سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای دکترنیری ودوست ایشان بحث را روی خرافات دینی بخصوص مسئله شفا بخشی تربت شفا بخشس امام حسین علیه السلام را مورد انکار قراردادند که پزشکی تعطیل شود؟ خوب بود که ایشان کتب پزشکی ائمه اطهار علیم السلام راموردتوجه قرارمیدادند بار ها از ائمه اطهار علیم السلام سئوال های پزشکی میکردند ائمه اطهارعلیهم السلامتجویز داروی گیاهی را میکردند علم ابوعلی سینا درباره میکرب دراب وهوا متعلق به امام صادق علیهم السلام است یک مهمانی تشکیل میشوددر زمان ایشان که کنار یک چشمه بوده که زمانی اب کمی ازان چشمه میجوشیده است گوسفند مریضی کنار این چشمه میکشند وخون ان گوسفند وارد اب میشود که این کار دراسلام نهی شده است واز گوشت ان گوسفند کبابی تهیه میکنند ومیخورند وطبق سنت ان زمان اب خون الود را بافشار دور میکنند عدهای کمی از جمله یک نوجوانی از ان اب میخورد بعد دست وپای ایشان ورم میکند وماد راش ان نتوجوان به نزد بوعلی سینا میاورد بوعی سینا میفرماید ایاشن حتما میمیرد ولی من مسکنی به ایشان میدهم مادرنارحت میشودمیگوید از گوشت بوده ایشانمیفرمایداز گوشت نبوده است از اب بوده است ذراتی دراب است که مرض رامیسازد پس اسلام نمیفرماید تمام امراض راتوسط تربت امام حسین علیه السلام مدوا میکنید درحالیکه موردهای عینی دقیقدارد اما جنبه روحی ان بسیارعظیم است  دومورد مندرحدیث دیدم یکموردخانمی که شب بعلتی سخت میترسد وامام صادق علیهم السلام فرمودند تربت بدهید وکی مورد مریضی بود درحال مرگ بعلتی زبانش لال شد وخدمت امام صادق رسیدند فرمودندچیزی میخواهدبگوید ولی نمیتواند باز امام فرمودند اب تربت رااز لای دندان به حلق وارد کنید وصحبت توانست بکند درجبهه فردی تعریف که من قبلا بسیارشجاع بودم بطوریکه قله ها درزمستان به تنهائی فتح میکردم واوائل جنگمداوم درخط مقدم ارپی چی میزدم کم کم ترس منرابرداشت بطوریکه غالبا پتانصدمتر پشت مقدم بودم فردی یک کیلومتر عقب تر قرارمیگرفت ومن به ایشان گفتم پانصدمتر کافی است تا اماده حمله شدیم من همیشه خط ششم بودم که خط شکنی میکردم ایشان میرود درابگوشت تربت برای خوداش میریزد ویک دفعه دیدم ایشان باخطمقدم حمله ما لو رفته بود حمله کرد وعراق اماده بود دستور عقب نشنین دادند چند خط عقب نشنینیقبول نکردند زیرا عراق عقب کشیده بود ولی نزدیک کوه بودهمه انها توسط هواپیما وموشک وتوپخانه شهید شهید شدند وایان از تفنگهای ایرانی وعراقی بدست میاورد .وشلیک میکرد وهرچه مافریادمیزدیم برگردعقب ایاشن همچنان میچنگیدتا یک توپ سنگین کنارایشان بزمین خورد ومن مات ومبهوت هستم که انسان رانمیشودبه این سادگی شناخت


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم—جناب اقای وطن خواه- شما دلائ لشعاری بی محتوائی رابرای انکه اثبات کنید خداوندمنان مخلوق ذهنیت بشر است اوردید که که هیچ کدام انها تازگی ندارد اشاره کردید مثلابه موبایل وفرمودید که مارک سونی دارد وخالق انرا میشود دید- خداوند منان جسم نیست ولی خالق قران مجید است چنانچه شما خداوندمنان راقبول ندارید یا ماند قران درلفظ بادرنظرگرفتن فصاحت وبلاغت مانندانرابیاورید ویا احکامی دین ناب الهی که عقل شما میتواند درستی ویانادرستی انرادرک کند رد کنید- برعکس شما علم هرروزبه عجائبی میرسدکه بسیاری مایل هستند به تحقیقات روبیاورند که این عجائیب راخودشان درک کنند یک دانشجوی دانشگاه لندن همین موضوع رابرای من بیان کرد ایشان روی خصوصیات مغز پروانه کار میکرده است یک نقطه از مغز پروانه راتحریک میکند بعد متوجه میشود که به هیچ وجه دیگر پروانه حرکتی نخواهد کرئد شما که ادعا دارید بیان کنید از لحاظ علمی این نقطه درمغز پروانه چگونه بوجود امده است- نکته دیگر فرمودید که بچه ای که مرده بوجود میاید میگویند کار خداوندمنان است دراین موردعلمل فرمودند دوراه حل وجود دارد یکی اراده مطلقه الهی است ودیگری عواملی استکه باعث این وضعیت شده است وچون مانمیدانیم کدام است- اساس رابرعوامل خارجی فرض میکنیم وبدنبال کشف ان وبر طرف کردن ان مشکل میرویم واین دستور شرع مبین هم هست- حتی جبریون ایندوطریق راقبول دارند خوب است که شما کتب علما ودانشمندان اسلامی وجهانی را درباره خالق هستی بیشتر مطالعه کنیدواین چنین سطحی قضاوت نکیند ودرضمن به شخصیت های عظیم الشان اسلامی –ایرانی با احتیاط صحبت کنید زیرا اگر عالم اخرتی باشد شما بامشکل سختی روبرو نشوید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است -ظریفی فرموده است-زمانی میتوانیم- امیدوار باشیم- که پیام انقلاب اسلامیمورد پذیرش ملتها قرار میگیرد که یک انقلاب فرهنگی اتفاق بیفتد- وشما به وسیله انقلاب فرهنگیطریق تحقق عدالت دینی راهموار کنید-خدا پدر ایشان رابی امرزد کهفرمودند سازوکار دستیابی به عدالت دینی راهم از طریق یک انقلاب فرهنگی محقق وممکن سازید- غالباجهان سوم کلیلات بیان میکرد ئدرجزیات چند طرح محدود ساده تعلیم میداد ومیفرمود شما انیشتین شدیدبقول یک استادی غذاراتهیه کردید وبعد به کودک بگوئید اینرا بگیر وبمیک اما درجهنم هم عدالت است قران نفرموده است عدل وتقوا فرموده بر وتقوا لطفا درباره": بر": هم صحبت بفرمائید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- کانال ماهواره ای ایرانی درغرب شروع به تحریف حقایق درباره انقلاب اسلامی ایران کردند که هم افارد داخل ایران وایرانیان خارج وهم خارجیان رافریب دهند- وسرتا پا تحریف است که تااندازه ای از انها متذکر میشوم- اقایان به اینطریق وارد گود میشوند که این امام راحل علیه السلام بود که فرمود اسلام ماناب است وایشان ولی امر ملسمین است واین امر باعث شد که وهابیت سلفی گری وتکفیری ودیگر فرق چنین ادعائی بکنند ومنطقه به اشوب کشیده شد یعنی قبل از ام راحل علیه السلام یهیچ عالم شیعی ومسلمانان شیعه چنین ادعائی نداشتنددرحالیکه وهابیت بسیارجلوتر از ما چنین ادعائی کرده بود وبدنبال انها سلفی گری ویک امر طبیعی است که هیچ ایدولوژی نمیگوید کهما یک جریان دسته دوم هستیم وهمه خودرادسته اول میداند وبایدچنینباشد جناب فدیل کاسترو فرمودندباوجوانکه کمونیست دارای ایرادهائی میباشد ولی حرف اول درجهان ایدولوژی میزند- نکته بعد فرمودندامام راحل علیه السلام فرمودند به جبهه ملی را اگر بههمانروش سابق ادامه دهد مرتد معرفی خواهند کرد ومرتد یعنی کافر  وبه معنائی اینکهامام راحل تمام ایدولوژی دیگر تکفیر کرده است وانهاهم متقابلا شیعه ایران راتکفیرکردندواین تکفیر کردن ها درمنطقه بوجود امد کهحت همدیگر ا تکفیر کردند وسرمنشا ان امام راحلرحمت الله علیه بودند همانطوربعضی دانشمندان بیان کردند جبهه ملی ایدولوژی نیست ویک حزی یک ایدولوژی خاصی نیست بدلائل زیاد ایرانیان از حزب های خاص ضربه خورده بودند بخصو.ص از حزب های ایدلوژیکی مانند حزب توده واحزابی که از سکلولاریسمغرب سرچشمه میگرفت این امر یعنی تشکیل جبهه ملی یک ابتکاری بود جناب دکتر مصدق بینان گزار ان بود که احزاب مختلف دریک گردهمائی به تفاهم برسند ویک کار منسجم بوجود بیایئد ولی متاسفانه پر از کشکمش های بیخود شد وابر قدرت ها درحقیقت نمایندگان خودرا به داخل این جبهه فرستادند و امتیاز گیری ها شروع شددرلندن بودم در اپوسیزسیونریسن از جبهه ملی بود وصراحتا به نمایندهحزب توده میگفت غرب شماراقبول ندارد ولی حق نماینده شدن درمجلس دارید واگر بخواهید بیشازاندازه کارشکنی کنید انگلستان در همین جا به شما اجازه نخواهد داد وبروید دریک خانه ای بخزید وخیلی عجیب است که اقایان سعی میکنندکه حداقل چهره جناب بختیار یک وطن دوست فرداعلامعرفی کنند که اخرین چهره پاک جبه ملی بوده جناب مرحوم دکتر سنجابی فرمودند دوره ما دیگر تمام شده است ولی گروه های طرفدار فرماسونری های غرب وشرق این میز را رها نمیکردند ومداوم طرح های ضد اسلامی میداند- سعی دیگر ان است که افرای که از ارتش تیرباران شدند انها راموجه وملی معرفی کنند کهبعضی ازاقایان در ساواک بودند وبخوبی میدانستند اینها نه شاه پرست بودند ونه ملی بلکه عمله ارگان مستشاری امریکا بودند که انشاالله بعدا مفصل خواهم کرد فقط یک نکته را بگویم- ناتو ارگان نظامی غرب وپیمان ورشو ارگان نظامی شرق یک قرارداشتند که توازون درتمام ابعادبخصوص نظامی راحفظ کنند وبر علیه هم شانتاژ نکنند وارتشیان در زمانی که دربحث بادانشجویان به بن بست میرسیدند این طلب را صراحتا بیان میکردند اماچه که دقیقا برای من هنوز روشن نشده است ومتاسفانه از خارج به ایران امدم انگلستان جریانی بر ضد شوروی شروع کرد ومحور کار لهسستان بود که لهستان به انها ظلم فاحش شده است برای مدتهای زیادی لهستان استاد انگلستان بوده است والحاظ جغرفیایئی چندین برابر انگلستان است ومی میبایست حداقل هم طراز انگلستان باشد لهستانی هیکه طبق قرار قبلی به انگلستان میامدند مثلا میکانیک باشند اخرین تحولات علمی یادمیداندن حتی ساخت موتورهای زیردریائی های بزرگ وانهابه رسو ها گوشزد میکردند مامتیوانیم زیر دریائی بسیازیم کشتی بزرگ بسازیم یک اب سرد وارد اب گرم میکردند وتناقض با سیاست شوروی شروع میشد وبعد از مدتی ناتو همین برنامه با المان شرقی شروع کرد مداوم جاسوسانی که انبار اطلاعات پیچیده یک جا به المان شرق ی رفته است بیش از دوهزار جاسوس ورادیوبرلین مداوم اخرین اطلاعات علمی به المان شرقی میداد واز المان شرقی دانشجو میگرفت واخرین اطلاعات رابه انها میدادندتا انجا که امریکا به شوروی هشدار داد چناچه روس ها از این اطلاعات استفاده کنند ولی اجازه عملیاتی درالمان شرقی را ندهند ما تصیفه حساب خواهیم کرد وبعد خواستند چین جای شوروی در منطقه بگیرد وروس ها مداوم عقب ببرند وکم کم روس ها واردچالش شدند نمونه ان ویتنام وافغانستان هست که جای پای خودر درمنطقه محکم کنند وحتی ریس جمهور امریکا گفت به جای انکه دانشجویان ما روسی یادبگیرند بایدچینی یادبگیرند- خطر بزرگ برای روسیه ایران بود ولی شاه سعی میکرد درحالیکه خودرا طرفدار امریکا وغرب معرفی کند ولی توازونی رادرمنطقه حفظ کندکه شدنی نبود مگر فریبی ایجاد شود- امام راحل علیه السلام متوجه این خطر شد که ایران ناخواسته واردیک کشمکش تاریخی میشود که ظربه همای مختلفی خواهدخورد وچه بسا نابود شود اما جناب اقای کارتر بخوبی فهمید که خطر اسلام تاچه حد که فرمودند ایازبان عربیتان خوب است وایا حاظرمیشوید درلباس اسلامیدارئد ومیبایست مداوم خاک ریز بزنیم- چرا چون جهان از این دوبلوک سخت خسته وهردو جزمنافع خودشان به چیزی دیگر توجه نمیکردند وحتی ملت خودراهم برای اهداف مافیا قربانی میکردند- خاکریزی در ایران زدند اقاوام ونژداهای مختلف رابجان حکومت بیاندازند- کرد و بلوچ اثبات شده است نژاد اریائی هستند به این بهانه که اهل تسنن اقلیت درجهدو اسلامی هستند شورش ایجاد کردند وترکمانان واقوام دیگر درایارن هضم شده بودند ومرزداران ایران بودند وبه حکومت رسیده بودند انهاهم راتحریک کردند تا انقلاب اسلایم که موردخواست منطقه بود سرخورده شود ونبرد باانها یکنبرد دفاعی بود ونه یک نبرد تهاجمی وابتدائی ولی چون حس کردن که اهل تسنن کم کم به سمت ایارن متمایل خواهند شدانواع تکفیری ها رادرست کردند که انهاراکافر بدانند وبانها چون کافر هی غیرمذهبی اسلامی برخوردکنند که پایه های برداران سنی طرفداران مستحکم نشود درحالیکه این امر دراسلام یک بدعت فاحش است حتی امروز نمیتوان جز بعنوان دفاع کاری جهادی کرد وحال اقاثیان میفرمایند که تکفیری را وداعش راامام راحل علیه السلام درست کرده است ودرجواب ایدولوژی امام راحل است درحایکه امامراحل علیه السلام فرمانجهادبابرادان سنی رانداه است بلکه انهاراعزیزان همطراز برادران شیعه میداند وبه عقاید وسنن انها احترام کامل مبذول داشته است وهزینه سنگینی برای دفاع از قدس ولبنان وعراق بطورکلی وکیله مسلمانان وحتی مستضعفین پرداخته است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در اخر ز مان شواهد نشان میدهد بلعم باعورا ها وابوجهل ها زیاد میشوند- یک منش مانند اشعث بن قیس پیدا میکند در زمان عمر اشراف ایرانی که عمدا از شاهزادگان وثروتمندان بودند جا خوردند وخودکناری کشیدند درست مانند ابوسفیان وکم کم طرح پیروزی را ریختند وهر والی که میامد فورا خانهای مجلل وباغ تاکستان هدیه میدادندچناچه ادم خوبی بود با اوکاری نداشتند ومطیع بود وبلی اما چنانچه این هدایا قوبل میکرد وانگهان انهار دشمن اسلام میدانست با سیانور اورا میکشتند ومثلا میگفتند هوای تبریز برای اعراب سم است درحالیکه افرادعرب زیادی درتبریز بودند وعمر انها طبیعی بود تا انکه اشعث به تبریز رفت ومتوجه حقایق شد واین شاهزادگان را ستارگان اسلام نامید ودرمجلس انهابود وبانها شراب میخورد ومطیع انان بود وطبق تحقیقاتی که ایرانیان طرفدار علی علیه السلام درکوفه از اموال ایشان درتبریز کردند وبه حضرت گزارش دادند یکص بیست میلیون دینار ثروت ایشان بوده است از ترس انکه این ثروت تاحدودی به کوفهمنتقل کند که باید زکات انرابدهد ومر دم محتاج مداوم به خانه ایشان رود ان ثروت به کوفه منتقل نکرد ولی دشمن ایرانیان درکوفه شد ومداوم از حضرت علی علیه السلام ایراد واشکال میگرفت که فضارا تیروتار کند ومردم از علی علیه السلام جدا کند وسپس بعد انکه معاویه به حکومت رسید درفساد کوفه هرچه از دستش بر امد کردواردکردن شراب وکنیزان رومی وعیش وطرب- که یک تصور باطل است که گناه بقول انگلیسی ها اب سردی که وارد اب گرم میشود وتعدیل میبخشد وچنین افرادی ازادی متعلق به شرط ها وشروط ها می خواهند که تا گناه هرچه بیشتر رواج پیدا کند اخیرا عده ای که خودرااز طبقه محروم ایران میداند ومیزانی مطالعات دارند که مثلا فردوسی شناس هستندوبه اینتجه رسیدندکه ایشان ناسیونالیستضد اسلام ضداهلبیت وضداخوند بوده است؟؟ وبدنبال ازادی بدون قید وشرط هستنددر امریکا تاز مانی همه بره وگوسفند بودند ازادی بدون قید وشرط بود اخیرا فرادی سازمان پلیسی محله اش خواسته است وگفته این ایمیل مال شما است گفته بله مال من استگفتند این ایمیل به کی زده ای به همسایه ام زده ام این اسمی که وحالش پرسیدی کیست گفته است این نام سگ ایشان است که مثلا مدتی گمشده ویامریض شده چهارساعت ایشان درکلانتری بوده است ورفتند تحقیق کردند ودیدند درست گفته است وبعد به ایشان ماده های قانونی پلیس نشان دادند که طبق حکم فلان این امر مسئولیت مابوده استکه ایاشن از انجا بیرون میاید از سایه خوداش هم بترسد اقای مترمی ازیان قماش بیان شده به تکزاس رفته است ومیفرماید شمادرک نمیکنید که درحوزه فیضیه چیزی یادنمیدهند وچیزی بلدنیستند- الحمد الله سه چهره ان امام ر احل رحمت اللعلیه وحضرت استادشهیرایت الله دکتر مرتضیمطهری رحمت الله علیه وجنای استاد انقلابی شهیر حضرت ایت الله طالقانی رحمت الله علیه ودیگران در این حوزه درس خواندند اماعلی علیه السلام فرمودند از نعمت های عظیمی که خداوندمنان به این مرحمت کرده اند سوره حمد یافاتحه الکتاب است البته در ادیان گذشته اشاراتی از موضوعات این سوره شده است که هیچکس جز انبیا واولیا نتوانستند یک میلونیم انرابرسندذ ظرفیت عظیمی میخواهد خودسازی نگفتنی میخواهد یکی از عظمت های دین امور غیرمادی برای درک بهتر محسوس کرده یعنی باکیفت مادی سنجیده است که اخیرا این مسئله درعلوم ارزش وعقلانی باب شده است شاخص ترازوی قیامت هرجا ایستادمیزان اخلاق ومعنویت واعمال های مختلف را سنج میزند ودرجه بهشتی فرد ویاجهنمی فرد رامشخص میسازدحضرت علی علیه السلام میفرمایدترازوی قیامت راس اش از تمام کهکشان ها دورتراستواین امر دوچیز را ثابت میکند که درجات مختلف را بخو بی نشان میدهد ودوم میزان افرادی درچه عظمتی هستند وحضرت میفرماید اگر سوره حمدرادراین ترازوبگذارید باچه سرعتی کفه انبه اخرین درجه پائین میاید وکفهان کهاز فولاد نشکن است میشکند جنابعالی بدنبال ازادی غربی هستی وپیاده کردن درایارن کهمیبایست بقول شما حکومت کن وفیکون شود ولی تا امروز چگونه این ازادی تعرف کنید که طرفدار داده باشید بقول خودتات هرچه یقه درانی کردید بیشتر انشعاب داد وهنوز در باب بسم الله درگل فرو رفتیددرحالیکه هرنوع گناه راازادکردید- جمله ای فرمودیدکهایا عدم باران بعلت زنا درایران است حوزه برای همین است که پاسخ شما تادرجه اجتهاد سعی کوشش میخواهدخدمت رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلمکه دربستر بیماری بودند واز سمی به ایشان خورانده بودند میسوختند شخصی نادان پرسید یا رسول این وضعیت برای ان است که خداوند منان میخواهد شما را ازگناهان پاک کند حضرت غضبناک شدند وفرمودن چیزی را که نمیدانی بیان نکن این امر رحمت الهی برای من است- امید است که اقایان مدتی درحوزه ها باشند وکمی ادمیت یادبگیرند انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اخبار کانال- ار-تی تلویزوین ماهواره ای روسیه-درحالیکه   کیف پایتخت اوکران درحال بمباران وحشیانه چهارشهر است که انتقام بگیرد مانند اسرائیل ولی این حملات ددمنشانه را تکذیب میکند-در روسیه بی قانونی در رانندگی عمومیت پیدا کرده است وراننده خاطی رامردم چه زن باشد وچه مرد خودشان با شکستن شیشه جلو انها مجازات میکنند وخانم ها باخنده میگویند ماهمه مثل هم هستیم خوب است جریمه لائی کشیدن را زیاد کنید المان که دومین ذخیره طلای بانیک جهان دارد ومیزان زیادی از طلا ها دربانک های امریکا بخصوص نیویورک لندن وپاریس است اخیرا احساس عدم امنیت کرده ات که دو درصدذخیره طلا در خارج در امریکا ونیویورک است امریکا گفته است چون بر اساس قانون امریکا شمش ها ساخته نشده است اطمینانی به انها ندارد لذا بگذارید هپل وهیپول کند- خطرناکترین فر ودگاه دنیا متعلق به ارژ انتین است بعلت کثرت هواپیما وکمبود باند- امروز هواپیمای اسپانیانی درحال فرود نزدیک باند یک هواپیمای ارژانتینی درحال عبور اوج بود که هواپیمای اسپانیانی مجبور به گرفت اوج شد ودومسافر بهم برخورد کردند—خلیفه بحرین امروز زندگانی لوکس رامسخره کرد- جناب اقای شوارد نایزه درسن هشتادوشش سالگی درگذشت- انگلستان دوباره تنبل ب.ودن انگلیسی ها بهانه بریا عقب ماندگی مطرح کرد که این یک سنت انگلستان است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-طبق خبر گذاری کانال امام حسین علیه السلام کانال جهنای امام حسین علیه السلام پس از کانال فارسی وعربی کانال انگلیسی ان هم افتاح شد که مرجع عظیم الشان حضرت ایت الله العظمی صادقی تبریک وتنهیت عرض میکنم- جدید ا معلمین قرانکربلا عرش نشان یک دروه یادگیری جدیدقران توسط اساتیدمعزز در حرم ملکوتی حضرت عباسنورچشم حضرت فاطمعه اسلام الله علیها السام تشکیل یافته است بر اساس دیده بان شیعه اخیرا در واشنگتن- دی سی ضدیت های زیادی باشیعیان شروع شده است که نشان از مرگ تدریجی بانینان ان دارد- ال خلیفه بحرین دستور خراب کردن مساجد شیعیان راصادر کرده است وجازه ساخت کلیسارا صادر کرده است اگر حدیث3 همین مطلب رابیان کرده است توطئه شیعیان بر علیه برادران اهل سنت تعریف میکردید وبه ایشان مژده دهید که بدین مسیحت خواهد مرد حکومت اردن به دختر ضدام العین گفته است چناچه از داعش لعین حمایت کند بایدخاک اردن را ترک کند –این قدر اش شور شد که خان هم فهمید؟ ریس داعش در عراق درقائیمه توسط حمله هوائی کشته شد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99