سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

  بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای دکترعبدالله عبدالله مجاهد مشهور افغانستان- فرمودید –مادرموضع حق داریم- وحق برتر وغالب است وحق پیروز میشود- پس چر ادرافغانستان مذهب حق پیروز نشده است ومذهب تقلب باپول وچوکی پیروز شده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مسئله شورا- برادران اهل تسنن- میفرمایند که انتخاب خلیفه بایدشورائی باشد وسپس میفرمایند که پیامبر اکرم صلواته الله علیه اله والسلم کسی راهم انتخاب نکرده است ایندونظرباهم تضاد دارد زیرامعنای ان این است که اگر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شخصی راتعین میکردند نیاز به شورانبود وجناب خلیفه دوم هم فرمودند قران کافی است وچنین نتجه گرفتند که قران راه حل انتخاب رهبر رابه شورا واگذار کرده است درحالیکه چنین نیست حضرت سلیمان علیه السلام منصوب الهی بودند ولی کارهارا که به نص( دستورات الهی) نیاز نداشت شورائی حل میکردند-درضمن شورا ممکن است درست تشخیص دهد وممکن است اشتباه کند همچنان که درجنگ احد رخ داد ودرمسئله افک درباره ام المومنین عایشه غلط از اب درامد- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند یاعلی توشیعیان تودربهشت هستند نفرمودند امت دربهشت هستند زیرابعد از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امت بوجودنیامد شیعه- شیعه شدند وجناب معاویهکهمشهور است که جمع مسلمانان باایشان بیعت کردند یک دروغ تاریخی است وسپس هفتاد وسه فرقه یاشیعه بوجودامد-امروزه علم مدیریت اثبات میکند که مسئله مدیرت ورهبریت ومسئله شورا فوق العاده پیچیده است وهنوز به یک مدیریت وشورای ایده ال نرسیدند امریکا در این موارد بسیارجلو است بخصوص در ارتش درجنگ ویتنام فرمانده اصلی همراه تعدادزیادی فرماندهان تخصصی بوده است که حافظه تعدادانهارا بیست وپنچ نفر بیادمیاورد که هرکدام با گروه مشاور اطلاعات رامستقیما به پنتاپگون ارسال میکردند تادرانجا تجزیه وتحلیل شود ومشاوره بدهند درحمله فردی در دفاع فردی درهمانگی باهواپیما فردی باوجودان شکست های فاحشی خوردند وبعداز جنگ گفتندمیبایست مثلا پنجاه ودونفر باشند ودرسبک شورائی بیش از دویست نوع موجوداستدرحالیکه خداوندمنان میداند برای رهبری الهی چه علومی وچه روحیاتی نیاز است درمرکز زرهی بودم فرماندهمن میگفت فلان جناب سروان که فردی بسیاربااستعدادبود وتاحدودی هم سلیم النفس بود درامریکا اگر بود برای امور عملیاتی انتخاب نمیشد زیرا زودبه زودمریض میشود واگر بچه اش تب کند بیشاز بچه اش مریض میشود ومداوم پای تلفن استکه وضعیت اش چگونه است—اگر بود رهبریت با شوراباشد قران صراحت داشت د رحالیکه کاملامسئله برعکس است تحقیقات نشان میدهد هم درمدیریت وهم درقضاوت هیچکس نمیتواند افکارهای بچه گانه اش رادور کند-درلندن با یک جناب پزشکی که علاقه مند بوده استکه به مکه برود وحج را ازنزدیک ببیند درضمن ایشان درمجلات پزشکی انگلستان سمت ومقاله مینوشته است با توصیه به عربستان میرود انها یا به ایاشن میگویندظاهری شهادتین رابگو ویا گفته اند که شهادتین راگفته است- ایشان به مکه در زمان حج میرود ومیفرمود من بسیارتحت تاثیر واقع شدمکه هنوز دلیل انرانمیدانمولی متوجه شدم که بهداشت درحدصفر استدرتمام عربستان وبه مسئولین انها گوش زد کردم که چناچهوضع به همین منوال باشد برای شما مسئله ایجاد میکند وحتی گفتم اگررهبر شمادست اش رادراز کند من دست نخواهم دادزیرا میدانم پر از میکرب است ولی درکشورهای که دارا تمدن بودند نه تنها میزان بهداشت اسلام راعایت کردندبلکه غلوهم کردند .اگر بهداشت هم اسلام مطرح نکرده بود انها به نام اسلام انرابوجود میاوردندمن درتمدن ها مطالعه دارم این چنین است- لذا برایعربستان ازز مان جاهلیت بهداشت مطرح نبوده است والان هم نیست شناخت ان که اسلام چه فرموده است کاری پیچیده است- ولی من اضافه میکنم حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلامیک دستمال درچیب راست داشت ویک دستماال درچیب چپ برای پاک کردن چشمان مبارک اش بود وبرای صورت دستمال دیگریداشت وتعداداین دستمال وحوله زیاد بوده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—اقایان بنی اسرائیل نه گفته اقای کامرون که اسرائیل زندان بان غزه است ونه احتمالا سخنان اقای اوباما که اسرائیل دوست شفیق فلسطینی ها است تنها راه حل این است که یکشبه همگی شیعه شوید ودران صورت ایران مدافع شما خواهدبود ومسائل بخوبی حل خواهد شد- انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سو استفاده از ازادی-درغرب- با ادعای ان که ازاد یبای بی حد وحصرباشد مگر انکه به دیگران ضرر بزند با این تاکتیک منافع ثروتمندان نبایدلوث شود درحقیقت منافع مردم تحت الشعاع وتابع منافع عدهای معدود ثروتمند قرارمیگیرد وبههمین بهانه اسپری فلفل دردانشگاه لوس وانجلس به سمت دانشجویان معترض از گرانی شهریه دانشگاه پاشیده شد ودرضمن گفتن ما اجازه انکه نوساناتی برای بوروس ایجادکنید نخواهیم داددرحالیکه حقه بازی کلانی که دربورس انجام شده است مشخص شده است که تا کنون درحقیق زیر سبیلی ردمیشود ولی مسئله ان است که مذهبیون در غرب درحال بیداری هستندوراه درست دارند کم کم تشخیص میدهند که بایدبا گناهمبارزه جدی تر کرد این جا است فیلم هائی که زیر اب دین رامیبزندمداوم درحال درست شدن استکه میخواهند نگذارند ارزش های مثبت سکولارسیم رادین قیجی کند- فیلمی ساختند کهبخش از ان در صد اوسیمای ما بخشی از ان پخش شد- اولا میگوید که زمین میلیاردها سال باقی میماند وزیراب معاد رامیزند بخواست الهی نیست بلکه به خاطری ازدست دادن انرژی ها زمین است بعداضافه میکند که شیطان که فردی دانشمند وانسان دوست وطرفدار خوبان ومخالف بدان است وبه همچیز احاطه دارد خوبان را راهنمائی ئمیکند کهاز بخشی که درحالفروریختن است به سمتی بروند کههنوز استوار است ولی بدان راهنمائی نمیکند مگر خود انها علم داشته باشند- اقایانی که مذهب راقبول ندارد از کجا فهمیدند که شیطان است وتا انزمان زنده است وعلم کامل به این جهان دارد جز برای انکه دردین یک تضادی راایجاد کنند- یک خانمی که درایالات تنسی گروه برای مبارزه با گناه درست کرده بود بیان میکردمن در دانشگاه تنسی به قسمت ورزش رفتم ویک خانم استادنیمه برهنه بااقای استادکه فقط یک شورت تن اش بود وتنس بازی میکردند گفتم این وضعیت درست نیستدرانگلستان دراین مواقع بعضی جواب میدهند که در دین مابرهنگی جایز است- جناب استاد فرمودند اگر مسیح علیه السلام بهمن بهاین علت معترض شود ایشانرا شلاق میزنم وبه ایشان میگویم کلیسه دوکیلوئئ برنج من را از فروشگاه سرکوچه تحویل بگیرد وبه منزل من بیاورد وپول خوبی رادریافت کند این موضوع دوعلت دارد یکی از طرف مذهبیون وودیگری از طرف سیاست- تمام مخالفین ایران که بعضی از انها قبلاز انقلاب دشمن خونی یک دیگر بودند امروزه سکولار شدند وازادی بی حد وحصر میطلبند کهمذهب درسیاست نبایددخالت کند وکاسه داغتر از اش شدند- اروزه سکولارغرب حتی اعتراف کرده است فقرای هند از ثروتمندان انگلستان خوش بخت تر هستند وبحرانهای روحی پیچیده ندارند واقتصادهم بزرگترین حربه اقایان است درحال فروپاشی است تنها امری تصور میکند که انها رانجات میدهد باطل بودن مذهب است کهدارند روی ان سرمایه گذاری زیادی میکنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سو استفاده از ازادی-درغرب- با ادعای ان که ازاد یبای بی حد وحصرباشد مگر انکه به دیگران ضرر بزند با این تاکتیک منافع ثروتمندان نبایدلوث شود درحقیقت منافع مردم تحت الشعاع وتابع منافع عدهای معدود ثروتمند قرارمیگیرد وبههمین بهانه اسپری فلفل دردانشگاه لوس وانجلس به سمت دانشجویان معترض از گرانی شهریه دانشگاه پاشیده شد ودرضمن گفتن ما اجازه انکه نوساناتی برای بوروس ایجادکنید نخواهیم داددرحالیکه حقه بازی کلانی که دربورس انجام شده است مشخص شده است که تا کنون درحقیق زیر سبیلی ردمیشود ولی مسئله ان است که مذهبیون در غرب درحال بیداری هستندوراه درست دارند کم کم تشخیص میدهند که بایدبا گناهمبارزه جدی تر کرد این جا است فیلم هائی که زیر اب دین رامیبزندمداوم درحال درست شدن استکه میخواهند نگذارند ارزش های مثبت سکولارسیم رادین قیجی کند- فیلمی ساختند کهبخش از ان در صد اوسیمای ما بخشی از ان پخش شد- اولا میگوید که زمین میلیاردها سال باقی میماند وزیراب معاد رامیزند بخواست الهی نیست بلکه به خاطری ازدست دادن انرژی ها زمین است بعداضافه میکند که شیطان که فردی دانشمند وانسان دوست وطرفدار خوبان ومخالف بدان است وبه همچیز احاطه دارد خوبان را راهنمائی ئمیکند کهاز بخشی که درحالفروریختن است به سمتی بروند کههنوز استوار است ولی بدان راهنمائی نمیکند مگر خود انها علم داشته باشند- اقایانی که مذهب راقبول ندارد از کجا فهمیدند که شیطان است وتا انزمان زنده است وعلم کامل به این جهان دارد جز برای انکه دردین یک تضادی راایجاد کنند- یک خانمی که درایالات تنسی گروه برای مبارزه با گناه درست کرده بود بیان میکردمن در دانشگاه تنسی به قسمت ورزش رفتم ویک خانم استادنیمه برهنه بااقای استادکه فقط یک شورت تن اش بود وتنس بازی میکردند گفتم این وضعیت درست نیستدرانگلستان دراین مواقع بعضی جواب میدهند که در دین مابرهنگی جایز است- جناب استاد فرمودند اگر مسیح علیه السلام بهمن بهاین علت معترض شود ایشانرا شلاق میزنم وبه ایشان میگویم کلیسه دوکیلوئئ برنج من را از فروشگاه سرکوچه تحویل بگیرد وبه منزل من بیاورد وپول خوبی رادریافت کند این موضوع دوعلت دارد یکی از طرف مذهبیون وودیگری از طرف سیاست- تمام مخالفین ایران که بعضی از انها قبلاز انقلاب دشمن خونی یک دیگر بودند امروزه سکولار شدند وازادی بی حد وحصر میطلبند کهمذهب درسیاست نبایددخالت کند وکاسه داغتر از اش شدند- اروزه سکولارغرب حتی اعتراف کرده است فقرای هند از ثروتمندان انگلستان خوش بخت تر هستند وبحرانهای روحی پیچیده ندارند واقتصادهم بزرگترین حربه اقایان است درحال فروپاشی است تنها امری تصور میکند که انها رانجات میدهد باطل بودن مذهب است کهدارند روی ان سرمایه گذاری زیادی میکنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جام فوتبال بیستم- ازمقدمات مشخص است تاثیرات روند این جام درسطح سیاسی جهان پرتاثیرتر ازگذشته است وحتی دامن خودفیفا راهم خواهد گرفت وفیفا پیش دستی کرده است وبعوانمثال گفته است شکست تیم نیجریه بعلت دخالت های بی جا دولت بوده است ومیترسد همچنان ادامه پیدا کند ولی امانکته بامزه ان دلسوزی کانال الجزیره برای فوتبال جهان است که تقریباحرف اول رامیبزند وخوب حداقل درباره فوتبال اعراب وعربستان هم چیزی مینوشت-چگونه است که وضعیت اعراب در یک رگبارطوفانی قرار گرفته است انچنان اهمیتی ندارد ولی گلباران برزیل که بسیاررگبار طوفان بود فرموده است سالهای تمرین برای برای باخت انچنانی راتیتیر میکند برای حکومت های اعراب را چنین تیتری میزد- سرمربی تیم استرالیا فرموده است که استرالیا نشان دادکه فوتبالش اثبات کرده است که همچنان میتواندنفس بکشد فوتبال میتواند همچنان نفس بکشدوالبته از جهتی کارشناسان معتقد هستند تاکتیک هاسخت تر شده است وسطح ارسال وپاس های توپ ها پیشرفت زیادی کرده است که سطح ارتفاع انها بشدت پائین امده است وفشار های زیادی به زانو هامیاورد وبر اورد ارزشی تیم ها بسیارپایئن تر از حد انهابود- گرچه درمرحله اول تصور میرفت که هلند پیشرفت خوبیدرگروه خود داشته باشد ولی درعمل شانس سگی هم پیدانکرد- وتمام پشیگوئی ها وامیدواری های خبرنگاران درباره تیم ها نقش بر اب شد ودرحقیقت پیشگوئی ها بسیار خطرناک ازاب درامده است- تحلیل ها بران بود که المان بشدت همان ضعفی که در جام قبلی راداشت امسال هم دارا خواهد بود- وپیشبینی این بودکه فینالیست ها امسال فرانسه وایتالیا باشد وتصور میرفت اقای ارجن روبین یک ماردویای جدید است واثبات کرد اولا با اید نقاط ضعف تیم مقابل رابخوبی بداند درتعویض افراد به موقع وبا هوشیاری بسیارزیاد باشد وبه نسل جدید کهقذت انکهخودرا بخوبی بالا میکشند فرصت داده شود که جناب اقای لوئیس وان گال یکی از بهترین سرمربی ها بوده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم -احادیث وکلمات قصار بزرگان برگرفته از تقویم قدس رضوی سال نود سه-الامام علی علیه السلام- امروز برای ما عید است وفردانیز عید ماست وهر روزی که دران خدارا نافرمانی نکرده باشیم برای ما عید است—اما م خمینی رحمت الله علیه-امیدواریم که ملت در ایت سال به طوری عمل بکند که سیره انبیا صلواه الله علیهم اجمعین بوده است به طوریعمل بکند که سیره اولیابوده است وعمده این است که هوای نفس ازبین برود-الامام صادق صلوات الله علیه واله والسلم-خاک قم مقدس است- واهل ان از ما است وما از ان ها هستیم-انان یاران قائم صلواته الله علیه والسلم مامیباشند( وهرکس که قم را دوست دارد- ایت الله خامنه ای رحمت الله علیه –حوزه علمیه یک دستگاه تولیدی ویک کارخانه عظیم انسانی است:بایددائم تولید کند باید کتاب تولید کند- ادم وعالم تولید کند-متدین تولید کند-فکر تولید کند ئحرف تازه بزند-حضرت فخر هستی رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم با رزش ترین مردم –کسی است که دانشش بیشتر باشد وکم ارزشترین مردم کسی است که دانشش کمتر باشد-نظریات شخصی ا ست- شخصیت وجایگاه رسول اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم-تعریف اش- بسم الله الرحمن الرحیم است وشخصیت وجایگاه علی علیه السلام هم تعریف اش بسم اله الرحمن الرحیم است ولی در اجرا حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ب بسم الله ایشان نقطه ندارد وعلی علیه السلام ان نقطه است واین یکنوع دیالکتیک است واین امر علما تبین میکنند که دین اسلام بدون حضرت علی علیه السلام به جائی نمیرسید دوم فروتنی حضرت علی علیه السلام درمقابل حضرت رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم رانشان میدهد ودرضمن عمق بینهایت عظمت های تاریخ را تبین میکند—امام خمینی-: عقیده من راجع به حوزه علمیه این است که باید به ان بیشتر از همه چیز توجه کرد-چرااگر حوزه علمیه درست شود ایزان درست میشود-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99