سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-دوتا سرباز وزر ات دفاع  بحرینی برای جبهه النصرت سوریه جنگیدند؟؟ سروصدا واضطرابی که اخیرا بدنبال علت مرگ ":اقای عبدل حسن حمد ( 19ساله) که در جبهه النصرت در سوریه میجنگید؟؟!! که امروز ه درتمام رسانه های خبری این خبر را منتشر کرده اند که مرگ ایشان این بحرینی هادرحالتی که درجبهه النصرت درسوریه میجنگدیدند رخ داده است نظر مترجم باید جوانان بحرینی بدانند که ارتش بحرین یک ارتش اسلامی است واز قوانین اسلام باید تبعیت کند اراش امریکائی نیست وچانچه تشخیص دهد جنگیدن در جبههای غضب الهی بدنبال خواهد داشت باید امتناع کنند وفرار کنند وهرکس خواست قصد کشتن انها را داشته باشد باید بکشند- ادامه مقاله اقای ": عبدالعزیز العثمان 17 ساله وعبدلرحمان العثمان21 ساله که از شهر بحرینی ": اراد": اکتبر گذشتهدر سوریه در زد وخورد بین گروه ها گشته شده اند- رسانه ها که بر روی اخبار تکیه دارند کاملا خبر را شفاف کردن این دونفر ارباب جمعی وزرات دفاع بحرین بودهاند- عکسی همراه خبر به چاپ رسیده است نشان میدهد که عبدل عزیزالعثمان لباس فرم وزرات دفاع بحرین را پوشیده استدرحالیکه در درب ورودی مدخل واحددرسوریه درحالیکه ایستاده است تفنگرا هم بادستش بالا برده است- در زمانی که معاونین وزرات دفاع با سران شورشیان مخالف حکومت سوریه ملاقات داشتند رژیم بحرین همچنان درباره این خبر از دادن هرنوع اطلاعاتی خود داری میکردندگرچه جبهه النصرتاز طرف سازمان ملل متحد بعنوان یک گروه تروریست جز لیست سیاه قرار دارد- بیاد گفت دولت بحرین لیست سیاه امریکا را قبول دارد نه لیست سیاه سازمان ملل متحد را؟؟!! ودر رو ز سه شنبه انرا اعلام کرده است سوریه  دچار یک بحرانوطغیان بدون ارامش وکشدار شده است از وسط ماه مارچ سال2011 شروع شده است درحالیکه دولت سوریه دست های خارجی که مدیریت بحران وکشمکش را بوسیله نیروهای شورشی که مخالف دولت سوریه هستند با حمایت مالی وارسال اسلحه متهم میسازد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-پادشاه بحرین خطاب به انگلستان-ایا کسی از شما درخواست کرده است که بحرین را ترک کنید؟؟!!پادشاه بحرین جناب خلیفه ":حمدبن عیسی الخلیفه": بدون توجه واعتنا از کشورش که درحال تجربه کردن یک جنبش مردمی بر ای کسب ازادی به مدت دوسال است- بر ای خوش ایند امدن احساسات انگلستان استعمار گر جمله بسیار مشهوری را که که بصورت سئوالی مطرح شده پدرشان را تکرار کردند-": ایا کسی از شما خواسته است که بحرین را ترک کنید؟؟": جناب خلیفه در یک سخنرانی که به مناسبت چشنی به خاطر خوش امد گفتن واستقبال از ایشان در انگلستان ترتیب داده شده بود که درضمن از فستیوال اسب هم بازدیدی داشته باشند تاکید کردن با وجود بعضی مسائل منامه هیچگاه مسئله ای با لندن نداشته است وا نگلستان مداوم در درکشورش حضور فعال داشته است علی الرغم با پایان گرفتن بحرین جزو کلنی انگلستان تا سا ل 1971 بوده است پادشاه توصیف کردن روابط دوجانبه حکومت ایشان با انگلستان همچنان بسیار مستحکم همچنان که باشد بلکه قوی تر ازهمیشه است- وایشان درمجمع عمومی هم تکرار کردند که با شگفتی پدرشان پرنس عیسی بن سلمان درباره دلیلی که به هرحال انگلستان مطرح کرده است که تصمیم گرفتن فقط بر اساس شخصی انان بحرین را ترک کنند سئوال کردن- ": چرا؟ ایا کسی از شما درخواست ترک بحرین را کرده است؟": خلیفه بیان کردن که اخیرا 240 نفر انگلیسی که در خهواست تابعیت از بحرین را کرده بودند هم اکنون پذیرفته شده اند وهمچنین اضافه کردند با قدر دانی از همکاری سازمانهای امنیتی انگلستان در همکاری ومشارکت با نیروی های بحرینی در این حوادث متاسفانه ناخوش ایند که از سال 2011 تا امروز در بحرین حضور دارند وامروزه چنین حوداثی در دهکدههای کوچک درحال رخ دادن است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یک خاطره- درسال پنچم دبیرستان شاپور سابق شهر شیراز معلم شیمی ما جناب مرحوم کازرونی بود ایشان پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران در ازمایشگاه های زیادی من جمله اداره اب تهران سابق کار کرده بود وسیار مبرز در کار ازمایشگاهی بود بطوریکه در ظرف یک ساهت سیتا چهل ازمایش میکرد باسرعت وبدون نگاه کردن به لوله های  ازمایش میکانیزم عمل را شرح میداد بعد ایشان وارد اموزش وپروش شده بودروزی توی ازمایشگاه دبیرستان بودیم ایشان درحال ازمایش بودند در زده شد درب را ایشان باز کرد یک عرب تنومند باچشمان عقابی ویک ابهت عجبی وبا نگاه بسیار کنجکاوانه به ما نگاه میکرد وهراه ایشان یک مترجم ایرانی ونمایده اداره کل اموزش وپروش شیراز همراه ایشان بود که جوان تازه فارغ التحصیل بود وبالبخندی از ته دل فرمودند ایشان وزیر  اموزش وپروش عربستان سعودی است وبه شیراز امدند تاز نحو اموزش ما اطلاعاتی کسب کنند بازی های امریکائی- جناب کازونی بعد از شرح دادن یک مقدار اسیدوبا باز ترکیب کرد ویک صدای ترقه در امد یکدفعه من متوجه شدم لبنان ایشان تکانمیخورد ورنگش مثل گچ شده به دیوار تکیهداد جناب کازرونی فرمودن کولر را روشن کنید ومقداری تصور میکنم ادکلن از توی گنچه به پنبه زدند وبه پیشانی ایشان وزیر دماغ ایشان را گرفتنذ وگفتند ایشان به دفترببرید وهمه ما از تعجب شاخ دراورده بودیم بعد که انها رفتند فرمودند این تعلیمات امریکای استعمار گر است- چندی نگذشت شخصی از دفتر امد که شمارا احضار کردند وایشان میخواهدساعت طلای خودرا به شما بدهد ایشان فرمودند من به ساعت طلا نیاز ندارم وپس از دتی از طرف ایشان یک کارت ویزیت اوردند که چناچه شما بله عربستان بیائیئ چند روز مهمان من خواهید بود وایشان ان کارت درجیب کت گذاشتند 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حزب الله بیش از یک نیروی مقاومت است- بخش دوم-طاغوت وکفر امروزی اساس یشرفت اش درشستشوی مغزی استکه میبایست با ان یک برخورد دامنه دار منطقی کرد- کجا درست میگویدوکجا حیله میزند ولو به ظاهر دلسوزی میکند بقول جناب سروان قانع بایدگفت :"خر خودتی:"- جناب اقای ماهان از جناب اقای ماهر سئوال کرده است- چگونه است وضعیت جنگ بین لبنان- اسر ائیل در یک زمان نزدیک- -ماهر- من معتقد نیستم جنگ در این نزدیکی ها حتمی باشد- دشمن اسرائیلی نمیتواند تریک به یک جنگ سریع ناخواسته کند (که جنبه تبلیغاتی-سیاسی داشته باشد) که ممکن است به یک جنگ تمام عیار تبدیل شود مگر انکه میزان ومحل موشکهای کورنت ضد تانک را وهم چنین کشف کند که حزب الله یک سیستم ضد هوائی کار امد ندارد ودر مقابل با هواپیما ها از یک سیستم ر اهبردی نیرومند بر خوردار نیست- درحقیقت حزب الله هم در سازمانهای هوشمند امنیتی وهمدر تکنولوژی حملات فضائی دارای سیستم های راهبردی خوبی است واز یک استراتژی خیلی خوبی بر خوردار میباشد وشناخت حزب الله از سیستم ههای نظامی اسرائیلی سریع تر از سیستم های اسرائیلی از حزب الله است وبه بسیار رموز واسرار حزب الله را اسرائیل پی نبرده است واین امر باعث تاخیر افتادن جنگ میشود- اما چند نکته امروزه ریسک برنده شده در زمانی تعین میشود دو صف پیاده باهم در گیر میشوند- میزان کارائی ها ومهارت وعلوم ودانستن تاکتیکها وضد تاکیتکها سرنوشت جنگ راتعین میکند وخطوط اتشباری در همان نقطه فرمان میگیرد فقط پنج در صد میتواند از روی برنامه های از پیش تعین شده کارائی داشته باشد واگر مهارتها از هفده درصد موردنیاز کمتر باشد بزودی مضمحل میشود لذا بیا د سربازان درطول حیات خودتیراندازی هم در باشگاه های سر پوشیده وهم در باشگاه های میدانی که از همه نوع عوارض زمینی وتمام حیله تاکتیکی ازجمله جنگل–رودخانه وکوهستان وغیره انهم در فشارهای بالا میبایست تمرین کنند وتنها علوم نظامی اگر کسی بلد باشداکثریت میتواند تاب بیاورنند- یم دلیلی که در امریکا اسلحه ازاد است همین موضوع میدانند که جزواتی به انها داده میشود که تکنیک های مدرن تیراندازی را تمرین کند-پیروزی های سابق ارتش اسرائیل بر این اساس بود که واحدهای کوچک مجهز به تاکتیک برق اسا شکاف وبی نظمی وترس را ایجا د میکرد وبسیار مواضع تاکتیکی را تسخیر میکرد ونیروی های کلاسیک شکست قطعی را وارد میکرد واین چنین استراتژی مدیریت سختی را ندارد ولی درجنگ به حزب مجبور شد که از اول با جنگ کلاسیک شروع کند وواحدها بسیارکوچک بود ومدیریت این چنک ها بسیار مشگل است بخصوص پیشرفت موشک ضربات هولناک میزد واساس این جنگ ها نظم بسیار پیچیده است که به تمرین های طاقت فرسا نیاز دارد واز نبوغ زیادی بر خوردار شد لذا حزب الله میبایست سربازان خود را بر اساس تعلیمات کلاه سبز های امریکائی وهمراه تاکیتک وحیله های ویتنامی ترکیب کند وانشا اله دراین جتگ ها ضربات هولناک بزند که دشمن را رمین گیر فکری وجنگی کند- واز مدل غافل نشودانشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—حز ب الله بیش از یک نیروی مقاومت است مقاله است که درسایت اخوان المسلین هم به چاب رسیده است-مقاله از جناب ماهان عابدین میباشدجناب شیخ ماهر محمودکه یکی از شخصیت های بسیار مبرز وپر توان اهل سنت هستندکه پایگاه ایشان در صیدون لبنان قرار دارد ایشان یکی از ایت الله پر اوازه اهل سنت که احترام زیادیوهمچنین همکاری شانه به شانه بصورت بسیارجدی با حزب الله دارد حزبی که ایران بعنوان یک جنبش اصیل اسلامی از ان پشتیبانی میکند- جاذبیت زیادی برای افرادیکه که مایل هستند عضو ان شوند ویا از ان حمایت کنندبیشتر از جامعه شیعیان لبنان میباشند این مقاله یک مصاحبه اختصاصی با ایشان در ظرف دو روز انجام گر فته است- ماهان- شما که بعنوان یک رهبر در صدر مذهب اهل سنت در صیدون هستید چگونه حمایت خودرا ازحزب الله وموقعیت سیاسی ان درلبنان حمایت میکنید انرا توجیه میکنید؟- ماهر- ما هم ازحزب الله حمایت میکنیم وهم از نقش مقاومت ان-علت انکه شروع به همکاری وچنین سیری اتفاق افتاد وحدت نظردرباره ": امت :"(جامعه جهانی اسلام)بود-که میبایست قیامی وایستادگی درمقابل- یک برنامه ریزی ازپیش سازمان یافته استکبار که بانخوت وقدرت وظالمانه بر ای مسلمان طرح ریزی شده بود ومیطلبید که مسلمانان به وحدت برسندوبه وظائف مذهبی خود عمل کنند- انچه حزب الله یشنهاد میدهد که یک ملت اسلامی یک پارچه بوجود اید که به مراتب عظیم تر ازطبقه بندی جداگانه شیعه وسنی است بخصوص که در روشنائی این استرات‍ژی اهمیت درک دقیق حزب الله از امریکا واسرائیل مشاهده میشود- حزب الله تاثیری قابل ملاحظه در حیات سیاسی لبنانی ها گذاشت وبیش از ان بصورت بسیار وسیعی دیدگاه واخلاق": امتی:" بودن توسعه داد که فردی که چنین فکر کند هرگز به فرقه گرائی تنزل پیدا نمیکند اگر چه حزب الله بصورت گسترده اعضای انها شیعه هستند واین امر هم برای حزب الله وهم جامعه لبنان یک ضعف محسوب میشودکه در هرحال یک معضل استرا تژیکی است که این مورد را بسیار مهم وحساس کرده است ولی حزب الله سعی میکند که بر این ضعف فائق اید باحمایت های سازمان یافته ایکه همه جانبه از تنوع عقاید ونژاد ها بعمل میاورد-ماهان ایا شما باوردارید- که حزب الله میتواند از یک سازمان مقاومت کننده فرا تررود؟- ماهر- من باور ندارم که حزب الله یک سازمان مخفی جائی باشد واین فکر که امروزه زیاد درباره اش نوشته میشود که بنام – هلال شیعه نامیده شده است که یک دسته دروغ است که بخوبی نقاط ضعف وسازمانهای مربوطه اش مشخص است هرکس میدادند که شیعیان عراق متفاوت باشیعیان لبنان وهردو متفاوت باشیعیان ایران هستند وهرکدام مستقل راه خودرا طی میکنند- این چنین بحث ها را رها کنید- شکی نیست که بخشی از شیعیان عراق بدنبال طرح های امریکائی هستند- درحالیکه شیعیان لبنان بشدت بر علیه طرح های امریکائی- اسرائیلی کار میکنند چگونه این دوشیعه دریک طرح میتوانند مشترک عمل کنند- تنها طرح طراز اول حزب الله که من مشاهده کردم موضوع ان پایان دادن سلطه وطرز تفکر وقدرتهای مختلف اسرائیل از سر امت  میباشد وتمام اعمال انجام یافته درجهت نیل به همین هدف بوده است که این یک هدف کاملا خالص اسلامی است ونمیتوان انرا به ایده های مختلف فرقه ای تقسیم کرد- که یک قضیه- حکم وفرض الهی است که قطعی است – وما معتقد هستیم که قابل دسترسی تنها افرادی دکه بخداوندمنان اعتقاد دارنندمیباشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حضرت والا مقام جناب ایت الله سیدحسن نصر الله رحمت الله علیه واسعه در روز جانبازحزب الله فرمودند کسانی که تصور میکنند که تکفیری ها میتوانند موقعیت ما را تغیر دهند سخت در اشتباه هستند قدرتی که حزب الله بدست اورده است ان شکوه وعظمت تمام مشکلات ه وموانع را تاا مروز پشت سر گذاشته و ومرز های پیشرفت وتوسعه در کشور ومنطقه به پیشبرده است- زمانی ایه تیمم امد وحضرا رسول اکرم صرف ا ن را خواند وقتیکه ایشاناز مسجد بیرون امد مشاهده کد که حضت ابوذر علیه السلام برهنه شده درخاک مانند الاغ در حال غلطیدن است وگر وخاکی به اسمان فرستاده است حضرت صلواته الله علیه واله والسلم اول خنده اش گرفت وسپس پرسید چه اتفاق افتاده جناب ابوذ ر که چنین کاری میکند ایشان فرمودند که دارم تیمم میکنم- حضرت خشمگین شدن وفرمودند تا حکم دستور ی من صادر نکردم ازپیش خود عمل نکنید وسپس روش را به ایشان یاد دادلذادر اسلام اصل وهسته حدیث است ورای باید متکی به حدیث باشد وحتی جناب ابوحنیفه که جزو اهل رای معرفی شده است ایشان درست ودقیق درک نکردن ایشان جزو اصحاب حدیث ولی چون تعداد حدیثیکه پذیرفته است اندک است ویا درحدیث انرا پیدا نکرده است سعی کرده است بادرک اسلام وعقلانی فکرکردن مسئله را حل کند ایان نگفته است که من از پیامبر اکرمصلوالته الله علیه واله والسلم بهتر فکر میکنم این مطلب را دشمنان ایشان که عباسیان ساخته است ایشان گفته است دراین شرایط من بهتر از دیگران هستم که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم این مطلب را تصدیق خواهد کرد؟؟!! 65 صفحه دفتری که علم کلام ایشان که هسته ان چگونه حدیث انتخاب کرده است واصول فقه چیست نوشته است وگفته است تنها برای خودمن حجت است!! وئدیگران از کتابچه استفاده کند چناچه عقل انها انرا تائید کرد از ان استفاده کنند شخصا معتقد هستم که ازدواج موقت را پذیرفته است ئولی به خاطر جریاناتی انرا جزو احکام نیاورده است وانرا شخصی تلقی کرده است که افراد ازاد باشند ونمونه های دیگری هم دارد وبعد عباسیان انرا بصور مسخره در اوردن- کارشناسان لبنان انفجارات اخیر را منتسب به تکفیری ها کردند وگفتند د رتمام نقاط لبنان بمب منفجر میکند که هیچگونه جهت خاصی را نمیتوتن ازان بدست اورد درکل میخواهد لبنان رافلج کند بر کدام فتوا چنین عمل میکند کسانی کوجگترین مقاله که چکونه فتوا را بدست می اورنند منتشر نکردن وتا مانی اصول غود را منتشر نکنندومورد باز بیننی قرار نگیرد حکم یاغی وباغی دارنند درحالیکه طرفدارانهاا ایشان را مذهبی تر از دیگران میدادند واین امر باعث شده است بسیاری از جوانان اعراب به این نتجه برسند که بی جهت نیست دنیا به سمت سکولار منطقی پیش میرود بیشتر جهان چنین ادعائی دارنند- جناب اقای بشاراسد رهبر محترم سوریه درسایت خوداش فرموده است درمصر سیاست مذهبی شکست خورد وعده ای فرمودن حرف ایشان دقیق است یرا مدر سوریه سککولاریسم غربی افراطی شکست خورد وجالب ان است بقدر یکه اقایان مذهبی مصری واقاعاده از شعار های غربی ومذهبی استفاده کردند که خود غربیان چنین نمی کنند خانم استادمن در دانشگاه لندن بشدت مذهبی بود وبشدن با خرافات مذهبی درگیر بود واجازه نمید اد امری که علم استدلال کر ده دانشجوی مذهبی به طریق مذهب درک کند- فرض را بگذاریم که اقایان اجتهاد کردند وبقل جناب بشار اسد ملتهم اجتهادکرده است وچرا شما فقط اجتهاد خدرا قبول میکند که منافع شما دارد واجتهاد ملت را نمی پذیرید شما این تمدن را بوجود اورید وحفظ کردید ویا ملت انرا بوجود اورده است وانرا حفظ کرده است- ایا شعارهائی که روز اغازداده اید امروز هم به همان نحو عمل میکنید؟؟!!اقایان ادعا دارنند که اسلام انان اسلام خالص پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است کدام نمونه شما با رفتار پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم مطابقت حضرت ایت الله العظمی مرحوم ملک الحسینی رحمت الله علیه واله والسلم میفرمودند جنگ بقدر ی سخت بود که حضرتش صلواته الله علیه واله والسلام درجلو قرار میگرفت ومابقیه درپشت ایشان مقداری که ایشان جنگ جلو میبرد میفرمود شمشیر از دست من بگیرید زیرا من پیامبر رحمت هستم- فردی فرموده است که خوب است که اسلام درجهت سیاست بوداحرکت کند زیرا این ر اه به جائی نمیرسد واز جهتی بوش را تقدیس میکردند واز جهتی ایشان شکنجه گر مسلمان معرفی میکنند- امید است کمی ازجلوی چشم ها غبارها کنار رود ونام بلند وپر اسلامت بخوبی درک شود واز این همه نپختگی وخامی مسلمان رهئی یابند انشا الله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شاهزادگان سعودی از کم رنگ شدن قدرتامریکا در خاورمیانه وکم حجم شدن تعامل با امریکا نگران که نباشند بلکه بایدخوشحال هم باشند قدرت های مادی حتی معنوی هم خداوندمنان دران تغیراتی ایجاد میکند وجنبه معنوی است که باید روی ان حساب باز کرد وامریکا هم به سمت مشرق برود انجا به مراتب زودتر وضعیت اش مشخص خواهد شد- شما سعی کنید راه الهی رابدرستی درک کنید این راه تضمین الهی دارد وبس


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99