سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  بر گرفته ار سایت ایت الله معزز   خطیب مبرز-حضرت انصاریان- زحمت الله علیه-ظریفی عالم وعارففمودند به نظرایشان بالاترین دعا -دعاهائی است- که دربار غدیر گفته شده است بطوریکه کسی کاری میکند واین دعا را کسی بخواند وانهم درضمن کار گوش کند که به ان سماع گفته میشود اجر زیاد داردچه برسد که استماع کند بادقت گوش کند چنانچه مطالبرا بخوبیدرک کند اجر عظیمتر میشود زیرا امامت سروقلب دین وایمان انسان است- چناچه سر وقلب نداشته باشد ان دین وایمان –مرده است- ودیگر عوالم مثلا عبادتات حیاتی به انسان نمیدهد- سعی شده است نکاتی خاص بیان شود- دعا شروع میشود- با سلام برحضرت محمد-صلواته الله علیه واله والسلم- رسول خدا وخاتم نبین .سروررسولان-سیدالمرسین-برگزیده پروردگار جهانیان—امین خدا- امین امانتدار بالاترین امانت –وحی الهی است- بوحی ودستورات قطعی الهی- وختم کننده انچهگذشته وگشاینده انچه خواهد امد وچیره=محیط- برهمه این ها یعنی انچه در گذشته امده است به کمال رساند به ان خاتمه داد – وشروع کننده به مسائلی که دراینده رخ خواهد داد وچیره برهمه انها یعنی محیط برهمه  این هایعنی اینده درمشت اوبود پس اگر رسول اکرم کسی را انتخاب نکرد پس کسی نبایدانتخاب شود- برای انکه ازاینده خبرندارد-وچنین چیزی نیست که دعای زیارت مطلب را بخوبی اشکار میکند-و-رحمت وبرکات ودرود ها ونحیات خدا براو باد—سلام برتو ای امیرالمومنین- وسرور جانشینان و وارث دانش پیامبران – و ولی پروردگار وجهانیان و –مولای من ومولای مومنان ورحمت وبرکات خدا براو باد –این جملات امام هادی علیه السلام اول بار برای خود میگوید- وارث دانش پیامبران-دانش انها کامل نیست- برای اینده دانش بیشتری میخواهد- ای امین خدا پس علم ایشان به خاطر امین بودن بخوبی حفظ وابلاغ میشود- برروی زمینش وسفیراو درخلق اش وحجت رساایش وکامل اش بربندگان- کلمه سفیر یعنی نماینده از حال تا به اینده به معنای خلافت وامامت راهردورا دارد-وحجت کامل ورسا دیگر هیچ نقصی ندارد- ازخداوندمنان همین انتظار است واین تعاریف نشانه حکمت بی حد وعقل مطلق است الهی است= سلام برتو ای دارنده دین معتدل خداوراه راستین- از علمای دین ابراهیمی سئوا ل شد که حجت خدا مهمترین خصوصیات انهاکدام است گفتندمعتدل واهل عدالت وانچه برای خودمیپسندد برای دیگران هم بپسندد این دوصفت بسیار درانسانها نایاب است فرد باید کبریت( بعضی فسفر گفته اند وبعضی گوگرد)- سرخ=احمر باشد که انزمان بسیار کمیاب بود وکاری  به ظاهرسخت است- سلامبرتو ای خبر بزرگی که انها دران اختلاف کردند—خبربزرگ نشانه عظمت علی علیه السلام- دوامر برای مردم بسیار مسئله بزرگ بود یکی قیامت ویکی هم امامت حضرت علی علیه السلام- درهردو اختلاف زیادبود- بسیار ی زنده شدن قبول نکردن وهمچنین امات وخلافت علی عالیه السلام قبول نکردند—ازانها باز خواست شوند- دربزرخ   درباره امات حضرت علی علیه السلام سئوال میشود—سلام برتوای امیرالمومنینبهخدا ایمان اوردی- درحالیکه مردم شرک میورزیدند- -و- حق – را تصدیق گفتی وقتیکه انان –انرا تکذیب مینمودند-جهادکردی وانان از جهاد عقب نشنینی می کردند- خدا را عبادت کردی درحالی که خالص نمودی وبرای او دین را- صبر کردی وبه حساب خدا گذاشتی تامرگ تو را در رسید—اگاه باشید لعنت خدا برستمکاران- سلام برتو ای اقای مسلمانان وریس دین وپیشوای- اهل تقوا- ومقتدای سپید رویان ورحمت وبرکات خدا برتو باد- شهادت می‌دهم که آن حضرت همه آنچه را خدا درباره تونازل کرد به مردم رساند و امر خدا را درباره تو با صدای بلند اعلام کرد وبر امّتش حتمی بودن طاعت و ولایتت را واجب نمود و بیعت تو را بر عهده آناننهاد و حضرتت را نسبت به مؤمنان سزاوارتر از خودشان قرار داد، چنان‌که خداخود او را این‌چنین قرار داد، سپس پیامبر اسلام خدا را بر مردم شاهد گرفت وفرمود: آیا من آن نیستم که رساندم؟ همه گفتند: به خدا آری، پس فرمود: خدایا گواه باش و تو برای گواهی و حاکمیت بین بندگان بسی. پس خدا لعنت کندمنکر ولایتت را بعد از اقرار و شکننده پیمانت را پس از پیمان بستن و شهادتمی‌دهم که تو به عهد خدای تعالی وفا کردی و خدای تعالی وفا کننده به عهدخویش برای توست و هرکس به آن پیمانی که با خدا بسته وفا کند، خدا پاداشبزرگی به او خواهد داد و شهادت می‌دهم که تویی امیرمؤمنان آن حقّی که قرآنبه ولایتت گویا شد و رسول خدا در این زمینه برای تو از امّت پیمان گرفت وشهادت می‌دهم که تو و عمو و برادرت کسانی هستید که با خدا با جان‌هایتانمعامله کردید، پس خدا این آیه را در حق شما نازل کرد: ه قتل رساندن تو، تا حجّت به سود تو و بر زیان آنهاباشد، از مقابل هیچجنگجویی بازنگشتی، آنکه غیر این امور را به تو نسبت داد تهمت زد و به باطلدروغ بر تو بست و مرگ بر کسی که با اصرار بر مخالفت با تو از تو رویگرداند، به راستی در راه خدا به حق جهاد کردی و بر آزار مردم به نیکی صبرکردی صبری به حساب خدا، تویی اوّل کسی که به خدا ایمان آوردی و برای اونماز خواندی و جهاد-کردی- و توییگوینده این سخن: کثرت مردم در پیرامونم عزّتی به من نیفزاید و پراکندهشدنشان ترسی به من اضافه نکند، اگر همه مردم از من دست بردارند، نالاننشوم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سوره قدر- با الهام تفاسیر بزرگان وسخنرانی حجت اسلام جناب اقای رضا غلامی دبیر شورای فرهنگی دفتر رهبرمعظم نایب امام الزمان سلام الله علیه میباشند بنام هنر صدای مستضعفان—سوره قدر سند برجسته عظمت اسلام نسبت به ادیان گذشته است- انان کتاب مختصری داشتند وبوسیله عبادات وجهاد به درجات بالا میرسدندولی مسلمانان کتابی جامع دارند-خداوندمنان تمام علوم خود وتمامحکمت خود در دربارهخود وموجوداتی که خلق کرده است من جمله فرشتگان درکتابی بنانم ام الکتاب جمع کرده است خوب است که ماهم چنین کنیم که قبلا بسیارمتداول بود وامروزه درغرب بسیارمتداول است وبهان بیوگرافی میگویند واین امالکتاب بصورت رمزی در قران است- درک جامع قران درحقیقت درک ام الکتاب است- عظمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مشخص است که اینکتاب به اوتعلیم دادند استادی که کتابی رادرس میدهد قبلا باید کل کتابرا بخوبی بداند اینهمان تنزل دفعی است که درغارحرا درماه رمضان کهماه خودسازیتمام کتاب جامع قران به ایشان تعلیم دادشدولی برای شاگردان به تدریج تعلیم میشود- انسان یک تز دارد درروح که فطرت است فطرت دارای تمام صفات حسنی وعقلانی است ویک نفس داردکه صفات اش را خودتعین میکند – ومخالف فطرت است انتی تز است-حال روح انسانی میتواند یابه سنت فطرت رود ودراین حالت بایدتابع ومطیع باشد-و برده عقل- یاانکه ازاد باشدهرطورکه خواست عقل راتعریف وحقیقت را بسازد- وخود راازادتصور میکند که برده نیست- فطرت مایه سربلندی وارتقای عقلانی باصفات حسنی است نفس مایه بی عقلی وصفات حقارت بار راا ز نفس بگیرد- وعظمت این امت هم مشخص میشود درزمان گذشته یک فرد مثلا ازمرکز به شیراز میامد وحکم خودرا میداد مدتی دران اداره کار کند که درارتش بسیار متداول بود به ان مرئوس میگفتند که زیرنظر ریس کار میکرد حال فرشتگان که هرکدام علمی دارند وقدرتی ودستوری خودرا به پیامبراکرم صلواته علیه واله والسلم معرفی میکنند وسپس درجهت تکمال انسانها وسیر انساندهافعالیت خواهند کرد- درچهارچوپ قرانی- یک فیلسوف هنری که اه لمجارستان بوده است کتابی درباره فلسفه هنر دارد- ایشان میگوید- فیلسوف یکراه مشخص به سمت قله دارد –دانشمند انهم یک راه مشخص به قله دارد-اماهنرمند بایدراهای انتخاب کند کهدران سزی وجنگل –ازکنار دره های مخوف وکوه سنگی انچنان انتخاب کند مطابق فطرت انسان وصفات زیبائی شناسی انسان باشد واین امر امکان دارد تا تاریخ هنرانسان بخوبی درک کرده باشد وبه شناخت دقیق انسان وهنر برسد واینکارا کرده است وگرنه فلسفه بافی هنر است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- کم کم فرد به اینتجه میرسید- که نظر ان جناب پروفسورمالزی درست است- که قبلاز این اتفاقات- شهر-وهوهان چهار صد سرباز امریکایی مانور دادند وقبلاز ده روز خارج شدند واین ویوروس کرونا را منتشر کردند بدین طریق بعداز رفتن انها ان بمب میکروبی درهوا منفجر شده است- دلیل این است که بچه ها که درفاو بودند- علت شکست ما ارتش عراق نبود گرچه صدام یک میلیارد دلار از ایتالیا گرفت وتواست اب   فرات درتغیر دهد ویک ارتش قوی ایجاد کند واب بیانداز زیرپای بچه ها نبود بمب شمیائی ومیکروبی برای چشم واعصاب وتنفس به میزان زیادی زد وشصد هلی کوپتراز ناو ها ومنطقه امدند انهاراباد زدند- یکی بچه به من میگفت به مادستوردادندسریعا منطقه را ها کنید ماخواستیم مقاومت کنیم کم کم حالت تهوع واستفراغ روی داد ومابه سرعت به کنار شط رسیدم وایشت فرمودندبهاندازه ده دقیقه چشمان هیچ جای را نمیدید درهیمن موقع حملات عظیم هوائی عراق درست روی خط ساحلی کشتار میکرد وبعدکه چشمان تااندازی بهبودی پیدا کرد ما رویلباس خودمان اسم وفامیل وشهر وتلفن منزل نوشتیم که شهیدشدیم مشخص باشیم- بعد تنگی نفس پیدا کردیم و مداوم اب به چهره میزدیم .بسیاری شهید شدند وبعدیک سردرد طولانی مدت پیدا کردیم- که تمام اینموارد بایدمنسوخ میشد وضد قوانین جنگ طبق معاهده ژنو است وجنایت جنگی محسوب میشود ولی به اندازه ویروس کرونا عمل نکرد چگونه ممکن است تمام موادخوراکی دریائی وغیر دریائی دراستان عریض وطویل به اندازه ایران جمعیت دارد وهم پس از مدت دهروز متوجه شدن چنین پراکندگی دراستان بوجود بییاد این بمب میکروبی درهوا منفجر شده است – وبادانرا پراکنده است دنیا بایددرا چین حضر نمیشو چنین امری سرسری گرفت دریمن وبا وطاعون امده است باکمترین تجهیزات انرا کنترول کردند- حتما ایران یاد دراین امر دخالت گند .تحقیق کند وبه کنه جریان پی ببرند انشااله خداوندمنان مفسدین  را رسوا میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- جناب اقای اردوغان بازی سیاست چند ش اور شما که با حیله ضد کمونستی وناسیونالیستی وضد طغیانی وارد معرکه شدید دقیقا برنامه ناسینالیستی ترکی ونژادی وحیله گرانه خاندانهای عثمانی در طرح ناتویئ اجر ا میکنید- واسم خلافت کلی اسلامی سنی عثمانی-هارون الرشیدی را یدک میکشیدکه مسلمانان   ازان عبور کردند- حل مسائل فقط در چهار چوب اسلام ناب امکان پذیر است شما چون بندبازان سیاسی سرانجام از ارتفاع سقوط خواهید کرد که حکمران های مسلمانان فاسد اخیرا سقوط کردند وبقول خارجیان پرونده انها بسته شد مانند صدام- اما حضرت عظمت سپهبد وعارف وجهادی وفدای امام حسین علیه السلام ومقام منیع ولایت فقیه بقول غربیان پرونده ایشان همچنان باز است وتاریخ شاهد خواهدب.داین چشمه باریک جوشان به اقیانوسی با صدمتر بلکه بالتر موج انگیز تبدیل خواهدشد واینرا هم بدانید خداوندمنان حاضراست به خاطریک مومنتمام منافقین وکفار از دم تیغ بگذارند که کسی نتواندکارئی بکند


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب صدای امریکا توجه کنند-مقدمه- مادر اسلام یک امامت داریم ویک خلافت- امامت انتصابی خداوند منان از طرف خداوند منان نصب وانتخاب شده است- ولی بارای مردم حکومت میکند وگرنه کنار میشکد ولی هیچگاه ازمقام خود عزل نمیشود وبرسرکار کا امد همه مقلد ایشان هستند اگر فردی رابه سمتی انتخاب کرد باید عقل خوداش را بکار بیاندازد که درچهارچوپ برنامهامام معصوم عمل کند پس رای نهائی متعلق به امام معصوم علیه السلام امام ازمان علیه السلام که انشاااله بزودی سرکاربیاید اینطورنیست درجائی مشروطه سلطنتی است که بکارخودادامه دهد وهروقت خواست سئوالی بکند- اما خلافتحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند هردونفر که مسافرت میکند یکی باید ریس باشد وبرای نزد ایشان امدن یکی باید نماینده کل باشد ولو دونفر حتی دهنفرهم میتواند یک خلیفه داشته باشندکه شرایطی دارد وازهمه مهمتر مردم به ایشان رای بدهند –که بیعت گفته میشود واگر شرایط خاتص نداشته باشد رهبریت ان فرد ملغی میشود خداوند منان ایشان راقبول ندارد بعداز فتح مکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک جوان بسیت وهفت ساله نمایده خود وریس مکه کرد اگر کل خلفا یکفرد خلیفه کل بدانند تازمانی که موردتاید است میتواند خلیفه کل مسلمین باشد وخلیفه قابل عزل ومحاکمه است وهرفردی هم میتواند صاحب رای فقهی باشد ودران رای از خلیفه تبعیت نکند که مذاهب اهل سنت زیادرخ داده است- اما مسدله ایاتالعظمی شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه- ایشان یک جا را اشتباه کرد- این بزرگوار میدانست که انگلیسی ها سازمان هنده جریان مشروطه سلطنتی هستند که کل اریان بدست اورند وسر روسها کلاه بگذارند وبعدایران واردجریانغرب گرائی کنند و جماعت مسلمانان ظهری وساده لوح ایران را از روحانیت جدا کنند وزیر لوای شاه مشروطه ببند بکشند واین حرف ایشان درانزمان درست بود که مجلس تشکیل شده است وپنچ تن مجتهئ بیادهر حکمی اگرتائید کردن به عمل شود پس قاجار دیگر خودکامه نمیتوادباشد وبایدتابع مجلس باشد واینها این امر راقبول کردند ولی میدانستند که انگلیسی از این امرسخت ناراحت هستند کمک های خودرا به ایران ودربار قطع کردندومحدعلی شان مجبور شدبه نزد روسها بود ومجلس را بتوپ ببندد ودیگر مجلس کارائی نداشت مردم فکر میکردند مشروطه سلطنتی مانند انگلستان عمل میکند وروش انگلیسی یران را ابت میکند واز روسهاهم سخت میترسیدند تنها چاره انگلیسی بودند- دراین زمان کیبابیست چناب شیخ فضل الله نوری خودرا کنار میکشید چون درمقابل سیل بنیان کن تنها میشودموعظه کرد تمام پیشبینی هائی که بیان کرده بودتمام رخ داد انزمان کم کم مردم را متوجه شدند- حال همان برنامه راامریکامیخواهد پیاده کند اول مجلس مقابل رهبر نیست زیرا مقلد رهبر است ودرقبل مقلد امام راحل عظیم الشان بودحداقل به از یک مجتهد – تقلید میکرد واسلام درتمام موارد حکم دارد براساس احاکام اسلامی باید جنک کردویا صلح کرد نه براساس رای متعارف جهانی – امروزه درامریکا جازه میدهند ااقای ترامپ فقد مقلد گنگره باشد اگر حرف اقایاترامپ هیج کس قبول نکند چه اتفاقی درامریکا میفتد- در زمانی چندین رای است کدام رای باید انتخابشود درغرب اکثریت دراسلام انرائی که به منابع اسلامی نزدیکتراست ولی اگر اسلام مخالفت نداشته باشد  با کل ارایکه   اکثریت قبول کرده است-خوب است شما مقداری قواین اسلامی راخوانده باشید- انشاالله دفعه بعد بهتر فکر کنید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- التفاتی به سمینار کوثر در شیراز- به همین مناسبت تشکراز خداوندمنان چنین وجودی لا توصیفی را برای بشریت هدیه کرد- وروز-زن مفتخر- به نام کوثر وجود شد- قبلا ز هرچیز این حدیث را ازحضرت علی علیه السلام ذکر کنم- که حسنین صلواته الله علیهما به مثابه چشمان رسول الله صلوا ته الله علیه واله والسلم هستند ومن به مثابه دو دست رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم هستند وحضرت فاطمه سلام الله علیها- به مثابه قلب طنیده رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستند پس زن قلب ومادر قلب طپنده- خانواده است- لقب حانیه که خداوندمنان به حضرت فاطمه سلام الله علیها داده است در لغت یعنی زنی که به شوهر وفرزندان مهربان-و- دلسوز است- درلغت بسط پیدا کرده است به والدین ودیگرانهم را دربر میگرد- سخنران اول حضرت ایت الله دژکام رحمت الله علیه- نماینده حضرت ولایت فقیه کرم الله علیه در شیراز هستند بودند که من مطالب ایشان بصورت خلاصه بیان میکنم- فرمودند حدیث است کسی که عالم به زمانه است گول وفریب نمیخوردفریب نخوردن یعنی ملاک را اشتباه نمیگیرد- بنابر بیان حضرت ایت الله حدائق رحمت الله علیه که سخنران دوم بودند کسی فریب نمیخورد- که عالم باشد نه انکه باسواد باشد عالم ازنظر هرد و بزرگوار رجوع مشکلات ومسائل به منابعی اسلامی وفقهی است کهانمنابع باید حل مشکل کند نه صرف یادیگیری حدیث وبیان ان که جزو محفوظات است- شرط اول خودسازی است- شرط دوم جامعه پردازی است ( جامعه پروری) وسم تمدن سازی است واز قول امام صادق علیه السلام- اول خودسصازی- بعد خداشناسی وبعد اسیب شناسی وبعد وظیفه شناسی است کهدرهمه موارد به یقین برسد یک الگوی تام وتمام این موارد حضرت فاطمه سلام الله علیها است- از قول امام جمعه محترم دواشکال درما است- نمیدانیم بصورت کامل چگنه تربیت کنیم میلیونهابسیجی داریم ماند حضرت سلیمانی ومن اضافه میکنم حضرت چمبران کم داریم واز جهتی دیگر کارهای بزرگی که میکنیم نمود یا تبلیغات نداریم (شایدفکر میکنیم که ریا است ) وبایدزمانرا بخوبی شناخت مطابق خصوصیات زمان برنامه ریزی کرد ما کارنکنیم برای ما طرح 2030 می اید ورهبر معزز انرا بدرستی رد کردند وجهان گفت ماهم شمار درتمام شهرها بایکوت میکنیم البته مقداری از ان قابل تطابق بااسلام عزیز وماهم بادنیا بایدتعامل کنیم درب راببندیداز پنچره میاید مابیادطرحی جامعه تر ایجادکنیم وباانها گفتمان کنیم شهرداری یک برنامه ای داشتکه ئرشف کامل کردن بود ولی تصویب نکرده بود ان طرح پیش من اورد مثلا یک شهرک اسم اش راانسانیت بگذاریم که دینا بفهمد که مابرای انسانیت ارزش قایل هستیم البته رد شد یک عده میخواهند انهاراسیم جیم- کنیم ویک سیاست باز ی افراطی را بی اندا زیم انها فکر میکردندبایان کار درمسابقه جهانی میتوانند شرکت کنند سمینارهای ما چه میزان خودساز ی را تشویق میکند- حضرت فاطمه سلامه الله علیها درامر خودسازی چه کرده است-( حضرت علی علیه السلام از هر جنک باز کشت قبراق تر وخوش حالتر امد دردم مرگ بالترین خوشحالی داشت درحالی بالترین نفرت از جامعه داشت واین نفرت باعث نشد که امر درامردلسوزی جامعه خللی ایجادکند ولی حضرت ابوذر علیم السلام بان عظمت دم مرگ ترسان بود این امر خودساز یارانشان میدهد) بهمین نسبت حضرفاطمه عالیهالسلام خودسازی داشت ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات- شخصی- است- بعضی نخبگان وطنی که حقیر میخواهند غرب را دست بی اندازند- مداوم میگویند- جوان ایرانی – هویت ندارد؟؟ نمیداند درکجااست ونمیداند مقصد اوکجا است- وچگونه به ان برسد- اینان بخوبی میدانند که پیران دیگر نمیشود تغیر داد لذا روی جانان سرمایه گذاری میکنند- مدوام دم از مصادر شد ن هویت جوانان میزنند وتعریف نمیکنند کدام هویت مصادر شده است؟؟ ای منظور انها هویتی رژیم منحوس سابق ترسیم کرده بود ویا هویت فعلی جوانان غرب- وخانم ها مداوم دربوق وکرنا میکنند که نقش خانم ها در جمهوری اسلامی کم رنگ شده است  وانهم منظور ازادی فردی است- وباز نقش اعتراضی دانشچویان که درسابق بوده است امروزه وجودندارد پس شما مجبور هستید رژیم سابق تخطئه کنید ولی گاهی از تفاله های سابق برنامه دارید ایا انها استحاله پیدا کردن به اسرائیل رفتن استحاله است وباکاخ سفید امریکا درارتباط بودن یعنی استحاله—مداوم از قدرت خلاقه ودرک متعالی بحث میکنند وهیچگونه معیار دقیق انرا مشخص میکنند وبعضی غرب زده سکولار چنین تعریف میکنند- وازادی انسان بودن چون چرا شاخصه مهم تمدن میشناسند—ائمه معصومین علیه السلام به اصحاب خود فرمودند که هیچگاه مایوس نشوید وبهنزد جوانان بخصوص درشهر های بزرگ بروید وموفق میوید وبیشتر یاران حضرت مهدی علیه السلام ازجوانان هستند- به تاریخ غرب حی ضشرق یک توجه کوچکی بکنیم مثلا تمدن پروس – مجارستان بخشی از المان وبخش ی از اطریش شروع به امپرا طوری کردن – ورزاه غلط را طی کردن وجوانان خودشان فاسد کردند که امروز میشود بالاخص درکشورهای وابسته سرانجام تصمیم گرفتند برادربزرکتر برادر کوچکتر استعمار کند رسیدن به شکوه سابق توسط نابود کردن حریف تسلط برضعیف این را فتنه میگویند وسرانجام خودشان حذف شدندوهرچه دانشمندان گفتنداین راه نیست حتی انهار سربه نیست کردن وبسیار ی ا زانها فراری شدن امروز ه این فتنه یک فتنه جهان خوار است لذا نشانه اخرالزمانی است- گفتهاند که جمهوری اسلامی پول هنگفتی در ساخت شبستان حضرت زهرا علیها سلام الله درنجف هزینه میکند که میبایست درکشور خوداش انرا هزینه کند- در روایت است که بیشتر درکتب برادران سنی است سه دجال بقدرت میرسند درکشورهای مختلف حتی اسلامی از روشهای مختلف وابزارها بسیارپیچیده رای مردم گوناگون میکنند حتی اسلا م ناب را بیان میکنند ولی تبلیغات شیطانی انها شدیدتر است وعلنا اسلام ناب را عمل بیقراری ورنج .غیره وعدم نشان معرفی میکنند که مردممومن خجالت میکشندکه بگویند ما مومن هستیم ولی مردمانی پیدا میشوندتحت این تثیرات قرار نمیگیرنند ودرجهت اسلام ناب از هرنوع فداکاری دریغ نمکینند وانها زیادکشته میشوندولی به برکت خون انها- مردم بیدار میشوندوبرکات الهی نازل میشود- لذا این شخصیت های معصوم صلوات الله علیم اجمعین مشعله روشن بیداری بهستند درمقابل شخصیتهای کاغذی رنگانگ انها- در حدیث است برای مومن دستورات الهی چون دریا برای ماهی است وبرای غیر مومن مانندقفس برای پرنده است یک جوان ایرانی که دریک کارخانه معظمی درامریکا کار میکرد همه احساس پریش حالی میکردند یک متخصص اوردند فرمودن لباس خنده داربپوشید ولباس عیر معمول درست وگروه موزیک درست کنید و باز ی ورزش مختلط با خانم بالباس شنا باشندوغیره که کم کم ایرانهم به همان سمت میرفت- در دانشگاه شیراز یککنفرانس بود که بچه ها گفتند که این گوگرد زرد که پالیشگاه هاتولیدمیکنند وکنار پالیشگاه انبار میشود اولا برای خاک مضر است وبخار شود برا ی هوا مضر است وخدانکرده اتش سوزی شود اینها اتش میگیرنند خوب اینها به اسید سولفوریک ومشتقات ان تبدیل کنید فرمودن کسی حاضر اینکارنیست چون غرب زیادتولید میکند وارزان هم میفروشد گفتندمجانی به غرب بدهید گفتندکسی نمیخرد زیرا قیمت پایئن می اید- فرمودن یک راه دارد درکویرنمک انرا انبار کنیم وپوده سنگین دارد اگر امکان داشت دردریا میریختیم- بعلت عدم کش ت حتی موادغذائی استراتژیک مانندگندم زمنه های حاصلخیز بعلت پیشروی کویر وبیابان تالب جاده تبدیل ببایان شد- درحالی ژاپوی گفته بودن ماحاضر هستیم درایران سرمایه گذاری در مواد غذانی کنیم ومقداری قابل ملاحظه به شما بدهیم ومقداری هم برای خودبه ژ اپون بیریم ولی قبول نکردن ژاپون حتی درباغچه ها ودر گلدانهای بزرگ بین دیوار خانه ها وریل قطار کاشاتند وحتی گندم ساقه کوتاه تولید کردن که داخل ریل قطار میکاشتند وکوهای رسی را طبقه بندی میکردند ولوله اب میکردند وباه اندازه یکمتر گود میکردند وخاک مناسب قرار میدادندوگندم میکاشتند باوجودانکه پول خریداز غرب را داشتند- گفتندجنگ به ما یادداد وماعبرت گرفتیم ومیتواینم باتکولوژی مدرن ما یحتاج خودرابخوبی برطرف کنیم یکی از دلائل انقلاب که کم صحبت شده است اتفاقاامام الراحل عظیم الشان مفصل صحبت کرده است مسئله ابتذال است که درایران به اوج خودمیرسید- قران واحادیث بخوبی بیان میکند که هدف خلقت یشر جلب رضایت الهی است وارتقا متعالی از طریق صراط المستقیم است وگرنه کهامروزه شاهد هستیم که دعا میکنیم باران به موقع نمیاید ودرغیر موقع برف یکشبه یکمتر میشو اینها هشدارهست شما موردتوجه هستید وشما الگو بایدباشید وفریب دجالهارا نخورید-تابشریت بیدار شودانشا الله چنین خواهد شد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0