سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب راسل فلسوف معروف انگلیسی که علاقه وافری به هندوستان داشت وانجارا مظهرادیان وخرافات های مذهبی میشناخت- درصد بر امد راهی برای برون رفتن از این خرافات پیدا کند که بسیارهم ساده باشد- درعلم پزشکی مامیدانیم که گروه خونی چهارتا است بعضی از انها فقط گروه خونی خاص دخوداش رامیخواهد مانند گروه خونی ( آو منفی) دلائل ان تاحدودی شناخته شده است ولی عقل وفطرت با ازمایش های مختلف دقیق به این درجه رسیدند یکسان هنستندبعنوان مثال یک پل رابا انوع روش اندازه گیری متراش _ (متر گردن )زدن وخوداین اندازه گیری رابه چالش کشیدن ومحک زدن دربین دانشمندان در بعضی موارد اختلاف پیداشد ولی با گفتمان علمی بر طرف شد ولی درمواردزیادی مانند متافیزیک اختلافات علاوه برانکه حل نشد بلکه مداوم درحال زیادشدن است وهر اندیشه طرفداران باهوش زیاد ومتخصص دارد- درنتجه فرضیه اولی که ساختند عقل درمتافیزیک میزانهای مختلف دارد تحقیقات دربراه صحت تفکر افراد به اینتجه رسید که دربعضی موارد تجربیات افراددرست بوده است ودربعضی افراد غلط بوده است وچرا ای غلط را درست میپندارندمسئله روز شد-جناب اقای راسل روی این موضوع کار میکرد واین قضیه را ساخت که اگر گاو خدا است ومقدس است چراطویله ان جای خوبی نیست وسط کوچه خاکی مینشنید وبچه ها با اوبازی میکند ودم اور میکشند وبعضی هابرای انکه گاو دورشودتا مثلا ماشین وانت بیاید از دور سنگ میزنند- واگر مقدس نسیت چرا اینهمه هزینه بی جهت واحترام زیادی بریا گاو قائل هستند که فردبریا خوداش وهمسرش وبچه اش ودیگران قائل نیست یک پارادوکس عداهای که درانگلستان وشا گردایشان بودند این مطلب راپذیرفتند وعدهای راهم درهندوستان متقاعد کردند ولی عده زیادی نپذرفتند یک کشیش رند وزرنگ که متخصص نجوم هم بود همین ایرائ رابه خود اقای راسل گرفت شما میگویئد اسرار ستارگان تا دویست سال دیگر فقط اندکی کشف میشود ونظم عجیبی است وهیج جواب ماتریالیستی بر ای ان ندارید ومشخص است کار یک خالق باهوش وباعلم زیاد است را نمیپذرید- تجربه اثبات کرده است عوامل زیادی حاکم است که اتفاقا قران مجید درباره انها هم بخوبی بحث کرده است اگر مادر دربچه کشی بچه را ازابمیوه خوردن منع کند دربزرگی تاثیر عجیبی خواهد گذاشت ویا ازکاری دربچهگی نفرت پیدا کند دربزرگی هم تاثیر زیادی میگذارد- دوم علم اموزری وتحقیق باوجودانکه موردعلاقه است بشرطی که ساده باشد وزود بازده بدنبال علمی که مدتها وقت صرف کند وتاثیرات مالی ورفاه اینداشته باشد تعدادانگشت شماری بدنبال انخواهند رفت ولی هروز ه میخواهد چیزی رایادبگیرد وانرابه دیگرانهم بگوید لذا هراندیشه ای به دستاش برسد دودستی میقاپد وانر اباور میکند وسوم انچه خود تجربه کرده است بیش از همه مورد باور فرد است- من نمی دانم که حضرت استاد علامه شهیرشهید ایت الله دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه ازکجا فهمید که این فرومولی که غربی ها کشف کردند که مثلا نظام طبقاتی درجنوب طهران موردتوجه است وایرادهای نظام طبقاتی درجنوب طهران خصوصیات خاص خود رادارد کمونیست گرگی حرف های مارکس ولنین را درقالب ان اندیشه ها دراورده است به اصطلاح استاد مغززدکتر داوری رحمت الله علیه انرا نیست انگاری کرده است وحتی مذهب اسلام را قاب اش اسلامی است عکس اش ضدطبقاتی مارکس است واین روش روش بسیارمحبوب طول تاریخ است وهر فرد دربسیاری موارد چنین میکند کهخوداش متوجه نیست من زمانی درحوزهدرس اقتصاد سیستمی توسط استادارجمندی مطالعه میکردم به یک سیستم رسیده بودم- روز داشتم ازپشت شاه چراغ رد میشدم یک جناب بازاری بالباس سنتی لباده بزرک پی من امد وفرمودنداین سال نگان کنید ماجمعه ها سخنرانی داریم وشماجمعه دیگر بیائی وصحبت کنید واینهم از خصوصیات شیراز است انسان تعجب میکندکه منرا ازکجا شناخته است؟؟من رفتم وفرمود اکثر انها بازاری هستند منهم درباره همان سیستم اقتصادی داد سخن دادیم من کم دیدم افرادوامیروند ولبخند بر لب دارند وبه هم نگاه میکنند منتصور کردم که شق قمرجلسه تمام شد همان جناب بلند شدند باعصبانیت فرمودن بنشنید من با شماحرف داریم ومدام دست اش بال وپائین میامد ومردم راوادر میکردکه بنشنینند من یکه خوردم که موضع چیست چند روز گذشت وحضرت مرحوم استادمعزز عظمت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه من رابکناری کشید وفرمودند ومن درطول سرکله زدن با جنابان نیمه مجتهد بازاری درسمئله خمس اختلاف پیدامیکنم که اقایان با قهر از من جدا میشوند وبعداز سه سال جعبه شیرینی میایند ومیگویند حق باشمابودخلاصه مطلب این است کففرد بازرای زمانی شروع بکار میکند مقدار زیادی وام وقرض دارد وقتکیه به همه جا رسید همان طرح رامیخواهد پیاده کند-بعد از چند سال باز من از ان محل عبور میکردم همان جناب بازری امد وگفت فلانی ان روز همه میخواستند معترض باشند وباتعجب وشگفتی به حرف های شما گوش میدادند ومن وادر کردم که سکوت کنند وتحقیق کند واولین کسی پی به حقایق شمابر د خودمن هستم ودیگرانهمتوجیه کردم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای مولوی خدمتی_ زمانی که ابرهه ملعون خواست که به مکه حمل کند حضرت عبدالمطلب رحمت الله ازمادون الله یعنی غیر الهی کمک نخواست مثلا جراثقال از یمن وارد نکرد شما که ادعا میکنید توحید خاص دارید چرا از امریکا فانتوم وارد میکنید مگر خداوند منان باز نشسته شده است ویابقول شما بی حوصله شده است ویا ابابیل کارشان تمام شده هستند یا ترسو شدند- شما که به حجاب معتقد هستید ومسلما جناب ابن تیمیه وابن وهاب هم به حجاب معتقد بودند پس چرا دختران حضرت ولی امر مسلمین جهان حضرت عبدالله دخترانشان رابدون حجاب اجازه مصاحبه باب بی سی دادند- ایاشن که خیلی بچه دوست هستند مداوم درعکسهای تبلیغاتی ایشان کودک ونوزادمیبوسند پس چرابادختران خود کاری کردند که سگان وگربه های غربی وضع بهتری دارند—اشکال گرفتید بر شیعه که چطور حضرت امیر علیه السلام در نماز زکات داد وغرق الهی نبود ولی درحدیت صحیحی گفته شده است که پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم فرمودند درنماز نیزه را از پای علی علیه السلام بیرون اوردید که متوجه نمیشود واین امر تناقض دارد به هیچ وجه تناقض ندارد انبیا واولیا هوشمند هستند دلائل درجنگی حضرت ابوذر که موردمهر ومحبت شما هانیست دیر به جبهه امد بعضی ها شکی در دلشان امد که نکند از جنگ فرار کرده است پیاده میامد وبه یک چشمه اب گوارا رسید مشکرا خالی کرد واز ان اب انرا پر کرد وباخود گفت تا زمانی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نخورد من هم نخواهم خورد درطول ر اه بشدت تشنه وخسته شد حضرت عده ای احضار کردند وگفتند خودرا سریع به ابوذر برسانیدکهنزدیک است هلاک شود خیلی تعجب کردند واز خداوند منان طلب استغفار کردند ولی در دل ایشان شکی ایجاد شد که مگر جناب ابوذر مشک ندارد حضرت صلواته الله علیه واله والسلم جریان رافرمودند خیلی تعجب کردند ولی حضرت صلواته الله علیه واله والسلم وارد چادر شدند وفر مودند علیه السلام کجا است؟ گفتند مانمیدانیم فرمودند ایشانرا پیدا کنید وبه نزدمن بیاورید نفرمودند درفلان جا است- لباس حضرت یوسف علیه السلام که گاهی انرا میپوشید هیچگاه حضرت یعقوب علیه السلام نفرمودند من بوی لباس ایشان را از از جناب مصر ادراک میکنم ولی به محض انکه حضرت یوسف علیه السلام فرمودند این پیراهن بهنزد پدر من ببرید وبر چشمان ایشان بی اندازید تا بینا شود ایشان فرمودند من بوی لباس حضرت یوسف رااز جناب ادراک میکنم در جنگ صفین در موقع نماز حضرت فرمودند من می خواهم نماز بخوانم واگر از کسی از دشمن نماز خواند به اوتیراندازی ونبرد نکنید گفتند چه موقع نماز خواندن است تیرانداز دشمن نزدیک ما هستند وفرمودند جنگ ما بر اساس نماز داست اول که من عاشق نماز هستم ودثانی معاویه علیه العنت گفته است علی علیه السلام نماز نمیخواند وجنگ ب بخاطر نماز است که در سرزمین معاویه اعتنائی زیاد به ان نمیشود جائی کوچکی دربین لشکر فر اهم امد وفرشی پهن شددیند علی علیه السلام مانند گوشت بدن استخوان شده است وتصور کردند که غش کرده است حضرت امامحسن علیه السلام فرمودند ازدنیا نرفته است نماز ایشان این چنین است جزخداوندمنان که درترس وبیم است به چیزی توجه نمیکند این شیوخ اهل سنت عراق درتمام مدتی که عراق چپاول میشد کلامی نگفتند دلسوزی برای مردم عراق نکردند که وضع انهارا کانال الفرات بخوبی بیان کرده است خاندان حکیم وصدر وشیرازی راصدام خالی کرد وکشت لب به اعتراض درخارج از کشور نکردند حالا دلسوز مردم عراق شدند که انتخبات هست ازادی مطبوعات است مجلس فرمایشی نیست همه حق رای وانتخاب دارند امریکائی انچنان عراق راکوبید مورد اعراض واقع نشد وحال دوست امریکاشدند کمی هم انصاف داشته باشید اما بار ها سایت معزز ": ولایت:" جواب قبر پرستی شمارا داده است وشما همان حرف جهالیت میزنید که "| قلب های ما قفل است وکلید گمشده است": قران میفرماید در زمان جنگ وضع به نهایت میرسد مومنین به پیامبران شکایت میکردند که فرج الی کی میرسد بنظر میرسد پیامبران رحمت الله علیهم اجمعین میفرمودند ماهنوز به استیصال نرسیدم جنگ ادامه پیدامیکرد پیامبران بقول شما مادون الله است یعنی غیر الی هستندخوب خودشان دعا کنند چه نیازی به دعا پیامبران رحمت اللعلیهم اجمعین دارند تا انکه شخص پیامبران هم به استیصال مبتلا میشدند وانگاه دعا میکردند وفرج میرسید واین ایه حرف شمار نقض ورد میکند زیرا پیامبران واولیا الله وسیله نجات مومنین وبشریت هستند


ارسال شده در توسط علی

-بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای دکتر مصطفی لو درکانال ماهواره ای میفرمایدکه جمهوری اسلامی با بزرگ نمائی جناب": داعش": که ایران رامیخواهد ببلعد سرمردم راگرم میکند ودر امور عراق دخالت میکند- اولا تاجند روز قبل ادعا میشد که کسی جرئت مبارزه باداعش راندارد وکار را داعش تمام میکند ومردم عراق هم اکثریت طرفدار داعش هستند چطور شده است که امروزه داعش منفور شده است وجنایت کار است وکسی نیست؟؟! داعش اثبات کرد که دست دکتر ایمان ظواهری ریس القاعده با عربستان وکویت قطر اسرائیل وامریکا یکی است جناب دکتر چطور داعش محصول وخروجی سیاست غلط امریکا درافغانستان وعراق است ولی اسلحه وپول ها داعش ما ل امریکا واسرائیل است فقط سنی مبارزه وشیعه میکشد-درضمن جلوی داعش رنبایدزمانی که به دایران حمله میکند گرفت وبگذارند هرچقدر دلش خواست درعراق کشتار کند مثلا وسط چنگل اتش گرفته است اتش نشان بگوید هروقت ما احساس خطر کردیم انوقت اتش را خاموش میکنیم ولی امریکابرای جلوگیری از تروریست خاورمیانه رابه اتش بکشد؟؟درضمن که شما همه رامحکوم میکنید حرف حساب شما جز چند شعار سیاسی چیزی دیگرینیست ومانفیست شمامشخص نیست چه نوع حکومتی را میپذرید وچه میزان طرفدار دارید اکثریت بایدتصمیم بگیردکه مانیفست روشن هم دارد- جناب دیگری مسئول برنامه چند شب است که به یک فلسفه مشعشع رسیده است که از اینهمه درس خواندن به کجا رسیدیم یک میزانی تفریح کنیم شما به چه علت به ایت سمت رسیدید بخاطر سواد بوده است ویاتفریح کردن بودن است- ایشان بیان کردن درامریکا کار گردانی مداوم فیلم های درباره خیانت مرد وزن به همسرمیساخت وبیسارهم طرفدار پیدا کرد درست است یک مشت احمق برای خیانت کردن توجیهات عقلانی میسازنند شکست حریم ها همیشه باتوجیهات مثبت شروع میشودمانند صرف مشرو ب وتریاک کشیدن ومواد مخدره وغیره وایجاد یک جاذبیت کاذب میکند ومردم گول میخورند البتهقران میفرماید یک میزان کمی سود دارد وانرا بزرگنمائی میکنند ومنافع جعلی هم میسازند مکانندبت پرستی وامروزه شیطان پرستی که تنها شیطان است حقایق این جهان رابخوبی درک میکند وراهنمائی میکند ایشان فرموده استکه تجربه سرانجام به اگاهی بالاتر از علم میرسد بر فرض چنین باشد به چه قیمتی تمام میشود درثامی مگر یک شخص عاقل اگاه نیست که فردرا دراین امور راهنمائی کند- جناب عالی فرمودید دراینده سوپر مارکت معشوقه ومعشوق میفروشد مانند انکه اب نبات میفروشد زمانی که اسلاک مسئله چند زنی وازدواج موقت را مطرح کرد همه شما اخ وتف کردید ونفرمودید که بایدانرا تجربه کرد حال به تجربه معتقد شدید کامل نشضان میدهد که زیرکاسه نیم کاسه است- این امر مشخص است لذت واقعی فقط در تکامل فطرت انهم از طریق دین ناب الهی است که فرد احساس لذت واقعی وشگفتی درخود میشود وغیر ان فقط یک اعتیادمرگبار ایجاد میکند که لذتی دیگر نخواهد اشت مگر اندکی وضر وشرارت ان بیش از منافع انخواهدبود وانسان احاس شکست ووشرارت وبیخودبودن خواهد کرد ودرمقابل جامعه سرانجام سرافکنده خواهدبود وبه کابوس دچار میشود واز جامعه گریزان خواهد بود وجواب داندشکن هم ندارد جز سر افکنده ائی شما بدنبال ان باشید ولوجاده کمی سخت باشد نهراسید سرانجام ان کامیابی واقعی نه تبلیغاتی وافسانه ای باشد ودرتفریح خود به اموزش توجه کنید کهروح تشنه درک حقایق است نه درک حماقت های خنده دار


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- سری به سایت مسجد علی علیه السلام درهامبورگ زدم- ومدتها مساجد اسلامی وکلیسا ها درکشورهای غیر اسلامی ومسیحی موردتوجه قراردادم- فاصله از زمین تا اسمان است حیف است که چنین مرکزی درچنین ضعفی باشد- میبایست روزنامه این این مرکز حداقل دویست هزارنفر بخرند- اولین اقدام میبایست زبان فارسی وعربی با سبک نوین فقط دوماه یادداد به روش دانشگاه ه های غرب وغربیان با این روش اشنا هستند شما اگر تقلید کنید خودانها در رشته تخصصی زبان مثلا فقه شمار مات ومبهوت میکنند درسطح دکتر علیه یاد میگرنند وزرات علوم انگلستان زبانهای مهم دنیا بین دانشگا ه ها انگلستان تقسیم کرده است سهم هر دانشگاه شش زبان است کهدر راس ان زبان روسی است هردانشجوی فوق لیسانس اگر حتی حداق یک زبان رایادنگیرد دشانس قبولی ان دردکتر بشدت پائین میاید زیرا هر زبان بیست نمره دارد اوانها شش زبان در سطحی روسها والمان ها وغیره مثلا درفیریک اتمی مات ومبهوتمیکنند بطوریکه تصور میکنند انها مادر زادی روسی بودند ولی یک دانشجوی لیبائی که این دوره یاد گرفته بود بهمن گفت من درلیبی رشو امریکائی یاد گرفتم ودردانشگاه لندن مقداری روش انگلیسی یاد گرفتم بدنبال روش قرانی رفتم هزارمرتبه از انها قوی تر استکه علملای قرون گذشته لبیائی نیازی به نوشتن نداشتندومقداری هم برای من شرح داد مدتها من درمجلات امریکائی سازمان پنتاگون وسیا ودیگر سازماندر حدود بیش از سی سال پیش تبلیغ میکرد که به مترجم زبان عربی سخت نیازمند هستیم بشرطی که قیافه جذاب واخلاقی که تعامل زیبا وجذاب باشد باحقوق عالی استخدام میکنیم اخیرا کمی بحث از مترجم فارسی هم هست مرحله دوم اولین کار ایجاد کلاس های تخصصی درباره عقاید افراطی اسلامی است همچنان که متذکر شدید بایدکتاب وفیلم وسی دی وتبلیغات با تکنیک های متنوع غربی رابایدبکاربرد وکلاس های دیگر را بدنبال ان مطرح کرد ومداوم بیادگفت همه بشریت چه بخواهد وچه نخواهد امروزه امست رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وهدایت وبخشش ورحمت الهی منوط به امت راستین وعملی وایمانی اسلام شدن است وبفرمائید که مسیحی که تبلیغ میکنید رحمتاش درواقع به اندازه یک پرتو افتاب رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم استکه بحث اش بماند وازهمه مهم ان است که مطالب باروش غربی ومحتوی دار وبسیارعمیق وپله به پله باشد امید است موفق باشید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یادی از حوزه صابون چی در دمشق- بحث امراض در درسفربه حج- فرض کنیم زائر حج بر روی شتر اسهال گرفت- تا انجا که دل درد رامیتواند تحمل کند به سمت مکه معظمه حرکت کند ودعا بخواند- چنانچه دل درد زیادشد رفیق اش که هعمیشه تک نبایدبرود کهمنافع زیادی دارد یک مورد همین مسئله مرض است وممکن است مرگ اش برسد فردی باشد که وصیت ایشان بشوند وانتقال ایشان به نزدیک ترین وادی که بهتر است به سمت مکه باشد فر اهم کند دوم ایاشن از شتر پایئن بیاورد تا ذانجا که میتواند به سمت مکه معظمه حرکت کند واز همه مهمتر ان است که زائر روحیه کم حوصله گی وکسالت در راه مکه معظه پیدا نکند وایات قران بخوانند واز عظمت خداوندمنان واز عظمت اسلام وپیامبر اکرم صلواته اله علیه واله واله السلم واهلبیت مکرم واصحاب باوفا یاد کنند وروحیه بشاش را حفظ کنند اما اگر دل درد شدت پید کرد به سمت یک وادی نزدیک برود یک تابوت ودو شتر بیاورد وایاشن را درتابوت گذاشته به سمت وادی حرکت کند مدوام به طلبه مذکر باید احسنت گفت حال وضع زائر را سنجیده چناچه مداوم به مسات خاصی وداوری خاصی نیازمند بود اگر درهمان محل باشد اطراق کند واگر به سمت مکعه معظمه باشد بسیاربهتر است ولی اگر بیادبه تهران ویا دمشق بخش باب طوما وریف پنچ دمشق باشد باید با مطلعین محلی واحیانا از اطبائی که درحال حرکت به سمت مکه معظمه باشد انهارا صدا زده وپس از ملاقات بازائز خاص تصمییم گیری کند زمان شرط است هر گزینه به شرطیکه زمان حج را ازدست ندهد ومعالجه کامل باشد بهتر اسیت ولی همه گزینه هازمان را ازدست میدهدبه سمت مکه معظمه حرکت ویک سال درانجا هم تفریح وهم معالجه وهم عبادت کند واز فیوضات مکه معظه جز خداوندمنان کسی دیگر مطلع نیست بهره ببرد وفقط مسئله مالی است که بیادکسی داوطلب شود به شهر ایشان رفته وپول تهیه کند احسنت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برادران دانشمند اسلامی افغانی- برادران بخوبیمیدانند درحکمخبری علمی وهر قضیه علمی وهر اصل علمی یک ظرفیت خاص دارد ویک دامنه پاسخکوئی وحل مسائل خاصی رادارد وواحکام توصیفی همه چیز راتعریف نمیکند دامنه خاصی دارد وایات الهی واحادیث اسلامی هم به همین ترتیب است واگر یک دانشمندی ایه ای غیر سنخیت دار برای حل مسئله ای بکارببرد یاهنوز به کمال علم نرسیده است ویا دلیل دیگری دارد از شاگردی سئوال شد چرا رضا شاه به قدرت رسید –جواب داد برای انکه اسلحه اغا محمدخان قاجار کم بود- در جواب ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین امام هستند میفرماید شما مشرک شدید زیرا امام علیه السلام را":بت:" کردید واین ایه میخواند این بتان نه نمیشوند- ایا امام نمیشوند وزبان برای صحبت کردن ندارند ایا امام علیه السلام زبان برای صحبت کردن ندارد هیچکاری برای شمانمیتوانند بکنند ایا امام علیه السلام هیچکاری نمیتواند بکند؟ شما نیازمند عقل محض متصل بوحی رابایدجستجو کنید- عقل محض متصل بوحی میگوید امام میتواند مانند خداوندمنان جهان را کن وفیکون کند باروح خوداش حضرت مسیح علیه السلام باروح بشری اش میتواند چنین کند ولی حضرت مسیح علیه السلام کارهای عظیم تری را هم انجام میدهد با فرشته ای بنام روح که بزرگتر از حضرت جبرائل علیه السلام است ولی نمتوان روح انسانی راخلق کند ولی روح امام علیه السلام درسطح روح است وشاید بالاتر تمام این عظمت ها اله هستند ولی مستقل ودرعرض الهی نیستند همه عبد ودر راستا وطول الهی هستند مانند ان درجه دار دراتش همه فرمانها رامیدهد ولی مطابق دستور جناب سروان است بت را بایدشکست امام علیه السلام رابخواهیدبشکنید هستی شمارا میشکند-دوم ایه کمال دین را بخوبی ماست مالی میکنید-دنیابا وضع بغرنجی ربرو شده است-مداوم درتمام ابعاد قوانین میخواهد که مایل نیستند انها ر اضافه کنند زیرا مشکلات عدیده ایجاد میکندقوانین دریاها مالیات وحقوق وغیره حتی قوانین علوم تجربی مداوم درحال توسعه عجیبی است- این قوانین مشکل اساسی انها دراین است که بایداصل های جدید رابوجود اورند نه از اصول رایج مداوم استنباط کنند یعنی درعلوم اسلامی نیازمند حدیث جدیدی است وسپس سیستمی کردن انها کارحضرت فیل است بسیارچالش بر انگیز ومرارات های زیادی رابوجود میاورد شما گر بخواهید اصل درست کنید جان کندن دارد رنج زیاد ونتایج بسیار کم با مشکلات زیادی برخورد میکند ومداوم با دانشمندان درچالش خواهیدبود تازه ارزش مذهبی هم ندارد چگونه میگویئد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دین رابهکمال خوداش رساند اگر اینطور است فقط استباط از احادیث رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم کنید واصل های جدید راتمام اخراج کنید تا مسئله روشن شود به امید روزی که شیپور بیداری نواخت شود انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جنابی در ارتباط با یک کانال ماهواره ای شیعی که خودرا دانشمند دینی افغانستان معرفی میکرد- برای اشکال گرفتن از فقه شیعه فرمودند که شما که میفرمائید ما دارای امامان دانشمند وپاک هستیم پس چرا ائمه صلواته علیه واله والسلم شمادرباره موضوعی متضاد صحبت کردند- خوب این شخصیت اولا درباره مذهب خوداش باید معتقد باشد که تمام اصحاب درباره هر موضوعی یک حرف زدند وسپس تابعیت تاسه ردیف باز همه یک حرف زدند وبعدا افرادی مغرض ومرض دار امدند انها را متنوع ومتولن- رنگارنگ کردند پس شما نبایدمذهب خودتان را بپذرید – خلیفه اول چیزی میگوید که خلیفه دوم درباره همانموضوع چیزی دیگر میگوید وخلیفه سوم باز متفاوت از دوخلیفه قبلی است وخلیفه چهار علی علیه السلام چیزی دیگری میفرمایند تا امروز این سنت وعادت ادامه دارد وخواهد داشت خدمت امام صادق علیه السلام یاران منصور دوانقی ملعون رسیدند وفرمودند که شما دربعضی موارد بخصوص زهد با علی علیه السلام اختلاف فاحش دارید این مطلب را استاد بزرگوار دکتر رضا داوری در کتاب": فلسفهدربحران:" بخوبی روشن کردند که منافق دو چهره دارد چهره ای برای خود وچهره ای برای دیگر ان ودو استاندارد دارد که باهم متضاد هستند وشرح جامع وکاملی دادند که غرب امروز دارای این پیشینه است اقایان برای منصوردوانقی ایراد زهد را نمیگیرند ولی برای امام صادق علیه السلام ایراد":زهد :"میگرند وبقدری بیشعور وبی علم ودانش هستند کهنمیفهمند که در زهد نسبیت خوابیده است یعنی زهد رکن مطلق نیست مانند توحید که حرف یکی است- مانند دارو است وطبابت که ناسخ ومنسوخ دارد ویا مانند مرکب- اگر مرکب یعنی الاغ وشتر واسب وقاطر بگیریم وبه مطلق بودن ان معتقد باشیم ماشین سیاره است نه مرکب پس کسی مرکب اش بهتر باشد سعادتمندتر است انچنان که درحدیث امده است ربطی به ماشین پیدا نمیکنددر تمام علوم مانند اقتصاد یکسری اصول ثابت هستند ناسخ ندارند ویکسری اصول نسبی هستند ناسخ دارند این مطلب امام علیه السلام برای انها شرح داد که ائمه اطهارنورواحد هستند علم انها یکی است ولی علوم دینی بعضی هستند دایر مدار شرایط ومقتضیات روز هستند یعنی اگر حضرت علی علیه السلام درجایگاه امام صادق علیه السلام بودند دستور جدید امام صادق علیه السلام را حکم میکردند چون برای لجالت وبدست اوردن پست ومقام وپول وموال بودند نپذیرفتند- امام علیه السلام بعد از رفتن انها مطلبی زیبا فرمودند- که انها امام بر حق را نپذیرفتندمجبور شدند امام باطل را دودستی بپذیرند ناسخ ومنسوخ امام بر حق را نپذیرفتند مجبور شدند ناسخ ومنسوخ امام باطل را وغیره وهمچنین پول را از راه حلال بدست نیاوردند ودراه حلال همخرج نکردن که دوثواب ببرند پول را ازراه حرام بدست اوردندودر راه حرام هم خرج کردندکه دو وبال( گرفتاری) پیدا کنند- بدست اوردن علم ناب زحمت میخواهد ومیزانی هم همت وپذیرش ان که ابرو ومقام وخیلی چیز های دیگر ا باید فدا کرد- این رابدانید که غرب گرگی است ومیتواند کوه هیمالیا راجابه جا کند وتعدادزیادی از افرادافغانستان درغرب تحصیل خواهند- علم پزشکی معیار علوم سخت است یادگیری ان ملاک سختی است وحل مسائل پانزده مرتبه سخت تر از یادیگری قوانین است بعضی از علوم ریاضی یادیگری قوانین ان پانزده برابر یادگیری پزشکی است وحل مسائل ان پنچاه برابر یادگیری قوانین ان است تحقیقاتی که غرب در زمان امام صادق علیه السلام کرده است دوعلم سخت موجود بوده است یکی پزشکی ودومی ریاضیات درهردو ائمه اطهار علیم السلام سرامد بودند استادخانم انگلیسی در دانشگاه لندن میفرمودند این ابوحنبفه انسان بسیاراحمقی بوده است غولی مانند امام صادق علیه السلام که درامر پزشکی مهارت خودرا ثابت کرده است وهم درریاضایت را شاگردی نکرد- بوبت شماخواهد رسید سعی کنید از این ببعد دانشمند واقعی باشید انسا الله


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99