سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی بابرادران چپ- اقایان گول تمدن شناسی غرب رانخورید-چناچه متاسفانه شما گاهی درست تشخیص میدهید وگاهی اشتباه میکنید بهترین نظریه مال قران مجید است که میفرماید-": ایا بعداز حق ضلالت وباطل نیست-درست همین است که یا حق است ویاباطل است ولی حق یکی است درنتجه بنیاد گر ا است ویک محور است وباطل انواع دارد وچند محور میشود لذا اهل باطل وحدت انها صوری واجباری است وسرانجامچند محور ی انها باعث درگیر وتضعیف انها میشود حزب قویتری برکل انها چیره میشودچند حزبی وچندمحوری در ایران نیچه بهتر ازجبهه ملی جناب دکتر مصدق نداشت که عابقت غرب از ضعف ان سو استفاده کرد بخصوص که درایران بهترین جهان بینی باوسعت لازم وپوش کامل است وچون عصای حضرت موسی علیه السلام کار سحره را خواهد خورد- امروزه بعلت پیچیده شدن فوقالعاده مسائل انسانی تمدنی بنام کاتولیک وارتدوکس وفرق سنی کارائی اداره بشر راندارند واز دایره تمدنی که کهراهعمل رانشان دهند ومانیفست بدرد بخور راندارند وانها سرانجام به شبه تمدن سکولاریسیم میپیوندند ولی با سکولارهای مختلف درتضاد خواهندبود زیرا مبانی دینی ومعرفتی وعلوم عقلانی انهاخاص است سکولارسیم هم انواع دارد ولی یک وجه مشترک هم به ظاهر پیدا میکند وازطرفی نیاز مادی انسان رادردجه نخست قرارمیدهددرجوامعی که عقب افتاده اند جاذبیت پبدا مبکند واین سکولارهای پیشرفته امروزه نیروهای حرکت دهند انها درغرب همانطور که اشاره کردید فاشیست هستند- فاشیست ضد تمدن است وجز با فاشسیت باحزب دیگری نمیتواند منسجم شود بدرستی میفرمائید که داعش فاشیست است ابن تیمیه یک تجدیدنظر اصلاح طلب نیست که تمدن سنی را به پیش برده باشد بلکه یک فاشیست است که درغالب یک نظریه اصلاحی خودر پنهان کرده است وهمان طورنیست وهابیت که فاشیست است وضد تمدن است وهرسنی با داعش ووهابیت همکاری کند خود فاشیست است تمدن سنی نیست وبا انها ائتلاف کردن یعنی باشیطان اتحادبستن است اشاره کردید اییران بیادچند محور ی وچند حزبی باشد چگونه اسلام با احزابی که انها مضرمیداند اتحاد میتواند داشته باشد یک استاد دانشگاه لندن از دانشجویان ایرانی خواسته بود که کتاب های خارجی که در ایران ترجمه شده است اسامی انها به ایشان بدهد بعدفرموده بودند که اگر کشورمن ایران بود ومن در ایران قدرت داشتم تمام مترجمعین انهارا تیرباران میکردم تمام این کتب ضدتمدن شما هستند- حال سئوال این است که همین کتب برای انگلستان مضر هستند ولی علت چاپ ان است یاباید فاشیست سرکارباشد که تجازه به هیچ کتا ب سودمندی ندهد ویا ازادی باشد ولوفاشیست سرکار میاید کتب سودمند هم چاپ شود وهنوز به جهانبینی سودمند نرسیده اند واین ازادی میتوان شاید کمکی در اینده بکند کمونیت همانطور که امام راحل نقاط ضعف انرا مشخص ساختند انسان امروزی انسان دیروزی نیست که فقط به شکم وزیر شکم توجه کند ومسئله معنویت وحقایق فلسفی وعدالت به معنای اتم انروز به روز بیشتر مطرح میشود وحقایق مذهب واقعی بهتراز گذشته اشکار میشوددر عرفان چینی میخواندم که فردی باقایق از ازراه دور کالای زیادی را حمل میکردبطوریکه فقط به اندازه نشستن روی یک سکوی کوچک وبه به توالتی که در زیر عرشه فقط برای یکنفر تعبیه شده بودجای دیگر ی نمی میتوانست برودمگر انکه سکان راد درسمت ستاره ایمحکم کند وروی یک جعبه های کالابخوابددر طول مسیردر طوفان ها به خداوندخالق بادنه خداوندباد توسل پیدامیکرد ومیخوابید وغذای اش تمام میشد وفقط اب میماند همس ایان پس ازز مان معین به ساحل میامد وزمانی قایق را از دور میدید وتصور میکرد که همسراش در خواب است وقایق محکم به صخره خواهد وفریاد میزد ولی ایشان درحال ضعف بودومیتوانست تاحدودی قایق را کنترول کند وسالم به ساحل میرسید خانم اش میگفت توجن زده شده ای به قلعه برویم که انها جن گیر دارند واز ایشان فار میکرد ولی اثار نامطلوبی نمیدید باز میگشت وهمسراش میگفت هیچگاه به قلعه نرو که انها جن زده وجنگیر هستند-خدائی که منرادرطوفان نجات داد زندگانی مار اهم میتواندنجات دهد- امیداست اقایان یک توجه عمیق به اسلام شکوهمند بکنند که مارازا دست طاغوت تا امروز نجات داده است وخواهد داد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چشم به راه سپیده-در انتظارانیم که ظهورت بعد از حضور مای دلشدگانت که هرصبح وشام تور ا میخوانند راز خدا میطلبیم حضورت رادیدهایم بدون انکه ظهورت رادرک کنیم همه منتظر جمعه ای هستیم که از ره میرسد صاحبدلان دل از دست میدهند وقرار از کف مینهند قافله دل های بی قرار روی به قبله میکنند وامدنت را رابه انتظار مینشینند چون کنعانیان منتظر یوسف قبله هر قبیله- ومصریان در انتظارموسای شهرها که شبروان را مشعله که با خیل منتظرا سرود انتظار را زمزمه کنیم وشهرهارا مدینه سازیم-نسیم رحمت الهیکه همراه خود نفحات الهی را باخود داردشب هستی را روز روشن میسازد ما را هنوز قابلیت پوشیدن لباس گران تشریف تو مهیا نیست هنوز تا جان خالص که درک در رکاب شمابودن رادارا نیستیم- هنوز دردما را شما درمان نیستید وهنوز به پایان راه رسیده حضور شما نرسیدیم- قلبی که جان کبیریائی رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رادرخود جای دهد بدون اغیارباشد نیست—جای دلدار است دل نی جای اغیار است دل- نفس ناطقه مادر احاطه انوار ربوبی نیست- منی که شب غار حرا رادرک نکردم چگونه افاضات نیمه شعبان رادرک خواهم کرد-من خود تهدیدی برای خود هستم انگاه برای دیگران تهدیدیکه منرا از افاضات ونفحات الهی دور کرده است-ولی مداوم زمزمه میکنم خوشا ان دل که دلدارش توباشی- خوشاجانی که جانانش توباشی-مپرس از کفر وایمان بیدلی را- کههم کفر وهم ایمانش توباشی- به علم یقین خبر شمارا میدانم وبه شماعلم شهودی راهم دارم منتظر هدایت الهی هستم- خوشا دردی که درمانش توباشی- خوشا راهی که پایانش توباشی-چون ذره ای ناچیزم وافتاده ام در پای تو- شمس الحق نوری ومن محورخ نیکوی تو


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—چند اشاره-جناب برادران مسیحی کانال محبت- این مطلب که خداوند محبت است ودین مسیحیت سرشار از محبت است پس از رنسانس زمانی که مسیحیت متوجه شد قافیه راباخته است شکل گرفت وگرنه صلیبیون که از پاپ ها دستور میگرفت وخودشان افرادشقی بودند ولی مداوم پاپ ها میفرمودند کم کشتار کردید بیشتر بگشید جز دین مسیحت کسی زنده نباشد وانهم معتقد به پاپ باشد که کم کم انها روشن شدند وسرپیچی شروع شد وحتی انهارا هم از سرتیغ گزاراندن ومجبور شدندکه از کهبه انگلستان ودرانجا به اسکالتند که جای امنی بودبروند ولی اگر کسی بگوید من مسیحیی نمی شوم زیرا حضرت مسیح علیه السلام چنین دستوراتی راداده است انسان ساده لوحی است حال داعش درعراق از افرادمسیحی جزیه میگیرد که درهیج کشور اسلامی امروزه نمیگیرند وبه اسلام عزیز مراجعه کنید جز زمانی که خطر قیام مسیحیت بر خلاف اسلام ومسلمانان است جزیه کمتر از مالیات اسلامی است که مسلمانان میپردازند تا انها به اسلام دلخوش شوند- وداعش چون یک خانواده مسحی از دادن جزیه گزاف اظهار عجز گرده است پس طبق قانون اسلام به خانم اش ودخترانش تجاوز شضده است وسپس کشته شده اند این کار شیطان بزرگ است- چرا تا بحال رخ نداده بود اگر دستور قرانی باشد تنها افراد داعش نیستند که متوجه این قضایا میشوند دیگران هم میشدند- درثانی زمان حال میشود شعار هائی داد بیادبه داوری تاریخ مراجعه کرد کدام دین بنفع بشریت احکام وقانون ودلائل روشن ومبین دارد- اما درباره اخر زمان وظیفه مسلمانان-درست است که ائمه اطهار علیهم السلام فرمودند در اخر زمان اگر کسی فقط منتظر حضرت مهدی علیه السلام باشد کافی است این بدوعلت است اول تقیه زیر از طرفدران حضرت مهدی علیه السلام بشدت وحشت داشتند ومیکشتند ودر ثانی در حدیث داریم دراخرالزمان گاهی فرد فقط میتواند نماز بخواند وروزه بگیرد وکاری دیگری رانمیتوان انجام دهد وتازه نماز وروزه را هم کسی نبایدبفهمد این یک حکم کلی نیبست هرکس تا هر حد که میتواندباید مبارزه وکار کند درحدیث است شخصی درکنار میزان عدل الهی از خداوندمنان سئوال کرد چرا اجر وپاداش من نسبت به دوستان من کم است درحالیکه همه یکسان بودیم- جواب امد شمادرعمیق کردن شناخت خود گام نزدیدویک سیلی به خاطر دین ات نخوردی ویک ستم بخاطر دینت نکشیدی-پایمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند دراخرالزمان بهترین دوستان خداوندمنان افراد طالقان وطبرستان هستند که سرهای انها بعنوان بهترین هدایا که گرانتر از طلا ونقره است روی طبقها به نزد طاغوت زمان میبرند یعنی دیالمه وال بویه به نزد عباسیان میبرنند یعنی مردانی که اهل مبارزه ومقاومت وتلاش هستتند دریک کلام بطور کلی علویان – علویان دراصل کسانی هستند که بدستور امام معصوم امام صادق علیه السلامکه فرمودند شعار انقلابیون این باشدعلی علیه السلام امام وخلیفه اول است این راجا بیاندازید ومابقیه خوداش درست میشود ولی تعداداز برادران سنی فرمودندکه احادیث حضرت علی علیه السلام بایداول حساب وملاک واقع شود انهاعویان سنی هستند که خیای زودفهمیدندکه حکومت طاغوت اندکی از احادث حضرت علی علیه السلام را بیان میکنند ولی عمل نمیکنند وبیشتر برروی سه خلیفه دیگر پافشاری دارند لذا به سمت علویان زیدی وسپس اسماعیلیه ودوازده امام تغیر مذهب دادنددرباره امام زمان علیه السلام درست مانند خداوندمنان است کسی که به خداوندمنان معتقد باشد باکسی به خداوندمنان معتقدنباشد از لحاظ روحی وروانی ودیگر مسائل زمین تا اسمان اختلاف است درباره امام زمان علیه السلام دقیقا همین طور است- واین خود بهترین گواه بر وجود ایشان است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اوکراین-جهان امروز جهان دیروز نیست امروز ایجاد درد سر ومشکلات بریا یک دیگر قابل تحمل نخواهدبود جهانی است که بشدت به صلح وهمکاری نیازدارد میتوان ازپله جنگ بالارفت که باعث خواهد شضد که درزی پای فرد اتش ایجادخواهد کرد که راه باز گشتندارد سوختن ویا پرتاب شدن باقی میماند واینر اهم بدانید اروپا بر روی اب شنا نمیکند زیر اب حرکت میکند وحاضرنیست یک قطعه سنگ بزرگ بر گردان اش اویزان شود- درجنگ بایدخط قرمز قرارداد ژنو وبخصوص اسلام را رعایت کنید حتی درعصر توحش هم جوانمردی ارزش زیادی داشت با دهکده های کوچک ومحل زندگانی مردمان کاری نداشته باشید- شما میدانید که ذخیره گاز تمام شود سه ماه طول میکشدتا پر شود خودتان مسئول مشکلات مردم درنزدخداوندمنان نسازید واز همه مهمتر تروریست های اسلامی کشورهائی که رهبران انها طاغوت هائی هستند باپول وسیاست کثیف که مدتی است از جهنم فرار کرده اند جهان اسلام از این وضع دلخوش مسلما نخواهد بود برا ی انسان وانسانیتهمان ارزشی خداوند منان وادیان قائل هستند قائل باشید انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- گوش کنید به این مصاحبه از جناب اقای لوئیس فلیپ اسکولاری سرمربی محترم تیم فوتبال برزیل- ما از مرحله نخست بازی افتاحیه شگفت انگیز وکاملا مهارشده اخلاقی وکاملا خونسرد- شادی هاراکه ذخیره کردیم درماورای درک ایده ال مابود گرچه حمایت مردم در اینجا سائو پالوبسیارمفرح بودموردتوجه سیاست مداران وفیلم سازان هالیوودی واین تصور خارج از ذهنیتمردم دنیا بود داستان های گذشته بخوبی اشکار میسازدکهچگونه سائوپالو در حمایت از تیم ملی شان نبودند- ولی در این باره بیش از ان نمیشود گفت!! انهااین توان رادارند حتی درپشت نرده های انچنانی هم فوتبال بازی کنند وبه خاطر ان هم بشدت تمجید وتشویق شوند-جناب نیمار-من خوشحال هستم یک خوشحالی واقعی وحقیقی بیش از انکه من ترسیم میکردم در یک بازی مرگ وحیات از اغاز مسابقات کهمنجر به برد ما شد ببود- من از اینکه دوگل زدم خوشحال هستم- ولی بالاتر ما مداوم دست نوازش گر مردم رابر پشت خود احساس میکردیم چون اخلاقی وبا ارامش کامل بازی میکردیم- ماتک تک بسیار با مهارت وقوی هستیم وچون منسجم وباهم هستیم سخت است مارا شکست دهند مامنحصر به یکی یا دوتا یک کار ویاسه تا نیستیم- یک کاردستجمعی که یک پارچه میشود وبقل اقای اسکولاری من با ارامش دراخربازی دور میدان قدم زدیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب داعش کسی در اطاق های لوکس وبا تمام امکاناتکه از مردم وبازار مصادر شده است که مه جا پتو های گرانقیمت کیسه های مختلف استار شده وسنگ رگرفته در کنار یک سوراخ موش میجگند وشکست میخورد مسلما دربیابان های سوزان وبر هوت ودر صخره های خاردار نخواستند تاب مقاومت بیاورد بی جهت مردم رافریب ندهید که خود فریب رزوگار را خواهید دید وچشید قبل از ان کهوقت تمام شود کمی فکر کنید شاید راه نجات رادرک کنید انشا لله


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- اقتصاد ناسالم- زالو که دراب ها بخصوص اب های شیرین استکه یکنوع انگل است از خون شکارهای خود تغذیه میکند- وچناچه بیش از حد خون بخورد میمیرد ولی شکار های او بدن انها به نحوی است که تا اندازه معین خون میخورد وسپس خون بند میاید وپوست کلفت میشود ولذا زالو از خون خوردن دست بر میدارد ولی در انسان این چنین نیست نه خون بند می اید ونه پوست کلفت میشود- چون مخارج سنگنینی در اصلاح نژاد زالو کردن انها گران قیمت هستند متخصصین مواظب هستند که چه زمانی زالورا ازبدن انسان جدا کنند- شوروی سازمان های معظم اقتصادی ساخت که باعث پیشرفت اقتصادی شوند وکمک به اقتصاد متوسط وکوچک کنند- امریکائی نمایندگان انها همین طرح را پیاده کردن وتصور میکردند کهمیتوانند بر انها نظارت داشته باشند ولی زمانی که این جن از بطری بیرون امد ورشد کرد به جای انکه نوکر باشد ارباب شد ونمایندگان نوکر شدند وشروع به بلعیدن شرکت های متوسط وکوچک وچپاول جهان شد درو س سیاسی واقتصادی وتلنولوژی وعلوم انسانی در دست گرفت که به اندازه کف اب چیزی یاد دهد وکسی از اسرارواقعی ان مطلع نشود که دقیقا الان همین طور است وهرکس درامریکا سیالست بخواند زیادنکات جزیاتبلد است واز یم دیپلمات اتریشی ساده نمیتواند پاسخ سئوالات انها رابدهد وبر عکس اروپا بخصوص فرانسه بعلت ان انکه هم استاد اقتصاد کمونیستی دارند وهم سرمایه داری وانواع دیگر شاگردان گرگ بار میایندلذا امریکا از رفتن امریکائی به فرانسه هراس دارند وحتی درتعلیم زبان فرانسوی تا انجا که امکان دارد جلوگیری میکنند بعد با فاصله انگلستان است لذا فرانسه به محل هنر وعیاشی ولباس ومداوم کمک مالی دادنواخبار خاص مردم را از حقایق فرانسه دور میکنند این شرکت معظم شروع کردن به بلعیدن شرکت متوسط وکوچک ولی چون جهان در اختیارانها بود برای انها هم سهمی درست میکردند-که امروزه مجبور هستند چون سلول سرطانی شرکت های کوچک راببلعند ومیزان مالیاتی همچنین کاری را که تولید میکنند جوابگوی مشکلات نخواهد بود


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99