سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- درکانال فارسی خروس خوان غربی مداوم از کول برها – بعلت فقر توجیه میکند- درحالیکه خداوند منان درقران میفرماید شماها فرزندان خود را بخاطر فقر نکشید- ودجائی میفرماید این شیطان است- درشما وسوسه فقر میکند- ودر جائی میفرماید زیاده نخواهید بهمین میزان شمارا کفایت میکند وچون به پیامبر اکرم مداوم اصرار کنید ما بهانداوزه دوبرابرنیاز به شما یدهیم ودرجائی خداوندمنان الرحمن است روزی دردست انسان یا دولت نیست روزی در دست خداوندمنان است ولی فرموده است از راه شرافتمندانه وکمتراز طاقت کار کنید ومثال اورده است به حیوانات توجه نید انهائی که ذخیره روزی نمی کنند یک فیلم جالب دراینترت است که یک مار بسیار جالب درست بدن اش مانندسنگ های مختلف است ودم اش مانندیک حشره است درکویر لوت در جالبی درکوه بسیار جالت دم اش در کنار سر ش است وسراش بهنحوی پشت سنگ مخفی میکند ویک پرنده حشر خوار از افریقا می ایدروی تک درختی   ایستاده است و قتیکیه از دور مانند یک عنکبوت برک حرکت میکیندووقتیکه به دم رسید ان ما اورا میگیرد ومیبلعد-من شخصا بنحوی انرا تجربه کردم-انسان نباید وسوسه ها ی خاصی رادنبال کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با افشای خلبان شرکت اسمان- که میتواند ساختگی باشد نشان ازیک تصفیه حساب است- ونشان از یک مسئله عمیق است – احتمالا امنیتی است- که دستور به خلبان کیف داده شده است به ارتفاع چهارده هزار پا برود که درامنیت زیادی باشد ورصد کند وبعدبه بهانه نقص فنی باز گردد- وشخصی از درون هواپیما مثلا با عربستان تماس برقرار کرده است بازی های طرفین بسیار حساب شده است اما جناب اروپا حماقت عظیم خودرا نشان دادید که نوکر امریکا هستند- که بقول اقای مارکس ازفرعون یک کاسه ابگوشت بگیرد – تاریخ درباره شمابدرستی خواهدنوشت- واینراهم بدانید که تاریخ-را امروزه انسانها ورق نمیزنند- بلکه خداوندمنان ورق میزند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-   چین یک رکورد جدید زد- یک ساختمان بیمارستانی   درپنچ بخش مجزا در ظرف ده روز ساخت- که قبلا برایانفولزای سارسی- بیست روز ساخت بریا هزارنفر افراد مشکوک- هفت روزه کل ساختمان- تمام بود- علت این مرض دروسط چین حیوانات وحش هیچ حساب وکتابی ندارند بعضی معتقود هستند از مار کبری چینی ویک مار دیگر گرفته شده است که فروش ان غیر قانونی بوده است- انوقت بعضی هاقوانین   طهارت ونجاست وحیوانان وغیره را مسخره میکنند چطور این انسان با عظمت کارش ضفعی دارد که مارکبری چینی ندارد- ازیک تک ملولکول به این وضع وجیع میرسد- اینجاذاست که ضعف نسان سببش رجوع عقلانی به سمت خداوندمنان است ارزش انسان درشناخت وسپس علاقه مندی است--=وگرنه ضعیفترین مخلوق است- امید است روی این نوع مسائل فکر شود


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دراینترنت شخصی نوشته بود که تیراندازی به شاه درکاخ سعد اباد مشکوک است- به نظر حقیر اصلا تیراندازی نشد انزمان شاه محبوبیت خود رابشدت از دست داده بود- وتعداد مخالفین رو به رشد بود- ومیبایست شاه یک عنصر ضد انگلیسی شناخته شود وحزب توده یک عامل مخرب  برای تخریب شخصیت شاه مطرح شود- درانزمان شایعه بران بودانگلستان درتهران درحدود120 ت150 دعمال درتهران دارد که وول میخورند- ومسلم در حزب توده نفوذی داشت- منجمله همینفرد عکاس معلومنشد درسفارت چکار میکند وهر شغلی که گفته شدمانند باغبانی – ومردم رابه داخل راهنمانی کند وراننده باشد هیچ کدام ربطی به خبرنگاری وعکاسی نداشت- شاهدرحلسه ای که درکاخ سعد ابادبود میخواست برنامه جدیدی بیان کندکه بسیاری از مشکلات حل میشود- دوربین اصلا برای تیراندازی درست شده بود وظاهری فریب انگیز داشت این کارانفرد نیست کارسفارت است که کلت در درون ان قرار میگیرد طبق مراقبات های امنیتی- دروبین رابیست وچهارساعت قبل تحویل میدهند وانرا بازرسی میکنند ودرروز معین به فرد میدهند- پس متوجه میشدند این یک دوربین واقعی نیست- درروز معین ان فرد بخت برگشته- که احتمالا نفوذی سفارت انگلیس در سازمان توده بوده است- به کاخ سعد ابادمیاید ودوربین وبا کلت تحویل میگیرد گلوله میزانی باروت دارد که این باروت مانندنوارهای باریکمثل توتن پیپ میباشد- به هراندازه میتوان ساخت وحتی میتوان درب پشت گلوله راباز کرد بهمیزان که خواستند از ان نوارها بردارندبعضی از بچه ها درمرکز زرهی باگلوله هاچنین میکردند- ومن نمیدانستم برای چه منظوری بوده است درگلوله فقط به اندازه صدائی دربیاید بوده است- ایشان اول درصف سوم وپشت همه وده است وکت خودرا روی دوربین ادخته است ودزمانی که اعلام میشود شاه چند دقیقه دیگر می اید هم توچه به جلو بوده است وایشان انزمان کلت راداخل دوربین میگذارد وه صف اول می اید درست مقابل درب کاخ کت روی دوربین است فقط عد ه ای خاص میدانند- ویک افسرپائین پله هابوده است اعلان میکند شاه الان می اید همه اماده میشوند ودربین افرادخبرنگار که امنیتی هستند وفقط فلش میزنند که همه ابهت ایجاد کنند وهم مواظب شاه باشند- شاه می اید باسرعت پائین می اید افسر جلومی اید نگهان متوجه میشود ان فرد کل عدسی رابرداشت وچیزی پشت ان است به سرعت به ان فرد نزدیک میشود انفرد دوبار شلیک میکنن درست به سمت صورت شاه  بلافاصله انفرد میگیرند ومیکشند وشاه مانور میدهد چندبارخودر به زمین میزند وماپیچ میچرخد وخودرابه زمین میزند ایشان به بیمارستان بردند وگفتند صورت شاه کمی خراش پیدا کرده است؟؟ درحالی که اگران گلوله درست وحسابی بود استخوان صورت را میشکست واز پشت گردن خارج میشد حتی گفتندکه نیازی به جراحی پلاستیک هم نیست-؟؟ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دراینترنت شخصی نوشته بود که تیراندازی به شاه درکاخ سعد اباد مشکوک است- به نظر حقیر اصلا تیراندازی نشد انزمان شاه محبوبیت خود رابشدت از دست داده بود- وتعداد مخالفین رو به رشد بود- ومیبایست شاه یک عنصر ضد انگلیسی شناخته شود وحزب توده یک عامل مخرب  برای تخریب شخصیت شاه مطرح شود- درانزمان شایعه بران بودانگلستان درتهران درحدود120 ت150 دعمال درتهران دارد که وول میخورند- ومسلم در حزب توده نفوذی داشت- منجمله همینفرد عکاس معلومنشد درسفارت چکار میکند وهر شغلی که گفته شدمانند باغبانی – ومردم رابه داخل راهنمانی کند وراننده باشد هیچ کدام ربطی به خبرنگاری وعکاسی نداشت- شاهدرحلسه ای که درکاخ سعد ابادبود میخواست برنامه جدیدی بیان کندکه بسیاری از مشکلات حل میشود- دوربین اصلا برای تیراندازی درست شده بود وظاهری فریب انگیز داشت این کارانفرد نیست کارسفارت است که کلت در درون ان قرار میگیرد طبق مراقبات های امنیتی- دروبین رابیست وچهارساعت قبل تحویل میدهند وانرا بازرسی میکنند ودرروز معین به فرد میدهند- پس متوجه میشدند این یک دوربین واقعی نیست- درروز معین ان فرد بخت برگشته- که احتمالا نفوذی سفارت انگلیس در سازمان توده بوده است- به کاخ سعد ابادمیاید ودوربین وبا کلت تحویل میگیرد گلوله میزانی باروت دارد که این باروت مانندنوارهای باریکمثل توتن پیپ میباشد- به هراندازه میتوان ساخت وحتی میتوان درب پشت گلوله راباز کرد بهمیزان که خواستند از ان نوارها بردارندبعضی از بچه ها درمرکز زرهی باگلوله هاچنین میکردند- ومن نمیدانستم برای چه منظوری بوده است درگلوله فقط به اندازه صدائی دربیاید بوده است- ایشان اول درصف سوم وپشت همه وده است وکت خودرا روی دوربین ادخته است ودزمانی که اعلام میشود شاه چند دقیقه دیگر می اید هم توچه به جلو بوده است وایشان انزمان کلت راداخل دوربین میگذارد وه صف اول می اید درست مقابل درب کاخ کت روی دوربین است فقط عد ه ای خاص میدانند- ویک افسرپائین پله هابوده است اعلان میکند شاه الان می اید همه اماده میشوند ودربین افرادخبرنگار که امنیتی هستند وفقط فلش میزنند که همه ابهت ایجاد کنند وهم مواظب شاه باشند- شاه می اید باسرعت پائین می اید افسر جلومی اید نگهان متوجه میشود ان فرد کل عدسی رابرداشت وچیزی پشت ان است به سرعت به ان فرد نزدیک میشود انفرد دوبار شلیک میکنن درست به سمت صورت شاه  بلافاصله انفرد میگیرند ومیکشند وشاه مانور میدهد چندبارخودر به زمین میزند وماپیچ میچرخد وخودرابه زمین میزند ایشان به بیمارستان بردند وگفتند صورت شاه کمی خراش پیدا کرده است؟؟ درحالی که اگران گلوله درست وحسابی بود استخوان صورت را میشکست واز پشت گردن خارج میشد حتی گفتندکه نیازی به جراحی پلاستیک هم نیست-؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دریک کانال مسیحی که من درلحاظ اخر ان رسیدم-بحث های جالبی یک جوان ایرانی که معلوم میشود که مسیحی شده است بایک ایرانی دیگر که به سئوالات ایشانپاسخ میداد وسئوال اینبوده است- حضرت مسیح علیه السلام- کیست وچیست- ایشان فرمودند جنگ شدیدی بین اسقفهابوده است بخصوص بین اسقف های روم وقسطنطنیه واسقف ها اهم درتضاد بودند ونزاع سختی بین انها بوده است - اصل نزاع براین است هم مسیح خدا است وهم انسان است این قضیه چگونه باید تعریف کنیم واثبات کنیم- چهار حالت متصور است- اول مانند شراب در دریا ولی میدانیم شراب در دریا- ترکیبی میدهد که نه شراب است ونه اب دریا است- پس نوع نیست ویا شراب در شیشه است وان شیشه در دریا است اینهم قابل قبول نیست زیرا دوموجود است که باهم ارتباط ندارند رابطه دریا وساحل- هردو به موازات یک دیگر هستند فرضکنیم که ساحل ضخرهای است تاثیری رویهم نمیگذارند- اگر دریا باشئی دوری باشد باز ازهم تاثیر نمی گیرند-کاراقایان به فحاشی رسید وپیروان یک اسقف اسقف فحاش را کشتند وسرانجام قرار شد اسقف برادر بزرکتر  ختم کلام کند ایشان فرمودند که اصل مسیح همان مسیح خدا است ومسیح انسان پاره از وجود مسیح خدا است اولا مسیح خدا کامل است وغیر مادی است زیرا اگر مسیح اصلی مادی باشد ترکیب دو انسان مادی معناندارد وامکان ناپذیر است- مگربگوئیم مسیح مادی مخلوق مسیح اصلی است دراینمورد دوموجوداست نه یک موجودمثلا مسیح اول ومسیح دوم این چنین میشود اما برفرض محال حضرت مسیح مادی بخشی از مسیح غیر مادی باشد ودرتحت کنترول مسیح الهی یا هست ویانیست اگر تحت کنترول است دیگر گناه نمیتواندبکند- ومرگ نباید داشته باشد- اما اگر تحت کنترول مسیح اصلی نباشد پس یک موجودمستقل است و موجود الهی نمیتواند مسیح واقعی باشد برا ی انکه ندیدنی است ونه رابطه ای با انسان دارد ولی چون ذهن ها ضعیف حتی یکامر غیر واقعی ممکناست باور کند که مثلا خورشید گرد زمین میچرخد ودرنتجه هیچگونه جواب منطقی به این مسئله مهم داده نشده است- وجواب منطقی هم ندارد

 


ارسال شده در توسط علی

 

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- در رسانه ها امده است که عربستان از مشارکت ایران در نشست معامله قرن- در جده عربستان جلوگیری کرده است – خیلی عحیب است که محمد بن سلمان گفته بود که معامله قرن- بهترین طرح برای فلسطینی ها است – معلوم میشود که یک کنفرانس ترامپ ساخته است- خوب شد که مانرفتیم-در قران مجید خداوند منان به پیامبر اکرم   صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند خوب شد که منافقین نیامدند-و-گرنه باعث شکست شما درجنگ میشدند- یک متخصص امروز میگفت که اسرائیل هروز یک نیش به شکم فلسطینی ها میزند همه اعراب در دلشان از فلسطین میخواهند حمایت کنند ولی از عکس العمل امریکا میترسند لذا عربستان درقیامت رای به فلسطین میدهد ولی امروزه حتی حاضر نیست یک پوستر ویا کاریکاتور برای اسرائیل بکشد ورق را برمیگرداند- وان زمان نام ما میدرخشد—دریک جلسه مذهبی قبلاز انقلا ب شرکت داشتم روحانی جلسه فرمودند دو دلیل برای وجود خداوند منان وصحت مذهب شیعه وجود دارد اول انکه همه مذاهب بغیر شیعه حیوان های زبان بسته هستند جوابی نمیدهند- دوم شیعه مثل شیر میغرد وانها مثل بز بع بع میکنند

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99