سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سایت- زد- اف – ا- یعنی انجمن فدراسیون صیهمونیست- در استرالیا- این افراد طرفدار دکتر بنیامین هستند که مغز متفکر اسرائیل است اجمله تبلیغات اینه این است که ایران بمب اتمی راتجربه کرده است وحماس میخواسته مرکز هواپیمای های جنگ نابود کند وغیره- جنابحضرت سلیمانی خطرناکترین فرد برای یهود است ازاین قبیل تبلیغات انجام داده است وتمام طرح های جناب بنیامین دقیق وانسانی تلقی کرده است یک چشن گرفتن بنام چشن نور ومعجزه بنام هونکا- خوب است ما هم روز حرا را چشن بگیریم وروز شق القمر را چشن بگیریم- ومانند ان -بعضی انجمنهای یهودی دراسترالیا تقریبا تعطیل شده است- اما روزنامه هارتض یعنی ارض   یعنی = ارض موعود- حقه بازی یهودی را بخوبی نشان میدهدمیفرماید که بخش باختری درمجموع هشت وهزار اندی یهودی هستند وپنچاه دوهزار اندی فلسطینی هستند بعضی دهکده کلا فلسطینی هستند اینها درنقشه نیستند عده ای از روستائی درنقشه نیستدوباید  طرح انسانی  نخست وزیر عملی شود اینجا است کشورهای عربی پولدار چوب خواهند خورد امریکا پر رو دریمن صلح رابوجود نمیاورد ولی درسوریه باید صلح شود


ارسال شده در توسط علی

 

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- من تعجب میکنم واقعا تعجب میکین که فردی در که واقعا متخصص تاریخ است بخوبی جزیات را درک عمیق دارد اما زمانی که به مذهب برخورد میکند باجشم کور واقعیتا را   بیان میکند وکاملا سیاسی میشود وان دید سباسی است که  حاکم میشود- در زمان قاجار ما ششصدهزارتومان از شش قلم تولید درجه اول مانند فرش وپوست وچهار قلم درجه دو درامد داشتیم که بعضبی شهرهای ایتالیا این ثروت رانداشتند ولی را غلط  و اشتباه رفتند وانها راه درست رفتند- یک کبابی درشیراز بود اجدادانها کبابی بودن ولی هیچگاه با کباب درست کرده نمیتواستند صاحب خانه وثروتمند شوند ناچارتریاک میفروختند واز راه تریاک انها به جائی رسیدند این برنماه درکل ایران حاکم بودوفقط یک تعدادنورچشمی که بیشتر شاهزادگان بودند باغات درست کرده بودند مردم عادی مثلا سیب را دو ریال میفروختند که ساله باید  میفروختند تا کلبه ای درست کنند ولی شاهزاد گان سیب های اقدرتی که در میدان تره بار داشتند به قیمت جند برابر اول میفروختند وتنها کسی دراین باره مخالفت کرد وشلاق میزد حضرت امیر کبیر بود- لذا چامعه در فقر شدید بود این کبابی شیرازی در میدان قائم یا اطلسی من دیدم که یک دخمه زمان قاجار بودبخش جائی کباب درست میرکرد سیاه شده بود ومن گفتم چرا انرا پا ک نمیکنی فرمودن دودبخورد اجر رفته است- بعداز انقلاب ایشان پولی قرض کرده بوده از فردی قبلا به جای پول تریاک میداده  است- بعداز انقلاب ان فرد مقدارقرض خوداش را میخواهد ایشان میگیوید من پول ندارم تریاک میدهم وانفرد قبول نمکیند از ترس حکومت انلابی  کی پیدا نمیکنند ایشان میگوید داخل طشت گوشت است ودرداخل یک کیسه نایلون درحدودنیم کیلو تریاک پیدا میکنند وبعداز دولت پول گرفت تا ان دخمه را  درست کرد همان طور که شما گفتید رضا شاه اول پاسپورت انگلیسی گرفت وبعد وزیر جنگ شد وگرنه قاحار به راحتی ایشان را می کشتند وبعدا همان طور که فرمودید درچهاربانک خارح که اسناد میدلندبانک موجود است وچهاربانک اعتراف کردند که رضا شاه درانجا پول داشته است ازجمله فرانه وسویس وغیره - بعضی تادویست میلیون دلار پول رضا شاه حدس میزنندما بیست میلیون دلار براورد میکنیم این پول ان زمان چه میکرد اگر هزینه میشد  تازه تمام ثروتمند ن ایران از ترس یا دربانک انگلستان پول میگذاشتندویا دربانک روسیه  تحقیقاتی که شده اولین ایرانیان که به امریکا امدند فوق العاده ثروتمندبودند- درایران سابق مردم با غنات زندگانی میکردند ودیگر پولی ایجاد مدرسه ودانشگاه وتحقیقات وغیره نبوده است نه تنها درجا نمیزدند بلکه عقب گرد داشتند حتی حیکیمان یعنی اطبا سنتی پول زندگانی را درنمیاوردند واموزگاران به همین طریق چه برسد به نقاشان درغرب منجمله امریکا پول زیادی جمع کردند طلاهای خود گران حساب کردند ودانشگاه وتحقیقت کردند درانچه مورد لزوم بشر است دارو خود را که قیمت مخارج انشگاه وتحقیقات ومابقه مولفه را دربرداشت باسود بسیاربالا در داخل وچندبرابر برای خارج فرختند ولی طلای بولوی را برای پشتوانه ارزان خریدند مدوام قیمت طلا بالا بردند وهربولیوی گفت شما قیمت طلا بالابردی ویادپول بیشتری به ما بدهید انها گفتندشماهم دارو مارابخرید چندبرابر برای خودحساب کنید-مداوم حقوق را بالابردندولی هم احماقت کشورهای دیگر وهم استعار امریکا پیشرفت قابل ملاجظه درکشورهای دیگر بوجود نیامد- چرا امروزه امریکا انپیشرفت سابق راندارد؟؟ سرکلا س دانشگاه لندن یک پوستر از یک نقاشی شصدهزار دلاری فروختند چهل وپنچ دلار ولی به ادازه تابلو بود درحالیکه بایدمثلا چها دلاربفروشند- استادفرمودند این تقاشی ارزش بالا است پس قیمت پوسترانهم بالا است شما باچهل وپنچ دلار نقاشی ششصد هزاردلاری داری امروزه قیمت یک کلا بادرنظر گفتن قیمت عادلانه کالاهی دیگر محاسبه میشود چقدر نیرو های انسانی ومادی دران بکار رفته است وهرکدام قیت خاص خود رادارد امام حسین علیه السلام  فرزنداش به مکتب فرستاد ان معلم دران زمان شروع کرد به چه های باز یخرس فلان کرد واخر طرزنوشتن بسم الله الرحمن الرحیم یاد داد فزرنر انعظمت امام علیه به خانه وحضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم جریان راز فرزنداش سئوال کرد وپس دست ان عزیز گرفت وهنز معلم رقت وفرمودند دهان ات باز کن ویک گردند مروارید حضرت فاطمه علیه السلام را دردهانش کرد ویک پارچه ای بانازده حوله که بافته حضرت فاطمه صلواته الله علیها بر دوش ایشان اندخت وهرچهلنمعلم سعی کرد انراپس بدهدامامفرمودننوش جان شما وبرگشتندولی ان معلم انرپس داد وام حسین علیه السلام پول قابل ملاحظه به ایشان داد- دراسلام سیاست اقتصادی این است درمعونات یعنی ان کلاهائی که نیاز مردم است چه از لحاظ خوراکی وچه از لحاظ دیگر فرکودند تا انجا که امکان داردقیمت انها پایئن باشد خداوندمنان چه درنا وچه دراخرت جبران میکند از  را ه های دیگری این غرب نادان این نوع مطالب را درک نمیکند درنتیچه یک کشوری باید از اطریش جلوترباشد بدون هیچگونه انسجام واقعی  تحویل اسلام شده است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است تحلیل یک خبرنگارخانم ایتالیائی از نئو فاشیست ودویچه موسوولینی عصر ترسیدن بود   روز وشب همه ازهمه چیز میترسیدند موسوولینی هم میترسیداز راست افراطی شروع کرد ولی به سمت نو نازیسم المانی که توسط هیتلر بوجود امد ئگرایش پیدا کرد- اما ایتا لیائی ها سبک ایتالی از ان روی ان درست کردند دراین سبک ترس را بشدت بالا میبرند واز نفرت استفاده میکنند یک جمعیت متحد و وابسته بوجودمیاورند- مداوم دشمن تراشی میکنند ودشمنان مداوم تهدید میکنند وافراد خارجی مزاحم میشناسند وازانها نفرت داردولی انهارا بشدت استعمار وبهره کشی میکنند- وبشدت نژاد پرست هستندوضد نژادهای دیگر هستند مخصوا بایهویانسرجنگ دارند هشتهزارنفر به اردوپاه اشوتیس فرستادند که فقط بیست وپنچ نفر باز گشتند ویک خانمی  که انزمان بچه بوده  درحال فرستادن خانواده ایشان به اشویتس بودندزنان از مردان جدابودند وایشان با گارد درگی میشودوبچه را مادر میگیرد ودر سویس انرا به سمت جمغیت پرتلپ میکند وخود درا اسوتیس میمیرد واشان انزمان را مطرح میکند کهخانم خبرنگار مقالات ان زمان را بعث مریض شدن وعصبی شدن میداند وبسیار در دم خانه خود در کوچه دفن کردند موسویلینی تز ودکترین خود را ازدرون همبن ترس استخراج کرد کار ابی یهود که نزدیک ابی لهب شده است وانخانم میگوید تز دویچه را شوک حیاتی میگفتند دوچه میگفته دیگ ران بیاد سپر بلای ما باشند وبشدت نژاد پرست وضد نژادهای دیگربوده است وتمام این کار برای بدستاوردند قلمرو برای تجارت وسودمندی واقتدار بوده است صبر نداشتند ومیترسیدند این شعاری است نو های انهامیگویند باید دقت کرد که تاریخ تکرارنشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- فلسفه امام دوازدهم—اسلام بعضی دستورات واحکام اید حتما از طرف خداوندمنان باشد که اصطلاحا به ان- بماانزل الله-گفته میشودمسائل عبادی کلا –بما انزل الله است- درحدیث است اگر کسی ازروی عقل صرف نتجه درست گرفت قابل قبول نیست مانند کسی غلط فهمیده است رفتار میشود یعنی مبنای حکم الهی میخواهد دراین مورد مبنای الهی میخواهد قران مجید کسی مبنا نداشته باشد یکجا کافر گفته است- یکجا ظالم گفته است ویک مورد دیگر – مثال دقیقا درمسائل عبایدی حتما مشاوره مذهبی میخواهد- فرض کنید درمورد حج فرد تصمیم گرفته است که پیاده برورد- فرد در راه پای اش به سنگ خورد ومجروح شد حال باید چکار کندمیتواندمثلا باحیوان برود یک فقیه سوری درسوریه تریس میکردند اگر در قابل تحمل است باید پیاده برورد ولی اگر کسی گفت پیاده برود- درد بدتر خواهد شد ایشان فرمودند هم جا چادر بزند وهمجا مداوا کندتا خوب شود واگرامکان نبود میتواند به هرطریقی ه دهکده عقب ویا جلو برودمداوا کند ودباره برگردد سرموضوع- حال مسائل دیگر دارد- حال فرد به اب رسید قبلا بعضی فقهای شیعه میفرمودند سوار قایق شود در روی کی صندلی بنشنید ویپا خودرا تکان دهد که مثلا حرکت بعدا بعضی علما فرمودند در اسلام کار لغو وجود ندارذد واین کار لغو است اگر میشود داخل کشتی راه برود وسریع برگردد وباز حرکت کند وبه خشکی رسید یا بهاندازه تکمیل درجا بزند ویا راه برود وداره برگردد برسر موضع- بعضی گفتند ایشان درخاک تعهد کرده است دراب که تعهد نکرده است اب به مثابه مانع است مگرقبلا گفته باشدباشنا رد میشود ویا زیراب راه میرود ومسائل دیگر درتمام موارد عبای مسائل های مختلف مطرح است که حدیث صریح ندارد تازه برادران سنی – بسیاری از احادیث راندارند درنتجه عقل صرف بکارمیبرنند ولو مطابق حدیث شود قابل قبو ل نیست بایداکادمیکی باشد از روی مبنا استخراج شود پس امام داوزدهم باید بلش وگرنه انظر الهی وجود چنین انسان هائی حکمت وجودی ندارند ماند کسی سواد ندارد وریس دانشکده پزشکی شود- حال یا دین ناقص است که قران درسورمائده فرموده است دین درغدیرخم کامل شد تناقض بوجود می اید ویا خداوندمنان ایه بما انزل اله رابایدنسخ کند واین ایه هم نسخ نشده است- حال سئوال میکنند غیبت هم حکمت ندارد- این غیبت مطلق نیست درحدیث است که امام دوازدهم مانندافتاب پشت ابر سودمیرساند—درطول تاریخ ادیان- چون بعضی اقوام انبیا اعظام علیهم السلام اجمعین را میکشتند پیانبر بعدی خودرا معرفی نکرد وجود ایشان برای این است که زمین وجوداش حکمت داشته باشد- انهادربرزخ ادعا میکنند که اگر پیامبری بود ما قبول میکردیم مگویندهمین حالا قبول کنید چون نمیتوانندمنافق باشند انچه در درون فکر میکنند همان رابروز میدهند میگویندما ایشان راقبول نداریم- تمام پیامب ان صلواته الله علیهم اجمعین یک سری افراد خاص داشتند مثلا میگفتنداز قول ما بفلانی بگو چنان کند که به این افرادوکلی میگفتند ویا دستوری میدادند ومیفمودندبه کسی نگوئید ویا به فلان کس دستور میدادند بگو ولی از جناب خودات باشد معصومین علیهم السلام هم این چنین بود که میگفتنداصحاب سر- امامالزمان علیهم السلام همبن طور است اصحاب سردارد پس مسئله حل شد ولی افرادکه از امامت دور میشوند بر اس اس حدیث یا به سمت یهودیت گرایش پیدا میکنند ویا به سمت مسیحیت زیر داینده ایندو بسیارقویتراز مسلمانان میشوند گرچه ظاهرا وانمود نکنند ولی نشانه کوچگی پیدا میشوند ویا ایداع مذهب میکنند- از این سه حالت خارج نیست هیچکدام به ما انزل الله نیست


ارسال شده در توسط علی

-

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- تحلیل شهادت حضرت قاسم سلیمانی رحمت الله علیه- اقای ترامپ سیاستی که به ایشان واگذار شده است ان است یک ابهت کاذب برای امریکا فراهم کند-- ویک راه چاره برای بهبوداقتصاد امریکابدست اورد ومردم دامریکاراحول ناسیونالیست سفید سازمان بدهد دقیقامانند روش اسرائیل- وبعد کم کم روندبه سمت انچه مطلوب است باگرفتن امتیاز ادامه دهد واز اسلحه هم کابرد بگیرد- نمونه ان ایند است که ادعا کرد اکاخانجات امریکا در چین باز گردد وتعدادی هم باز گشت اخیرا اجازه داده است که پیشرفته ترین ماشین سازی تمام اتوماتیک برقی امریکا باشرکتهای ژاپویئ که مان اول فرمودند من تمام نیرو را بیرن میکشم وبیادازهممن اسحله بخرید وکم کم بیان کرد اگرمیزان خریدازمن زیاد باشد من میمانم وکمک میکینم- مسلمانان فریب خوردند بیادمیگفتندسربازان بایدمسلمان ناب باشند وبااشتراک مساعی دوطرفه عمل شود و کمک نظامی هدف چندم ب.د اصل تاثیرات فرهنگی وسیاسی واقتصادی مهم است- قطر اخیرا فاش کرد ما طبق دستورامریکا به داعش کمک میکردیم یک بازی گربه وموش راه انداخت- استرالیا جریانی درانجا رخ داد-که اخیرا فرمودند مردم استرالیا برا تفریح به شهربالی اندونزی نروند در کمپنک طلا ئی ساحالی استرالیا باشند- چرا زیرا دراندونزی سه تاجر ایرانی عرب به انجا رفتند وئ انهارا دعوت به اسلام کردند وانها پرسیدند کهمسلمان شدن ماچه فایده ای دارد گفتند یک فایده ان کسب استقلال است تاسوکارنو شخصا تحقیقات کرد وگفت راست گفتند جریان اسلامی شدن بوجودامد حال در استرالیا سه فردمهم سرخپوست مسلمان شدن گفتند چرا مسلمان شدید گفتندما دیگرامیدی به سازمانهای دولتی وسیاسی استرالیانداریم لذاخاور میانه مرکز انتشار اسلام است برای جهان بخصوص جهان غرب کلیسای کاتولیک استرالیا نانوشته اجازه داده است کیشان به پسر ودختر تجاوز کنند ولی هرروز اعتراف وتوبه کنندکه افراد به اسلامتوجه ای نشان ندهند قران مجیدمیفرمیاد که دین اسلام هرکس خواست انرا تضعیف کند خداوندمنان انراشعله ور میکند نه تنها درلفظ بلکه درتمام ابعاد وجناب غزالی اینمطلبراخوب فهمیده استکه پیشرفت اسلام کار من وشمانیست کارخداوندمنان است ولی ما بایدخودراحفظ کنیم که دراسلام بمانیم-ما قران را معرفی میکینم خودقران حقانیت خوداش را اثبات میکند وهیمن طوراهلبیت مکرم رسولالهعلیه واله والسلم لذااقای ترامپمیابیست جلویئ پیشرفت کشورهای جهان سوم وبخصوص شرق بگیرد واسلام درنطفه خف

ه کند واسلاماریکائی جای گزین کند ومعلوم است باسد سکندر عظمت حضرت اقای قاسم سلیمانی روبرو میشود چه روز اول ایشان نگفت براساس تحقیقت تابهحال ایشان چهارهزار امریکائی کشته است براینکه دست اش رو میشدو کم کم بهانه بدست اورد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- تحلیل شهادت حضرت قاسم سلیمانی رحمت الله علیه- اقای ترامپ سیاستی که به ایشان واگذار شده است ان است یک ابهت کاذب برای امریکا فراهم کند-- ویک راه چاره برای بهبوداقتصاد امریکابدست اورد ومردم دامریکاراحول ناسیونالیست سفید سازمان بدهد دقیقامانند روش اسرائیل- وبعد کم کم روندبه سمت انچه مطلوب است باگرفتن امتیاز ادامه دهد واز اسلحه هم کابرد بگیرد- نمونه ان ایند است که ادعا کرد اکاخانجات امریکا در چین باز گردد وتعدادی هم باز گشت اخیرا اجازه داده است که پیشرفته ترین ماشین سازی تمام اتوماتیک برقی امریکا باشرکتهای ژاپویئ که مان اول فرمودند من تمام نیرو را بیرن میکشم وبیادازهممن اسحله بخرید وکم کم بیان کرد اگرمیزان خریدازمن زیاد باشد من میمانم وکمک میکینم- مسلمانان فریب خوردند بیادمیگفتندسربازان بایدمسلمان ناب باشند وبااشتراک مساعی دوطرفه عمل شود و کمک نظامی هدف چندم ب.د اصل تاثیرات فرهنگی وسیاسی واقتصادی مهم است- قطر اخیرا فاش کرد ما طبق دستورامریکا به داعش کمک میکردیم یک بازی گربه وموش راه انداخت- استرالیا جریانی درانجا رخ داد-که اخیرا فرمودند مردم استرالیا برا تفریح به شهربالی اندونزی نروند در کمپنک طلا ئی ساحالی استرالیا باشند- چرا زیرا دراندونزی سه تاجر ایرانی عرب به انجا رفتند وئ انهارا دعوت به اسلام کردند وانها پرسیدند کهمسلمان شدن ماچه فایده ای دارد گفتند یک فایده ان کسب استقلال است تاسوکارنو شخصا تحقیقات کرد وگفت راست گفتند جریان اسلامی شدن بوجودامد حال در استرالیا سه فردمهم سرخپوست مسلمان شدن گفتند چرا مسلمان شدید گفتندما دیگرامیدی به سازمانهای دولتی وسیاسی استرالیانداریم لذاخاور میانه مرکز انتشار اسلام است برای جهان بخصوص جهان غرب کلیسای کاتولیک استرالیا نانوشته اجازه داده است کیشان به پسر ودختر تجاوز کنند ولی هرروز اعتراف وتوبه کنندکه افراد به اسلامتوجه ای نشان ندهند قران مجیدمیفرمیاد که دین اسلام هرکس خواست انرا تضعیف کند خداوندمنان انراشعله ور میکند نه تنها درلفظ بلکه درتمام ابعاد وجناب غزالی اینمطلبراخوب فهمیده استکه پیشرفت اسلام کار من وشمانیست کارخداوندمنان است ولی ما بایدخودراحفظ کنیم که دراسلام بمانیم-ما قران را معرفی میکینم خودقران حقانیت خوداش را اثبات میکند وهیمن طوراهلبیت مکرم رسولالهعلیه واله والسلم لذااقای ترامپمیابیست جلویئ پیشرفت کشورهای جهان سوم وبخصوص شرق بگیرد واسلام درنطفه خفه کند واسلاماریکائی جای گزین کند ومعلوم است باسد سکندر عظمت حضرت اقای قاسم سلیمانی روبرو میشود چه روز اول ایشان نگفت براساس تحقیقت تابهحال ایشان چهارهزار امریکائی کشته است براینکه دست اش رو میشدو کم کم بهانه بدست اورد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امریکا دو سایت خبری ایران را مسدود کرده است نشان برانکه از ازادی بیان میترسد بخصوص از جریان حضرت ا ایت الله صدر در عراق متوجه شدن که تمام رسانه های شستشوی مغزی ار کارافتادهاست وباهزا ران دروغ واسمان وریسمان بافتند شکست مفتضحانه در رسانه ها خوردن- ازادی بیان برای انها تازمانی است- که- بنفع انها باشد- بقول جناب تیمور شصت وپنج فارس نیوز بسازید وبقول معروف- طرح اصفهانی – اسکاتلندی را اجر کنید روز یهیتلر گفته بود دراینده از بچه قنداقی ما میترسند- برای انکه ما ملت مقاوم وباپشتکار هستیم


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99