سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظیریات شخصی است- به بهانه فیلم خروج- من متاسفانه فیلم را ندیدم وی هشتک های انراخواندم- حضرت حاتمی کیا- رحمت الله علیه به حق یک سرباز راستین هنرمند سینمائی اسلامی است- بهترین هنر سینمایی- در رابطه انسانها است- وجذاب ترینش هم هماان است اما کاری بس سخت است- زمانی هالیوود- فیلم ها باشکوه میساخت- اروپا نمیتوانست چینی کند زیرا هزینه اش را درنمی اورد- اروپا فیلم بیناللمل نمیسازد وحاضرنیست که بسازد تحت تاثیر فرهنگ خوداش است- درنتچه فیلم استثنائی میشودولی امریکا فیلم بیناللملی است- وفرانسه به سمت ارتباط انسانها روی اورد- دریک فیلم درقطار در جائی درطول جاده یک اتفاق می افتد کارشناسان فرانسوی بسیار این صحنه تمجید کردند زیرا از هر فرانسوی بپرسید که زیباترین جای فرانسه کجا است همان جارانشان میدهد درحااکیه برای امریکائی زیادهم دل چسب نیست- از هرپیشه فرانسوی که اخیر جایز برد ودیگر برای فیلم دعوت نمیکنند- بیان شد بهترین حالتی یک فراتنوسی گیچ ومنگ است رضمن رانندگی نشان میدهد ما دراین نوع مسائل کارنکردیم وهمیشه تک فرد درهمه کارها همین طور هستیم چقدر ادبیات ما درساختن اسطور بسبک ایرانی کار کرده است ویااصلاعرفان ما چهمیزان ایرانی است وچه میزان عربی است وچگونه این- تلفیق بوجودامده است- تاثیرات غرب وشرق معاصر چقدربوده است-واین نوع ژانر که از بستر پس از انقلاب شکل میگیذد کاری بس سخت است از طرفی اعتراض به حکومت از طرفی هم قوانین اسلامی وعقلانی وسیاسی مدنظرباشد از بس که درحول حوش این امر کار کردیم- دیگرایرانیان واکسینه شدندوسرددرگم شدند واز بدشناسی این فیلم جریان ابان است که این فیلم را به عقب میبرد اگر ان جریان نبود این فیلم تاحدی گل میکرد-   درضرب المثل تمام ضرب المثل های دنیا بهزبان انگلیسی ترجمه شده است یک فرد امریکا درروی ضرب المثل کار میکرده است- ده تا ضرب المثل چنینی پیدا کرده است که اورادرحدبیهوشی برده است من که زیادمتوجه نشدم وحال میگوید ما چگونه بایداینرا امریکائی کنیم جناب مرحوم رستمی فیلم تحت تاثیر- فرهنگ سینمائی غرب است وخوب انها زیادکار کردند وکارانها بصورت اطلاق جلوتر ما هستند مابیادضربالمثل قرانی وادبیات نهچ البلاغه ومانندانرا جا بیدانزیم- فرنگ غرب بقول ظریفی به حلق نمیرسد درچشم وگوش واول ذهن باقی میماند ولی تاحدی مسحور کننده است- حق این بود که با ریس جمهور ویا منشی رسیس جمهور بحثی میشد وهمین موضوع تا حدی فیلم را عقیم کرد اتفاقا معصومین علیه السلاممداوم گفتندعلت هرکاراز ما بپرسید بخصوص حضرت علی علیه السلام وامام صادق علیه سلام الله عجیب دراینترنت خواندم شخصی سنی خدمتامام صادق علیه السلام مسئله که دران درمانده بود واز ابوحنیفه هم سئوال کرد پرسید امام صادق علیه السلام جواب دیگرداد وانمرد جریان گفت امام دلیل حرف اش را گفت وگفت دلیل منرانزد ابوحنیفه ببر وجواب ایشان رابیار ان مردنزد ابوحنیفه رفت ابوحنیفه سخت عصبانی شد که توحق به نزدامامصادق علیه السلام رفتن نداشتی وحق سئوال نداشتی ومیبایست ازم اجازه میگرفتی وجواب امام صادق علیه السلام کهمنرامداوم عصبی میکند کشتن ایشان است وبرو وایشان رابکش انمردگفت مندگیرنزد نه تومیایم ونه نزد امام صادق علیه السلام میروم – یک ژانر جدید ساله زحمت میخواهد تا بپختگی خوداش برسد وانهم ژانر ایرانی اسلامی جدید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است یک خوارجی جنگوجوی را نزد علی علیه السلام اوردند او روبه حضرت علی علیه السلام کرد .گفت علی صلواته الله علیه واله والسلم گف یاعلی تقوا داشته باش- علی علیه السلام با روح باز انرا پذیرفت درحالیکه معاویه العنت الله علیه به مردم گفت هرکس به من بگوید تقوا داشته باش گردن اش رامیزنم جنگ حضرت علی علیه السلام- برای مومنین رحمت وبرای کفار ایستاده شده از ذات حسد ونفرت وکینه باطل انتقام الهی است چون عظمت حضرت قاسم سلیمانی رحمت الله علیه راه اش پر رهرو باد-معاویه علیه العنت الله- به کفار وبخصوص کفار اهل الکتاب قلمرو ی حضرت علی علیه السلام بهاندازه جیزیه گرفتن جزیه میداد که به سپاه حضرت ملحق نشوند-درسه جا بلکه بیشتر درحالیکه رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بقدری گریه بی تاب کرد که عرب میگوید اهجشه یعنی خودرا شست که به شما علی جان ظلم میشود وستم میشود وظعیان میشو احقادالقائمه کینه ای راست شده- حضرت علی علیه درهمه جا فرمودند دین من سالم است فرمودند دین ات درسلامت است پس ان جنگ ها وظلم ها نا بحق بوده است وبشریت ازکمالات الهی محروم کردن که بلاترین گناه است ودر قران بنام سدالسبیل الله یعنی راه الهی را سد کردند بستند وجنگ ما همین برای شکستن این سد السبیل الله است- هر زوزه ای که میخواهندسربکشند- این خمس عطا یعنی هدیه گرانقیمت الهی است توسط مومنین به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم واهلبت مکرم اش داده میشود وباید یاد گرفت ماهم برای کسانیکه برای ما زحمت میکشند چنین کنیم زکات برای همه است انهم هدیه گرانقیمت الهی است- حال شخصی به خانه حضرت علی علیه السلام وگفت یاعلی جان مابقیه اسباب خانه کجا است فرمودند درخانه دیگری ان مرد بیرون امد وپرسید خانه دیگر علی علیه السلام کجا است گفتند غیرازاین خانه –خانهای ندارد ان مرد جریان گفت خندیدن گفتندمقصود اخرت است حال بهخانه حکمرامن مراجعه کنید مال  هارون الرشید سوونیم فرسخ است- هدف همان داشتن دین سلامت است که خیلی معنادارد یعنی درتمام صفات واعمال ونیات انسان درسلامت باشد پس مخالفین درسلامت نبودند حب وبغض وکینه بقدری بود- که زمانی فردی شیعه ازخدمت امام معصوم علیه السلام بیرون می امد ومیگفتند ازامام چه شنیدی واو جریان را میگفت- انها تکذیب میکردند ومیگفتند بحق رافضی هستی امروز همین است حضرت عظمت شاهد وشهید چناب اقای قاسم سلیمانی رحمت اله علیه رافضی است ئدیگران برحق هستند کارتاریخ بکجا رسیده است ولی بایدبدانند که سرانجام ابر ازروی خورشید بکنار میرود ودل سیاه اقایان اشکار میشود انشالله تاریخ نشان میدهد شهید درطول زمانمعرفت اش واثر اش بیشتر شناخته میشود


ارسال شده در توسط علی

 

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظر یات شخصی است- جناب اقای شریعتمداری – مبارز سترگ و فهیم- مقاله ای دارند- بنام – رفراندوم_ از حوزه خرد بیرون است—حکومت جهان سوم- یا باید مردم را خفه کنند ویا رفراندوم مداوم قبول کنند چون متخصصینندارند که تحقیقات گسترده علمی داشته باشند که بتوانند راه حل ها را اثبات کنند امروزه کاربه این سادگی نیست بعنوان مثال روز پرودا روسی از جریان کشورهای غربی مداوم تحقیقات های گسترده علمی را درج میکرد وبه درستی میگفت امریکا دویست میلیون نیست سه میلیلردونیم جمعیت دارد- ولی بعدا مشخص شد بیشتر طرح روسی با تفکرات یکنفر وانهم بیشترسیاسی طرح ریزی شده است وهشتاد درصذ طرح شکست خورده است ورها شده است وباتبلیغات سر پا ایستاده است- لذا مجبور میشوندمانند برگزیت نظر متخصصین کنار بگذارند یک سری طرحای ساده ومردم پسند روی کاربیاید- درحالیکه قانون علمی مدیریتد ان است هرطح علمی تااخربرود وسپس ارزیابی شودوطرح بعدی حداقل مثلا سیصد نمره بیشتر داشته باشد- زمانی که مداوم به طرح های اجناب مبارزسترک روحانی عزیز رحمت الله علیه حمله میکنیم- وهیچگونه دفاع جانانه نمیشود وسیرعلمی را تخطئه میکنیم برای هر طرح دیگیر هم چنین میشود مانند امروز عراق ولبنان- ولی دراسرائیل چنین نیست- درامریکا یک مدرسه ساعت سازی یک طرح چهار ساله برای طرح قاب ساعت باپول دولت سیزده هزار طرح نمره اورده ساخت وانرا به فروش گذاشت هیچکدام خریداری نشد ولی کاخانجات ساعت ساز ی امریکا وسوئیس تحقیقات انهارا خریدند وسویس برنده شد ولی هرچه گفتند چه کردی نگفت ولی ایشان فرمودند شما پنج درصدما کار نکردید – باز یک باستان شناس امریکائی دریک جزیره روی یک ایوانی که به دیواری متصل بود کار میکرد روی این دیوار مدتها باستان شناسن کار کردهبودند ونه کتبیه ها وحروفر وعلامتهارا نتواستند بخوانند رها کردند وفردی سیزده سال کار کرد یک دفعه متوجه شد کنار دیوار سکوی کهیک علامت بود چمن روبرو ان- هم بهترسبز شده وهم کمی گود رفته است ایشان تحلیل کرد که زیراش هوا خورده وفرو رفتناش به خاطر حفره زیر است وفرمود لطف خداوندمنان بود که من زحمات م بهدرنرود انجا کند یک راهرو پیدا کرد کهیک زیر زمین زیر این ایوان است ومحل قربانمی کردن وصدای ناله قربانی به بیون رود درهمهاجا روح باقی بماند- خوب مسئله اول شناخت نمیایندگان است در سرساردنیا فرد بایدسه سال روی مسائل مملکت کار کرده باشد وبه نتایج دقیقی رسیده باشد ودوستان ایشان در تحقیقات ایشان از همه جهات موردتائید قراردهند یک دلیل پیشرفت ژاپون این استارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظر یات شخصی است- جناب اقای شریعتمداری – مبارز سترگ و فهیم- مقاله ای دارند- بنام – رفراندوم_ از حوزه خرد بیرون است—حکومت جهان سوم- یا باید مردم را خفه کنند ویا رفراندوم مداوم قبول کنند چون متخصصینندارند که تحقیقات گسترده علمی داشته باشند که بتوانند راه حل ها را اثبات کنند امروزه کاربه این سادگی نیست بعنوان مثال روز پرودا روسی از جریان کشورهای غربی مداوم تحقیقات های گسترده علمی را درج میکرد وبه درستی میگفت امریکا دویست میلیون نیست سه میلیلردونیم جمعیت دارد- ولی بعدا مشخص شد بیشتر طرح روسی با تفکرات یکنفر وانهم بیشترسیاسی طرح ریزی شده است وهشتاد درصذ طرح شکست خورده است ورها شده است وباتبلیغات سر پا ایستاده است- لذا مجبور میشوندمانند برگزیت نظر متخصصین کنار بگذارند یک سری طرحای ساده ومردم پسند روی کاربیاید- درحالیکه قانون علمی مدیریتد ان است هرطح علمی تااخربرود وسپس ارزیابی شودوطرح بعدی حداقل مثلا سیصد نمره بیشتر داشته باشد- زمانی که مداوم به طرح های اجناب مبارزسترک روحانی عزیز رحمت الله علیه حمله میکنیم- وهیچگونه دفاع جانانه نمیشود وسیرعلمی را تخطئه میکنیم برای هر طرح دیگیر هم چنین میشود مانند امروز عراق ولبنان- ولی دراسرائیل چنین نیست- درامریکا یک مدرسه ساعت سازی یک طرح چهار ساله برای طرح قاب ساعت باپول دولت سیزده هزار طرح نمره اورده ساخت وانرا به فروش گذاشت هیچکدام خریداری نشد ولی کاخانجات ساعت ساز ی امریکا وسوئیس تحقیقات انهارا خریدند وسویس برنده شد ولی هرچه گفتند چه کردی نگفت ولی ایشان فرمودند شما پنج درصدما کار نکردید – باز یک باستان شناس امریکائی دریک جزیره روی یک ایوانی که به دیواری متصل بود کار میکرد روی این دیوار مدتها باستان شناسن کار کردهبودند ونه کتبیه ها وحروفر وعلامتهارا نتواستند بخوانند رها کردند وفردی سیزده سال کار کرد یک دفعه متوجه شد کنار دیوار سکوی کهیک علامت بود چمن روبرو ان- هم بهترسبز شده وهم کمی گود رفته است ایشان تحلیل کرد که زیراش هوا خورده وفرو رفتناش به خاطر حفره زیر است وفرمود لطف خداوندمنان بود که من زحمات م بهدرنرود انجا کند یک راهرو پیدا کرد کهیک زیر زمین زیر این ایوان است ومحل قربانمی کردن وصدای ناله قربانی به بیون رود درهمهاجا روح باقی بماند- خوب مسئله اول شناخت نمیایندگان است در سرساردنیا فرد بایدسه سال روی مسائل مملکت کار کرده باشد وبه نتایج دقیقی رسیده باشد ودوستان ایشان در تحقیقات ایشان از همه جهات موردتائید قراردهند یک دلیل پیشرفت ژاپون این است


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- وهابیت- عدم تعقل خودشان بخوبی اثبات کردند- من جمله احمقی بقول احمقها علامه الو سی—اقایان از اصحاب بصورت اجماع دفاع میکنند این اجماع باعث شدن است که اکثر علمای سنی به بیشاز چهل حدیث قبول نکنند این اصحاب اقایان است ودین اقایان است همه یادرچهل حدیث  حدیث راقبول دارند ودرمابقیه ساکت هستند که مجبور شدن مکتب رای را بپذیرنند که هیچ دلیل بردرست بودند جز عقل ناقص انها نیست پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند هر حدیثی جمهور مسلمانان درصدر اسلام پذیرفتند بپذریید- ودرطول تاریخ هر اصل عقلانی که جمهور مسلمانان بپذیرنند بپذرید- جمهور مسلمان دربرای فاطمه الزهرا سلام الله علیها حدیث رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم پذیرفتند – که رضایت فاطمه الزهرا صلواته الله علیها رضایت الهی است وغضب ایشان غضب الهی است ولی جناب اقای عمر این را قبول نداشت اگر مانند پولیس نبی ان حقه باز یهودی که بظاهر مسیحی شده بودتفکر عقلانی کنیم ما چندین خدا داریم- حضرت جبرائیل علیه السلام وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والله والسلم وحضرت فاطمه صلواته الله علیها- وانها برای تثلیت کتاب های بیشماری نوشتند واثبات کردند- درجنگ جمل بخصوص وجنگ های دیگر که اصحاب باعلی علیه السلام درگیرشدند برادران اهل سنت ساکت هستند ومتوسل میشوند که انها اصحاب هستند- زمانی که حضرت علی علیه السلام پس از خاتمه چنگ جمل عفو عمومی داد همه اعتراض کردند به نظر حقیرگرچه دلیل انر این گفتند که دیگراین افراد برای جنگ اماده نمیشوند وفریب خوردند برا عدمکشتن خانم عایشه بوده است چون دوتا از متولیان جنگ   طلحه وزبیر کشته شدهبود وحت حضرت برای سیاست- برا انها نماز خواندن همه میگفتند خانم عایشه باید کشته شود این همان فاحشه به معنای گناه است وگناه اشکار وشفاف است وحضرت فرمودند زن کاملی نبوده است ودرضمن حضرت رسول صلواته الله علیه واله والسلم به من چنین دستوری دادند که مجازات اش درقیامت خداوندمنان تعین میکند زمانی اصحاب علی علیه السلام عایشه گرفتند وبنزد علی علیه السلام اوردندفهمید سخت خشمگین است وحکم قتل صادرمیشود مانند جوجه میلرزید که بعد خوداش گفت که سخت ترین حالت ان زمان داشتم اقایان برادران اهل سنت این کهحدیثی که جمهور مسامانان درصدر اسلام قبول کردند به ان بهائی ندادند ودین سلیقگی شد هرکس چیزی را پسندید وبیشتر مسائل بتدریج که مسلمانان به ان مبتلا شدند مجبور شدن ا ز رای یعنی درک عقلی استفاده کنند وبه شیعه طعنه بزنند ظریفی گفته بود انگلیسی ها گفته اند مذهب سازی کاری اسان است اقای وهاب اهل رای است ایشان کمترین حدیث راقبول کرده است درحمله به عراق چه به کربلا وچه به نجف جمهور مسلمان را کشت چه ستی وچه شیعه همین اقای الوسی زمانی که شیعه بود وانگلیسی ها بغدادمحاصره کرده بودند به نزد عبدالعزیر رفت موسس وهابیت وکمک خواست وایشان طفره رفت وحاضر نشد که کمک کند چون تابع انگلستانبود وهرکس بداد مسلمان نرسد مسلمان نیست ولی توجیه کردند

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است—رژِیم پهلوی- ان زمان دوگزینه بیشتر نداشت برای حل مسائل ایران- یا شرق ویا غزب ایران- درعمل نشان داده شده که برای مرحوم دکترمصدق هم این چنین بود مقابله با انگلستان کاری اسان نبود- حال انزمان بهترین گذینه غرب بود چون به روسها نمیشد به انها اعتماد کرد—لذا باید چپاول انها را تاحدی قبول کرد- زمانی که یهودیان مداوم از جالوت ضربه میخوردند وزمین ازدست میدادند وباج میگرفت ولی چون ثروتمندان کمتر ضربه میخوردندو اهل عیش ونوش بودند وباهم درستیز بودند واهل جنگ نبودند لذا کاری از پیش نمی بردند ه نزد پیامر زمان رفتند .ایشان دلیل اش رابیان کردند- قول داندند لشگری امده انانشد وریاست ان پیامبر معزز رحمت الله علیه حضرت طالوت چوپانی چوپان زاده را انتخاب کرد واین امر نشان میدهد که- انتخاب رهبر چدر سخت است- بازی دراوردند خواستندقبول نکنند قران بارها میفرماید که یهودنمیخواستند بدستورعمل کنند ولی مجبور شدن چون خودشان خواسته بودند- جالب انکه یهودیان یک فیلم ساختند از حضرت داوود وحضرت سلیمان علیهما سلام الله حضرت ادوود قابل احترام ودست داشتنی است وبرعکس حضرت سلیمان کهمه مهتقد هستندبدرد نمیخورد وباجن کارهای خودرا پیش میبرد وحتی حضرت سلیمان علیه السلام مدتی ضد خدا است وبی خدا- وبسیاری از مردم ایشان شایسته نوبت نمیدانند- وچالوت سیاه پوست است وتمام ارتش ان سیاه پوستان هستند درفلسطین تعدادی زیادی گویا سیاه پوست بوده است باکمال بیشرمی – انرابیان میکنند- وتاریخ تحریف کردندکه حضرت داوود علیه السلام به جای سنگ که سه سنگ بصدا درامد که ماراباخودببر زیرا ایرودینمایک بودندمانندهواپیما بادکمتر اصطکاک میکند وتوان عجیب دست وبازوی حضرت داوود که دراینجا نشان داده نمیشود سنگاها زره ضخمیم را میشکنند ومغز جالوت را متلاشی میکنند ومابقه که جلوتربودند یازره نداشتندویا زره ضخیمی نداشتند پا بفرار گذاشتند دراین فیلم با تیری وکمان به چشم جالوت زدند وعد های زیادبعلت انکه از رودخانه موسیقی سرگرم کننده می ایمد وابی چون مزه راشراب داشت وقبل پیامبر رحمت الله علیه گفته بودکه ننویشید مگر یک جرعه بسیاری زمین گیر شدند وحاضر نشدند دست بردارند تا مردند- رژیم پهلوی میبایست تاحتی امیتاز بدهد- ولی خودش اش اسلامی رفتار کند نهانکه بگوید ومن وسیله شدم برای دیگران من هم بایدبردارم- وحدی هم نداشته باشد که حال ثروت دارد از همه طریق چه حلال وچهحرام مثلاموادمخدره وغیره بکاربی اندازم وچپاول کنم وغرب راه چاره ای هم نداشت وبعدخواست دکتر امینی را جای گزین کند بعنوان نخست وزیر ارتش ودیگران قبول نکردند وشاه هم قولهائی  داد که شاه واشرف خانم بعد زیراش زدند وهم چیز برای مردم مشخص شد- انزمان دردبیرستان عشایری که نام اش دبیرستان دکتر بهشتی بود منافقین وکومنیست جولان میدادند واز المان شرقی دکترهای ایرانی امدهبودند که کمونیست ها را هدایت کنندح- یکی از بچه های کمونیست به م گفت شما تغیرعقیده بدهید مردم ایران بسیارباهوش ودرک عالی دارند عجیب دارند به ما کمکمیکنندوکارتمام است وغرب هم این رافهمیده است- من گفتم صلاح شما نیست که خداوندمنان راتحریک کنید اینقوم صالحه وقوم لوط اگر کاری به موحدین نداشتند- خداوندمنان هم کاری-به انهانداشت- ازبس که گفتندعذاب بیاور بسیاری مشکوک شدند وسرانجام خداوندعذاب اورد قوم صالحه حضرت صالحه علیه السلام فرمودندای قوم توبه کنید وخداوندمنان این شتر دوباره زنده میکند انهاخندیدند وگفتندوترسیده است دروغی میگوید وبرو عذاب بیار- عذاب امد از گروه منافقین سه تابازگشتند ولی بدستور سپاه درگروه بودند از عراق براینها دستور می امیدند که فلان شب بالی بام ها نورافکن بگذارید وچراغها را روشن کنید که هواپییما میاید والبته چراغ ها خاموش بود وسپاه مقداری چراغ قوه بسیارکوچک به انها داده بود ومن رفتک توی خیابان مدرسه را میرفتند وچراغ قوه را به اسمان میدانداختند- یکی از این سه نفر برای انکه بروستا برود یک جعبه شیرنی بزرگ میخرد ویک پیراهن برای خواهر چهارساله به ترمینال میرود متوجه میشود پولاش برای بلیط کم است-بفکر می افتد که شیرینی را بفروشد یک اقائی میاید وپولی در دست ومیگوید این پولرا بگیر ایشان میگوید کن گدا نیستم پول تهیه میشود- ان مرد باخشم میگوید که جا میخورد وپول را میگیرد- درست بهاندازه پول ماشین بوده است- یکی دیگر به روستا میرود در روستا طوفان بوده است وبارندگی شدید همین که پای ایشان بروستا میرسد همه چیز تمام میشود- نفر سوم به روستا میرود انزمان خان گاهی کاهی به چادر ها وبه روستا ها میرفته است- تقزیبا ای خوش واب وهوائی داشته است وچمن زاری داشته است- وبالای تپه چادر زده وایشان را می طلبد- به ایشان میگوید من تحقیق کردم شما فردی درس خوان وباخلاق هستید ومن میخواهم شمارا دامادمن باشید- ایشان میگوید من زیاددرس خوان نیستم معدل متوسط ای دارم وخلاق من را از کجا فهمدید- درضمن دختر شما که معلم است لباس چین میپوشد وبی حجاب است وموی خودار طلاوی کرده است کثل دختران شهر اب عشوه ناز صحبت میکند وزنگ تفریح یک رادیو دارد کهبرای بچه های اوازه خانم ها میگذارد که بعد پدراش دستور میدهد-که لباس سنتی بپوشد درهمین اثنا چوب وعمود چادردرمیرود وایشان بر میگیرد وزمانی که میخواسته سوار ماشین شود –خان می اید سیصدتومان به ایشان میدهد- مقداری گردو کره وپنیر وغیره ومیگوید ما ه ای پنچاهتومان بریا شمامیفرستم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است نیم نگاهی به کانال شاهنشاهی – اینمطلب را درست گفتان فیلسوف سترک یهودی چند هزاز سال قبل فرمودند که که ما همه نوع حکومت راها تجربه کردیم ومیبا یست یک حکومت تیوکراتیک بر اساس دستورات حضرت موسی علیه السلام برپا کنیم که امروزه این نوع حکومت را بنام تیو کراسی یعنی همان مردم سالاری مذهبی بیانند- وجالب اس عمق درک شما این است که اسلام در زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم عمق درک ایشان به اندازه تکنولوژِی ان زمان- وفلسفه ان زمان بوده است وحال تغیر کرده است ولذا این دین تنها برای عبادت الهی شما از پیامبر اکرم صلواته الله علیه بیشتر وبهتر درک میکنید اولا شماحقندارید تا علوم حدیثی را نخوانده باشید حدیث انتخاب کنید این حدیث که حضرت علی علیه السلام فرمود من قدرت دارم دست به شت گردن این کنیز بزنم وابستن شود یاجعلی است ویا منطقی است زیرا حضرت جبرائیل علیه السلام حضرت مریم سلام الله علیها ابستن کرد قدرت حضرت جبرائیل علیه السلام درمقابل قدر علی علیه السلام مانندچندقطره درمقابل اقیانوس است شمارانرا درک نمیکنید- عق شما بقدری کودکانه است-که قرانی-که در غار حرا امده است به اندازه غار حرا حقیر است ودر ازمایشگاه عظیم می امد   سابق  سینما هرکار که دلش میخواست میکرد وخانم اشرف دست اورا از پشت بسته بود- اینها مانند یزد علیه العنت چالش را یک طرفه کرده بودند وبر دستورات خود قفل زده بودند ومردم داری وازادی که دربوق کدرند در میدان ژاله نشان دادند- شما وحدت انترناسیونالیست اسلامی ر نفیه کردید وانرات یکنوع دیکتاتوری بیان کردید - توتالیزیم نیست بلکه برتر است اولیگارشی است یعنی حکومت مافیائی امریکای که توتالیزیم چند نفری است به اولیگارشی کف فقط یکنفر از یک خاندان یا یک خاندان انرا هدایت میکند مانند یزید- کهبلکه ناسونالیست نژادی تیبدیل کنید وبخوبی میدایند امت واحده اسلاامی که جهانی شود درنقش مثبت چه عظمتی ایجاد میکند کهبرخلاف خواست مافیای غرب است- ازدرو غاهای شاخدار میگذرم تاریخ مشخص خواهد که ایرانیان در زمان شاه غوطه ور درثروت بودند ودرعلم بودند وتمدن بودند درحقوق بشربودند درازادی بیان بودندوغیرهو شما چند بار سمبل ملت را بر امت ترجیح دادید اما پرچم دقیقا انگلیسی برای خود چنین نکردند که نمومه این پرچم راد اشتند که سمبل سمبل نوسنگی است که تصور میرفت ایرانیان از نژاد شیر هستند وافتاب پرست هستند وجنگچوی هستند اما پرچمی-که نوزده بار-نام الله دارد به شکم شمانیش میزند- تاریخ قضاوت خواهدکرد که حکومت اسلامی مستمعره استعمار است یا حکومت پهلوی اما رابطه باچین دراین زمان وخواستید یک نقطه ضعف بگیرید بقدری نادان هستید که نمی دانید که پزشگان وپرستاران   بیمارستان تخصصی کورنا هنوز یک نفر مریض نشده است وهمین کانل شما زیذرنویس کرد که مشکوکین در جزیره قرنطینه کردند درحالکیه انها بیشاز دوفته گذشته بود که به استرلیا مده بودندوگفتند حال انهاخوب است امروزه فرمودندتصور میرود کهانها مریض هستن دحال یا ازترس مردم ویا بدستور اقای ترامپ این باز ی را درست کردند- وانکه گفتد که حکومت ایران طرفدار دمکرات ها امریکا است وبا انها روابط حسنه دارداوج خباثت شما است-  ایا حال نفت ایران استعمار گران چپاول میکنند ویا درزمان شاه- این سئوال راچرا از خود نمیکنید که انگلستان شاه را به انگلستان راه نداد- گرچه من دراخر مطالب شما رسیدم هیمن قدر کافی است-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99