چند درصد زده است گفتند 95% ومن گفتم برگه من را بیاورید برگه مناوردند دیدم باخط من برگه پر شده است عینا خط من در سالن هاج وواج نشسته بودم وسر در نمیاوردم وجرئت هیچ سئوال ویانظریه نداشتم یک نفر از کارمندان پشت میز منرا صدا کرد رفتم وایشان یک برگه سفید بیرن اورد وانراپر کرد از تدعدادی ارقام های درشت حساب که عرجند رقم باهم جمع شده بود وتعدادادانها زیادبود به من گفت جمع هارا کنتر.ل کن من همه جمع را زدم همهانها جمع اشتباه بود یک دستی روی برگه کشید تمام اعداد جمع درست شد وفرمودند برو ونیت ات را عمل کن- روزی اسرا را عراق ازاد کرده بود یک اقائی من رادید وفرمودند نزدیکی منزل شما منزل یک فرهنگی محترم است که پسراش ازاد شده است وامده است- البته بگویم لب الالباب ان نوابغ درک میکند مسئله چیست- شمام سری بزنید مجلسی گرفتند ومجلس یخ نکند من رفتم- اولین شگفتی این خوانده فرنگی از یکی از الامدهای ایران بودند وفرزند ایشان درسن دبیرستان به چبهه رفته بود- ایشان تعریف میکرد ما رابعداز شکنجه ای زیاد که مداوم گروه بندی میکردند به امام اعظم رحمت الله علیه –و- اسلم دجال اعظم میگفتند وبه این گروه ای اخر دریک اطاق دجالیین یک ودو وغیره میگفتند عراق زندان کم داشت ساختمان های بزرگ قدیمی تبدیل به زندان کرده بود تعدا زاد از مار دیکاطاق بسیار بزرگ که در داخل ان یک طبقه بالتر داشت که مثلا افراد سرشناس انجا قرار میگرفتند درب این اطقف بسته بود وفقط برای موعظه شام ونار وصحبانه باز میشد صبح یک تیکه نان ومقداری خیار میدادند نهار یک سوپ که دران چهارتا لپه درهرقاشق بود وده قاشق بود وشام هم بسیاراندک ومامیگفتیم اگرپول ندارید از خانواده ما بگیرید- میگفتند به نسبت وضع ما بهتراز ایران است –الان در ایران از زباله ها اعلب غذا بدست میاورند یک روز یکی از بچه ها وقتیکه مسئولین که غالبا رده پاین بودند وارد اطاق شدند وفرمودند امروز میخواهیم به شما مژده بدهیم که دجال بزرگ به جهنم رفت وشما دراینده هربار وضع شما بهتر میشود هربار که قراربود از صلیب سرخ به جهانی به نزد ما بیاینددوروز وضع غذا خوب میشد ومیگفتند که هیچ چیزی نگوید وگرنه زیذ شلاق میمیرید انها میامدند وعالبا کشیش بودند وما جریان بهانها حالی میکردیم ومگفتند ما درخارج اقدام میکینم وهیچ کار نمیکردند وهرچه دفتر وقلم به ما داده بودند عراق میگرفت- وما میگفتیم اگر وضع شماخوب است طبق قوانین جنگ سویس چرا شما رفتار نمیکنید؟؟ میگفتند بهاینعلت که شما مشرک وکافر حربی هستید- یک روز یکی بچه بلند شد وفرمودند من دیشب خواب دیم دراینده وضع شما صدامی ها بدتر از وضع ماخواهد شئد خندیدند وعدان فرد خواستندشلاق بزنند وهمه جلو رفتیم وگفتیم بهما بزنید وایشان فرمودند رویای صادقه است خلاصه پاس زشنیدن خبر رحلت جانسوز ام ام- راجل یک شیون وعزادری که بخضی بچه ازروی سکو خودرا به اسمان پرتاب میکردند وبامغز به زمین میامدند تا روزی که ازاد شدیم ما برای اولین بار فرمانده زندان که یک سرهنگ بود دیدم که ایشان فرمودند بهخانه میروید از کمک مهای تعریف کگنید وفرمودند ادرس وتلفن خانه خودرا بهما بدهید ومارا به ایران وخانه خود دعوت کنید وبچه ها وهمه کردند- و- واولین فرد همان کسی بود که رویای صادقه بیان کرد وبهمه ما یک جوراب دادند که بچه ها انها به شیشه ماشین باچسب چسباندند تازمانی که ما به مرز نرسیدم باور نمیکردیم=-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99