سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- علت شکست کمونیست- وسرمایه داری خشن- هدف از خلقت ساختن انسانی است که دراوج عقل ناب واحساسات متعالی به موجودات بخصوص به انسان ودرنهایت به خداوندمنان است واین امر درگرو ه تعلیم وتربیت ودرک متعالی واخلاق برجسته است انسان مونس انسان فرد دیگری درخارج ننگرد بلکه جزو پاره ای از وجود خودبنگرد شناخت چهارده معصوم علیه السلام صلواته الله علیهم اجمعین از هممین زاویه است پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم انسان درایندو مولفه مات ومبهوت وپراز شوک میکنددرلحظه مفارقت از جهان حضرت اش نگران بود حضرت جبرائیل علیه السلام گفتند یا رسول الله ترس شما از چیست؟؟ خداوند به دیدارشما مشتاق وبهشت ائین بسته شده است فرمودند ترس من از عاقبت کار امت ام است که چه میشود جبرائیل علیه السلام به اسمان رفت وجریان گفت وباز گشت وگفت خداوندمنان میفرماید انقدر که مایل هستی میتوانی از امت خودات شفاعت کنی وانگاه رسول خداوندمنان صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند الان من اماده جان دادن هستم روزی تصور مینم امام حسن علیه السلام کنیزی گرانقیمت خریدند که برای ایشان گویا بافندگی کندچیزی نگذشت بهار شد وان کنیز ازباغی گلی خودروی را برای ایشان اورد وبلافاصله امام حسن علیه السلام ان کنیز را ازاد کرد باتغیر طبقات ویا اقتصاد انسان مشکلاتش حل نمیشود این جهان پسوردی دارد که باید بهنام خداوندمنان باز میشود وباخداوندمنان باید مونس شد وسپس مونس مردم شد درسرمایه داری تا دولتی امکان بجوش امدن احساسات پاک بیشتر میشود وتقسیم بندی رزق به نفع بشریت است ودر کمالات انسان مانندابعاد دیگر نقش دارد وباید مطابق قوانین الهی عمل شودتابشریت به اوجعق واخلاق واحساسات متعالی نایل شود وگرنه یک ربات ساخته میشود که سرانجام تنها خودرامیبند وبهمین علت خداوندمنان به فرشتگان قسم میخورد که بعزتم ان را هرکس به بهشت خود راه نمیدهم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- شخصی است- بنام اقای روبرت الن-باب لوین سان- ایشان امریکائی است ولی قیافه شرقی دارد ودر پلیس امریکا – اف-بی ای—مسئول اداره نیروهای ضربتی ضد قاچاقچیان مواد مخدر است که فقط درفیلم ها بیشترظهور وبروزدارند- وچون مذهب مخالف است پس باید ازاد باشد- ایشان اهل نیویروک وافسر باز نشسته بوده است به ایشان ماموریت میدهند که برای دوامر به ایران سفر کند اول جاده حمل ونقل مواد از افغنستان به ایران وازایران بخارج کنترول کند کهموانع لازم رادارد ویاندارد وراه حل نشان دهد دوم با گروه افراطی چپ کمونیستی طرفدار روسیه را راه حل نابود کردن اش را بدهد یعنی چریکهای فدائیان خلق-؟؟ یک قانونی درفقه هرگاه کسانی ضد دین شیعه ناب شدند تمام رای واجتهادانها برعکس است مگر از طریقی به درستی ان پی برد درحقیقت ایشان میخواسته است موانعرا ارزیابی کند وراحل نابودی پیدا کند ودوم به کمک چریکهای فدائی خلق درایران به انها کمک کند درهردوصورت ایشلن با دروغ هائی فریب داده بودند ایشان مرحله اول ارزیابی میکند ومیفهمد که کاربس خطا است وجنایت باراست وبه جزیره کیشمیرود حدس من این است این گروه جنایت کار قراربوده است مرکز اولیه درکیش باشد زیرا اولا بندازاد است واینها پاسپورت های مختلف دارند وبه راحتی بهان طرف اب میرونند و باقایق تندرو ظرف گن دقیقه به کشتی بزرگ نفتکش میرسندنفتکش هایبزرگ درصدمتر کیش حرکت میکنند ونفتکش سیاه سابق که بسیار کوچگ هستند نزدیک به امارات حرکت میکند وبه راحتی تجهیزات میتواند بیاورند ایشان درهرحال مذهبی بوده است- خوداش رابه سپاه معرفی میکند درزندان اوین یک دوار بهنظرسبز رنگ میرسد که درانجا ازافرادعکس میگیرند ایشان یک عکسبالباس خوداشبدون پلاک نمرهگرفته است وبرای اف بی ای فرستاده است که منظورخوداش بخوبی برساند بعد گفته من فردا باز به کیش میروم؟؟!! هنراش دراین است که اگر بازگشتی نبود فداویان ایشان را شناسئی کردند وکشتند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرالرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- گرچه اقای کری شوالیه بازنشسته سعی کرده است که ازاقای حیسون رضایان یک فدائی اهداف ایشان بجوداورد ویکنوع قهرمان سازی که اخیرا درامریکا باب شده است ماند قهرمان سازی که دراوائل برای بن لادن انجام گرفت وبعد ابوبکربغدادی ومدتی هم اقای قذافی لطفا جنابان انیشتین ها را به ایران بفرستید من اولین کامنت دریاهو را بیان میکنم وبه ایشان حق میدهم که بعضی جاها باطن وکارهای ناشایست ایشان که مسلما نخفی بوده است ومیبایست فیلم کاندور را ترجمه کرد – ولی بطور کلی بسیارخوب اقای جیسون را شناخته است وهدف اش راهم تا حدی خوب درک کرده است- اقای جیسون رضایان کی نگاه نادر وکمیاب برای هر امریکائی که از سال 1970 واندی که درباره ایران مطالعه داشت میدهد؟؟ کتاب ان چیزی نیست که فردی انتظار ان را داشته باشد- اساس کتاب بسیار ساده وفقط زمانی که ایشان در زندان اوین بوده است_م- اگرایشان مطالب عمیقی داشتند بیان کنند= گرفته شده از ازداستانهای نسل اول مردانی که باوالدین خود به خارج مهاجرت میکنند کهدر بیشتر قسمت ها تقلید شده است که هدفان بوده است که جا پای خودرا درامریکا محکم کند ایشان فرصتی بدست اورددریک کشوری که بنظر میرسید با اومهربان خواهد بود وتا زمانی هم بود- ولی بعدا بطور حتم به ایشان پشت کرد- کتاب زندانی کتابی است کهفکر رابجریان میاندازد- بخصوص زمانهائی که کمیک وخنده دار میشود- وبیشاز اندازه دوطرفه است تلاش اقای رضائیان بسیار شوک اور است؟؟ که با یاس وترس وناامیدی دچار میشود که دلیل انراباید بخوبی روشن کنیم پرس پکتیو ایشان که هدف اصلی بوده است واو انرا مدیریت میکرده است- مارا بدنبال خود میشاند-هم درجریانهای هیجانی افراطی وهم ودر طول زندگانی خود وهم اهداف وعملکردهای خود- به نظر دریان قسمت بسیار درست تشریح میکند- که بخوبی کمک میکند که ما در درک ردیف مسلسل هیجان ها را درهر صفحه همانطور که جورنالیست عمل میکند شاهدباشیم- اور یک جونالیست است وتحصیل کرده است وکسی بوده است که کارهای بزرگ را قدردانی میکرده است- زندانی حقیقتا دراین امر موفق است که احتیاج درحقیقت سیاستمداران امریکا که اغلی مولفه های فرهنگی که امریکا انهارا قدغن میداند برای امریکایئ ها نشان دهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نگاهی به جیسون رضائیان-2-مادر ایشان یک خانمی از اهل شیکاگو است شیکاگو یک از شهر های بافرهنگ غنی تری نسبت به شهر دیگر است البته به سطح نیویورک یا کالیفرنیا نمی رسد رندان امریکا- اول انگلیسی – بعدایتالیائی ها هستند اخیرا خواندم که فنلادی ها هم سطح جزیره سیسیل- هستند – بهترین ها ایرلندی ها هستند   والمانی ها میگویند بسیارادم ها خوبی هستند ولی مغز سیاسی ندارند- خطرناک ترین افارد یهودی هستند اشکال انها این است هیچ حرف منطقی درباره کار ونظریات خودشان راقبول ندارند ولی اهل کار و اقتصادهستند وسوداور هستند- درغرب هماطور استادمعزز حضرت مجاهد شهید دکترعلی شریعتی رحمت الله علیه بیان کرده است شرایط جغرافیائی – وضعیت وضعیت فرهنگی وعوامل دیگر در خلق وخوی تاثیر شگرفی دارند از المان که بسیارخونسرد هستند وباید – که شرایط سخت جغرافیای تحمیل میکند وبه سمت شرق حرکت کنید بیشتر جنبه خونگرمی پیدا میشود واحساساتی هستند ماند افریقائی وکشورهای در سطح استوا مانندهند واعراب خیلی احساساتی هستند- ولی دستور اسلام حد تعادل است ولی خانم ها بایداحساسات بیشتری نسبت بهمردان درخانواده نشان دهند به پسران کمتر وبه دختران بیشتر وبه دختران توجه بیشتری شود- وپسران برای یک محیط سخت اماده کنند- مادر ایشان به یک نفر ترک ازدواج میکند وبه ترکیه میرود نشان است احساساتی بودند است وتامرگ شوهراش درترکیه بوده است به نظر حقیر جزو سازمان سیا بوده است وایشان پدر جناب را انتخاب کرده است-   ودرغرب انگیزه خیلی مهم است ومسلما مادرایشان یک توجه به شرق داشته است علم تجربی ممکن است بسیار پیچده باشد وفرد از لحاظی پیچیده کند ولی از لحاظ سنت به این سادگی پیچیده نمیشود جمله جابی اقای جیسون دارد که به مجری امریکائی میگوید کهما امریکائی خیلی زود صلب میشویم- زمان زیادی میخواهد به نرمش وسنت های پیچیده شرق برسند- ومادر ایشان از هیچان های شرقی به ظاهر بسیار خوشش می امده است- ولی درهرحال امریکائی بوده است ادبیات شرق درطول تاریخ صیقل یافته است که مانند قران مجید حرف های خوداش با کلمات مردمی زده شود وقصار باشد کوتاه باشد ولی درغرب کم کم به همین نتجه رسیدند جملات کوتاه وکلمات مردمی ولی برخلاف نظریه اقای جیسون است کلمات سلمبه قلمبه پشت سرهم ردیف شود که افرادامریکائی باید به کتاب لغت مراجعه کنند ولی عجیب است کهکتاب ایشان شایدیک نمونه خوب دراین موردباشد ولی حرف های ایشان بسیارساده وکوتاه است- اما تکتیک ایشان دربیانات تاکیک جاوسی باشد که سرچشمه از مرض اسکیزفرونیا یاشیزوفرنی است یعنی زمانی هیچانی است ولی جواب کمنطقی خشک میدهد ویک دفعه بسیارمنطقی خشک است وجواب هیچانی میدهد سازمان اطلاعات ایران بخوبی ایشان را شناخته بود همین تاکتیک به ایشان زده چنین افرادی در مراحل اول بسیار انسان راجذب میکند وکم کم بعد انسانمتوجه میشود که یک کاسه درزیرنیم کاسه است- به نظر میرسد گاهی ادبیات داعشی بکار میبرده است به چه منظوری بعدا بیان میکنم سازمان اطلاعاتی گاهی با ایشان ازفرهنگ داعشی استفاده کرده است به نظر حقیر کار درستی کردن-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است نگاهی به اقای جانسون رضائیان- قبل از انکه وارد مقاله شوم چند نکته رابیان کنم اول ایشان یک کتاب نوشته است بنام زندانی- بهترین مصاحبه که با ایشان شده است سایت خبری بیست وچهار ساعت فرانسه به زبان انگلیسی است- که خانمی از ایشان میپرسد شما یکی ازبرنامه های شما درایران ایجاد انقلاب فمنستیی بوده است؟؟ ایشان سری تکان میدهد- ایان دربحث میفرمیاد ایران خلاهائی دارئد که پنهان است وغرب متوجه ان نیست ومن خواستم این خلا هار به غرب نشسان دهم ایران بسیار پیچیده است- من سئوالات زیادی از مردم کردم که مثلا اگر غرب ایران را بمباران کند یا علاقه مردم به پیوستن به غرب وجهان وتحریمات وبراندزی به نحوی که غربیان بتوانند انرادرک کنند ولی نظر شخصی بوده است نه نظر کل اراینانونه کل غربیان ولی بازبان غربی نوشته شده است به نظر حقیر برای اش نوشته اند دبربیوگرافی ایشان مدرک نوشته است از دبیرستان جدید بایداین سئوال را ازایشلن میپیرسیدند کهمعنای ان چیست برایمن معنا روشن است که دبیرستان ودانشگاه جاسوسی س یاه بوده است خیلی عجیب که کسی درکالیفرنیا باشد برای مدرسه به ایلونزبرود تنها انجا یک لچه درس بخواند کهبهترین مدارس درکالیفرنیا است ومیگویند پدراش برای ازادی ایشان میلیون ها دلار هزینه کرده است اما نکته چالب پدراشاناقای تقی رضائیان شیعه مشهد وخادم بارگاه قدسی امام رضا بوده است- وایشان میگوید جز ایرانی کسی دیگر نمیتواند درایران نفوذ کند-ادامهدارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروزه شایعه شده است که درشهر بالتیمور هکرها شهرداری وغیره از کارانداختند ومحقیقین میگویند این هکرها درسی کیلومتر این شهرهستند واز یک برنامه مثلا ناسا یا پنتاگون تقلید کردند وسیستم کامپوتری بالتیمور بسیار کهنه بوده است وحفره    دربرنامه ریزی داشته است واز این قبیل حرف ها- زمانی که من در ارتش بودم مطرح شد هر اسلحه ای وهرتاکتیکی نقاظ ضعف فراوان دارد اگر انهارا پیدا کنید بخوبی ان تاکتیک ویان اسلحه از کا رمیفتد روزی یک سپاهی نزد من امد جوانی دارای مدرک لیسانس بود واز تانک های عراقی بسیار شاکی بودومن گفتم بایک طرح ساده اگربدرستی عمل کنید همه انهارا میتوانید نابود کنید روزی با دومیله درزیربغل دیدم ااش وگفتم چه اتفاقی افتاده است ایشان طبق برنامه شما من با یگ گروه سه نفری عمل میکردیم   ومداوم تانک میزدیم دیکدفعه یک دیوانه توصر کرد کار ی اسان است زودی از مخفی گاه بیرون امد ودیرتیراندازی کرد وبا مسلسل تانک چند گلوله خورد ومن تانک اول زدم وبیرون رفتم که اورا به داخل کمنیگاه بکشم وبقول شما زوایه سی درجه نداشتم مسلسل تانک به پای من شلیک کرد ومن به داخل کمنیگاه رفتم وبیسیم کار نمیکرد وتانک فرار کرد وچندی ساعت دران حالت بودم وبیهوش دم ویکدفعه خودرا در امبوولانس دیدم- ومن به ایشان گفتم نبایداقدامی میکردید واز درون کمنیگاه به کانالی سی درجه باتانگ زاویه داشت میرفتی – حال امریکا حتی ملت خودرا مانندموش ازمایشکاهی ازمایش میکند که اگر خارجیان کردند راه اش بلد باشد درامریکا ملت پول ها ی زیادی برای همین کامپویتر میدهند فردی ایرانی میفرمودندمردم امریکا مانند موش ازمایشگاهی ازمایش میکنند به بچه ایشان درمهد کودک گفتهبودندباخودگار به معلم ضربه بزن وسدونفر دیگر یکی از انها سیاه پوست بودبهاین گروه پیوسته بود این سه نفربهیکمربی دیگری دادند وگفتند دیگر چنین نکیند وبه پدر ایشان هم اطلاع دادند وسال بعد کودکستان دیگری معین کردند- باز ایشان میفرمودند من باییک روش خاص به کار میرفتم قیمت ان راه گران کردند ویک راه دیگر ارزان تر درست کردند وبعدمن فهمیدیم چنانچه ان روش قبیلی بعللی خراب شود مردم به این سمت بیاینند والبته خیلی دیر مردم تغیر عقیده دادند این کارا کردند که اگر روسیه وایران ولبنان وغیره خللی ایجاد کرد بتوانند راهاش را پیدا کنند در کامپوتر یک زبان کار میکند اگر این زبان معرفی شده باشد کاری اسان ااز جهت هکر کردن است مگر انکه ضد ویروس قوی داشته باشد ولی اگر این زبان معرفی نشده باشد تنها کسانی که به این زبان اشنا شدند میتواند انرا هک کنند پس از داخل خود سیستم است اینکارا میکند- بعضی از خداوندمنان میخواهنذ جنگ سوم هرچه زودتر راه بیفتند وکلک این لمپن های از هرنوع قماش کنده شود ودرضمن ایران از قدرت اش استفاده نمیکند نفت دردریا میفروشد خوب بفروشد هرکس مخالفت میکند حقاش درکف دستاش بگذارد کسی حق ندارد درمعامله دیگران قلدری کند واگرقدرت بدهید قدرت بیشتری بدست میاورید نترسید که خداوندمنان منتظر همین مسائل است انشا الله پیروزی بامومنین است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحن الرحیم-نظریات شخصی است- دستور العمل های الهی در کیف است- شکافتن اتم برای پیشرفت علم لازم است وخنثی کردن بمب های شیمیائی ومیکروبی بسیار مهم است وباید سه کشور اسلامی مقاوم باهم همکاری کنند- بعضی ها بدنبال خریدن یکنوع پوشک هستند-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99