سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-شناخت غرب-قبلاسیستم ارتش ها بدو دسته تقسیم میشد- سیستم انگلیسی-سیستم المانی-در سیستم انگلیسی یکسری وظائف متعلق به افسران بود ویکسری وظائف متعلق به درجه داران بود وهردوبه سمت بی نهایت میرفت- اگر فرض کنیم یک درجه دار- بایک افسر در یک زمان استخدام میشدند- گاهی درجه دارحقوقاش بیشترمیشد وگاهی افسر وهردوپست های راهبردی پیدا میکردند- سیستم المانها همه از درجه داری شروع میکنند عدهای بر اساس بعضی امتحانات درجه دارمیشدند وبعضی افسر چناچه درجه دار موفق میشد تبدیل به افسر میشد وهردوهم به سمت بی نهایت میرفتند- ارتش ایران اول سبک انگلیسی داشت- تما مسئولیت ها مال افسران بود ودرجه داران ماند کادر اداری بودند هیچگونه مسولیتی نداشتند وحقوق انها نصف کادر افسریبود وبسیارهم خوشحال بودند خانه میرفتند هز همه چیز رها بود ودرجنگ هم مسئولیتی نداشتند ونمیتوانستند وظیفه غیر از بعضی کارهای ساده بر انها تحمیل کنند این روش انگلیس درست کرده بودندگکه کادر افسری ودرجه دارای اختلاف باشد کم کم که وظائف درجه داری زیاد شدامدند سبک المانی پیاده کردند ودرجه دار اتوماتیک افسر  میشدند وچون در سروانی باز نشست میشدند دروه عالی نمیدیدند- وحاضر نمیشدند رهبر گردان شوند وچون کمبودنیرو جای انها باید افسر وظیفه ای هر راازبرتشخیص نمیداد رهبری بعهده بگیرد ولذا افسران فشار می اوردند که به اقایان دوره عالی رایاد دهید وسپس بیک عنوان سروانی بالاتری انهارا باز نشست کنید وحقوق انان ما ها زودتر از افسران زیادمیشد ومثلا 700 تومان میشد وبعد ازمدتی حقوق افسران 850 میشد واین اختلاف 150 تومانی به نحوی جبران میکردند وغالب این افراد شاه پرستان عجیبی بودند  وبعد از مدتی این روش ملغیشد وظائف درجه دارا بشدت اظافه شد که دورهای سخت ببیند ولی افسر نشوند وباز حقوق انها نصف کادر افسری شد ولی فظائف افسری را نداشتند ومسئلیت افسری هم نداشتند وهیچگاه حاضر نمیشدفرماندهی یک دسته قبول کنند ودرنتجه میبایست کمبود را از افسر وظیفه پرکنندوهرچه افسران ئمیگفتند که به انها دوره عالی یاد دهید ارتش قبول نمیکردوکاملا مشخص بود که تصمیم گیر غرب حیله گر است


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-با تبریک وتهنیت اسمانی به ولادت صداقت – پاکی – اعتمادمطلق به خداوند منان – مظهر تمام اسما الهی در بیکرانگی خوداش- حادثه مولمه شیعیان مصر ولبنان وسوریه خدمت ان سرورهستی بخش وکمال ده تسلیت عرض میکنم وهم چنان به نایبمدیر ومدبر ورهبر اجرائیش حضرت ایت الله العظمی خامنه ای اظلال الممدود ایشان-تمام حوادث از این جنس راباید به امریکا نسبت داد که کار اوست واین امر بخوبی درسطح جهانی وایران اثبات شده است وتصور میکند که اختلافات مذهبی درجهان اسلام – باعث تحقیر اسلام درغرب وایجاد دشمنی بین مسلمانان وبرتری فرهنگ غرب خواهد شد واین رابایدبداند روزی تمام حقایق فاش واشکار خواهد شد وچهره منور اسلام عزیز چون افتا ب وماه خواهد درخشید


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم—دیدگاه شخصی با الهام از نظریات دانشمندان در باره  جر یان سیاسی در کشور ترکیه-دراین مقال از نظریات دکتر کمال کاراکاسدانشمند ترک تبارکه در مرکز تحقیقاتی :"هسین:"المان که درباره ترکیه وسیاستهای اسلامی ان-اتحاد اروپا وپیاده شدن وارتقا پیدا کردن دمکراسی در تئوری وعمل وساختمان نادر وعجیب وغریب اوصل های فکری بر ای درک ازادی؟؟!!( کجای اش عجیب وغریب است شگفت انگیز زمانی است که درست معنا شود) که منجر به تقسیم نا عادلانه قدرت میشود وبالاترین موانع پرش برای رسیدن به یک انتخابات درست وصحیح(ده درصد) واقعا در اروپا مانع پرش برای رسیدن به یک انتخبات ایده ال ده درصد است ؟؟!!وایشان در صدد پیدا کردن راه حلی که بتواند تضمین یک سیاست پایدارمنطقی با هزینه کردن سیاسیکردن جمعیت زیادی که درامر سیاست شرکت داشته باشند بدست اورد-ظر ایشان در باره حزباقای اردوغان این است میخواهد در ضمنی که کمالیست است از عیوب ان هم رهائی یابد بخصوص در امر دمکراسی از همه ابعاد به سودخود استفاده کند؟؟!! وبه همین دلیل بر اساس قسمی که در باره قانون اساسی خورده است طفره میرود ولی در عمل همان عیوب را ساختمان حزبی خود دارا است واصطلاح جالبی هم برای ایضان درست کرده است- عثمانی- کمالیست قران به حق این افراد راخطرناک ترین افراد میشناسد که درحقیقت فقط بفکر جیب خودهستند-ادامه داراد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جنگ سوریه- سیاست غرب-مدتها است لحن خبرنگاران خبره نظامی نسبت به وضعیت شورشیان تغیر محسوسی کرده است- وکم کم حقایق درحال اشکار شدن است وسیاست مداران غربی سعی میکنند با تبلیغات ابی رنگ جنگ را به نحوی مدیر یت کنند- نظر کارشناسان غربی بر ان است که دوماه اول شورشیان از قواعد جنگی- سیاسی جنگهای شهری تبعیت کردند- جنگها به سه قسمت تقسیم میشود- جنگهای کلاسیک- جنگهای چیریکی- وجنگهای شهری بعضی کارشناسان جنگ های شهری یکنوع جنگهای مستقل میدانند وبعضی شاخه ای از جنگهای چریکی میدانند البته به خاطر شرایط به جنگهای چریکی قرابت بیشتری دارد ولی کاملا چیریکی نیست درهر سه قسمت اصول جنگها به سمت پیچید گی زیادی میرود وبه فروعات زیادی باید لحاظ کرد وبعضی معتقد هستندمکتب های جدید از قوانین ژن ها ودی –ان –ا تبعیت میکند واز قوانین ریاضی بسیار پیچیده که استاد انها قبل روسها بودند تبعیت میکند-مکتبی که اگر بتوان گفت برای شورشیان از ان استفاده میکنند قلعه گرائی در درون شهرها است که امروزه هیچگونه دلیل عقلانی ندارد مادها در همدان برای اولین بار جنگهای قلعه گرائی مدرن به دنیا معرفی کردند در ان زمان شهر در درون قلعه قرار دارد- در جنگهای چریکی شناخت دهلیز ها یعنی مرگ ان واحد است دوماه اول چریکها دردرون خانه های مردم بودند وکارهای سیاسی میکردند ومداوم تغیر خانه میدادند ومردم پشتبان ومحافظ انان بودند که بهترین مکان درعا بود وانها مردم را تشویق به تظاهرات سیاسی میکردند که ازادی  وحقوق خودشان را مطالبه کنند واز رفتن جلوی دروبین ها خودداری میکردند ودر جا های امن تیراندازی هوائی با کلت میکردند که مااز حقوق مردم دفاع خواهیم کرد وبعد از دوماه تغی ر اساسی دادند پشت دیوار روبه دوربین قرار گرفتند ودیوار را سوراخ کردند درحالیکه درجلوی انها مردم درحال حرکت بودند ودرپشت سر انها مردم درحال حرکت بودند به سمت ماموریبن تیراندازی کردند که انزما میبایست ارتش سوریه ان دیوار را باتانک درهم میکوبید وهیچ فکر مجروح شدن وحتی ترسیدن مردم راهم نکردند وسریع از درعا خودشان به مرکز دمشق رساند وشورع به تیراندازی وانفجارها کردند که بیشتر جنبه تبلیغات داشت ومداوم نیروی ها مردمی را ازدست دادند وامروزه به ریف دمشق رسیدند وچون لحن خبرنگاران جنگی غربی کم شد اخیرفرمودند که عقب نشینی تاکتیکی بوده است واز طریق درعا به مرکز دمشق بر میگردیم درحالیکه میدادنند که قدرت نظامی ارتش سوریه در درعا بسیارقوی ومستحکم است جنگ قصیر نشان داد بوئی از جنگهای چیریکی نبرده اند ودردهکده اطر اف انجا هز ارنفر چیرک فرار کرد که یک گلوله به نفر های ارتش سوریه نتوانست بزند اگر جنگ کلاسیک میکردند شاید میتوانستند یک شبانه روز مقاومت کنند واین امر نشان میدهد که نسل جوانان اعراب با تبلیغات به جبهه کشاند وانهارا دارنند قربانی وسلاخی میکنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99