سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اسرائیل ما کدام را باید انتخاب کنیم انتخاب- امت واحده که برابر است با نژادپرستی وقلدری .یا پراکنده بودند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دیگاه انتقادی به بیانیه جناب اقای راشدغنوشی رهبر محترم حزب النهضت تونس- جناب مقدسی مورخ وجغرافی شناس شهیر درباره پنج فرقه مهم اسلام از لحاظ شخصیتی بحث جالبی دارد که به نظر حقیر دقیق است که بعد درباره نظر ایشان وعلل ان بحث مستقلی انشا لله خواهد شدومعتقد است چهر فرقه اهل تسنن بدنبال کسب قدرن درحکومت وتحمیل احکام خود بودند البته دراغاز چنین نبود برای حفظ از لجن مال شدن توسط ابومنصور دوانقی که رهبران مذاهب را به موقع به خاطر اعتراض پیروانها از روش ظالمانه اقتصادی وغصب بیتالمال مورد سزنش قرار میدادند که عباسیان همان روش امویان را دارند فرقه اهل تسنن هرکدام به طریقی میخواستند خودرا از تیغ عباسیان حفظ کنندوهم نفوذ خودرا بیشتر کنند که بهترین انها حنفی هستتند که چون زیادبودند نبوغ خودشان را واردحکومت کردند ولی بعلت درک ساده لوحانه از اینده نگری شکست هائی را خوردند- مالکی ها خودشان را به کندن بازی ومطیع شدن وسهل کردن احکام بدستور عباسیان بخصوص هارون الرشید موقعیتی بدست اوردند- شیعیان هیچگاه بدنبال نفوذ در دستگاه حکومت تا زمان مغول ها نبودند وانهم بعلت انکه در عراق مغول ها فرای شدند وبین شیعیان وعباسیان جنگدر گرفت وقلم روها بر اساس مذهب تعین شد شیعیان به پیشرفتهای زیادی نائل شدند که باعث تغیر عقیده در ایران شد- مقدسی بعد از تعریف هوش واستعداد وعلم شیعیان انهارا سیزه جو وکینه جو میداند که به هیج طریقی با حکومت های سنی کنار نمی ایندچهارده قرن از اغاز اسلام گذشته است هنوز اعراب فکر میکنند حفظ منافع قومی مذهب اهل البیت مکرم رسول ا لله صلواته الله علیه واله والسلم حفظ نمیکند انها فقط برای بنی هاشم بودند وهر طایفه خودش بایدمنافعش را بایدحفظ کند-ایشان نامه به اخوان المسلمین نوشته است- به تاریخ 4 جولای- در رخ داد اخیرادر مصر مشخصاتنزل واخراج ریس جمهور محمدمرسیدر روز چهرشنبه سه جولای- با طرد ومحکوم کردنکودتای انگشت نمای وقیح و ضربه زدن به قانوندر مصر که توسط جناب اقای مرسی ریس جمهور بدست امده بود- اعتقادات بر ان است که کودتا بر علیه قوانین وارزشهای دمکراسی بوده است( ایا بقول برادران ترک قبلا کودتای مدنی رخ ندان بوده است)وباعث تشدی وبر انگیختن وبدتر کردن تقسم های مردمی شده است وخواسته گروهی بر گروهی رابرتری داد است- ومردم تشویق به انتخاب یک ریس جمور جدید نموده است- دستگیری رهبران حزب ازادی وعدالت وب بردارن اخوان المسلمین محکوم است وتقاضادارد که انان فوری ازاد شوند شدیدا بستن روزنه رسانه وجلوگیری کردن از خبرنگاران وروزنامه نگاران که حقایق اشکار میسازنندمحکوم میکنیم- با تا کید که کودتا بر ضد قوانین دمکراسی سیر سیاسی به سمت دمکراسی متوقف وباعث یاس خواهد شد چه بعنوان نظریه وچه بعناون یک جریان وباعث تقویت رادیکالیسم واشوب میگردد بشدت ما شرکت کردن افراد مذهبی مسلمان ومسیحی در تائید کودتارامحکوم میکنیم ودعوت میکنیم برای باز گشت قوانین دمکراسی وبیان سر گشتگی وحیرت خود از نیروهای سیاسی که کودتا را موردتفقد خود قرار دادهاند درحالیکه ضد اراده مردم است؟؟!!دعوت نیروهایسیاسی دمکراتیک مصر برای برپا کردن ساختمان اجماع ملی با رضایت عمومی ودادن تعهد به مخالفین صلح طلب وخودداری از اشوب بعنوان وسیله ای برای بازگشت قوانین دمکراسی میکند- راشد غنوشی


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-یک بیانیه از حزب اخوان المسلمین که مدعی یک حزب مسالمت امیز غیر پارتیزان است ؟؟!!- تاریخ بیانیه چهارشنبه دوازده ژئون2013 ساعت27/20- در این اعلامیه که در اوائل صبح چهار شنبه منتشر شده است- دکترمحمود حسین مدیرکل حزب اخوان المسلمین- فرموده است گروه رهبری حزب درک کردن که میبایست مطابق مسئولیت تاریخی خود؟؟!! و وظائف حزبی خود با همکاری با افکار مردم مصر اتحاد ومسئولیت مشترک خودرا وحمایت از حقوق ملت هاکه بنابراین حزب را موظف میکند که در جریان های وفعالیت ها در نشان دادن همبستگی وانسجام در هفته هبستگی واتحاد مردم سوریه بخاطر کمک به مردم سوریه؟؟!! وهمچنین وکشیدن سهم مسولیت خود با مسلمان واقعی ودیگر وطن پرستان دراتن شرکت کند همراه باگروه ای ملی وجنبش های مردمی – این فعالیتها وتشکلات به شرح زیر است- پنچشنبه 13 ژوئن- مجلس دربازار ماشین شهر ناصر خواهد بود- جمعه 14 ژوئنمجلس درمسجد عمروابن العاص جائیکه دکتریوسف قرضاوی وشیخ محمدعریفیسخنرانی خواهد کرد انشا الله وباید درمسجد عمروبن عاص بیاد جناب شیخ قرضاوی صحبت کند شنبه15 ژوئن مجلس در سالن کنفرانس شهر ناصردر حضور ریس جمهورمحمد مرسی تشکیل میشود به اقایان یاد اور میشوم که قران میفرماید با هرکس اتحاد بستید جزو انان خواهید بود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتگوی با برادران مصری-شما چه انقلاب کرده باشید ویا اصلاحات ( ریفورم) که اقای مرسی خیلی سعی کرد بخاطر امریکائی ها انر اصلاحات بنامد ولی بعد مجبور شد نام انقلاب رابرای ان بکار ببرد- فرقی نمی کند خانم سفیر امریکا در مصر فرمودند امریکا کار سازندهای برای مصر نکرده است وبیاد گفت نخواهد کرد درست مانند انقلاب ایران که بعد پانزده خرداد امریکا نقشه های قبلی خوداش را درباره ایران تغیر داد- حتی درتاریخ زمان ناصرالدینشاه غرب فهمید پنجاه سال اینده انقلاب اسلامی ایران حتمی است روسیه وانگلستان نقشه خنثی کردن انرا تهیه کردند این مطلب بخوبی بایددرک شود- لذا گام هاباید با دقت وارامی برداشته شود وگره های زیادی بوجود خواهد امد که امده است باید با واقعیت سنجیده شود وخوش بینی بچه گانه وساده لوحی ضربه های سختی خواهید خورد- همچنان که مداوم برای ایران تحریم تهیه میشود ومداوم روزنامه ای غربی بخصوص اخیر اکونمیست درباره ایران مینویسد که رهبران ایران دررنج عظیمی هستند که منزوی شدند؟؟!! وهمین مقلات بود که که اقای مرسی را ترساند وبقول نویسنده الاهرام همان روش حسنی مبارک رامیخواست با غرب تجدید کند ودرهمان قایق قراربگیرد که اقای حسنی مبارک قرار داشت وبقل جناب دکتر مهدی بازرگان رحمت اله علیه نمیدانست که فنریرها شده است تا کجا به اسمان میرود ودیگر نمیتوان انرا به حالت دراورد جز زخم کردن دست نتجه ای نخواهد داشت- تاکیتک اقای امرزوه فاش شده است مداوم احزاب بدورخود جمع میکرد وسرانجام خود برنده از کنفرانس بیرون میامد خدمت زیادی به ارتش کرد ارتش بایدبداند بند بازی با امریکا امکان ندارد واگر درفکر قطعات وسایل هستید ودیگر کمک های نظامی از امریکا هستید این خوش خیالی است وبایدراه حل ایرانی تعقیب کنید مردم همان طور که ارتش فرموده است بدنبال ازادی است ودیگر بگشتی امکان ندارد ومردم از رسانه ها میخواهند بسیار شفاف مطالب را بنویسند ودیگر امکان بازی ها گذشته نیست ومداوم به سمت ازادی بیشتری حرکت کنند که این هم تاحدی امکان پذیر است امروزه نوبت فر هیختگان ودانشمندان است که صراط المستقیم به مردم نشان دهند شیاطین درغرب بخوبی بلد هستند چگونه مردم رابعنوان ازدای ومحدود شدن ازادی تحریک کنند ومداوم بگویند عقب افتادید وبیادجامعه بادقت وهوشیاری زیادیجلو برد که جامعه احساس کنند که این انقلاب در راه درست حرکت میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نصیحتی از برادرکوچکتر به برادران مصر- شما داری یک تمدن بسیار بزرگ در طول تاریخ بوده اید ودر اسلام هم شاخص هستید- به رفتارهائی بر نگردید که امرزوه متاسفانه درغرب هم رواج پیدا کرده است که در قرون وسطا هم وجود نداشت- دونکته را برادران دانشمند عرب متذکر شدند- اول انکه اخوان مسلمین وتکفیری ها وسلفی- سیستم فکری بقول غربیان جزیره ای دارند یعنی اصلا اندیشه مردم ورای متفکران جهان را دخالت نمیدهند اولا شما از مردم اختیار تام نگرفته بودید دوم معاون جناب مرسیدروغی به چنینی بزرگی میفرماید که ما همیشه منتظر اندیشه های سازنده بودیم!!؟؟ وبقول دانشمندان عرب درتونس وسوریه ودیگر کشورهای عربی این تز جزیرهای خواستند پیاده کنند ومردم هشدار دادند ونشد حضرت علی علیهدالسلام میفرماید فردی از عبرت ها عبرت نگیرد مواخذه الهی میشود- حضرت علی علیه السلام فرمودند اگر یک مو در دست من وفردی باشد پاره نخواهد شد گفتند چگونه این امر رخ میدهد؟؟!! فرمودند من با اوحرکت میکنم تا به حرکت من ایمان بیاورد چزیره ای بودن یک کفر مطلق است- خداوندمنان اول رب الناس- بعد ملک الناس وسپس اله الناس است یعنی درقلب مردم است قادرمطلق بودن برای خوبان محل تکیه وتوکل وامیداوری واطمینان است فقط برای شیاطین هشدار دهند است تنها کارشنان جهانی وترک فرمودند راهی برای کشورهای اسلامی جز ایرانیزه شدن نیست- بحث دوم من نمیدانمئکی امریکا منبع حال بوده است حال که ضدحال است وازاین موضوع هم عبرت بگیرید وسوم متعرضین حمله میکنند به مراکز اخوان المسلمین ومیکشند مسئله نیست؟؟!! وانها هم داخل راهروها واطاق ها مواد منفجره خاصی که ترکشی دارد که بقول نظامیان ": پرنده داغ": بعد همین مطالب غربیان دست اویز قرار میدهند انشالله مسئاله گذشته دیگر تکرار نخواهد شد انشا الله     


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کارشناسان امروزه برای تغیر فضای سیاسی مصر دلائل زیادی پیدا کردند که حقیر نیز نکاتی به ان اضافه میکند- خشم زیادی که مردم مصر رابه خیابان ها جاری کرده است- در مرحله اول به برنامه های اخوان المسلمین است که از روز اول چماقی ویکجانبه میخواست برنامه های خودر ا پیاده کند بدون انکه بتواند دربرنامه های متعدد جلب توجه مردم را بکند تنها تکنیک اقایان این بوده وهست که ما از این همه معترض سخت یکه خورده ایم ودلیل انرا هم نمیدانیم؟؟ کارشناسان بخوبی بیان کرده اند که حکومت اخیرا به پایدار شدن حکومت اقدام میکند که انهم بسیار لرزان عمل میشود از اول حکومت جناب مرسی یک نوک حمله به اسرائیل نشان داده است بلافاصله با امدن امریکائی ها که خوب بلد هستند پاشنه اشیل رابدست اورند عقب نشنینی شد وسیاست روزمرهای که معلوم نیست کدام اصول سیاسی انرا هدایت میکند مداوم درجریان بود درمرحله اول میبایست وضع ارتش را روشن میکردند وگناهکاران در یک دادگاه عدالت محاکمه میکردند وارتش را بخوبی سر وسامان میدادند ومعلوم نشد سرانجام مقصر اصلی کی بوده است وخیلی زود عفو عمومی داده شد وسپس معماران اقتصاد علیل ومریض را محاکمه میکردند که در راس ان حسنکی مبارک وپسران ان قرار داشتند که بخواست امریکا خیمه شب بازی را افتاده است تا امرزو هیچگونه شفاف سازی وایرادخطبهای توجیه گری که بتواند مردم را روشن کندوجود نداشته است ومداوم حکومت در دام تله های امریکا افتاده وبا وضع نامناسبی از ان بیرون امده است ودر نتجه معترضینمداوم به وحدت نظررسیدند ویک پارچه شدند وریس جهمور مداوم میخواهد که ایشان را راهنمائی کنند وجز اخوان المسلمین که هنر انها فقط در تکنوکراتهای غربی هنری دیگر رانشان ندادند وانهم بشدت کند عمل میکنند وشرایط اقتصادی روز به روز بدتر میشود وعلمای الزهر جمع تضاد که از علوم روزبی بهره بودند وقوم گرائی را هدف خود قرار دادند که امرزوه کمی به ابعاد ان مسائل پی برده اند- کارشناسان معتقد هستند حکمرانان وسیاست مداران بیاداثبات کنند شیفته قدرت نیستند وبرای خدمت امدهاند ولی به نظر میرسد که دراین امر ناکام مانده اند وحس برادری وهم درد دی هم زیاد مشاهده نمیشود وبیشتر جنبه امرانه دارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شناخت سیاست اسلامی—سیاست اسلامی باید ازخداوند منان باید یاد گرفت – خداوند منان در راس صفات عظیمه هستند- لذا ما همیشه نوک کوه یخ را درک میکنیم وکل کوه یخ را درک نخواهیم کرد وبه همین علت به پیامبران واولیای الهی محتاج هستیم که انان خود باز چنین هستند- وچون ما در ذات امام معصوم نیستیم دربعضی موارد از جمله شناخت سیاست اسلامی یک دوی ماراتن هست وبقول حضرت مرحوم ایت الله زبرجد رحمت اللهعلیه عمر هفتاد سال تحقیق میخواهد تا انسان به بعضی حقایق پی ببرد-امام صادق علیه السلام اینه کل انبیا واولیا در سیاست هستند بغایت پیچیده هستند- اسلام بغایت پیچیده به نظر نمی اید در حوزه یک جوانی که از خانواده مرفه بود پس از دیپلم وارد حوزه شده بود وخیلی خوب همدرس میخوانددر دانشگاه لندن سر کلاس استاد روکردبه من گفت هرگز با دانشجویاندکتری فلسفه بحث نکن چیزی بلد نیستند- درمباحثات غول های فلسفه شرکت کن کم بفهمی ان کم فهمیدن موتور حرکت عظیمی در شما میشود- مرحوم دکتر حسینی سروری روزی یک جمله غربی درباره فلسفه به من فرمودند که غربی ها معتقد هستند علم ظاهراش یک صخره است وحقیقت علم پشت صخره است وبقول اسلام در بطن صخره است راهی نیست جزانکه فرضی کنیم وبدنبال ان خراشی بر صخره بیاندازیم تا سرانجام در حرکت ما مشیر اصلی پیدا شود دقیقا دانشمندان اسلامی وشرقی چنین میکردند توقف مرگ وسکون است ولی هنوز برای من مشخص نشده است چرا متوقف شدند وغربیان تا امرزوچنین میکنند یکی از اساتید فیزیک به یک دانشجوی فو ق لیسانس فیزیک ایرانی گفته است اگر روش کشف ما بفهمی خندهات میگرد ومارا دیوانهمیدانی بیست وهفت بار فیلتر کردم تا کشف کردم وتحقیق وروش من از یک جمله حکمت انگیز شکسپیر شروع شد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99