سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اگر تفکرات فردی درک شود- تاحدی درک فرد وچرائی ان راحت تر  درک میشود- بعنوان مثال- ما-درفارسی میگویئم- امتحان دادیم وسازمان میگوید ما امتحان گرفتیم اصل قضیه به برگه بر میگردد چون داوطلب برگ را میدهد میگوید امتحان دادیم وسازمان برگه میگیرد میگوید امتحان گرفتیم ودرزبان انگلیسی دواطلب میگوید ما امتحان گرفتیم –هم درزبان فارسی وهم درزبان انگلیسی میگویم دوش گرفتیم چون اب گرفتیم حال- اگر کتاب از داخل کیف بیرون بیاروریم- هم میگریم وهم خارج  میکنیم- هم ن فعل گرفتن حروف اضافه خرج = تیک اوت= ما گفتن نداریم ولی بیرون کشیدن – دراوردن- درحقیقت گرفتن مستتر وپنهان است اما اگربگوئیم کتاب راداخل کیف بگذار- بازباید قانون بگویم بگیر وداخل کن ولی درانگلیسی میتواند درست باشد ولی بیشتر به معنای گول زدن است- شایدی درقبل چیزی قلابی در کیف فرد را میگذاشتند بیشتر از کلمه چیزی با  فشاربه داخل قرار استفاده میشود حرو اضافه داخل=این- که میشود=پول این= اگربگویئم کتاب بیرون بکش ودر کنار کیف قراربده  باید کلمه گرفتن وکنار گذاشتن بکار گرفته شود ولی گرفتن  کنار گذاشتن   برای مسافت زیاد است مثلاغذا بیرون بر اینچنین بگیربرو -لذا ازکلمه فشاراوردن وکنار گذاشتن ساختند –پول اوی- اساتدی فرموده است  هر وقت صفت ملکی بین زن ومرد اشتباه میکنید بخاط داشته باشید اکه دختران زیا ن هر هر میکند پس میشود- هر


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قران مجید میفرماید ما برای پیامبر اکرم صلواه الله علیه واله والسلم اسوه قر ار دادیم یعنی الگو- معیار شاخص – که شما باید مقلد باشید درتمام موارد انسان یامجتهد است ویا مقلد است- درتمام کارهای علمی اسنان بدنبال الگوواسوه است-به قول دکتر سینائی رحمت الله علیه درغرب رسیدن که موش یک ساله خصوصیات اش برابر یک انسان هفتا ساله است ویا چشم مار مانندچشم انسان است تا انسان بتواند درعلم پیشرفت کند- اما امروزه درغرب که میخواهد این فرهنگ را ترویج کند وجهانی کند- اسوه ای مطرح نیست هرکس مجتهد است یاخوب عمل میکند ویا بد عمل میکند وبعداز انکه بعدعمل کرد مجازات میشود درحالیکه دین خوبان را بشارت میدهد که طبق اسوه عمل میکنند وبدها را   انذار میدهد که مجازات درپیش دارید وانهارابه سمت اسوه تشویق میکند وحتی رسول اکرم صلواته الهعلیه واله والسلممیفرمیاداقتل موذی قبلاز یوذی موذی قباز انکه اذیت کندبکشید که بیشتر درمورد حیوانات موذی است وانسان موذی قواین خاص خود دارد ولی به پیشگیری معتقد است درغرب درباره پیشگیری مطالب زیادیگفته میشود ولی قانونی نمیشوئد- دوم قران میفرمایداز جاهلین دوری کنید وبه جاهلین میفرماید از عالمین تبعیت کنید وباز میفرمیادبدنبال علم واگاهی بشاید وفقط زمانی طرح وصحبت کنید که درموردی عالم هستید که چشم وگوش دل زبان شما مسئول است واعمال حتی درحد بسیار کم مورد محاسبه واقع میشود- وافراد گاهی ستمکر هستند یابه عمد مانندیهود حقیقت را میدانندبرای زندگانی چند روزه دینا تحریف ودروع میگویند ویا نادان هستند وعلم واقعی راقبول ندارندباید انسان شناسی کرد که رهبرمغزز وعظمت اسلام صلواته الله علیه بارها این نکته واصل اساسی بیان کردند وبادستورا پیامبر ان اعظام رحمت الله علیهم اجمعین کسی که علم انها اجتهاد کردن دو واقف شدند هیچ عذری درنزدخداوندمنان ندارند- اقایان غربی از یونان تا انگلستان وامریکا درتمام بجز تا حدی المان درتمام ابعاد سیاسی- اقتصاد ی چه از روی عمد ویا نادانی بهورطه ورشکستگی رسیدند امرزه دراین کشورها هم نیدانندفردا چه میشودوهمه از بازنشستگی وحشت دارند انها برای دنیا دکترین تعریف میکنداین انقلاب های مخلمی رنگی که امروزه گرینبان گیر فرانسه- پرچم زرد پرچم انها است وکفگیر به ته دیگ خورده است باز میاید درکشورهای اروپای شرقی واسیا وافریقا دکترین تقلبی غربی را پیاده میکند که اوکراین صدهابار از فرانسه ضعیف تر لست وانرا به سمت پرتگاه جنگ میکشاند وحال نوبت همهانهاخواهد رسید مگرانکه عاقل باشند خود راه درست را پیدا کنند امروز مقالاتی درباره بحران درامریکا میخواندم مدتها بانگ ها بهره 3.45بوده است حال 6.1 است- مینویسد خانواده ها خانه خودرا میفروشندکهدرتجارت وارد شوند ویکخانه محقر کلنگی میخرند که اینده خودوفرزندان خودرا بهبود بخشند- میگیوند شما که کار مکینید فکر باز نشستگی – وپل خودرا مصرف کنید هرامریکائ یحداقل درسال باید ده میلیون دلار مصرف کند وافراد عتبه خانه قدیمی راکهنوسازی شده است میبوسند ونمیتوانند بخرند- یک تعداد افراد متخصص تحقیق کردند که شرکت امریکائی اکثریت انها نمتیواتند درصنعت انقلاب کنند وزیرورو کنندوفقط میتواند اندکی وضعت محصول به نفع مردم ودلخواه تغیر بدهند وامدند یک طرحی درست کردند وتعلیم دادند که فقط ظرف یک ساله مطالعه میتواندچنین کنند – بقدری این تدریس موردتوجه اقع شده است که دولت وبخش خصوصی دراین مورد سرمایهگذاری کردند وافراد که از مرکز گواهی نامه دریافت میکند استخدام میکنند وکتخصصی خودرا به این مراکز ارسال میکند امسال تها کشوری خلاقت عظیم درصنعت داشت درگروه بیست g- چین بود که از مان اقای اوباما فرمودند ما بایدجلوی پیشرفت اقتصادی چین را بگیریم- اقای ترامپ نیاز نداشت که کارخانجات امریکارا از چین به امریکا بیاورد اولا انهاقدیمی هستند ودرثانی درامریکا درمدت رشد وتکامل داده است ولی بخاطرضربه زدن به چین این کار رامقداری انجام داد ولی خلائی بوجود می اید امریکا نمیتواند انرا پرکند در زمان گذشته تعداد کشاورزان درامریکا شش درصد بود- امروزه چهارده درصد هستند بعلت انکه صنعت جواب نمیدهد وفراورده کشاورزی ه رشد زیادکرده است- دویست میلیار دلار محصول کشاورزی تولید میشود که بخش عمده ان باید صادرشود ولی بابرنامه تبیهی اقای ترامپ امیدی به ان نیست- دوستان نزدیکبه اقای ترامپ میگویند دربخش موفق است ولی درنفت هیچگونه صلاحیتی وبرای اینده نگران هستند چون گرانی نفت درتئولید وحل ونقل تاثیربسزائی دارد حال اقی ترامپ باحربه نفت بازی خطرناکی میکنند هرگاه به نفع اش باشد قیمت نفت کم یا زیاد میکند واز حربه نظامی درجهت سیاسی استفاده میکندکه بحران در بوروس جهانی تاثیر گذاربوده است اینهامشتی از خرواره است وخانم نانسی پویلسی که دوازده دقیقه بااقی ترامپ صحبت کرده است ایا گفته بدودن رحم ومورت صحبت کرده است= بدون قلب= .اقای ترامپ فرمودند درطول تاریخ ریاست جهموری امریکا هیچ رئیس جمهوری این چنین حمله برای نابودی نکردند- لذا جریاناتی که درخلیج فارس رخ میدهد درهیمن چهرچوب است که یکنوع بهانه سازی برای اقدام بیشتر انجام شود- امروز درپرس تی وی ایران بحثی مشکلات افریقا بودوکارشناسان افریقائی صحبت میکردند ازجمله فرمودندمشکلات همیشه فیکس شده است وتغیری نمیکند وتاکتیک این است که راست افراطی درقابل حکومت وچپ تولید میکنند که وحدت از بین برود که امروزه راست افراطی داعش است وامروزه جریان اقتصادی نیست سیاسی وایدولوژیذ است مثلا درمالی وهابیت دریک استان درخواست خودمختاری کرده است وبعد از انجا تروریست به فرانسه میرود کهدرحقیقت تروریست هواخواه فرانسه است وفرانسه به این تروریست درمالی وفرانسه نیاز دارد همان کاری اقای انگلستان  درقبل باعشایر میکرد که امروزه این فاکتورهم ازدست اش بیرون رفته استوبه حالت نزاری رسیده است- امید است راه اصسلتم همیشهبرقرارباشد چون تنها راه نجات اسلام ناب است انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- انالیز مختصر اقای ترامپ- بقول ظریفی برج ساز همیشه عیبی درکارش نیست وهمیشه جوابی رک دارد- ومداوم بفکر ساخت برج دیگری است چتاچه موانع بوجود اید مسلم است که ایجاد استرس میکند وبدنبال ان به فکر برطرف کردن استرس میکند یک زمانی فردی به تهران امد وازا و سئوالکردن کهتهران چگونه دیدی ایشان گفت مانند تخمرغ مجله فکاهی –توفیق نوشت تهران تخمی تخمی دارد رشدمیکند تحقیقات درامریکا نشان میدهد که صدسال پیش استرزکمتر بوده است چرا چون تمام وسلیل کمتر استرس ایجاد میکردند اگر جای مناسبی نبود دوسه کیلومتر به جای دیگر میرفت مسئله اب وزمین وغیره حل میشد وابزار درد سر درست نمیکردند- ایشان درنیویروک زندگانی میکرده است ومداوم درچالش برای گرفتن اجازه برج سازی ودادن مالیات بوده است اگرفردی از ریس خود اشبنالد که هیچ کمکی نمیکند ازاونراحت است ولی اگر ریس هم بنالد ازمافوق او دلخوراست همین طور میرسد به حکومت که ایشان رسیده است دلیل این است نیویروک تخمی تخمی رشد کرده است رشدمتوازن نداشت است درقبل مردم صبور بودن حال بعلت توانائی ها صبرشان زودتمام میشود- فکر میکنند راه چاره سریعی وجود دارد-قبلا درامریکا پزشکی مئسله ای نداشت اولین استرس- پزشکی شد حقوق را زیاد کردن نیروی هایئی خارجی گرفتن تشویق زیاد کردن هنوز مسئله است- دوم نرس سوم اتشفشان بعد پلیس وغیره مدوام دراین صداسل روبه استرس بوده- داستانی عرض کنم- البته داستان است حضرت سلیمان علیه السلام تصور که قدرت بی نهایتی دارد وبه خداوندمنان عرضکرد من غذای کشور برای حتی حیوانات فراهم میکنم سالن بزذگی اول برای حیوانات تهیه کردو انواع غذا دران نهادهمه امدند ایشان فرمودند که صبر کنید نهنگ بیاید نهنگ که امئد همه بسم الله گفتن شروع کردن بخوردند نهنگ یگ نیم قورتی کشید همهرا خورد بعد فرمود یا حضرت سلیمان علیه السلام خوراک من روزانه سه قورت است حداقل دوت نیم قورت برای من تهیه کن حضرت سلام الله علیه بفرمائید بروید ازخداوندمنان روزی خودرا بگیرید- لذا صبر بیسار مهم است تکنولوژِ مانندسابقفرام دست انسان نیست ومشکل افرین است واسترس ایجاد میکند وبه راحتی اسابق قابل جابجائی نیست بخصو کشورها در یک دهکده هستند تنها کشورخودرادیدن حل مسئله نمیکند باید درکل ببیند حتی برای را انداختن تکنولژی محتاج یک دیگر هستند—کسی که محدودیت ها درک نکند اهل استرس میشود همین عوامل است که طلاق را ایجاد میکند درسطح کل همین است- امروزه لغت کتالیزور درانگلیسی کتالیست یعنی زکاری نتوان انجام داد ولی بایک عمال دیگر میتوان ان کار انجام داد مثلا که شفیع واقع میشود درقبل این معنارا میداده مثلا دلائل  محبت – سازمان خیریه- اخیرا درعلم شیمی با یک کتالیست مثلا حرارات را پائین بیاوریم محصول بدست میاید- ایشان ازطرفی میفرماید ما که کتالیست نیستیم ما که سازمان خیریه باز نکردیم از طرفی حکومت کند عمل میکنند ایشان میخواهدکتالیست شودسرعتببخشد یکگ شبه قدرت اقتصادی امریکا راسر وسامان دهد به هروسیله-بادا باد – یک نکته روانشناسی است هرکسی درهر علمی یک قدرت نترسیدن دارد ویک ترس حقیقی دارد اما درشته دیگرهمان فرد ترس واهی دارد وترس واقعی ندارد- این یکلعد اقای ترامپ است که کم کم باید بقول خارجی ذهنین اسلوبی فنی را فردباید یاد بگیرد که ایشان دراثر خطا ازمایشدرحال یاد گرفتن است دربحث بعدی افراد باید با ایشان چگونه تعامل کنندخواهم نشت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- انالیز مختصر اقای ترامپ- بقول ظریفی برج ساز همیشه عیبی درکارش نیست وهمیشه جوابی رک دارد- ومداوم بفکر ساخت برج دیگری است چتاچه موانع بوجود اید مسلم است که ایجاد استرس میکند وبدنبال ان به فکر برطرف کردن استرس میکند یک زمانی فردی به تهران امد وازا و سئوالکردن کهتهران چگونه دیدی ایشان گفت مانند تخمرغ مجله فکاهی –توفیق نوشت تهران تخمی تخمی دارد رشدمیکند تحقیقات درامریکا نشان میدهد که صدسال پیش استرزکمتر بوده است چرا چون تمام وسلیل کمتر استرس ایجاد میکردند اگر جای مناسبی نبود دوسه کیلومتر به جای دیگر میرفت مسئله اب وزمین وغیره حل میشد وابزار درد سر درست نمیکردند- ایشان درنیویروک زندگانی میکرده است ومداوم درچالش برای گرفتن اجازه برج سازی ودادن مالیات بوده است اگرفردی از ریس خود اشبنالد که هیچ کمکی نمیکند ازاونراحت است ولی اگر ریس هم بنالد ازمافوق او دلخوراست همین طور میرسد به حکومت که ایشان رسیده است دلیل این است نیویروک تخمی تخمی رشد کرده است رشدمتوازن نداشت است درقبل مردم صبور بودن حال بعلت توانائی ها صبرشان زودتمام میشود- فکر میکنند راه چاره سریعی وجود دارد-قبلا درامریکا پزشکی مئسله ای نداشت اولین استرس- پزشکی شد حقوق را زیاد کردن نیروی هایئی خارجی گرفتن تشویق زیاد کردن هنوز مسئله است- دوم نرس سوم اتشفشان بعد پلیس وغیره مدوام دراین صداسل روبه استرس بوده- داستانی عرض کنم- البته داستان است حضرت سلیمان علیه السلام تصور که قدرت بی نهایتی دارد وبه خداوندمنان عرضکرد من غذای کشور برای حتی حیوانات فراهم میکنم سالن بزذگی اول برای حیوانات تهیه کردو انواع غذا دران نهادهمه امدند ایشان فرمودند که صبر کنید نهنگ بیاید نهنگ که امئد همه بسم الله گفتن شروع کردن بخوردند نهنگ یگ نیم قورتی کشید همهرا خورد بعد فرمود یا حضرت سلیمان علیه السلام خوراک من روزانه سه قورت است حداقل دوت نیم قورت برای من تهیه کن حضرت سلام الله علیه بفرمائید بروید ازخداوندمنان روزی خودرا بگیرید- لذا صبر بیسار مهم است تکنولوژِ مانندسابقفرام دست انسان نیست ومشکل افرین است واسترس ایجاد میکند وبه راحتی اسابق قابل جابجائی نیست بخصو کشورها در یک دهکده هستند تنها کشورخودرادیدن حل مسئله نمیکند باید درکل ببیند حتی برای را انداختن تکنولژی محتاج یک دیگر هستند—کسی که محدودیت ها درک نکند اهل استرس میشود همین عوامل است که طلاق را ایجاد میکند درسطح کل همین است- امروزه لغت کتالیزور درانگلیسی کتالیست یعنی زکاری نتوان انجام داد ولی بایک عمال دیگر میتوان ان کار انجام داد مثلا که شفیع واقع میشود درقبل این معنارا میداده مثلا دلائل  محبت – سازمان خیریه- اخیرا درعلم شیمی با یک کتالیست مثلا حرارات را پائین بیاوریم محصول بدست میاید- ایشان ازطرفی میفرماید ما که کتالیست نیستیم ما که سازمان خیریه باز نکردیم از طرفی حکومت کند عمل میکنند ایشان میخواهدکتالیست شودسرعتببخشد یکگ شبه قدرت اقتصادی امریکا راسر وسامان دهد به هروسیله-بادا باد – یک نکته روانشناسی است هرکسی درهر علمی یک قدرت نترسیدن دارد ویک ترس حقیقی دارد اما درشته دیگرهمان فرد ترس واهی دارد وترس واقعی ندارد- این یکلعد اقای ترامپ است که کم کم باید بقول خارجی ذهنین اسلوبی فنی را فردباید یاد بگیرد که ایشان دراثر خطا ازمایشدرحال یاد گرفتن است دربحث بعدی افراد باید با ایشان چگونه تعامل کنندخواهم نشت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99