سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جریانات اخیر امریکا که بدست وپاچگی وخامی زیادی که برعکس اقداماتی که تا کنون انجام میداد نشان وخامت شدیدی است که درامریکا بوجود امده است که امریکا ظرفیت تحول انرا نداراد ومیتوان گفت که یک کودتای مدنی درامریکا رخ داده است- فاش اسرار های جاسوسی های وقیحانه امریکا به خوبی اثبات میکرد که ژست سجاده اب کشیدن های مداوم اویک حیله بیش نبوده است وظرفیت پذیرش نظریات های مخالفین راهم ندارد لذا برای کم کردن تاثیر ان دست به اقدامات انحرافی میزند از جمله ایالت کالیفرنیای امریکا بخصوص لس انجلس که دیوان عالی سر سخت مخالف ازدواج همجنسگریان بود بلافاصله ازدواج هم جنس گریان را تصویب کرد بقدری این مسئله عجیب است که هم جنس گریان باور نمیکردند وگفتند سریع ازدواج کنید چون فردا ممکن است لغو شود وبلافاصله درپارکی جشن گرفتن- از ترس پرس تیوی ایران که دست به تبلیغات افشا گرایانه کند تحریم کانل های ایران را اجرا کردند بلافاصله به افریقا رفتند ویک مذاکره جنجالی بین دوحزب امریکا راه بیاندازند ومسئله ایدز ومسئله حقوق زنان افریقا را بین دوحزب جنجالی کنند تا مسائل خاور میانه هم کم رنگ شود وتحریمهای جدیدی مطرح سازنند البته بیاد گفت راه درست را طی کنید وسعی کنید به اقتصاد امریکا یک وضعیت با تعدل پایدار بدهید شما زا بسیار مسائل استر اتژیک بوئی نبردیدهاید واینده نشان خواهد چه اقدامات ی خواهید کرد ولی یانراهم بدانید فقط خودرا گول میزنید وبه دست .پای خ.د غل وزنجییر میبندید


ارسال شده در توسط علی
ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم- اگر شکمهایتان را انباشه از حلال کنیدبعید نیست انرا از حرام پر کنید- برزیل میراث امپریالیسم رابردوش خود تحمل میکند وهیچگونه اقدام انقلابی هم انجام نمید دهد- یکی از این میراث ها مواد مخدر است که خبرنگاری ازیک راننده میپرسد چرا همه جا مواد مخدر وجود دارد- راننده جواب میدهد دلیل اش راهیچکس جز خداوند منان نمیدادند- تمام پدران زاغه نشنیان مواد مخدر میفروشند وفرزندان انها بعضا معتاد هستند یک زوج فرهیخته در زاغه نشینان فرزندان اطراف خانه خوداش ماهانه برای تست مواد مخدر به ازمایشگاه میبرد وافراد معتاد تحت تاثیر کلام خود قرار میدهد وجوانان رابه ورزش بخصوص فوتبال تشویق میکند وهیچگونه کمکی از حکومت چپ رادیکال؟؟!! دریافت نمیکند فوتبال با تمام جاذبی اتش امرزوه بیشتر از جنبه مالی مورد توجه واقع شده است وان قدرت سابق اش برای جذب افراد جوان راندارد لذا میبایشت دولت محترم برزیل یک چنگ تمام عیار را با تمام قدرت با مواد مخدر اغاز کند واز این بی تفاوتی خارج شود- حکمرانان بحرین جوانی که به حکومت اعتراض کرده است واحتمالا سرزنش کرده است به یک سال زندان محکوم کرده است درحالیکه پشتیبان حکومت کسانی هستند که به پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم سب واهانت کردند ودولت بحرین کوچکترین اقدامی نکرده است وانان سلفدراستین جناب ابرهه علیه العنت هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم- اگر شکمهایتان را انباشه از حلال کنیدبعید نیست انرا از حرام پر کنید- برزیل میراث امپریالیسم رابردوش خود تحمل میکند وهیچگونه اقدام انقلابی هم انجام نمید دهد- یکی از این میراث ها مواد مخدر است که خبرنگاری ازیک راننده میپرسد چرا همه جا مواد مخدر وجود دارد- راننده جواب میدهد دلیل اش راهیچکس جز خداوند منان نمیدادند- تمام پدران زاغه نشنیان مواد مخدر میفروشند وفرزندان انها بعضا معتاد هستند یک زوج فرهیخته در زاغه نشینان فرزندان اطراف خانه خوداش ماهانه برای تست مواد مخدر به ازمایشگاه میبرد وافراد معتاد تحت تاثیر کلام خود قرار میدهد وجوانان رابه ورزش بخصوص فوتبال تشویق میکند وهیچگونه کمکی از حکومت چپ رادیکال؟؟!! دریافت نمیکند فوتبال با تمام جاذبی اتش امرزوه بیشتر از جنبه مالی مورد توجه واقع شده است وان قدرت سابق اش برای جذب افراد جوان راندارد لذا میبایشت دولت محترم برزیل یک چنگ تمام عیار را با تمام قدرت با مواد مخدر اغاز کند واز این بی تفاوتی خارج شود- حکمرانان بحرین جوانی که به حکومت اعتراض کرده است واحتمالا سرزنش کرده است به یک سال زندان محکوم کرده است درحالیکه پشتیبان حکومت کسانی هستند که به پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم سب واهانت کردند ودولت بحرین کوچکترین اقدامی نکرده است وانان سلفدراستین جناب ابرهه علیه العنت هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم- اگر شکمهایتان را انباشه از حلال کنیدبعید نیست انرا از حرام پر کنید- برزیل میراث امپریالیسم رابردوش خود تحمل میکند وهیچگونه اقدام انقلابی هم انجام نمید دهد- یکی از این میراث ها مواد مخدر است که خبرنگاری ازیک راننده میپرسد چرا همه جا مواد مخدر وجود دارد- راننده جواب میدهد دلیل اش راهیچکس جز خداوند منان نمیدادند- تمام پدران زاغه نشنیان مواد مخدر میفروشند وفرزندان انها بعضا معتاد هستند یک زوج فرهیخته در زاغه نشینان فرزندان اطراف خانه خوداش ماهانه برای تست مواد مخدر به ازمایشگاه میبرد وافراد معتاد تحت تاثیر کلام خود قرار میدهد وجوانان رابه ورزش بخصوص فوتبال تشویق میکند وهیچگونه کمکی از حکومت چپ رادیکال؟؟!! دریافت نمیکند فوتبال با تمام جاذبی اتش امرزوه بیشتر از جنبه مالی مورد توجه واقع شده است وان قدرت سابق اش برای جذب افراد جوان راندارد لذا میبایشت دولت محترم برزیل یک چنگ تمام عیار را با تمام قدرت با مواد مخدر اغاز کند واز این بی تفاوتی خارج شود- حکمرانان بحرین جوانی که به حکومت اعتراض کرده است واحتمالا سرزنش کرده است به یک سال زندان محکوم کرده است درحالیکه پشتیبان حکومت کسانی هستند که به پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم سب واهانت کردند ودولت بحرین کوچکترین اقدامی نکرده است وانان سلفدراستین جناب ابرهه علیه العنت هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مفتی اعظم مصر بیان کردن کشتن گناه بدتری از خراب کردن کعبه مقدس در مکه است- مفتی اعظم مصر علامه شوقی- بشدت این کشتار جمعی رامحکوم کردکه در یک دهکده استان جیزه رخ داده است ویکی از هولناک ترین از نوع بدترین  برخوردهای فرقه ای درمصر میباشد- گروه های ضد شیعه درخارج خانه رهبر محلی شیعیان جناب حضرت شحاتهرحمت الله علیه جمع شدهبودند که درهمان محل گروهی از شیعیان بر ای تظاهرات گرد امده بودندکه انها اقدام به کشتن چهر نفر ومجروح کردن تعدادی دیگردند که توسط دستگاه فیم برداری ویدوئی ثبت شده است مفتی اعظم فر مودند اسلام چنین اقدام خشن وحشیانه رانمی پذیردکه با فطرت انسان در تضاد است- رهبر اعظم اهل تسنن تاکید کردند که خون ریزی بشدت در اسلام ممنوع است وفرض بر ان است که که این گناه بشدت جدی وخطیر گناهی است بزرگتر از نابودی کعبه میباشدکه ساختمان بسیار مقدس در مکه است-روابط اصلاح شده؟؟!!ین شیعیان مصر وایران وتشعشعات خطرناک بین بر خورد شیعه وسنی در سوریه؟؟!! این ایده را بوجود اورده است شیعیزیم درمصر درحال گشترش است بخصوص در فرق اسلامی مطرح شده است چناچه شما اهل سنت را درسوریه که باشیعه در گیر است سنی میدانید ازقول من به انه بگوئید دین شما برای عمه جان شماخوب است یکی از افرادی کشته شده استیک رهبر محلی شیعه بنام حضرت حسن شحاتهرحمت الله علیه بوده است-جناب علامه فرمودنددر اسلام بدن را مثله کردن حرام است واحکام اسلامی جسد مومن مانند بدن زنده اوست وضربه زدن به جسدن وکشیدن ان بروی زمین حرام است- علامه هشدار دادنکه ایجاد پایگاه های فرقه ای متخاصم باعث ان خواهد شد که کشور در گردابی هولناک فرو برد- البته اماری دقیق از افراد شیعیان موجود نیست ولی بعضی مواقع شیعیان ادعا میکنند که درحدود یک میلیون هستند-درخاتمه متذکر میشوم دوران جنگ تمام شده است جنگ وکشمکشمشکلات مردم را حل  نمیکند مقلات در الاهرام ان لان نشانه های یاس رانشان میدهد مانند دیالوگ بین کران؟؟!! اسلام گرایان و سنتها وعدالت ومانند ان واین امر از قبل برای من روشن بود ومیبایست حوزه های علمیه کشورهای اسلامی شیعیی تجارب خود را دراختیار برداران اهل تسنن بگذارنند وانها هم بافروتنی به این حقایق احترام بگذارنند تا از گردابی بوجود امده است نجات پیدا کنند انشا الله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-داستان اقای-ادوارد- جوزف اسنودن- عجب فامیلی- طوفان برف- که مسمی از اب در اورد-ایشان تخصصش در باره کامپیوتر واینترنت است- وقبلا بر ای سازمان سیا وسپس بر ای سازمان امنیت ملی امریکا- ":نسا": کار میکرده است از تخصص های ایشان این است که میتواند کسی با اینترنت مطلبی را ارسال کند کپی بز ند ویا انرا نفرستد ومتوقف کند ویاچیزی دیگر بفرستد- وسازمان های دیگر رمز گشائی کنند- سروصدای عجیبی در این مدت کوتاه راه افتاده است که چهدر امریکا وغرب وچه در زمان شاه کار سازمانهای اطلاعاتی انستکه افرادرا گیچ ومنک کنند- امریکا از توسعه سازرمان های جاسوسی الکترونیک چند هدف دارد- اول با پول مر دم این تکنولوژی به به بهانه های واهی توسعه دهد دوم هروقت خواست یک صحنه گرائی کنند- مسلمانان – ویا کشورهای هدف متهم به جاسوسی وخراب کاری کنند مردم امریکا بالاترین اعتقاد به حکومت خود دارنند وکمتر اهل اشوب هستند ولی امرروزه مردم امریکا مایل هستند که از هرجا اطلاعات بخصوص در باره کشورخود بدانند ومعایبهائی باعث این امر شده است وامریکا احساس خطر میکند چون در سراشضیب قرار گرفته است وحقایق ماند گذشته بیان میشود وتحقیقات گسترده این امر را اثبات کرده است وکارائی های حزبی روبه افول است وسالها است که مردم امریکا مایل هستند که نقش جهانی امریکا کم شود وامریکا بخود بپردازد واین امر سرانجام ایجاد انقلاب خواهد کرد- لذا ازادی انینترنت یک امری شده است که یکی از افرادی بنیادی برای ازادی اینترنت در امریکا ایجاد کرد همین اقای اسنودن است وباید به ایشان کمک فراوان کرد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99