سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بخش دو ایا امام راحل انعظمت رحمت الله علیه سید بود ه است- پس از شهادت امام حسین علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلم- تعداد زیادی از سادات به شبه قاره هند به دهلی رفتند- درزمان خلفا راشدین بدنه ارتش اسلام ایرانی بودند وتوسط ایرانیان قلمروهارا فتح میکردند ولی برای تبلیغ خود ایرانیان محتاج اعراب بودند تا امروز من نشنیده ام یک شیخ برای تبلیغ مثلا به هدوستان رفته باشد هرکه رفته سادات بودندانهم بدستورامام صادق علیه السلام که پراکده شویدوتبلیغ کنید ودر اطراف جبل باشیبد یعنی کو ها یبلند که دستیابی به شما سخت باشد وجمعیت کمی باشند که زودشمابتوانید نفوذ کنید درایران بردران زردشتی وایدان دیگر سخت با اسلام مباره میکردند وسادا ت راترور میکردند حتی امویان وعباسیان هم چنین بودند- خاندان حضرت امام راحل علیه السلام وصلواته الله علیه به ایران وسپس به افغانستان وبعد به پنجاب میروند پنچاب وسند قبلا یکی از مراکز اریائی بوده است دانشگا هاوراد انجا تحقیقات باستان شناسی است ویک شهربزرگ از زیر خاک بیرون می اورد بسیار مدرن بوده است محله به محله حمام یزرگ داشته است خیابان سنگ فرش وعریض وبن بست نداشته است ودوگاری به راحتی در خیابان ها میچرخیدند ومله بازار داشته است وساختمان ها ازلحاظنور واستحکام عالی بوده است این مطالب در کتاب تاریخ هاروارد چاپ شده بود بسیایر مطالب ان برخلاف انچه که دردانشگاه شیراز درس میدادندبود من انرا ترجمه کردم وه درخواست بخش انگلیسی درسرکلاس ها خواندم استادمن اینمطلب دریک گردهمائی در دانشگاه تهران که میخواستندزبن انگلیسی برای دانشجویان درسطح با لائی اجباری کنند دران گرد همائی اساتید دانشگاه تهران مخالف کردند ایشان نظر داد یمرکز ترجمه قوی دردانشگاه ایجاد شود- اساتید دانشگاه تهران زدند زیر خنده وبهم چشمک زدند وایشان نزدامن امد فرمودند من نا امید شدم- خلاصه این خاندان درپنچاب به یک جماعت بسیارکوچک هندو وارد میشوند حال اشراقی رخ داده که بنظر حقیر همین طور چون بعدا خواهم گفت درشیراز بای افرادی خاص رخ داده است- ویا تشخیص دادند که اینها سلیم النفس هستند- ان گروه کم کم دراثر گفتمان به ترکیب هندو واسلامی روی اوردند وبدستور گورو یعنی معلم کلمه سیخ که درانگلیسی سیک میشود یعنی طلبه برخود میگذارد- سیک اسم مکتب است نه نژاد وبسیار از نژادهای مختلف به قاره هند به این مکتب پیوستند وبیشترین تغیر مذهب در شبه قاره هند به سمتاین مذهب است پنچمین مذب هندوستان است انان سلسله مراتب اسلامی در مسائل روحانی قبول کردند ماند طلبه وملغ ومجنهد ومجتهد العظمی – کلمه گورو قبلا به معنای معلم بود هاست که گاهی قبل از اسماید جدیدبکار میرود مثلا مجتهد میشود اهلول والیا- یا انتاد صاحب – به معنای مجتهد العظمی است – بانی مجتهدی است دریک محله است در گردهمای مانندنماز جمعه برای پیشرفت ان جامعه دستوراتی میدهد- اما این مذهب پیشرفته ترینمذهب هندوستان بغیراز اسلام است- اما چند نکته همه مذاهب هندی خد روزی متولد میشودو روزی میمرد ودباره زنده میشود ومیمرد ولی خدا در سیک همیشگی ایست .جزو خدایان بی زمان است ومطلق وخالق کل هستی وضد مستکبرین وظالمن است- در سیک هرنعمتی که مرد داشته باشد زن هم میتواند داشته باشد ولی در مذاب هندوستان این چنین نیست البته حال تاحدی سکولار است – هر شغل مفد برای مرد وزن یکسان است ولی درمذاب هندوستان چنین نیست عمامه گذاشتن برای مرد وزن واجب لست چون خداوندمنان دوست دارد ولی برای زنان شال هم میتواند باشد- ولی درهندوستان فقط حکمرانان وافراد فرهیخیته .مهم میتوانندعمامه داشته باشند- شهادت درسیک بسیارمقدس است وارز ش والائی دارد وضد مستکبرین بودند واجب عینی است ودرهرنقطه زمین میتواند مبارزه کننند واز مذاهب دفاع کنند ول مشکلات انهارا درتبعضی وضد دکراسی بودن گوشض زد کند واگر ضد مردم شدن باانها مبارزه کنند اینان در زمان انقلاب جمعیت انها دو درصد هندوستان ود و هفتاددرصد افرادی که مبارزه کردن و یا کشته شدند وزندانی حبس ابد شدن متعلق به سیک است وضد کاست هستند درنتجه تمام ادیان هند حتی مسلمانان سنی برعلیه انها بودند وانگلستان هم از انها حمایت میکرد وترور شخصیتها شروع شد وانها مجبور شدن افرادمهمی مردم بر علیه انها تحریک میکند ترور کنند خاندان امام راحل علیه السلام بعلت کشتاری درپاکستان ان زما میشد به هندوستان رفتند ودرنزد سیک بودند وقبلا به سادات مشهوربودندولی در ااخر رمودند ماسیدنیستیم وشیخ هستیم وچون جد اعلا ی انها اسم مبارکش مصطفی بوده است طبق سنت عرب خودرا مصطفوی نام گذاشتند- تا انکه وضع تاحدی خوب شد پدربزرگ امام راحل علیه السلام خود راسید نامید وایشان دانشگاه علیگر را ساخت درهندوستان ک سنت حسنه است کههرکس مثلا مسجد بساز حوزه بسازد همه مردم کمک میکنند کاری به نژاد ومذهب وغیره ندارد- درهندوستان در دوره انگلیسی ها درحدود یکصد سی هزار انگلیسی متولد شدند که اینان بعضی از انها باهندو ها ازدواج کردند اینان درزمان که انگلیسی ها درهندوستان بودند دارای مقام بالا بودند وپستها غالبا به انها میرسید- ولی بعد از انقلاب بشدت منفور شدند ومردم بهانه تف میکردند ونگ میزند واز محل خود دور میکردند جد ان عظمت کسی دردانشگاه میپذیرفت کیه میابیست کتابدرسی مصوصی که ایشان ا همکاری اسایتد درست شده ومیخواندند که برعلیه این منش کار کند- واجب عینی بود وهرکس کار نمی کرد اخراج میشد وپنج مذهب تدریس میکردند که این کاررا فقط شیعیان میکنند-وتاحدبسیاری موفق شدند به درخواست سفیرانگلستان برای ایشان لقب سر گرفته شد ویک رویز رویس ماشین معروف انگلیسی به ایشان داده شد وبه دانشگاه علیگر کمک های فراوان شد وتعدادزیاداز دانشجویان ان دانشگاه دردانشگاه ها انگلستان بورسیه شدند وبرگشتند وتنها دانشگاهی که بود که غرب مدرک انرا قبول داشت ولذا هجوم به این دانشگاه زیادشد- در زمان عظمت ایتالله العظمی حائری یزدی رحمت الله علیه- که انزمان قم نقشی درمذهب نداشت طلبهای شیعه هندی وپاکستانی خدمت ایشان رسیدند که ما برای تکمیل دروس دینی میخواهیم به ایران بیایم  ایشان از پدر بزرگوار امام الخمینی رحمت الله علیه درخواست که به ایران بیایند چون ایشان بزبانهای ارودو وسانکریت وانگلیسی تاحدی مسلط بودند وهرجا خواستند مستقرشوند ودرانجا حوزه ای درست شود که طلاب هندی و پاکستانی درانجا مستقر شوند وایشان خمین را پذیرفت وشروع به مبارزه باخوانین ومامورین دولتی شد خوانین افراد نوکر خود میداستند مثلا زنان انها روزی دوساعت میابیست درخانه خان فرش ببافند وغیره- قانون رضاخانی این بود که تانجا که میشود مالیات بگیرنند سی درصد متعلق به واحد ارتش محل است وعمده دیگر پول ما ل –مجلس است وده درصد سهم رضا شاه است این یعنی پول توجیبی ایشان- ایشان این مسائل مباره شروع کرد ود دن سیک باید بخشش زیاد کرد ازجمله طعام دادند وبه ایشان یکخانه بزرگ دادند که ایشان مداوم طعام میداد وبه اطراف سر کشی میکردند چند بارخوانین خواستند ایشان رابکشند ولی بصورت معجزه نجات پیدا کذدند که مردم مردم به ایشان ایمان اوردند وایشان تفنگچی داشت وهیچ ماموری جرئت رفتن به خمین رانداشت وبرعکس افراد بر ای کارکردندوتجارت کردن به خمین میامدند رضا شاه سخت ناراحت شد که ایشان دولت دردولت درست کرده است وگفت که دزدان وقطاع طریق پول بدهید واسلحه کافی بدهید- تا ایشان را ترور کنند وزمانی که ایشان از روستائی باز میشکتند شهید شدند وسپس خاندان ایشان به قم مهاجرت کردند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سران ار کبیشاپ ها و بیشاپ ها انگلستان( مقمات بلای روحانیت انگلستان) کلیسای انگلستان یک عذر خواهی انتشاردادند برای اعلامیهای که در هفته گذشته انتشار داده بودند- که بیانگر ان بود که فقط ازدواج متعلق به جنس های مخالف است ارک بیشاپ اقای یورک جان سنتا مو- گفتند که ما مسئولیت برای ان اعلامیه را میذیرنند- ": ما ارک بیشاپ ها- همرا ه بیش اپ ها متعلق به کلیسای انگلستان مسئولیت بخاطر اعلامیه ای که هفته گذشته انتشار دادیم میذیریم- که ما یک اگاهی که منجر به ناراحتی وازار- زیاد شد – و اعتماد را تهدید کرد-- :" ما بسیار متاسفیم که تقسیم بندیمجدد را- به اگاهی افراد رساندیم که باعس ناراحتی زیاد شد-( باند ایران- فردا خوشحال میشوند )—در هرحال این اعلامیه بطور رسمی هدایت روحانیت را برا یتوسعه پیدا کردن زو ج های شهری که که مایل هستند یک زوج با جنسهای مخالف- در انگلستان - باشند- مربی گقت-:" روابط جنسی خارج از روابط دو جنس مخالف برای ازدواج  همیشه-در مدنظ- بشریت چنین ایده ای بوده است که یک سقوط کوتاه از اهداف الهی بوده است- ان مردمان چه بخواهند همجنس گر ا باشند- ویا را مستقیم –انتخاب کنند- در بین افراد همشهری خود میبایست ه افکار عمومی مراچعه کنند—در یک نامه سرگشاده برای ارک بیشاپ ها- حمایت گران سازمان- ال-گی-بی- تی – برابری در کلیسا توصیف هدایت بعنوان-ریشخند کردن یک ملت معتقد به ان –که کلسیا سکس را سرکوب میکند-علی الرغم- که ما بسیار متشکر وممنون از عذرخواهی ارک بیشاپها هستیم- ان درک واگاهی که اعلامیه انها ایجاد ناراحتی وازار بسیار برای عدم اعتماد کرده است-درک حقایق امروزه بیش از کلمات مورد نیاز است- بیش از 3500 نفر- ان نامه سر گشاده را امضا کردن- که دربرگیرنده رهبران سطح بالای کلسیاهم میشود این مطلب نشان میدهد-که – ان قدرت درک وتوجه که بطور جامع در کلیسا های انگلستان وجود دارد- که هدایت انها بطور مشخص وعیان درحال نابودی است- و تعهد انان به یک مذهب جدید رادیکال شامل شوند- میباشد- میبایست به منصه ظهور برسد درنامه سرگشده گفته شده است- نامه سر گشاده حرکت شماشوند برای سراسر کلیساها دریک برنامه زندگانی در دوست داشتن وایمان- باید باشد- که جستجوگر – خطاب به سئوالات هویت انسانی- وروابط جنسی وازدواج در رابطه با دکترین کلیسا باشد –در اعلامیه انها ارک بیشاپ ها گفته ان که ما میبایست به ان برنامه عمل کنیم-  این جریان قصد دارد که به ما کمک کند- که همه نقش یک واسطه وپل را بوجود اوریم- که بتواندیک گفتمان سخت را قادر سازد که امروزه بسیار مورد نیاز است -مابعنوان یک جامعه که دارای سلایق وافکار واید ه های مختلف داریم ومیخواهیم راهی برای پیشرفت کلیسای انگستان بیایم-


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است به بهانه چشن اتش افروزی براداران زردتشتی—اگر اسطورهای به درک وبینش انسان ها ارتباط دهیم- بشرطی که ضر ر وزیانی نداشته باشد وشادی افرین هم باشد تصورنمی کنم که ایراد دادشته باشد ولی زمانی به مذهب وانبیا اعظام صلواته الله علیهم اجمعین داده شود- این خطای بزرگی است- کاملا مبرهن است که زمانی که ایرانیان درسیبری یا مکانی در روسیه که سردسیر بوه اند- اتش ظاهر مهمتر ازاب است مخصوصا برای افرادی که مسافر هستند- ولی دراسلام عزیر اب مهمتراز دیر عناصر است- این تصور که که دعا در نزد اتش به خداوندمنان یعنی اتش پیکی است که دعا را بهخداوندمنان میرسد بقول امام راحل علیه السلام دیگر بچه بازی میشود اتش بر پشت گاو است – گاونمادمقدس است دنیای گذشته گاو رامقدس میدنستند زیرا ازلحاظ مادی سود مندی زیاد دارد ومعتقدبودند زمین مابین دوشاخ یک کاو غول پیکر است که هرگاه شاخ های گاو تکان میخورد زلزله بوجودمیاید که دال برگناه انسان است- انسان میابیست بر هرپدیده دلیلی بیابد- وبه همین دلیل است- که بمذهب محتاج است که علت های دقیقرا بداند- هیچگاه پیامبران از جهتی انسانها به درخت کاری تشویق کنند وبعداز ازجهتی این درختان وخارها ظرف مدتی کوتاه خاکسترشود بطوریکه طفان که میاید شهر دراثر خاکستر تاریک شود چند روز کسی بیرون نتواندکه بیاید واوسیستم مختل کند میتوان این اتش بازی به خرید گاز خوراک پذی برای مستمندان ویا بخاری خریداری کر دوانراتبدیل به چشن بهتری کرد


ارسال شده در توسط علی

 

  بسم االله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- یک جاب روحانی بهپاکستان و هندوستان سفر کرده است وبه این نتجه رسیده است که سیدبودن حضرت امام راحل علیه السلام- مشکوک است واین خاندان ایرانی های مقیم هند هستند- درگذشته که سازمم سجل والاحوال نبود همه میابیست بر رفع مشکلات مدارک معتبردرست کند- بعنوانمثال فردی یک زن در یزد داشت ویک زن هم دراصفهان زن اول میدانست ایشانیکزن دراصفهان دارد وبعداز مرگ ایشان زن اصفهانی به یزدمیاید وانهاراپیدامیکرد وطلب ارث میکرد- برای این کار فرد پشت قران مینوشت کهمن بافلانی ازدواج کردم  دوتا مینوشت وپشت قران چهارنفر امضا میکردن یکی از انها میبایست روحانی معتبر محل باشد پدربزرگ مادری من یکقران داشت ویک شچره نامه که الان درمنزل نوه ایشان است وپشت ان پدراش چهارنفر امضا کردند که ایشان فزرند فلانی است ازجمله روحانی از خاندان سادات اخوی بودند که یکرکن رکیت روحانیت تهران بودند که رضا شاه ماه محرم میرفته است که ابگوشت بخورد وازانجناب درعید غدیر صدتومان میگیرد وهروقت رفته است ده تومان گرفته است زمانی سردارسپه شد یک دسته سینه زنیاز واحدنظمای راه انداخت به خانه سادات اخوی وسینه زنی کرد وروز عاشذ پابرهنه وگل بسر زده   عزاداری کرد وبعدبه سرباز گفت بروید ابگوشت بخورید ایشان دریک مسئله ازهمین قران استفاده کرد وحق خودرا گرفت بخصوصسادات شچر نامه داشتند وبعدکه سازمان سجل والاحوال بوجودامد این سبک ضعیف شد- حضرت مرحوم ایتالله العظمی مرعشی رحمت اللهعلیه متخصص همین مسئله بود بسیاری از طلبه فرمودندشما شیخ نیستید وسید هستید وبعضی برعکس   وبسیاری نزد ایشان رفتند که سید هستند یانیستند ومشخص میشد انهائی که سیدبودن ولی درظاهرشیخ بودن بعلت تقیه است بعداز شهادت ام امحسین علیه السلام اول فرزندان ایشان وبعد سادات مداوم بقتل میرسیدند وانها دشمنان قسم خورده خود میدانستند درعراق بودویکجوان مهندس درحرم امیرامومنین علیه السلام روی هیمن مطلب بحث شد که تنها جائی که درعراق به سادات احترام میگذاشتند بخشی از استان بابل بود وانها یک قلمروی کوچکی راتصاحب کرده اند واداره میکردند ویک دفعه بهانها هجوم اورده شد وهمه انها راکشتندمگرانکه فرار کرده باشندصدتا قبرانها با کتبه یدا شده است محمود غزنوی قبلا برای مذاهب احترام قائل بود وقرامطه انشعاب هفتم از اسما عیلیه  است به فرامطه هفتم مشهور است- ند محمود غزنوی رفتند به انجا مهاجرت کنند محمودغزنوی از مرام انها خوشش امد وقبول کرد- عباسیان کهانزمان قدرت نظام انچنان نداشتندول یاز لحاظ معنوی بسیارمسلمانان به انها اعتقاد داشتند واگرفرمان خلع میدادند وانفرد کنار نمیرفت اورا میکشتند که فکرمیکردندانها حبل متین اسمان به زمین هستند وقتکیه عباسیان نوشتند انهارا بکشید وهرکس ادعا شیعه گری دارد بیادکشت محمود غزنوی انهارا لعنت کرد ودستور کشتن داد وخاندان غزنوی درشبه قاره هند قلمروی زیادی داشتنداوانهاهم دستور قتل صادر کردند هندی ها به سه علت در عربستان وعراق وکشورهای خاور میانه بودند اول ساخت شمشیر هند ویمن به یکنوع فولاد رسیده بودند شمشیر ایندوکش ور مشهوربود مال یمین هلالی ود ومال هند مستقیم بود علت دوم پزشکی بود از کشورهای-مهم پزشکی یکی سوریه بود که بعلت مرکز تبادلات تجاری از چین وشرق به بنادردریای مدیترانه وبلاعکس علوم پزشکی انها درانجا جمع بود ودیگر پیامبران یهود انهاهم در رشد پزشکی نقشی بزرک داشتند ویهودیان درداروساز ی وپزشکی ید طولانی داشتند دوم هندبود وسوم صنایع دستی درست میکردند ماننندمیخ وچکش وغیره انها نامه ای از مدینه به هندنوشتند- که امام حسین علیه السلام دروضعیت خطرناکی است بیائی امام علیه السلام باخودبه هندببرید انها امدند دبین سفر امام علیه السلام به کربلا بهامام رسیدندوگفتندوسابل فراهم است شما باما ه هندبیاید امام فرمودندمن به هند نمی ایم اماگرفرزندانمن به هندامدند ازانها حمایت کنید-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- پاسخ به سئوالات کانالهای غربی- اولین ان میفرمایند که یک کلید   به گردن افراد میانداختند- که کلید بهشت است برای اولین بار این مطلب مسعود رجوی باب کرد که کلید چینی است وقیمت ان یکدلار است میابیست یک کلید تزیینی باشد این همه سر وصدا که بابیان طفل؟؟ انجام میدهند بسیاراندک بودن کمتراز سیزده سال نبودند درجنگ یک شیار داریم که وسایل حمل ونقل وادوات موتوری حرکت میند بله پساز جلو رفتن اداوت جنگی افرادهم میتواستند از انجا عبور کنند ولی چون عراق رویان شیار گرا دات کار هرکسی نبود که چگونه عبور کنند بمانند ولی بچه ها به خاطر قد کمتر و بهتر میتوانستند عبور کنند  ودیگری کانال بود که مخصوص عبور افراد بود باز بچه میتواستند خم شوند عبور کنند و مگر احساس کنند توپ- به سمت انان نمی اید اخرین تحول در عملکرد توپخانه وموشک زدن که درویتنام اجرا شد درعراق هم اجر اشد ولی بسیارمحدوتر منظور در عرض جبهه هر چهار صد مترمربع سه خمپاره حداق سه سه کیلوو وغالبا یک 120 کیلو هم میزد که بچه های از این 120 کلیوی عراقی که رنگ امیزی قشنگی داشت بدنه قرمز بود مثل ماهی دودی به سر سنگر اویزان کرده بودند- اگر ک دفعه تصور موشک بست جنگ های امروز ی یک مانور تمام عیار است- اگر پن ساعت چنین میکرد همه دیوانه تمام عیاربودن مرحوم مهندس ذوالانور به من گفت هروقت چنین شد من چند کلومتر دم یک چشمهودکه عرض اول چشمه چهارونیم وپنچ متر بود وگفت شنا من قبول نکردم وپ اهای خودمان ر دراب گذاشتیم بچه های زیاداز ادیمشک از مدرسه اوردند که به چشمه برود چندنفری بچه ی جبهه بودن که غالبا برادران افرادبودن که پشت جببه کار میکردند انان غالبا فشتک وموشک ارپی چ و سایل بهداشتی حمل میکردند مگر انکه واحد جلوبرورد غالباکه شهید شدند خط شکست خوزد درباز گشت انان بافرادی که مقاومت میکردندماندند چبهه برای بزرگان سالان از لحاظ معنویت وعقلانیت وشناخت دشمن موثر بودورای بچه ها درتمام باعاد مهم بود رشد بدنی وفیزیک وشخصیتی داشت من اصلا کسی کلید داشته باشد نیدیم وبهمن هم کلیدی ندادند یا مسائل دیگر- ام مسدله مقاله خواندم که فشاره وجنگ ها سازندگی فوقالعاده میگذارد و تحول سنگنین بوجود میاورد وتاریخورق میخورد نمونه اش غرب صدر اسلام از گرفتارشدن درشعب ابی طالب تا اخرین جنگ درمعیت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم چنان تحولی رابوجود اورد باتمام انحرافات حتی عمیق بعضی تا یک صد سال وعضی تا دویست سال اول نه بخاط بدستاوردن قلمرو بلکه بخاطر ایجادتمدن و فرهنگ هنوز درصدرجهان است- عزاداری    عالی ترین طریق برای درک ومغز سازی وزوشنائی روح وروان است به اصطاح میگیوند سبک شدیم ونورانی شدیم اتاقا بعدیک بهجت عجیبی پیدا میشود – که مداوم گوش میکنم وبر عکس هرکس به سمت شهوت رود مانندنمک دراب حل میشود اخر به پوچی میرسد ویا بر میگیردد ویا حیوان درنده میشود ویا خود کشی میکند تمام تفکز غرب این است باانها اتئلاف شود-که دنیا را ببلعندو یا بیطرف باشند- زه ا حماقت عظمت اسلام بخشی ازان درنبرد با ستمکاران است ونجات انسانها از دست ظالمین وسمتکاران است وبایدچشم فتنه را دراورد اگر خوب درک شود بسیار لذت بخش است وهم چنین از دست دادن عزیزان درجا خو دجانکاه است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظیریات شخصی است-در کانال ایرا ن فردای قشنگ و-مشنگ – دوجناب بحث میکردند- جناب مجری به موقعیت محافظه کار ورشکسته رسیده بود که جناب قوام السلطنه ر جناب دکتر مرحوم مصدق ترجیح میداد ونمیدانست چرا ناامید است- دیگر محافظه کار امیداواربود که همیشه خبر خوش دراینده است—ودلیل عدم وحدت احزاب را غرب نمی دانست یکی از اساتید دانشگاه لندن مطلب جالبی میگفت که درطول تاریخ واینده صدق میکند اسبان درشکه برایانکه خط مستقیم کند خصوص درکوهستان جلوی چشم انها یک برگه سیاه بود که فقط جلو را نگاه میکند-من درتهران دیده بودم ومیفرمودانسانها همین طور هستند درست است به ظاهر درازادی حرکت میکنند ولی افکارانها ثابت است به سختی تغیر میکنند مگردانشگاه سعی وافر بکند که انها ازادی خواه به معنای واقعی باشند انچه واقعا حق است قبول کنند انسان ان طور که درک میکند عمل میکند- بای براندازی اولین مطلب داشتن یک مانیفست یعنی قانون اساسی که تا امروز بهترین باشد – حال اگر سرمایه داری چنین ثروتی سرمای داری درست وحسابی درایران شاید تا زمان ظهور پیش نیاید و –وجود ندارد مگرانکه غرب ان سرمایه ای که درالمان و کره جنوبی وتایوان وچین کرد انجام دهد که هرگز چنین نخواهد کرد چون میداند انقلاب میشود واگر کمونیستی باشد باز چنین سرمایهای درایران که حکومت کارگری واقعی شکل دهد انهم وجودندارد- اماسوسیالیسم که دراین بحدوفور وجود دارد ایران بخاطر مذهب وعاقبت بخیری وضعیت تحمل میکند لنگ لنگان بجلو میرود البته درطول زمان بهتر خواهد شد تا دوساله مانده بظهور وضع کمی مشکل میشود امام صادق علیه السلام فرمودند باید تحمل کنید اقلا درغرب قانون اساسی ایران وجهان را مطالعه کنید ویک مانیفست بدرد-بخور برای ایران درست کنید نسل جدیداقایان درامریکا دیگرهرگز جزسنت امریکائی   چیزی را قبولندارن-- بسیارخوب درباره معامله قرن هشتک درست کردند مناندکی مطالعه کردم متوجه حضرات روحانی وسیاست مداران شرکت کردند هچ از سلبی ها ودانشگاهیان خبری نیست باز گشت و رجعت به سابق کردند- شخصا مطزلب جناب حضرت ایت الله ریسی بهترین دیدم واستادمعزز دکتر ظریف کهمدتی محافظه محتاط بود وانقلابی محتاط بودند وحال انقلابی شدن جای تبریک دارد گرچه سیاست مدران بقول حضرت امام راحل صلواته الله علیه والسلام اخلاق خاص وریل خاص دارند از امام راحل علیه السلام پرسیدند که چرا شما برای حج یارانه میدهید- فرمودند میخواهم برای امام زمان علیه السلام سرباز درست کنم وحال برای امام زمام علیه السلام درسطح جهانی باید سرباز درست کرد یک شرط اش انقلابی بودن است- امید است دست اند کاران واهل فن وفرهنگ وارد این کار زار شوند ودرضمن برای انکه تسبیح ایرانی فروش رود یکی از بهتریان های انها را به خانه سلبریتی بروید ویک مصاحبه کنید وپخش کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- تسلیت بر بانوی سترکی که گرچه کمراش را خم کردند- ولی ایمانش چون کوه احد پابرجا ماند ودل خوش به لطف الهی بود- هرچه درتوان داشتند هرتیری که درکمان داشتند رها کردند که نمیشود درظرف چندساعت انسان به جوش صدرد صد برسد یک برنامه ریزی ازپیش ساخته اجرا شد زمانی من با دوتاازدوستان به یک دهکده دراطراف سد دورود زن رفتیم که اسم رسمی ان سد داریوش بود- ساعت یازدهم و-نیم رسیدیم-یکی از دوستان که باان خانواده نزدیک بود فرمودند اینجا کره وپنیر وسرشیر نان و خیاروگوچه فرنگی نابی دارد ومن همین را میخوروم باعسل ومام گفتیم همان را میخوریم ایشان سفره اورد وانهارا از یخچال بیرون اورد وپهن کرد-خانم امد –ایشان گفت که صحبانه نخورید نیم ساعت دیگر شوهر من میایدسرمرغ را میبرد غذا نیم ساعت دیگر امده است- ایشان فرمودند ما برای غذا اوردیم ناراحت شد سفره جمع کرد ودستم گفت که شما خودتان قبلا سرمرغ میبریدد- ایشان فرمودند من سر گوسفند راهم میبریدیم ودختر پنساله من میخواهد کهدرسرمرغ بریدن بهمن کمک کند ومنهم به او یادمیدادم- ولی یکدفعه من حس کردم که شیرمن کم شده است خوب جاشیر وتفاله چغندر شیرغیره خوردم ولی خوب نشد نزد دکتر رفتم فرمودند عصبی است من هرچه فکر کردم چیزی به عقل ام نرسید یک دفعهاز خانمی این سئوال کردم فرمودندسرمرغ میبری گفتم بله- ایشان فرمودند دیگرنبر- ومن دیگرنبریدم وتاحدی بهتر شد ودیگرهم نمیگذارم دخترم یادبگیرد—امام صادق علیه نزد یک دکترهندی رفت کهمیگفتندبسیارخوب معالجه میکند ان دکتر درحال مطالعه کتب پزشکی هندی بود امام صادق علیه السلام ازایشان پرسید که شمابرچه اساسی طبابت میکنید ایشان گفت بر اساسی این کتاب امام فرمودند من هم طبابت میکینم ایشا پرسیدنزدچه کسی برچه اساس طبابت میکند ایشان فرمودندنزدهیچکس وعلم من علم الهی است تری باخشکی وخشکی را باتری که مزتج چهار حالت دارد هرکدام سلطه پید کند مشکل میسازد وبا متضادان به تعادل میرسد خانواده هم همین است اگرمرد خسته وخشک است ماد باد دروضع ارامش وتر باشد واگرتری زیاد شد پدرخانواده بخشکی تعادل ایجادکند- درامریکا یک جوانی به منزل می اید- پدر ومادر وخوداش را میکشد- مادرایشان مدیرهمان مدرسه بوده است که پسرش درانجا درس میخوانده است ایشا ه معلم گفته بودهاست مداوم از ایشان درس بپرسیدوسخت گیری کنید وروزی ان پس از معلم میپرسید چرا همه اش به من گیر دادی- خانم معلم میفرماید کهمادرشما میخواهد شما ریس جمهور شوی پسربهخانه میاید که دردرس به من کمککن اندو میگیوندما خسته هستیم توبیادروی پا خود بایستی؟؟ پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلام باان عظمت اگرخداوندمنان کمک نمی کردهرگز این مسولیت راقبول نمیکرد درجائی فرمودند فلان ایه کمرمن راشکست کهفرموده است که مقاومت کن ومداوم خداوندمنان دلجوئی وتشویق وفرستادن فرشتگان انجام داد حضرت زهرا سلام الله علیها که ربات نیست لینهمه فشار را تحمل کند خداوند برای تشویق وکمک حضرت جبرائیل علیه السلامفرستادکه اینده رابرای ایشان ترسیم کند زحمات شما سرانجام پیروز ی خواهد داشت واز دشمنان شما انتقام سختی گرفته خواهد شد پس نقش خانمه یک نقش مکمل است میبایست درتعادل وشادی و تروخشکردن خانواده نقش اساسی بازی کنند-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99