سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درود وسپاس بر دلیران ورزش والیبال که درحال اسوه شدن هستند- یک زمان انسان برای خوداش تاریکی درست میکند که بایداز ان عبرت بگیرد یکزمان خداودمنان تاریکی ایجاد میکند چن حضرت خلیل علیه السلام خود رابه اتش میزند درجات عرفانی وتکامل ایمان رو پید میکند بخشندگی همیشه سرفرازی میاورد ولی ارزش مسابقات دران است که از همدیگر را پیروزی رابدست اوریم ودوباره ازیک اشتباه جلو.گیری کنیم خلاق درمیدان ظاهر شویم- روحیه شجاعت رادر سختی ها حفظ کنیم که قدرت عجبی به انسان میبخشد همیشه اسوه بودن شرط موفقیت واقعی است که گاهی پیچیده ودوراز ذهن بنظر میرسد قران میفرماید همیشه عقل شما درست نمیفهمد- انشاالله پیروز یهای ظاهری وباطنی های زیادی دراینده بدست اورید

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-شهادت-طلوع مجدد کهکشانتمدن نور اسلامی –که- غنی حیرت انگیزی به اوطره دین که درشب مهتابی سیر میکرد- وعمق استراژِیک سیاسی - اعتقادی که الام که درقلعه اهنین خفته وبه اسارت گرفته شده بود- وچون خورشید دراسمان خاکستری سیر میکرد- وطلوع وغروبی دراماتیک داشت- با اشکار کردن دوکهشکشان الماسی خون خدا- امام حسین علیه السلام وامامزمان علیه السلام- که ارواحی هستند الهی کهدربهشت حیات گرفتند- نام های خاکی یافتند- تا کشتی نجات با جذابیت شعارهای الهی که به بار مینشینند تفسیر وتبین وعملی سازنند- نام های کوتاهی که شناخت الهی وتبین خلقت دریک استراتژیک ربوبیت که بردلها مینشیند شعله های عشق را پدیدار میسازند تسلیت عرض میکنم -بحث این مقوله –که موفقیت چیست- از دودیدگاه غربی واسلامی مورد توجه شده است- نظریه غربی- ایا موفقیت- درثروت است- درشهرت است- درقدرت است- ما علاقمند هستیم- که تصور کنیم – که موفقیت امری عادی نیست- ولازمه ان- خصوصیاتی میخواهد- که-مستلزم استعدادخاصی است تا به ان دست پیدا کند—علت ان این است که داستان هائی که در رسانه ها درباره موفقیت تجارت موفق- مدیران اجرائی موفق- گلف بازان موفق- ستارگان بسیارمحبوب ودرخشان- نویسندگان پر فروش- وسیاست مداران پرقدرت- مار ا هدایت میکند که باور کنیم که افراد بسیار کمی انسانهای موفق هستند- شاید مانشنیده باشیم- درباره افرادی- که افرادی معمولی وعادی- که میتوانند موفق باشند- موفقیت درباره نائل شدن به چیزی است- وبدست اوردن ان- چنین است که چیزی راندارید وانرا بدست میاورید- که قبلا انرا نداشتید- بدست اوردن چیزی کهان چیز درنظر دیگران بسیار پر ارزش است—اهداف را مشخص میکنید زمانی که همهچیز ان اهداف برای شما واضح وشفاف شد- شما اغاز فعالیت میکنید که انهارابدست اورید- این اهداف نیازمند جاه طلبی است جاه طلبی انرژی حرکت دادن مردم برای کارسخت ویادگیری زیاد- وجستجوی فرصتها برای پیشرفت زیاد وپیچیده بعضی مردم هدف نهائی رادارند ولی فاقد جاه طلبی هستند که بتوانند رویا خودرا درعمل تحقق دهند- وبعضی جاه طلبی زیادی دارند اما هدف مشخصی ندارند- که برای ان کارسخت بکنند- ومداوم کاری راشروع میکنند وسپس کاری دیگری راتعقیب میکند- وبنظر میرسد هیچگاه به موفقیت نمیرسند—لذا این خصوصیات باید مدنظر واقع شود- باید داستانهای مردم عادی که توانستند به موفقیت برسند- -خانواده نقش زیادی - درتاثیر گذاشتن وارتقای جاه طلبی فرزندان دارند —نوجوانان اغلب داری یک ترساز شکست همراه کمبود جاه طلبی هستند—یادگیری مثبت وکارا کهاز درون تجربیات انها شکل میگیرد-درسال های اول عمرشان-عادت به مقاومت-و- اصرار کردن و-پایداری کردن-درانها نهادینه میشود- مردان فعال اگاه هستند که انها میبایست مجهز به عملکرد موثرباشند تا به موفقیت دست پیدا کنند—برخلاف عادات فضای انها وزمینه ای که دران رشد میکند- اکثرمردمان حرفه ای بسیارنزدیک به بدست اوردن موفقیت هستند- درک احتیاجات روزمره فکر جوانان بلوغ یافته را بخود مداوم مشغول میکند که دریک خانواده فقیر رشد یافتند- مردمان کی بدنبال موفقیت هستند- از دوستان خود درخواست کمک کردن ویاری دادندارند- یک راه برای موفقیت استفاده از فرصتهائی که منابع باارزشی رادراختیار انهاقرار میدهد- غرب چون سکولار فکر میکند هدف فقط ای دنیای دنی وکم ارزش است که تنها هدف این دنیا سکوی پرواز- برای چهان باقی است وبرای انکه انگیزه رشد زیاد بکند- جاه طلبی تنها راهئی است که موتور این حرکت برای انگیزه میشود-خداوندمنان میفرماید مدتی این انگیزه دنیائی رو به رشد است وسرانجام به افول میرود ورنج وخوشی هراه هم است  وازهم تفکیک نمیشود- وبرای رسیدن به ان باید رنج بکشد وخوشی بسیاراندکی دارد که روح را اقناع وبالنده نمیکند وبیشتر درجهت غرایز است ونفسانیاتی چون شهرت وقدرت- توجه مردمان گرچه حرکت فرد به نفع مردمان هم باشد وشوق وذوق انان را درپی داشته باشد- انچنان کمالاتی را دربرندارد ودرحدی متوقف میشود ومردمان هم کاری زیاد نمیتوانندبکند مگردرجهت تشویق وقد دانی وکمکهای متنوع دنیائی—ولی دراسلام هدف عبودیت الرحمان .بدست اوردن بهشت است کمالات پرارزش ه روح رامملو میکند دردین راستین الهی است کسی رحلت میکند اگرچهل نفر از ایشان بخوبی یادکرده باشند وکسی ازایشان به بدی یادنکند خداوندمنان ایشان را اهل بهشت قرارمیدهدبشرطی انچنان که درنماز میت امده است- اللهم ان هذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت منزل خیر منک وهم چنین برای خانم ها اللهم ان هذا امتک وابنه عبدک وابنه امتک نزلت بکه وانت خیرمنزول یه یعنی مردان عبدت وفرزند عبدتو ورزند کنیزتو- هستند خانم هاهمچنین که این خانم کنیزتو وفررزند عبدتو وفرزند کنیزتو است-مسلم است که هدف نهائی رفاقت باخداوندمنان ونزدیک شدن به خداوندمنان ازطریق معرفت الهی که جز انگیره های بشری است واعمال صالح میسر میشود عمق طولی وعرضی بسیارروسیعی دربر میگیرد که معنویت نورانی موتور حرکت است نه نفسانیات وغریزه بخشی برای روغنکاری انسان درجهت معنویت نقشدارد نه بعنوان تنها عامل حرکت بشریت ونیازمند هیچگونه جاه طلبی نیست بلکه به میزان استعداد وامکانات درحد استطاعت بشریکفایت میکند انچنان- حضرت بلال علیه السلام وحضرت قنبر سلام الله وحضرت فضه سلام الله علیه برده ازاد شده امام حسین علیه السلام جون حبشی- لبنانی وحضرت حرسلام الله علیه ودیگران به ان نائل شدن


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-در سایت شیعه-نیوز –مقاله دعای ماه رجب- باری اعضای جنبش امل درتفسیر امام عظمت موسی صدر رحمتالله علیه را بخوانید وبخوبی درک کنید ومن بطور خلاصه انرابیان میکنم- دعا رابطه مخلوق ومومن –عبد- باخداوندمنان- خالق و- رب است ملک است- واله است-عبد درتمام ابعاد فقیر است ورب درتمام ابعاد غنی است- ابن خصوصیات که مانند براده اهن به مغناطیس جذب میشود تامغناطیس شود است ویا قطره سیر میکند تا به دریا برسد- این خواست اصلی عبد است- همانطور یک مربی شنا فرد را شنا یاد میدهد ودرموقع خطر اورا نجات میدهد ورا یادگیری رابه او القا میکند تا فرد خودشنا کردن رایادبگیرد خداوندمنان هم چنین میکند شرایط فراهم میکند یک زمان ما اگر علم پیدا کنیم شرایط را متوجه میشویم وانرافراهم میکنیم و-یک زمانتهیه شرایط ازدست ماخارج است ودرانجا دعا میکنیم که شرایط فراهم شود درهردوحالت محتاج لطف ومدد الهی هستیم- عبد باید باورشود یعنی خوداش شنا کردن رایادبگیرد وهم چنین موانعی که ازعهده اوبرنمیاید انجا خداوندمنان یابه اوالهام میدهد ویاتوسط فردی دیگر حل میکند ویا با اعجاز حل میشود- که درمشکلات صدر اسلام این جوانب بخوبی روشن است-لذا خداوند-منان به پیامبراش دستور سعی کردن میدهد درخواست علم میکندعلمی که درتوسعه معرفت وحل مشکلات کاری است حکمت است- خداوندمنان درقران یادمیهد مانن بنی اسرائیل نباشید که گفتند که حضرت موسی علیه السلام تو و خداوندمنان بروید باطاغوت بجنگید وماهم سوده اش راببریئم این عمل تکاملی رابوجود نمیاورد بادیدن بازی فوتبال کسی فوتبالیست نمیشود لذا مسلماناناز صدر ببعد هر جا سعی کردن ودعاهم کردن موفق بودن وهرجا سعی نکردنودعا کردن شایدموفق نشندند چون باید بخته   کارشناسان اسلامی مگویند اروپائیان پیچیده وامریکا لاتین وبعضی مسلمانان ساده لوح هستند- این پیجیدگیدرسعی وتاحدی ازدعا بدست اوردند وگرنهدربسیاری ابعاد شکست خورد من خانمی ازدور میدیدم تصور میکنم که خانمی ساده استوبعدایشان معلم من درزبان انگلیسیشد وبعدفهمیدم بغایت پیچیده است- دربعضی ابعاد نقش هدایت الهی بسیار پرارزش میشود- مثلا درتقوا درروحیه رزمی- کنترول نفس تیز کردن عقل تربیت بسیار کاری مشکل است روحیات مساوات روحیات ایثار گول شیطان نخوردن همین امروز جوانی عرب که انگلیسی را خیلی فصیح صحبت میکرد با یک کارشناس انگلیسی در بی بی سی- بیان میکرد اعراب مسلمان تمام شعار انقلابی میدادند کم کم به تبدیل کردان به یک ارزش عملی دارند تبیدل میکنندکه مثلا یاازادی واقعی بدست میاوریم- ویا دراه ازادی جان میدهیم کارشناسی انگلیسی فرمودندپسر شمادرسوئد این مطلب راسرکلاس گفت میخواستند ایشانوشما را ازسوئداخراج کنند ظذر شما چیست ایشان فرمودند من پسرمرا اینطورتربیت کردم ولی گویا تاحدی سوئد درک میکند ایشان گفت همه کارشناسان معتقدهسند دیکتاتوری برای مسلمانان بهترین گزینه است ایشان جواب داد کهانها گول غرب خوردند درست میگوید مثال لیبی- خانم کلنتون اماداز دولت ملی حمایت کرد وایتالیار درنفا کنار زد وهمنی که اینحکومت داشت پا میگرفت داعش اوردند ومحل تعلیم انها درسفارت امریکا ب.د مردم لیبی فهمیدندبه سفارت حمله کردن وضربه هوائی خوردند.داعش پا گرفت تاامروز هردوطرف غرب حمایت میکندتاانها ضعیف شوند انسان برای همین علت باید علم یابگیرد وسعی کند ودرک عمیق پیدا کند اقای کارشناس سئوال کرد به این درجه میرسند ایشان فرمودندمن ایمان دارم کهبه این درجه میرسند چرا برای اینکه الگوی ایران وسپ عراق وسوریه ولبنان ویمن وبحرین وجود دارد وظیفه ایران است که افغانستان وارد امت واحده کند به مرزچین برسد وپاکستان والدامت واحده کند تابه مرز هند برسد- ادامهدارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جریان مباهله- جریان مباهله زمانی رخ میدهد که گفتمان به نتجه نمیرسد یعنی طرف متخاصم حاضربه درک عقلانی موضوع نیست ولی حاضربه مباهله است همه مخلوقات انسانی وجن خداوندمنان خانه ای برای انها دربهشت قرارداده است ولی باید هزینه انرا بپردازند که کمی مشکل است ولی افراد خانه ای برای خود درجهنم میخرند که قیمت ان بخاطر ارزان بدست میاید.لذت دنیائی ان زیاداست این افراد برای مطامع دنیائی که از طریق غیر شرعی وغیر تقوائی وغیر عقلانی به اسانی بدست می اورند قران مجید بسیار زیبا ان را بین میکند روح و عقل انها غائب است وجسم انها ها یعنی غرایز جسمانی انها حاضر است- خانه اهل بیت علیهم السلام قطعه ا ی از بهشت بود- وتعرض به ان تعرض به بهشت وبهشتیان بود دعا انها مستجاب وشفای امراض انها وبهروزی دنیای انها وایمان انها بود- علتن انتخاب این خاندان بر ای داستان مباهله تنهابعلت جزو اهلبیت بودن نیست بلکه قران انهارا اسوه مینامد- وبهترین عباد الهی هستند کهمتصل به عبادتی هستند که حداوندمنان ان عبادت انها میپذیرد وخواست انهارا اجابت میکند جریان هجوم به خانه حضرت زهرا علیها السلم خودیک مباهله است تمام ائمه اطهار علیم السلام سرانجام جریان انه به مباهله ختم میشود بخصوص جریان عاشورا که عظمت کار چهارده معصوم علیهم السلام- درقیامت مشخص میشود حتی نبردما با صدام لعنت الله علیه یک مباهله بود- لذا انسان درطول تاریخ بابرخودهای خود با فمیل وخاندان ودوستان وهمسایگان یک ازمایش بزرگ است که میبایست از چهارده معصوم سلام الله علیهم اجمعین فرا گرفت انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جریان مباهله- جریان مباهله زمانی رخ میدهد که گفتمان به نتجه نمیرسد یعنی طرف متخاصم حاضربه درک عقلانی موضوع نیست ولی حاضربه مباهله است همه مخلوقات انسانی وجن خداوندمنان خانه ای برای انها دربهشت قرارداده است ولی باید هزینه انرا بپردازند که کمی مشکل است ولی افراد خانه ای برای خود درجهنم میخرند که قیمت ان بخاطر ارزان بدست میاید.لذت دنیائی ان زیاداست این افراد برای مطامع دنیائی که از طریق غیر شرعی وغیر تقوائی وغیر عقلانی به اسانی بدست می اورند قران مجید بسیار زیبا ان را بین میکند روح و عقل انها غائب است وجسم انها ها یعنی غرایز جسمانی انها حاضر است- خانه اهل بیت علیهم السلام قطعه ا ی از بهشت بود- وتعرض به ان تعرض به بهشت وبهشتیان بود دعا انها مستجاب وشفای امراض انها وبهروزی دنیای انها وایمان انها بود- علتن انتخاب این خاندان بر ای داستان مباهله تنهابعلت جزو اهلبیت بودن نیست بلکه قران انهارا اسوه مینامد- وبهترین عباد الهی هستند کهمتصل به عبادتی هستند که حداوندمنان ان عبادت انها میپذیرد وخواست انهارا اجابت میکند جریان هجوم به خانه حضرت زهرا علیها السلم خودیک مباهله است تمام ائمه اطهار علیم السلام سرانجام جریان انه به مباهله ختم میشود بخصوص جریان عاشورا که عظمت کار چهارده معصوم علیهم السلام- درقیامت مشخص میشود حتی نبردما با صدام لعنت الله علیه یک مباهله بود- لذا انسان درطول تاریخ بابرخودهای خود با فمیل وخاندان ودوستان وهمسایگان یک ازمایش بزرگ است که میبایست از چهارده معصوم سلام الله علیهم اجمعین فرا گرفت انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- من میان بحث اقای دکتر علیررضا احمدی با اقای دکتر علی رضا نوری زاده را مشاهده کردم- ایشان بحث ملت را پیش کشید وایشان فرمودند که این لغت یک لغت عربی است به معنای مردم یک قوم عرب است- ودران تمدن وفرهنگ ان قوم مطرح نیست ودولت ان قوم هم مطرح نیست- ولی کلمه =نیشن= پنچ بعد که قوم ایجاد میکنئد بعلاوه مکان جغرافیائی وغیره رادربر میگیرد یعنی تمدن های اقوام که ایشان مردمان میگئید دربر میگرید یعنی خود ی وغیره خودی نمیکند درحالی که ایدولوژی داسلامی ایران چنین میکند وغیره خودی شیطان است- -اما امریکا تمدن سرخ پوستان وحقوق انان قبول کرد تا امروز سرخپوستان اقوام تحقیر شده است وچون مسیحی نیستند به جهنم میرونند یعنی ادم نیستند درهمین اروپا درسوئیس گفتند اذان مطرح نشود درب مساجد بسته شود کودکستان اسلامی نبایدباشد وغیره چون گوشت خوک وشراب نمیخورند از ااروپا اخراج کنید باحجاب ولباس پوشیده شنا مخالفت کردند زمانی که به امریکا گفتند چرا اجازه میدهید عربستان سعودی مردم بی دفاع یمن را بمباران میکند فرمدندانها اروپائی نیستند- اما اسلام طبق بیان قران مجید هربعدی از تمدنکه به نفع بشریت باشد خداوندمنان انراحفظ میکند پس خوداسلام عزیز که به ان دستورداده شده است- کلا مفید است- قران مجید میفرماید رب الناس خداوند منان- پس ربی دیگری بر ای الناس یامردمان قبول ندارد ملک االناس است پس حکومتی غیره از حکومت الهی قبول ندارد- اله الناس است معبودی برای پرستش جزخداوندمنان قبول ندارد خودی وغیرخودی از اینجا شروع میشود نه ازانکه کسی طرفدار حضرت رهبرمعزز باشد چون رهبر خدائی است طرفدار رهبرهم طرفدارخداوندمنان است درقرون وسطی توصر کنید پاشنه اشیل است از اینکه مردم خداوندمنان وحضرت مسیح علیه السلام قبول داشتند این نشانه تمدن است ولی خدائی نبودند وحضرت مسیح علیه السلام را تحریف وغلوکردندودین را تحریف کردند بدین جهت از تمدن دور شدند قبلا کشورهای کمونیستی خودرادمکراتیک مینامیدند وغربیان دمکراتیک انان را قبول نداشتند وانها دمکراتیک غرب راقبول نداشتند- درنتجه خداوندمنان در قران مجید افراد ی که به دین او روی نمیاورند اول نادان وسپس جاهل وبعد مفسد بعد طاغوت وبعد بدترین مخلوق وبعد بعداز حیوانات وکور وکر ولال بعدخر- وسرانجام شیطان نامیده است که امام صادق علیه السلام میفرماید باالهام از سخنان ایشان حکومت همچنین عمل میکنند ولی داسلام اجازه میدهدبه شرطی که محارب و توطئه گر وفریبدهند نباشند فرصت مطالعاتی داشته باشند واگر دین راهم نپذیرفتند شماناراحت نشوید که دربرزخ وقیامت انها خود جرم خودرا میپذیرنند ومتوجه میشود حقی انهانداشتند وبرحفی مسلط نشدند مریض روانی درحد دیوانگان بودند بگذارید چند مدتی دراین دنیا خوش باشند به دین شما ضرر ی نمیرسند وضرر های دیگر خداوندمنان هماجر عظیم میدهدوهم دردنیا به نحو احسن – جبران میکند- ایشان میگوید امریکا هیچگاه امریکا جنگ طلب نبوده است واغاز کننده جنگ نبوده است بعدخودایشان میفرمیاید که منرااقای شولتس که یکی کهنه کاران سیاسی امریکتا که شصت سال درسیاست پست مهم داشته است بهخانه اش دعوت کرد ولی ایشان پذیرفت اغاز گر جنگ باویتنام انهابودند واغاز جنگ با ما به شهاد سازمانملل متحد ایران نبوده است اعراب بودندوبعدامریکا نخوداین اش شد پس انها شروع کردند .بارها معمارپر عظمت اسلام جهانی رحمت الله علیه مانندامام حسین علیه السلام فرمودند جنگ راتمام کنید و وارد مذاکرات شویم وانها میگفتند شمامجوس هستید وهدف شما نابودی دین اسلام خراب کردن مکه است- اسلام بت پرستی قبول نکرد واستثنا درعربستان همه مسلمانشدن فرمودند که دیگربت پرستی وکتب تحریف ششده یهود ومسیحیت تدریس نشود وادیان حضرت ایراهیم علیه السلام درجهان پذیرفتند که میبایست جزیه بدهند وهرکار مفید هرکس کرد قابل قبول است وکار مضر هرکس کردقابل قبول نیست واین شرط عقلی است وعرف بقول ایشان ملتها که تجربیات وسنن وذوق وسلیقه ودرجهاتی برای ان قوم مثبت است قابل است عجیب است که ایشان پان ایرانیست قبول میکند به اسم ایرانی گری که تعریف امروزه علمی ندارد چه کسی ایرانی است و چه کسی ایرانی نیست هنوز مشخص نیست که ایرانی نژاد است یا سرزمین است ویا زبان است- چون یکی از پنج خصلت دارد قابل قبول است ومشروط خواهان یک خصلت دیگر است ووو این مشروطه خواهان دین دارند یاندارند واگر دین دارند چه دین دارند وعلت بقای حکوت فعلی را دلیلاش جنگ طلبی میدانند چنگ اگر برای خداوندمنان وطبق دستور خداوند جل وجلاله الشریف نباشد خودباعث سوختن بانی های جنگ میشود ااقی سولتس به اقای احمدی گفته است مادر جنگ ویتنام ضربه سختی نخوردیم ولی ضربه سختی زدیم واز ایرانیان ضربه سختی خوردیم وجالب است دراین جنگ یک سرباز امریکائی بدست ماکشته نشد وهمیشه سیاست مداران ما گزینه جنگ باایرانراکنار گذاشتند لذا خداوندمنان به اقایان بظاهر عقلا عقلی که بخشیده بتوانندبکاربیاندازند به لطف خداوندمنان انشاالله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نیم نگاهی به فیلم گاندو- من دراینترنت سعی زیادی کردم که تحلیل ها ایرانی وغربی را دست اورم ولی چیزی پیدانشد وسانسور هم شدید است-از پنجاه سال پیش شکست امریکادرمسائل علمی وجاسوسی مشخص شده است- امریکا هرچه سعی کرد که جاسوسان روسیه درژاپن بدام بیاندازد موفق نشد ویک استاد الکترونیک کهاز امریکا فارغ التحصیل شده بود اظهرمیداشت که امریکادرالکتورنیک از ژاپون عقب تر است وفقط روشت تدریس خوبی دارد با ضربه خوردن بهترین پهباد امریکا که میخواستهاست یکی از اهداف ان مراکز جاسوسی وضد جاسوسی که توسط پهباد ها میشود شناسی کند ضربه خورد- ولی پهبادخای روسی درمرز جولان دقیقا تمام خصوصیات ارتش اسرائیل به ایران وسوریه داد وایران توانست ضربه ای محکمی بزند وهیچکدام تاامروز ضربه نخوردند- دریان فیلم مشخص میکند که جاسوسان غربی بدنبال چهار محور هستند وبا تعداداندکی که همه انها مانندتخمرغ هائی که دریک سبدهستند  عمل میکند کهبدترین نوع جاسوسی است که ریسک بسیاربالا دارد بادستگیری انها تعدا دایرانیان که به غرب فرار کند عددی ندارد نشان میدهد که نیروی ها ایرانی بسیاراندک بسیاراندک بوده است باجاسوسان فراوان اسرائیل درلبنان که بسیارفراوان هستند باز شکست های قطعی خورده اند درنبرد ها این مر مشخص میشود اصلا تمام تخمرغ ها دریک سبذ که قبلا متعلق به غرب امروزه فقط کار خداوندمنان است وبس جاسوسی درچین وایران ولبنان نشان دادبدنبال ضربه ایدلوژیکی به ایران هستند- که پیش گوئی اسلامی درنابودی اسرائیل وغرب را بیان کرده است وپیروزی مسلمانان سیاستمدران اسرائیل وغرب مداوم اینده رابه نفع خودمیدادند کهمداوم درحال افول هستند وایدولوژی انها درحال رنگ باختند حتی درکشورهای خودشان است حتی به جرئت میتوان گفت داعش بهتراز انها عمل کرده است درجنگ هوائی اخیرا بین هند وپاکستان نشان دادکه هنداسلحه های روسی بخصوص هواپیما جنگی روسیه راتکامل داده است ودرحقیقت نگرش به شرق دارد وپاکستان هم با همکاری چین هواپیما های جنگی خودرا بوجود اورده است—درنبرد های اینده شرق برغرب پیروز خواهد شد- تاکتیک جدید جاسوسی از طریق محیط زیست درایران نوظهور است وپرونده انهم بزودی بسته خواهد شد وتنها مسئله ایدولوژیکی است امروزه درایران حقوق زنان با مردان مثلا درادارت برابراست ولی درامریکاو.اروپا نیست ولی مداوم میگوید حقوق زنان درتمام ابعاد نصف مردان است- ودرحالیکه قانون اسلامی است وکشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی هم بهان عمل میکند بحثی از عربستان وغیره نیست- وبه همین دلیل است کهمداوم درامریکا ریس پنتاگون وسیا سازمان جاسوسی امریکاتغیر میکند وبران به اخل مراکز کلیدی امریکا رسیده است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99