سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- الیتی درخارج معتقد است که درایران هیچگاه مغزهای متفکری وجودنداشته اند- درست است که درغرب وشرق پیشرفتهائی شده است- که درایران عزیز دریا اواخر رخ داده نشده است دراینترنت خواندم که درزمان صفویه فردی ازیک شهر-کشور درایتالیا به اصفهان میاید که یک عکسی باخود داشته است که میخواهدانر دریک سینی حک کنند که یک جوان اصفهانی انرا با حک بسیار زیبا وشگفت انگیز انجام میدهد این جناب دربازگشت دربازار از جوانانی سئوال میکند ایاددرشهر شما درد مفاصل معالجه قطعی میشودیا مسکنداده میشود که درکشور من فقط تاحدی مسکن داده میشودجوانام میگویند دراصفهان جواب قطعی داه میشود ادرس فردی میدهند برو انجا ومعجون-را بگیر ایشان ان فرد پید مگنید که در بازار سینی های مختلفی درکنار مغاره داشته است ودرحال دست کردن معجونی است وایشان جریانرا میگوید انجناب ده قلم به ایشان نشان میدهد وانها رابه نسبت خاصی ترکیب میکند ودرست مصرف انهم را بیان میکند ایشان به اندازه دویست نفر از ان اقلام خریداریمیکند وبه کشور خود باز میگردد ودران شهر دویست نفرمعالجه میکند وان ده قلم را پیدا میکند حاکم شهر به ایان پول عظیمی را پیشنهاد میکن که به اویادبدهندوتنها از ایشان خرید کند اول قبول نمیکند ولی سپس میترسد وقبول میکند وحاکم شروع به فروش میکنئ.نسا به نسل ادامه پیدا میکند که تافقط یک فرد خاندان میدانستهاست که نفراخر کشته میشود ودیگر نمیتوانندانرا تهیه کنند دردنیا انهائی که مقداری پیشرفت گردند ولی جنایات سنگینی کردند- مانندهیتلر وغیره- ولی ایدولوژیناب اسلامی مداوم انسان به کمالات .ترس از خداوندمنان وطلب اعمال صالحه اسلامی که عقل انراتائید میکندسراسر نور است وتاریکی دران نیست- دراحادیث درباره اخرالزمان- قیام انقلابی امام راحل علیه السلام ورحمت واسعه الهی برایشان بودذکر شده است که تاریخ وارد مرحله جدید ونهائی میشود- وهر چه زمان بگذرد حقیقت این امر بیشتر روشن خواهد شد- تاثیرا اولیه ان شایداندک باشد وکم کم روبه رشد میگذارد چقدر زمان میگذرد که مشخص نیست به سالی که چهل وپنج سال مانده است به ظهور حضرت مهدی علیه السلام در زمان ائمه اطهار علیهم اسلام اجمعین بیشتر دباره حوکمت اسلامی گفته شده است وبعضی علما ترک ها را شرق گرفتند و حشی هاراغرب وبیشتر دربارها ترک ه است تا وحشی ها است که مداومفردی که نام انها هم برده شده است قیام های خونین عجیبی میکنندبه اسم اسلام که روی جناب داعش راسفید میبکنند ولی تمجیدازانها نشده است که خرابی وحشتناک کشتار وحشتناک   وامراض وحشتناک ودرضمنخداوندمنان تشنگی وگرسنگی برانها که عکسالعمل کارانها است وبلاهای طبیعی برانها حاکممیکند که نتچه ان عد ده زیادی اگاه میشوندکه نتجه انقلاب قم است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- دونظر الیت خارج مورد توجه قرار میدهمنظر اول درک دیالکتیک هگل است ایشان درست فرمودند که دیالکتیک در شناخت است وسه مرحله دارد مرحله اول برخلاف نظرایشان که بین اینکه من قدرت شناخت دارم با شناختی که از خود وخارج دارم درتضاد است اینطور نیست تضاد دراین است که شناخت درخود همان شناخت حضوری است یعنی اگاهانه است الان خوشحال هستم وعلت خوشحالی خودرا میداند ومیزان انرا هم میداند شناخت از خارج است که شک بر میدارد که ایا شناخت من از خارج درست است ویانیست وشک بوجودمی اید در درون برخلاف نظر ایشان علت این شناخت چیست ایشان فرموده است شناخت ااقی هگل درزبان انگلیسی به روح وشبه ترجمه کردند شبح همان گوست انگلیسی که جناب اقای افلاطون میگوید شناخت ما از هستی مانندان است که دردرون غار بهسمتداخل غارب دیوار غار نگاه میکنیم یک سری مثلا تصاویری مانندشتر درحال حرکت هستند وچون شترندیدم نمیتوانیم دقیقا مشخص کنیم که انها چی هستند البته این مطلب بیشتر درباره ماورای هستی است- همانطور حضرت عظمت دکتر ایت الله بهشتی فرمودند از قران درک میشودهمانطور که میبینم همان طورهست- البته بحث خطا مطرح است- خطا درحس است که درده متری ما دقیق متوجه میشویم- باز اقای هگل معتقداست میتوان به درک دقیق درهستی خارج رسید که بایداضافه کردتوسط عقل امکان پذیراست پس درعقل دیالکیتکمطرح نیست ویک خطای بزرگ مارکسیست این است درعقل دیاکتیک مطرح است پس هرد دونفر مانندهم یکسان عقل ندارند- وهرکس متغیرخاصی برای خوداست درحالیکه تجربیات برخلاف ان است-دوم ایشان میفرماید که ایده مطلق وجود دارد یعنی ایده کلی که از قوانین کلیتبعیت میکند مثلا انسان ها مصداق هستندیعنی نمونه هستندیک ایده کلی یا قانون کلی برتمام این انسان ها حاکم هست ایشان این مطلبرا ازطریق عقل رسیده است یک چهارچوب کلی وجوددارد یا یک راه وجوددارد که مهم دران راه گام میزنند شناخت این مطلب از طریق فلسفه بسیار مشکل است وجناباقایا هگل بدرستی انرااز مذهب گرفته است تنها راه اثبات ان مذهب است که قران میفرماید که دین اسلام مطابق فطرت انسان است که این فطرت قابل تغیرنیست-هگل هم به همین موضوع معتقد است- ومارکسیست بازبه تغیرات مختلف درفطرت معتقد است که مداوم تغیر میکند که برای هر شخص فردی است- ایده سوم که اینرا درفارسی بعد ترجمه کردند ایشان اقای هگل میفرماید درخارج باید قوانین فلسفی وعقلی درست از اب دراید ولی درخارج همه انسان درست مانند یک قالب عمل نمیکنند تغیرات دارند این اسم اش بیگانگی با قواین کلی نیست بایدانرا ترجمه کرد بی گانگی بارفتارهای ثابت درخارج است یعنی ایده اولی درخارج شاید مخالف باشد بیگانه باشد اینامر برمیگردد به اینکه فطرت از قواین ثابتی   تبعیت میکند که بعضی قواین دارای دامنه هستند مثلا انسان تشنه میشود گرسنه میشود اینها قواین ثابت هستند ولی درذنوع غداومیعات میتوانداندازه ونوع ان مختلف باشد شاید علت ان این است که انسانها تصور میکردند یک اسوه بایدباشد درطول تاریخ همه مانندان اسوه عمل کنند وهیچگونه تغیری دررفتاروکردار نداشته باشندوتاریخ ثابت است وتحول معناندارد ایشان ارارد میکند تغیرات هم جزو چهارچوب ات لی درچهار چوب است- به مرحله تارخی معتقداست وبه گذر تاریخی معتقداست که لاجرم بوجود می اید ایشان میفرماید که از کتاب تورات اینمطلب رامن درک کردم که افرادنسبت به دین اول دراخارج اعرابه هستند دین انها میطلبد که سوار اعرابه شوند پس دین تغیرات میپذیرد عداهای سوار میشوند وعده ای سوار نمیشوند وعدهای هم پس از سوار شدن از اعرابه بیرون میروند دقیقا مطلب یکی از علما بدرستی تصحیحکرده است که اعرابه بعدی انهائی که سوار نشدندویاسوار نمیشوند زیر سم اسبان اعرابه له میکند این ایدهمطلق است حالا جناب اقای هگل دوایده مطلق قبول دارد یکی ایده مطلق خداوندمنان که قوانین الهی دارد که انسان دران نقشی ندارد ولی توسط انسان عمل میشود دوم هستی مادی است کهانهم مانندقوانین الهی چهارچوب کلی دارد از خاک به خاک که انهم مراحل دارددرمرحلهاول انسان تصور میکند که شایداین قوانین کلی ومراحل وجودندارد ویا برایهرکس متضاد ومختلف است ولی عقل اثبات قوانین کلی که درضمن بعضی مولفه ان ثابت است وبعضی درضمن انکه از قواین کلی تبعیت میکند متغیر است وبهاین درک ایده مطلق مگوید که خودراایده الیسم نام میبردولی سکولار ها فقط به بخش مادی ان توجه کرده اند- جناب اقای مارکس خودرا رئالیسم میداند وبه قوانین ثابت وچهرچوب وراه ثابت معتقدنیست که اقای هگل درک را مطابق حقیق ومطابق با حقایق خارج وداخ ذهن میداند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خانمی که از دانشگاه تهران دانشگاه مادر- دررشته زیست شناسی مدرک لیسانس گرفته است قبلا دراین دانشگاه زبان انگلیسی تخصصی یاد نمیدانند؟؟ پس چه کسی باید کتبهای خارجی ترجمه کند؟ دانشگاه براید مدرک دادن که نیست برای فهمیدن وعملکردمثبت داشتن است هرکسی دردانشگاه تهران قبول میشود مسلم است جزو هوش بالا است طوطی واری که نمیشود درس داد بهره انها بسیارکم خواهدشد دردبیرستان قبلا درس ژنتیک میدادند بودن انکه ریاضات انرادرس بدهند بهترین شاگردان گیچ ومنگ میشدند به ریاضی تغیر رشته میدادند- ایمن خانم بهامریکا رفته است ودرانجا زبان تخصصی خوانده است ایشان تعریف کرد در زمان ما درس قارچ شناسی دردانشگاه متخصص نداشت یکی ایرانی که درفرانسه جزو بهترینافراد قارچ شناس جهان شده بود دعوت کردندکه مقالات تحقیق ی درسطح بلا زیاد اشت این بیچاره هرچه میخواسته به سبک فرانسه تفهیم کند چون زیربنا نداشتندمانده بوده است یک نوت-بوک داشته است-هرچه میگفته است بچه میگفتند-مادرک نمیکنیم- خلاصه ایشان میفرمودند اینرا ازمن پذیرید انها میگفتنداین ارقمواعدار نکات از کجا امده است ایشان یکدفعه عصبانی میشودنوت بوک رابه زمین میزند ومیرود وهمگی میگویند خداحافظ چون اعصابا همه خردشده بود حالا ایشان انعطاف ندارد برای انکه درغرب کسی سئوال نمیکنئدچون مطلبرا درک میکند صم بکم هرحرفه ای یکملت خوداش انرابوجوداورد بهگیشرفزیادی نائل میشودواسوه جهان میشود وهرعلمی از خارج درک میکند طی مراحل انذا مانند خارج درک نکرده باشد- محال است شود- خیلی ها قبلاز اقای نیما یوشیج- شعرهای فرانسه را ترجمه میکردندهیچ خریداری نداشتد ازجمله زن عموی من که فامیلی ایشان اعتصامی بود ومدتها دررانصسه زندگی میکرده است وبعدا فکرذ میکنیم درسرم سازی پاستور کار میکرد ولی ترجه ایشان چنگی بدل نمیزد تا ااقی نیما یوشیچ امد ایشان به من میفرمودمن نکات مهم حکمتی وشعری – ترجمه کردم دردستشوئی زدم که خودم بچه ها هروز نگاه کنند وعبرت بگیرنند ودر محل کارم همنی رابرای افرادبیان میکنم چون اعصاب منراخرد کردند ولی کسی گوش نمیدهد ورها کرد بایکی ازبچه ها به سویس رفت- حیف این استعداداست که درایران بهره ناچیزدارندودرغرب اگربودند بهره زیادی داشتند امید استدراموزش وپرورش یک انقلاب راستین شود که بتوانند مانند غرب بهرهای فراوان رابوجوداورد- دیروز در سی ان ان- اخیرا ااقای روها گاندی از حزب خوداش بی جی کنار گیری کرد سی ان ان ا زیک خانم هندی که ازدانشگاه کمبریج- انگلستان درباره هندشناسی تخصص گرفته بود علت انراسئوال کرد این سئوال را کرد اگرخانم گاندی الان زنده بود همین کار میکرد ایشان فرمودند ایشان دقیقا همین کاررا میکرد اولا اقا ی گاندی بسیارمحبوب است وهروقت اشتباه کرده است خود به ان اعتراف کرده است ورفع مشکل کرده است ولی سیستم حزبی درهندوستان احزاب برضد هم قرارمیدهدواین غلط است ومجلس میداند ولی اقدامی نمیکند درنتچه عده ای ازحزبمعتقد هستندکه حزب انعطاف بخرج دهد وبا حزب حاکم اتئلاف کند وعده ای مخالف هستند درحقیقت باید انشعاب بدهند تمام حزب اگربخواهند براسا س اساسنامه خودعمل کنند سرشان بی کلاه میماندوااقی گاند ی نمیخواهد درحزب انشعاب کند گرچه اگربکند بیشترین طرفدار خواهدداشت- انشاالله مامقدارکم یادبدهیم ولی عمیق وکارامد-کافی لست- به اقای ترامپ میگویم- هرچقدر میمون چرخان کردی کافیست- دیگر کارائی ندارد زیرا میمون هابالای درخت رفتند پائین نمیانید-!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خانمی که از دانشگاه تهران دانشگاه مادر- دررشته زیست شناسی مدرک لیسانس گرفته است قبلا دراین دانشگاه زبان انگلیسی تخصصی یاد نمیدانند؟؟ پس چه کسی باید کتبهای خارجی ترجمه کند؟ دانشگاه براید مدرک دادن که نیست برای فهمیدن وعملکردمثبت داشتن است هرکسی دردانشگاه تهران قبول میشود مسلم است جزو هوش بالا است طوطی واری که نمیشود درس داد بهره انها بسیارکم خواهدشد دردبیرستان قبلا درس ژنتیک میدادند بودن انکه ریاضات انرادرس بدهند بهترین شاگردان گیچ ومنگ میشدند به ریاضی تغیر رشته میدادند- ایمن خانم بهامریکا رفته است ودرانجا زبان تخصصی خوانده است ایشان تعریف کرد در زمان ما درس قارچ شناسی دردانشگاه متخصص نداشت یکی ایرانی که درفرانسه جزو بهترینافراد قارچ شناس جهان شده بود دعوت کردندکه مقالات تحقیق ی درسطح بلا زیاد اشت این بیچاره هرچه میخواسته به سبک فرانسه تفهیم کند چون زیربنا نداشتندمانده بوده است یک نوت-بوک داشته است-هرچه میگفته است بچه میگفتند-مادرک نمیکنیم- خلاصه ایشان میفرمودند اینرا ازمن پذیرید انها میگفتنداین ارقمواعدار نکات از کجا امده است ایشان یکدفعه عصبانی میشودنوت بوک رابه زمین میزند ومیرود وهمگی میگویند خداحافظ چون اعصابا همه خردشده بود حالا ایشان انعطاف ندارد برای انکه درغرب کسی سئوال نمیکنئدچون مطلبرا درک میکند صم بکم هرحرفه ای یکملت خوداش انرابوجوداورد بهگیشرفزیادی نائل میشودواسوه جهان میشود وهرعلمی از خارج درک میکند طی مراحل انذا مانند خارج درک نکرده باشد- محال است شود- خیلی ها قبلاز اقای نیما یوشیج- شعرهای فرانسه را ترجمه میکردندهیچ خریداری نداشتد ازجمله زن عموی من که فامیلی ایشان اعتصامی بود ومدتها دررانصسه زندگی میکرده است وبعدا فکرذ میکنیم درسرم سازی پاستور کار میکرد ولی ترجه ایشان چنگی بدل نمیزد تا ااقی نیما یوشیچ امد ایشان به من میفرمودمن نکات مهم حکمتی وشعری – ترجمه کردم دردستشوئی زدم که خودم بچه ها هروز نگاه کنند وعبرت بگیرنند ودر محل کارم همنی رابرای افرادبیان میکنم چون اعصاب منراخرد کردند ولی کسی گوش نمیدهد ورها کرد بایکی ازبچه ها به سویس رفت- حیف این استعداداست که درایران بهره ناچیزدارندودرغرب اگربودند بهره زیادی داشتند امید استدراموزش وپرورش یک انقلاب راستین شود که بتوانند مانند غرب بهرهای فراوان رابوجوداورد- دیروز در سی ان ان- اخیرا ااقای روها گاندی از حزب خوداش بی جی کنار گیری کرد سی ان ان ا زیک خانم هندی که ازدانشگاه کمبریج- انگلستان درباره هندشناسی تخصص گرفته بود علت انراسئوال کرد این سئوال را کرد اگرخانم گاندی الان زنده بود همین کار میکرد ایشان فرمودند ایشان دقیقا همین کاررا میکرد اولا اقا ی گاندی بسیارمحبوب است وهروقت اشتباه کرده است خود به ان اعتراف کرده است ورفع مشکل کرده است ولی سیستم حزبی درهندوستان احزاب برضد هم قرارمیدهدواین غلط است ومجلس میداند ولی اقدامی نمیکند درنتچه عده ای ازحزبمعتقد هستندکه حزب انعطاف بخرج دهد وبا حزب حاکم اتئلاف کند وعده ای مخالف هستند درحقیقت باید انشعاب بدهند تمام حزب اگربخواهند براسا س اساسنامه خودعمل کنند سرشان بی کلاه میماندوااقی گاند ی نمیخواهد درحزب انشعاب کند گرچه اگربکند بیشترین طرفدار خواهدداشت- انشاالله مامقدارکم یادبدهیم ولی عمیق وکارامد-کافی لست- به اقای ترامپ میگویم- هرچقدر میمون چرخان کردی کافیست- دیگر کارائی ندارد زیرا میمون هابالای درخت رفتند پائین نمیانید-!!


ارسال شده در توسط علی

 

 

بسمالله الرحمن الرحیم- قصاص دیه زن-  دراسلام شان زن ومرد مساوی است نفس بالنفس اگر شان زن ومرد مساوی نبود درهمه مراحل زن بایدنصف مرد بگیرد مثلا خانه اش را اتش زدند باید نصف غرامت را بگیرد درحالیکه این چنین نیست- بیشتر حکم  ان امضائی است که درهرزمان قابل تشخیص است ایه قران که میفرماید چشم درمقابل چشم وامام صادق علیه السلام اضافه کردن مقداری غرامت بگیرد ویاببخشد- تاحدی دیه وغرامت ان مشخص است واگر مشخص نباشد براساس رای عقلا است- پس مسئله درباره شا ن اقتصاداست- چون در صدر اسلام ودوران طلائی اغلب زنان نفقه خور وبدون کاربدون بودنداگر مردی زن خودرا کشت قصاص میشودولی خانواده زن نصف دیه رابه خانواده مرد میدهد وحکم قصاص را میگرد پس به نفع زنان تمام شد زیرا زن ازلحاظ اقتصادی ضعیفتربوده است ویا خانواده زن قصاص نمیخواهددیه کامل زن نصف دیه مرد است بخوبی روشن میشود مسئله یک موضوع اقتصادی است-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برا اساس گفته خبر گذاری الجزیره-موادمخدر کوکائین از کلمیبا بصور ت کلی واز کشور های امریکای لاتین بصورت کمتر توسط قایق به جزیره فی جی میرود واز انجا دراسیا واطراف پخش میشود درکلمبیا مافای کوکائین حکومت میکنند وحکومت باند-انها هستند وبه راحتی میتوان قایق هاراکنترول   وهرنوع مانعی بارشوه برطرف میکنندوپلیس نقش فیزیکی ندارد مقداری نقش ارشادی دارد- درافریقا نژادهای خاص که روی کار می ایند همگی فاسد هستند درفیجی دستنزد عادی تصورنمیکنم از ده دلار درروز ز است دستمزد توزیع کننده بین 15 تا 25 دلار در روز است وکمبود مراکز بازپروری ومتخصص تمام طرح ها بشکست ربروشده است- عدم تفریح وکارمناسب وارزان بودن ان نیروی های زیادی بخود جلب کرده است حتی استرالیا کارشمسان انها بیان کردند کنترول مواد از دتیت ماخارج شده است چه در داخل وچه برای خارج لذا ایران فقط برای داخل وبه سمت شرق را باید کنترول کند نه به سمت غرب که مسوئل انها خودشان هستند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برا اساس گفته خبر گذاری الجزیره-موادمخدر کوکائین از کلمیبا بصور ت کلی واز کشور های امریکای لاتین بصورت کمتر توسط قایق به جزیره فی جی میرود واز انجا دراسیا واطراف پخش میشود درکلمبیا مافای کوکائین حکومت میکنند وحکومت باند-انها هستند وبه راحتی میتوان قایق هاراکنترول   وهرنوع مانعی بارشوه برطرف میکنندوپلیس نقش فیزیکی ندارد مقداری نقش ارشادی دارد- درافریقا نژادهای خاص که روی کار می ایند همگی فاسد هستند درفیجی دستنزد عادی تصورنمیکنم از ده دلار درروز ز است دستمزد توزیع کننده بین 15 تا 25 دلار در روز است وکمبود مراکز بازپروری ومتخصص تمام طرح ها بشکست ربروشده است- عدم تفریح وکارمناسب وارزان بودن ان نیروی های زیادی بخود جلب کرده است حتی استرالیا کارشمسان انها بیان کردند کنترول مواد از دتیت ماخارج شده است چه در داخل وچه برای خارج لذا ایران فقط برای داخل وبه سمت شرق را باید کنترول کند نه به سمت غرب که مسوئل انها خودشان هستند-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99