سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—اخیرادرماهواره ها شایع میکنند که ایران پیشرفتی ندارد ووضعیت اخلاقی چنان وچنین است همه روبه موت روبه قبله دراز کشیدنمنتظر دیدار حضرت عزرائیل علیه السلام هستند واگر شاهنشاه بود ایران هر دهکده اش یک دبی ؟ بود   وما ایرانیان افرادی داریم که سنگ پای قزوین را از رومیبرند ودردنیا چنین افرادی پیدا نمیشود درانگلستان دراین مورد فرد به مرز خودکشی میرسد-درلندن که بودم تصور میکنم روزنامه اطلاعات بود خبرنگار چندی درلندن بوده است نوشت بود جنایت درلندن صدبرابر تهران است؟؟ معتادین مواد مخدر هزاربرابر تهران است وترافیک صدبرابر تهران است وصنایع دستی ایران ازترکیه وانگلستان بالا تر است؟؟ که همه ان درست برعکس بود- منشخصازمانی که درایران بودم میخ بی –بی –سی بودم واغلب دانشجویان ایرانی که به انگلستان امده بودند چنین بودندروزی خودمن شنیدم که جناب –بی بی-سی فرمودند مانمیخواهیم تمدن انگلستان رابه ایرانیان معرفی کنیم راست میگفت همه معتقد بودچیزی مهم درباره تمدن انگلستان بیان نمیکند درحالیکه حتی کشورهای فقیر افریقفائی اطلاعات انها درباره انگلستان از ایرانیان بیشتربود حتی درمسائل علمی انگلستان که بچه های ایرانی سرکلاس مات ومبهوت میشدند وظیفه ما این است که ایران را راهنمائی کنیم-شما به هوش حضرت استادسترگ ایت الله العظمی شهید دکترمرتضی مطهری رحمت الله علیه افرین میگویئد که فرمودند یک سیاه پوست زشتیداشت بچه ای راارام کند بچه مداوم جیغ میزد به شخصی گفت من بایدچکاربکنم ان فردگفت بچه رابه من بدهد بچه ارام شد وگفت دلیل اش ان است که از شمامیترسید ولی دراواخر فرماسونری ایران تقریبااز اواخرسال 48 فهمیدند ایران درحال ازدست رفتن است ومداوم هشدارمیدادندغرب کمی بفکر فرورفت که بعدانشالله بحث خواهم کرد-  بی – بی- سی کمی بفکر فرورفت- زمانی که اقایان به غرب می امدند میدانستند که کوجکترین دهکده انگلستان چه فرودگاهی دارد وچه کالاهائی تولید میکند که تماما توسط دانشمندان تان دهکده است ونیازی به دانشمندان جهانی نداردمگر اندکی وقول داده بودند که شوروی رابه گردبگذارند ودربسیاری موادفوق العاده پیچیده مانندماهواره هم موفق شدند باوجودان شش کشور ابر قدرت تحقیقات بود که ششمی ان انگلستان بود سخت ناراحت بودن که چرا ششمی هستند- واز طرفی میدانستند که ایرانیان نسبت به ترکیه واعراب خلیج فارس بشدت حساس هستند ومداوم میگفتند که سیاست انگلیسی هاین است که اعراب سیر وپیشرفته وایرانیان گرسنه وعقب مانده باشند تا رام شوند وانگلیسی ها هم مداوم این امر تکذیب میکردند ومیگفتند ما گفتیم هم اعراب وهم ایر انیان بایدسیر وپیشرفته باشند ودرضمن هم ایرانیان میگفتند ماراچپاول وعقب نگه میدارند وپولش رادرترکیه خرج میکنند که مدتهادرست بود باز فرامسونری ایرانیان وابسته به انگلستان بیان کردنند چناچه پتروشیمی فارس وچند کارخانه معظم به ایران نیایدایران ازدست رفته است من نمیدانم چایادحضرت ایت الله شهیدبزرگوارجناب مستطاب دستغیب بزرگ رحمت الله علیه افتادم دونفردرمن تاثری شدیدی گذاشت کهمن باخودم میگفتم که حضرت سلمان رحمت الله قطعامانند ایشان بوده است یکی حضرت عظمت ایت الله دستغیب بزرگ رحمت الله علیه ودیگر مرحوم جناب اقای سلامی مسئول واحد کامپیتور واحدهای اموزشی- بهترین تعریف درباره حضرت ایت الله عظمت شهید دستغیب بزرگ رحمت اله علیه جنای اسصتادمعزز حضرت ایت الله مرحوم زبرجد رحمت الله علیه است که ایشان فردی بسیار دلسوز برای اسلام ومردم بودند بطوریکه ماموریتهائی به من میدادند که من میدانستم که امکان پذیر نیست ولی جرئت نمیکردمکه بگویم حضرت اقا بسیارخوش خیال هستند زیرا میدانستم که شب خواب ایشان نمیبرد وهمه اش درفکر است ولی نفس ایشان که بارهامن تجربه کردم نزدیک به معجزه بود فردی بازاری پیش من میامد ومیگفت اگر درفلان مسئله پول نیاز دارید من نظر دارم اتفاقا درهم مسئله بود وبدنبال ایشان بازاری هاثی دیگری هم میامدند- من روزی از دانشگاه خودم به مسجدعتیق که یکی از کهن ترین اثار باستانی شیراز است که به زمان یعقوب لیث میرسد میراث فرهنگی انز مان کوچکترین اقدامی نیمیکرد وهراستاندارجدیدی که میامد سری به انجا میزد و وعده ای میداد وعمل نمیکرد واین سنت زمان بود بعدا میگفتندکه روحانیت نخواسته است- درحدودچهارده نفر بودیم حضرت ایت الله نماز راخواندن وسپس سنت این بودکه ایشانروی پله اول منبر مینشستند واز افرادی که مسئولتیدرقبال مسجد ویاخیریه ومانندان داشتند بحث میشد که به کجا رسیدند ایشان از نمازکه بلند شدند فردی بسیار شیک واگر موی اش بور بودمانند اروپائیان بود درحالی کتاش روی شانه انداخته باخنده نزدایشان امد وفرمودمن سیصدهزارتومان از اردکان فارس که درحدودهشتادکیلومتری شیرازبرای شما فراهم کردم مر دم اردکان که امروزه سپیدان گفته میشود درشیراز شهرت به زرنگی وکوشش وفعالیت دارند ومسجدشیکی هم در شیراز ساختند ومن چند بار قبل از انقلاب به انجا سفر کرده بودم وقیافه شهر را مذهبی دیدم- حضرت اقا رحمت الله علیه فرمودندوضع شهر چطور است شما کاری برای جذب افراد میکنید فرمودن ماجوانان رابه مسجد جلب میکنیم ولی به محض انکه یک بست تریاک میکشند مسجد رها میشودوسراز موادمخدر درمیاورند- مشروب فراوان است قمارفراوان است اخیرادرباغات یک بهشت کوچک هم بوجودامده است رنگ حضرت اقا رحمت الله علیه بر گشت حالت دژم درایشان پیدار شد فرمودند کدام قشر سپیدان ترکیب –لر وترک وفارس است به همین علت رقابت وترکیب فرهنگهادرپیشرفت انجا موثرواقع شده است - ایشان باخنده فرمودندهمه قشرها- حضرت اقا رحمت الله علیه فرمودند اقایان چکار میکنند ایشان گفتند خیلی خوب کار میکنندمساجد وحسینه ها ومنازل هم فعال هستند-باز ایشان فرمودندکه شما که جلسات داشتید هنوز فعالیت میکنید گفت بله گروه مادرمساجد وحسینه ها ومنزل ها کهاغلب درمنزل من است جلسات داریم وافرادی جذب میکنیم وای استمرارانهاندارند وطرحی هم انشالله برای باغات داریم ایشان فرمودندشما مسابقه درست کنید وجایزه بدهیدفرمودند چنین میکنیم وسریال کریستال(بلوریجات که درهمه دنیا کالای ارزشمند ومناسب برای هدیه است) وسریال ظروف چیینی که این کالاراهم ایرانیان باب کردندغالبا پیراهن وکراوات ویامثلاخاتم وتابلوی نقاشی مانند ان میدهند حضرت اقا رحمت الله علیه فرمودند دوتا ازشاگردان من درحال اتمام دوره اشان هستند به محض انکه تمام کردند به اردکان میفرستم وشما هم جوانان بااستعدادراتشویق کنید که بیاینددر شیرازطلبه شوند- به هرسختی که باشد هزینه زندگانی انهارا تامین میکنیم وان اقا رفت حضرت اقا رحمت الله علیهدیگر منبر نرفتندتاامدند کنارافرادبنشیند فردی کهنزدیک ایشان بوداز من خواست که کنار ایشان بنشینم من سیگار کشیدن ایاشن بارها دیده بودم سیگارهما میکشیدند وپک ملایمی میزدند ودود تاحلقه گلو فرونمیرفت واصلا دودی نداشت این بار پک های تاریخی میزدندفرد کناردست من فرمودند درباره ان ماموریت من یک گزارشی بدهم ایشان فرمودند کهسرمن درد میکند وبشدت گرسنه هستم تاچهار ساعت نخوابم حال من درست نمیشود اجمال بگومیشود ویانمیشود ایاشن فرمودندباترفندهائی میشود جناقب حضرت اق فرمودندبعداز نماز هغرب وعشا بیا وشرح بده وبلند شدن وقیافه همچنان دژم بود ومنگفتم چناچه به خیابان برسد مسئله ساز میشود دنبال ایشان حرکت کردیم نزردیک درب شخص وارد شد تا حالت ایشان رادیدرنگ رخساراش قرمز شد وبلند گفت درمسجد دعوا شده وهمهایشان رابه سکوت وملایم بودن دعوت کردند وفردی درگوش ایشانچیزی گفت –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- دوستی به من توصیهکرد که سایت زندیق رامطالعه کنم این سایت سانسور شده بود ولی از سایت های دیگری متوجه شدم که خواسته است هیوم بازی دربیاورد که اصل علیت را رد کند وخداوند منان بودن خالق نمیتواند باشد؟ اصل تسلسل راقبول ندارد جناب اقای هیوم به دوستاش کهبه اوگفته بود شما واقعا اصل علیت راقبول ندارید گفته چراقبول دارم ولی برای انکه خداوندمنان ودین وپاپ اثبات نشود میگویم قبول ندارم بعداز انکه رنسانس جا افتاد عده زیادی بیطرف تماشاچی بودند- این ها مثلا بچه اش ناگهان فوت میکرد باخوداش فکر میبکرد چون بی طرف شده است خداوندمنان اوراتنبیه کرده است ویا لعنت پاپ اورافرا گرفته است امار میدادند که طوفان ها زیادشده است باز تصور میکردند دلیل اش بیطرف بودن است لذا کار افراد سکولار سخت شدومذهب رابعنوان یک امر فردی وشخصی پذیرفتند وکوشش زیاد کردند که ثابت کنند علت های فیزیکی چی بوده است وعدهای نادان مثل اقای هیوم واگوست کنت شعبده بازی راه انداختند که عقل نمیتواندخداوندمنان اثبات یانفیه کند واقای هیوم فرمودند اصل علیت عقلانی نیست که نتوانند از ماده خارج شوندوعجیب است خواب های زیادی دران زمان دیده شده است که افرادتقریبا برای همه یکسان بوده است وکسی جرئت بیان راداشته است وفقط تعدادی زمان مرگ به افراد گفته اند که به فلان کشیش احترام بگذارید وبه فلان دانشمند سکولار پول بدهید- فرض کنید شما به اژانس تاکسی تلفنی زنگ زدید که یک ماشین بفرست ماشین دم خانه پارک میکند وبوق میزند- ایا شمامیگوئید باداین کارکرد وویایک بچه ای خواست اذیت کند ودیگر نمونه ها بخصوص زمانی که ایشان زنگ هم میزند- خانم استادمن در دانشگاه لندن اول با ماژیک قرمز نظریات مردم درباره موضوعی مینوشت وسپس با ماژیک ابی فلشی میکشید ومطلبی را میبنوشتکه نظریات داشنمندان بود وسپس با رنگ سبز فلشی میکشید ومطالبی مینوشت که نظریات فلیسوفان بود وهرگاه ماژیک قرمز در دستش بود مطالب مال نظریان مردم بود ومانندان وهرگاه ایشان پشت تریبون نشسته بود کسی مطلبی میگفت ایشان ماژیک قرمز رابلند میکرد- درجواب این که خداوندمنان چگونه قائم بالذات است میفرمودند این صندلی که یک موجودنسبی است قرارگرفته است خداوند منان که وجود مطلق است نیاز مند دیگران است-درباره خلقت ایشان میفرمودند از هر راحلی که انسان بدون خالق هستی بخواهد برای این جهانخالفی تصور کند لامحال به بن بست میرسد- عجیب اخیرابیان میشود که بدون انفجار یا بیگ بن این هستی رخ داده است ایشان اثبات میکردکه محال است دوتصور وجود دارد یا اول فقط انرژی بوده است که میبایست توسط انفجار تبدیل به ماده شود وانهم تعداد زیادی انفجار با کمیت فشارهای مختلف که مواد مختلف زیادی رابجوداورد طبق نظرایشان یک میل ترکیبی که میلیارد برابر حال بوده است ایجاد کرده است که امروزه میل ترکیبی گویا رد میکنند ویا انکه کل ماده وجود اشته است که تماماتصور شود دریک بشکه بوده است در طبقات مختلف که هرطبقهحالت ایزوله داشته نسبت به طبقات بالا وپائین وناگهان انفجاری رخ داده است که باز میل ترکیبی زیادی بوجوداورده است واین موجودات بوجود امدند درهردوصورت این انفجارفقط کار خداوندمنان است اما درباره این جهان دوتصور است اول یک مرکز هدایت گر دریک نقطه این جهان بوجود امده است وجهان را شکل داده است ویا انکه تعداد بیشماری که درجهان پراکنده بودند این جهان شکل داده است اولی امکان پذیر نیست دومی هماهنگی انان چگونه بوجود امده است؟ وامروزه این مراکز وجودندارند- دلیل نابودی انان هنوز پیدا نشده است واثبات هردو بسیار مشکل است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک سری بحث ها هست مداوم مورد استفاده افرادی که در دل انهامرض است واهل عقل وفکر ومطالعه نیستند-مورد سو استفاده واقع میشود درباره خداوندمنان هیکس حق اعتراض ندارد ولی حق سئوا ل وجواب وشناخت دارد ومیتواند بدنبال کشق فلسفه ان بر اید- جنابیدرلندن به من میگفت که من میخواهم وکیل مدافع حضرت یونس سلام الله علیه بشوم که ایشان مطلبی که عقل نپذیرد نکرد چیزی نگفت ود ر دهان نهنگ افتاد من شب وروز دارم به خداوندمنان سلمبه قلمبه میگویم چرامن دردهان نهنگ نمیافتم.چرا چاه ای زیر پا ی من باز نمیشود – اما جواب بشرعادی میلیاردها علم دنیائی رابی اموزد هنوز شاگردحضرت یونس علیه السلام است ولی حضرت یونس وهیجکس دیگر روح انسانها وبخصوص ارواح متبرکه اهلبیت مکرم صلواته الله علیهم اجمعین را رانمیتواند تشخیص دهد مگر از راه علم غیب الهی اگر قراربود عذاب نایل شود که قبلا خداوندمنان حضرت یونس علیه السلام ومومنین رامطلع میکرد ومردم عادی حتی به حضرت یونس علیه السلام گفتندباشید شایداین مردم علائم اولیه عذاب رادیدند احتمال دارد پشیمان شوند وتوبه کنند وقانون است که ناخدامیبایست اخرین نفر باشد که کشتی راترک کند شایددرهمان موقع کسی خواست توبه کند وادم حسابی شود-داستان پطروس ملک یک دیگر از این موضوعات هست- فرشتگان موجوداتی هستند که کارخلاف وضدعقلانی انجام نمیدهند وهمه کارانها عقلانی است ولی برای انهاهم سئوال مطرح میشود که از خداوندمنان سئوال میکندکهمثلا امام حسین علیه السلام چرباید شهید شود خداوندمنان هم جواب میدهد برای انکه قدرت از دست من خارج نمیشود ودراین شهادت خیر های زیای است-پطروس ملک متوجه شدکه بهشت پر از اسرارهای زیادی استکه هیچکس انر ادرک نمیکند جز اهلبیت مکرم صلواته الله علیهم اجمعین به خداوند مدمنا ن گفت منمیتوانم علم انهارا کشف کنم خداوند منان علوم بیشماری رابه اویاد داد وباز فرمودند نمیتوانی کشف کنید واز حالت فرشته خارج شد سه ماه پرواز کرد واسرار راگفت وجواب امد که ذره ای کشف نکردی ناراحت شد وخداوندمنان قدرت اراز واوگرفت ودرجزیره ای زندانی کرد تا امام حسین علیه السلام متولد شد وپطروش دید که تمام فرشتگان به رهبری حضرت جبرائیل علیه السلام بامشعل فروزان به زمین نزول میکند پرسید چه خبرشده است ایای قیامت میخواهدبشود حضرت گفتخیر داستان راگفت وفرمودشما همرامابیا وبالت یاعقلت رابه گهواره حضرت امام حسین علیه السلام بمال وایشان باخود به عرش ببر- در این داستان حکمتها وحقایق سترگی نهفته است بخصوص برای بشر وجن جال سئوال میمنتد به محض انکه امام معصوم متولدشد صاحب این علوم است ویمفرمایند شمایامعنی علم رادرک نمیکنید ویا تعداد درک نمیکنید واین حیله اخوند ها وشیعیان است وبرادران سنی عاقل تر از شیعیان هستند که این مطالب بافتنی رانمی پذیرند خوب انسان نمیتواند قدرت الهی رابخوبی  وزن کند- لذا درهرتئصیفی از خداوندمنان بیاداولش سبحان الله بگوید یعنی مطلب من کامل نیست وازنقصی دربیان ممکن است بوجوداید تنزیه شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مسئله فرهنگ-یک ایرانی دیپلمه علوم انسانی به لندن امده بود سرانجام سرا زگرفتن مدرک فوق دیپلم نساجی شد—ایشان منزل یک خانواده لهستانی پانسیون شده بود خیلی از انهاخوش اش امده بود وشیفته تمدن لهستانی شده بود ویگفت که بعداز فارغ التحصیلی دوسال درلهستان کارخواهم کردتا این فرهنگ رابخوبی یادبگیرم- یک زن وشوهربودندکه دراوائل جنگ جهانی دوم خانواده انها لهستان به سمت انگلستان ترک کرده بودند اقا دوازده سال داشت وخانم نه سال زبان لهستانی ا ز کانون لهستانی های مهاجر ومراکز علمی انگلستان یادگرفتند ودرزمینه ها جناب اقا از انگلستان مدرک برجسته درمودلهستان گرفته بود هنر وموزیک وتاریخ وغیره وخانم بخاطرعلاقه زیادبه اشپزی اشپزی انگلیسی ولهستانی از لهستانی ها وانگلستان فرا گرفته بود ومدرک درعلوم تغذیه داشت ومیابیست غذاها مطابق قوانین تغذیه باشد-ان زمان انگلستان به کسانی پانسیون ایجادمیکردند وام کلان میداد وایشان باشوهراش این وام رامیگریند ویک پانسیون بزرگ میزنند بچه های ایرانی به من گفتند هر غذائی ایشان درست میکند دست ات رامیخوری ولو نیمرو باشد ومنرادعوت کردند که شبی انجا باشم وصحبانه را انجا صرف کنم ومن گفتم من صبح زود میایم نکته این بود کهمن پرسیدم کدام فرهنگ شما را جذب کرد چون ایشان فرمودند من از یکصد وپنجاه کشور افراد راپانسیون کردم – ایاشن فرمودند اول ایران ودوم یک کشوری من فراموش کردم شاخ اقایان درامد وان پانسیون فروختم این خانه راخریدم کهدوطبقه بزرگ بود وطبقه بالافقط پنج نفرمیتوانست پانسیون شود مهم این است فرهنگ به روز باشد وبخصوص امروزه درسطح جهان حرفی برای گفتن داشته باشددر رژیم منحوس من سوار یک شرکت مسافربری ازتهران به شیراز میامدم هوابسیار گرم بود- یک جناب مهندس ب اقای راننده فرمودند شما کولر را روشن نمیکنید ایاشن فرمودن از تهرانکولر روی سلو گذاشتم ایاشن فرمودندنیازی نبود ایشان جواب داد ماحرف مثل شمارا گوش کردیم دوبارتعمیر جزئی ویکباراخیرا تعنیر کلی کردیم مهندس المانی به من گفت پنج ساعت روی سلو باید کار کند ومن حرف ایشان راقبول دارم مابقیه ماجر بماند یک نکته مهم تاریخی که مینویسیم که استعمار به ما یاد داده است همهاش منفی است بقولی ظریفی احمقی روی کار میاید وبخاطر راحمق بودانش یک میزان ازادی مدهد اسکلت قبلی را داغان میکند که به انحطاط کامل سیده بوده وشروع با ساختن اسکلت جدید میکند وسط راه میفهمد که بایدچپاول کند وظالم میشود وحال باید این اسکلت پهلوی راپائین بیاوریم شایدتاحدودی یکمقداری پیشرفت بکینم ولی کشور اروپائی بیشتر حکمت های قابل قبول خودرابا اب تاب وجزیئات نشرداده اند وتمام پشرفت های خودرا برجسته کردند- یک مقام علمی بسیارسطح بالا دردانشگاه لندن کهمنرابه اطاق خوداش خواند فرمود مقام منیعی درایران فرموده است که مجلات غرب چهارتا است که من انراتهیه کردم وبه کتابخانه دربار دادهام دانشگاه هابه نوبتانرا دراختیار بگیرند وازان زیراکس بگیرند یعنی نخرید ومنرا به ایران دعوت کردندکه شاهنشاه یک مصاحبه باشما میکند وشمادرتائیدایشان سخنراین کنید ومن قبول نکردم- جالب است اخیرا درماهواره جنابی فرمودندکه ما اخیرا سوسیالیست راهمراه باازادی پذیرفتیم صبح بخیر اقا شما هفتادسال عقب هستی وخودات نمیدانی هرنوع سوسیالست دانشگاه هاروارد کهدراقتصاد درسی وپنج سال بیست سال از دنیا جلو بود ثابت کرد بخش خصوصی بیش از بخش تولید ایجادپیشرفتمیکند وعلت پیشرفت غرب دقیقا الگوی اسلامی است- هم بخش خصوصی وهم بخش دولتی وهم بخش تعاونی وجالب تر دقیقا به اینتجه رسیدند که تز انفال را پیاده کنند یعنی بودجه شناور است زیرامعلوم نیست کدام تحقیقاتجلومیافتد وکدام کند رشد میکند بق.ول یک دانشجوی فلسفه دانشگاه لندن بعضی رشدتنی دارند وبعضی کیلودی وبعضی گرمی وفلسفه گرمی است وهرکدام رشدبیشتر دارد واهمیت بیشتر داردابودجه انرا زیاد میکنند وزمانی تشخیص داده شد فعلا رشد ان متوقف است تحقیقات متوقف میکنند تا مثلا ریاضیات جدید ویاوسائلی جدیدی تهیه شود این دانشجوی فلسفه از من سئوال کرد که بوعلی سینا درمسئله ای چنین میگوید وملاصدرا چنین میگوید شما کدام رامیپذرید- منگفتن اطلاعاتی ندارم ولی عقل میگویدحرف ملاصدرا بیادقبول کرد گرچه فلسفه دراین رشد کندی داشته است ولی ملاصدرا درزمانی است تاحدودی فلسفه رشد بهتری پیدا کردبود ایشا سخن ناراحت شد وفرمودند علم تجربی مسلم است رشداش چندی برابر پیشرفت درعلم فلسفه است علم پلکانی رشد میکند فلسفه صخره پیمائی بایدبکنی ولی مادرغرب به خاطرانکه بوعلی سینا به مادیت وسکولاریسیم اهیمت میداده است اهمیت بیشتری قائل هستیم بیشتر دانشجویان ایران دردانشگاه غرب معتقدبه فلسفه علم هستند تافلسفه محض که به چه دردمامیخورد کهجسم در برزخ چگونه باشد ویاخداوند منان الان چه نقشی میخواهد بکشد ما فلسفه اقتصاد- ازادی وعدالت وحقوق بشر ومانندان نیاز داریم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شیوخ مسخره سنی عراق- شما شیوخ به حد ختم الله علی قلوبهم رسیدید که خداوندمنان حتی اشراقیات برای درک شما به شما نمیدهد- چطر شمادرک نمیکنیدکه منافقین صاحب بدعت های عظیمه هستند چون خود شمادراین بدعت ها غرق هستید- نه علم تجربی دارید نه اهل علوم متقن اسلامی هستید ونه اهل فلسفه هستید لقمه چرب برای استعمار انگلستان وبدانید کهمردم انگلستان گرگان باران هستند گول شمارانمیخورند وخداوندمنان میخواست ماهیت شمارا اشکار کند سرانجام باخداپرستان واقعی است واین امر هم انگلستان بخوبی میداند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- قران مجید میفرماید- که خداوندمنان ( مداوم ) توسط حق بر مغز باطل میکوبدتا متلاشی شود- پس مبارزه است- مبارزه حذف کردن هست موسی به دین اش و عیسی بدین اش همیشگی نیست مقدمه مبارزه است مرحله امادگی سازی است- همه درست هستند وهمه حق حیات دارنند وهرطور که دلشان بخواهندعمل کنند مطابق این ایه نمیتواندباشد از این ایه بخوبی بر میاید بخشی از مبارزه افراد صاحب حق هستند واین مبارزه بایدبه نحوی باشدکه همه افرادحق نابودنشوند وملاک های دیگر که تمام ان ملاکها درقیام کربلا لحاظ شد- بعضی عجیب است که میفرمایند کار امام حسین علیه السلام منحصربفرد بوده است دیگران نباید از ان تقلید کنند- درجحالیکه برعکس است شخص خدمت امام صادق علیه السلام رسید وگفت چرا شما مانند جدمعزز وعظیم الشان تان امامحسین علیه السلام قیام نمی کنید ایاشن فرمودند وقت داری کهبله دارم وفرمودند مرکبی تهیه کن بیا وبا ایاشن به بیرون شهرف6تند تابه یک چوپانی رسیدند وامام رحمت الله علیه واله والسلم فرمودند چند تا بز است ایشان شمرد وگفت چهل تا- امام علیه السلام ورحمتالله علیه واله واسعهفرمودن من اگر به این تعداد یارداشتم مبارزه راشروع میکردم یعنی درجه ایمانی انها به اندازه درجه ایمانی اصحاب کربلا باشد عددنشان میدهد تعدادکمتر است دال برپیشرفت است ایاشن خیلی تعجب کرد که اینتعداد وجودندارد پر واضح است که دراین قیام امامعلیه السلام ویارانش همگی شهید میشدند ولی اثراتی مانند نتایج کربلا گرفته میشد که بنفع اسلام بود ولی امام کار امام زمان علیه السلام رانمیکرد حضرت زید علیه السلام بخوبی نشان داد که هنوز انقلاب زود است ولی همان قیام در تغیرحکومت امویان بسیارموثر واقع شد دلیلاش بوجودامدن مذهب زیدیه بود که مداوم با امویان درجنگ بود وانها ادعا داشتند که امویان ما از بین بردیم وعباسیان راهم به همین طریق از بین خواهیم برد که امام صادق علیه درفردی غضبناک شدند وفرمودی از طریق علم غیب میگویم هرکس بهعباسیان نزدیک شود کهراه چاره نابودی انها تهیه کند پراش به بال انهاگرفت تغیر عقیده میدهد ومانندان میشود حال شرایط به مراتب پیچیدهشده است میبایست باسنج اش دقیق مبارزه را پیش برد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—برادران فهیم اهل تسنن- اقایان بایدبه این نکته توجه داشته باشند- هرمطلب فقهی باید استدلال محکمی داشته باشد وچنانچه یک شخصیت علمی انرا نپذیرفت بایداستدلال طرف مقابل بقول معروف پاره کنند وچناچه نتوانست بیادانرا نپذیرنند ولو درست باشد ومیبایست از روش دیگری ومکتب استدلالی دیگری استفاده کنند نکته مهم این است هر مطلب فقهی واستدلال فقهی ریشه ائی دارد وحوزهای علمی را تشکیل میدهد ومیبایست اول از ان حوزه علمی رابخوبی بیان وبه تمام سئوالت ان پاسخ دقیق ومنطقی بدهند وسپس از ان کد   ویا ایه ای بیاورند کهدراین جهان امروز رسم است ومطلب دقیقی است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99