سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- هیت موسسان گذار به هیت گذار مرحله یک که شما درفکر تشکیل هیت گذار مرحله دو- باشد وبدانید یک سیر چهارفصل دارید- غذا ولباس وتجهیزات لازما وانچه برای تقویت لازم است تهیه کنید- با دعای یا رضا شاه مدد- وشعار ما بیداریم شماخواب باشید- هیت موسسان گذر- برای شما قانون اساسی که به اندازه کهکشان بلکه بیشتر به اندازه فاصله جابلقا تا جابلستا بود تبدیل به یک اقیانوس کردیم وبه دتبدیل به دریا کردیم این مجموعه یکصدهزار ویکصد بطن دریک لیوان ریختیم- نوش جان شما- این نسل جدید – نسل هفت جوش هفت خان گذشته- که- مدال کتک خورده پاساگارد با افتخار برسینه دارد- کمیته درکمتیه درکمتیه است لشگر درلشگردرلشگر است انها زندان برو نیستند بلکه ز زندان برافکن هستند- مداوم هشدار میدهد وزلزله برپا میکنند- شهر ها درمشت انان هستند جلسات انها کمتر از صدهزار نسیتند کتب امام راحل صلواته الله علیه والسلم تحریم میکنند- ما هیت درجلسات سربدران ها حضور داشتیم- انا بالقوه مصدقها بلکه بالتر- جبهات ملی بکه بالتر- ونمیشود هزاران نام را اورد- جهان را میگیرنددرظرف سی وهفت روز دنیا را رام خودمیکنند- ومدال عظمت وشکوه را از اقای ترامپمیگرنند- فرشتگان درتعب خواهندبود وبخش دشت کربلای بهشت درشگفتی بهشتی که در زمین ساختند درغبطه هستنددهان ها کوچکترازان است که اشتیاق انان را بیان کند ودرفش کاویانی بلندکنندکه یک میلیون فردی که تجاوز بناموس ملت ومردم کرده است مجازات کنند انروزگار نزدیک است

 

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- هیت موسسان گذار به هیت گذار مرحله یک که شما درفکر تشکیل هیت گذار مرحله دو- باشد وبدانید یک سیر چهارفصل دارید- غذا ولباس وتجهیزات لازما وانچه برای تقویت لازم است تهیه کنید- با دعای یا رضا شاه مدد- وشعار ما بیداریم شماخواب باشید- هیت موسسان گذر- برای شما قانون اساسی که به اندازه کهکشان بلکه بیشتر به اندازه فاصله جابلقا تا جابلستا بود تبدیل به یک اقیانوس کردیم وبه دتبدیل به دریا کردیم این مجموعه یکصدهزار ویکصد بطن دریک لیوان ریختیم- نوش جان شما- این نسل جدید – نسل هفت جوش هفت خان گذشته- که- مدال کتک خورده پاساگارد با افتخار برسینه دارد- کمیته درکمتیه درکمتیه است لشگر درلشگردرلشگر است انها زندان برو نیستند بلکه ز زندان برافکن هستند- مداوم هشدار میدهد وزلزله برپا میکنند- شهر ها درمشت انان هستند جلسات انها کمتر از صدهزار نسیتند کتب امام راحل صلواته الله علیه والسلم تحریم میکنند- ما هیت درجلسات سربدران ها حضور داشتیم- انا بالقوه مصدقها بلکه بالتر- جبهات ملی بکه بالتر- ونمیشود هزاران نام را اورد- جهان را میگیرنددرظرف سی وهفت روز دنیا را رام خودمیکنند- ومدال عظمت وشکوه را از اقای ترامپمیگرنند- فرشتگان درتعب خواهندبود وبخش دشت کربلای بهشت درشگفتی بهشتی که در زمین ساختند درغبطه هستنددهان ها کوچکترازان است که اشتیاق انان را بیان کند ودرفش کاویانی بلندکنندکه یک میلیون فردی که تجاوز بناموس ملت ومردم کرده است مجازات کنند انروزگار نزدیک است

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب شخصیتی فرمودند   قران برای اعراب وبریا چهارده سال گذشته امده است وباید مثلا تصحیح ودرست شود- واشکالاتی ایشان به قران گرفته است؟ پس ایشان به معجزه قران اشکال میگیرد- که درباره ان بحث خواهم کرد- تا قیام قیامت قران کاربرد دارد- ایشان فرموده است حجاب نه چزو اصول است ونه جز فروع است- خدمت ایشان بیان کنم که حجاب جزو فروعات است- ولی بعلت انکه مسائل زیادندارد وارد فقه نشده است باتعریف و میزان کمی اطلاعات مسئله روشن میشود فقه بیشتر مسائل عبادی واجب ویامسائل حرم مطرح کرده است اواوع واقسام پیدا میکند وکمی مشکل است وباشرایط ها ی مختلف روبه میشود وگرنه الی مشا الله مسلب موجود است مثل ناخن گرفتن ونوع لباس نوع منزل ونوع دوست یابی ومسائیل زناشوئی وخانوادگی که گاهی به اسم متفرقه بیان میشده است واخیرا باتقلید از غرب که براین انموضوعات تخصص درست کردند درحال دسته بندی موضوعی شده است- وبعضی فقها منجمله حضرات نراقی علیهما سلام الله انها هم درفقه مطرح کردند حتی اخلاق باکفار وغیره-مطرح کرده اند-امروزه بحث تهاجم فرهنگی وشبی خون فرهنگی درسیاست اسلام تئسط رهبر معزز مطرح شده است بحث فضامجازی به همین نحو مطرح است حضرت امام راحل صلواته الله علیه واله والسلم – در تعریف ایشان از مساله فرهنگ بیان فرمودند—بی شک بالترین ووالاترین عنصری که موجودیت هرجامعه دخالت اساسی دارد- فرهنگ ان جامعه است اساسا فرهنگ هر جامعه-هویت وموجودیت ان جامعه را تشکیل میدهد- وبا انراف فرهنگ- هرچند جامعه ازبعد اقتصادی- سیاسی – صنعتی ونظامی را تشکیل مدهد- وبا انراف فرهنگ- هرچند جامعه ازبعد اقتصادی – سیاسی وصنعتی ونظامی قوی باشد ولی پوچ –پوک ومیان تهی است- پس هرکس انرا تشویق ترغیب وتبلیغات-کند مفسد فی الارض است-امروزه ما میبایست حقوق بشر اسلامی مطرح کنیم وحقوق بشر سازمان ملل متحد بامقایسه باحوق بشر اسلامی تجریه وتحلیل کنیم وضعف انرا مشخص کنیم- شما فرمودید درمورد ازدواج موقت وحجاب ایه نسخ دارد   وبعضی جاها که ایه نسخ ندارد بایداز بیرون به انگاه کرد- تعبیری عجیب اوردی که از دزد نباید پرسید که ایا دزدی بد است زیزا میگوید دزدی خوب است وفرمودید که نسخ ها نسخ ذاتی بوده است؟؟ اگر نسخ -نسخ ذاتی باشد- معنا ان این است خداوند منان اول فرموده است که دو بعلاوه دو میشوئ پنچ لعدمتوجه شده است که اشتباه بوده است ونسخ ذاتی کرده است فرموده است دو بعلاوه دو میشود چهار چنین نیست حکم اولیه میبایست یک شوک سخت وارد کند تا افراد ادم شوند وچون سخت بود عده ای عمل نکردند وهمه گفتند سخت است وخداوند منان انرا اسن کرد که به طریقی دیگری که ارام ترباشد افراد را ادم کند که امروزه درتعیم وتربیت روشهای موثر نرم تری بکار میگیرند درهمین غرب اپر روشهای اسانتر جواب نداد سخت تر میکند- یک مصلحت دیگری جانشین شده است- اینکه فرمودید لباس خانم ها وازدواج موقت مخصوص اعارب است وانهم اعراب چهارده قرن قبل که ذکر وفکرشن مسائل جنسی بوده است اتفاق جاهلیت ازاین لحاظ بهتر تمدن غرب است شاید شما کمتر با فضای مجازی ارتباط دارید هروز درفرانسه یک زن کشته میشود هر چهارساعت به یک زن درامریکا تجاوز میشود وغیره یک کمپین ی گ=گردهمائی بنام (منهم هم= به انگلیسی- می تو) راه افتاده است که یک خانم به ایشان باسن بال تجاوز شده است راه انداخته است که به زنانی که هرنوع بی ادبی شده استشرکت کند وطومار بنویسند وکتاب چاپ کنند ونمایندگان مجلس رازیر فشار قراردهند که جرائیم بیشتری بوجود اورند ازهمه مهمتر دنیا غرب رابخوبی بشناسد- یک اقا وخانم فرانسوی یک مصحابه از ایشان گرفتند که مخالف حجاب هستند جناب اق فرموده است- ما باحجاب مخالف هستیم- زیرا تمدن ما بهترین تمدن است وبه برابری زن ومرد معتقد است هرنوعلباس مرد میخواهدبپوشد زن هم میتواند بپوشد- قران مجید یک نکته جالب دارد وان نیست درمسائلی که ضرر دارد- ممثلا شراب میفرماید که مقداری سود دارد مثلا ده درصد سود دارد ولی نود درصد ضرر دارد- برابری زن ومرد مطلبی است که سود دارد ونود درصد ضرر دارد چر اجازه نمیدهید یکخان برهنه درخیابان حرکت کند ودر دانشگاه تدریس کند جواب میدهد که عرف قبول ندارد حضرت ایت الله الظمی علامه الدهرمرحوم جناب محمد حسین طباطبائی رحمت الله علیه فرمودند هرجا عرف اشکال میگیرد که ضرر دارد پس عقل به اینتجه رسیده است پس ضرر کلا حرام است حال بشر بفهمد ویاخداوندمنان بیان کند فرق نمیکند ولی ممکن است علت حرام الهی امروزه درک نشود ان جناب فرموده است ما مخالف حجاب هستیم دلیل نمیشود حجاب بصورت کلی ممنوع باشد-هرکس کهمیال است میتواند حجاب داشته باشد اینکه دولت میگوید که سرانجام فراسته خوداش را میبازد ومسلمان میشود حرف مفتی است وتهمت بهمردم فرانسه است که یکی از ملتهای بسیاراگاه وباسواد است- ما مسلمانان وبخصوص هربرنامه ای به انهادادیم بادل وجان عمل کردند ولی گفتند قران معجزه است وحضرت محمد صلوات الله علیه واه والسلم پیامبر است وروی ان پافشار ی میکنند پس مسائلی وجود دارد شما میبایست روی ایند دوموضوع تحقیق کنید وحقایق برای فرانسه واعراب مشخص کنید


ارسال شده در توسط علی

 

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به بهانه جلسه پیش کسوتها در بیت امام جمعه محترم شیراز – چند بار حضرت جنای اقای فسحت رحمت الله منرادعوت کردند ولی فراغت البال نداشتم – عجب جلسات پر باری از دست داه بودن واین دفعه خواب ماندم یک ساعت دیر رسیدم وشخصیتی اطلاعات زیادی از سفارات خانه امریکادرایران وسفارت ایران در پاریس داشت از دست دادم که بخصوص درباره شخصیتهای تاریک انزمان مانند قطب زاده وبنی صدر وغیره این دغدغه که قطب زاده مذهب اش چی بوده راازدست دادم—زمانیکه قطب زاده ریس تلویزیون شد- تلویزیون – ایشان درجائی روی یک نرده دست اش را گذاشته – برای چند خانم واقاکه خانم ها حجاب نداشتند صحبت میکند- پدرم من گفت اینفذد لبیرالیزم بهارمغانمیاورد واینامر بسیارخوب ومبارک است—همین نظر اساتید دانشگاهی برای جناب اقای بنی صدر داشتند که میزانی ایشان شهوت کلام داشت ومیخواست از صدر تاذیل شاگردان را تعلیم دهد- وبرای پدرمن مطرح بود با روحانیت ایشان چگونه برخوردی خواهد داشت- زمانی نزد یک علمابودم جریان انقلاب متاسفانه پدیده ای است بسیار نادر وبسیار پیچیده وغیر قابل پیشگوئی انسان مانند دوران کودکی است- جبهه همین طور است فرمودند همانطور حضرت علی علیه السلام میفرماید زندگی مانند درست کردن اش است که اشپز مداوم باید موادرا تکان دهد که اولا ته نگیرد ودرضمن همه مواد یکسان پخته شودولعاب بدهد اینکارا خداوندمنان مداوم میکند وا بهحال کسی ته بگیرد- سوخته وبی مصرف میشود- تعبیری از روزگار امام راحل چنین اشپزی میکند—ان جوانان وافرادپرشور سابق وپر دغدغه وپر سئوال ودارای نگرانی ها وشاهدپیروز ی ها حال ساکت وارام ونوبت نسل جدیداست که وارد معرکه روزگار شوند- یکی نگران است ودیگری دلداری میداد وان شخص خودنگران میشد شخص دیگیردلداری میداد—خیلی عجیب است درست مانندکسی یک ویروس اورا مریض کرده است کاری نمیتوادبکند جز صبر کردن وپساز مدتی خوب میشود—سرداری ید الهی رحمت الله علیه که چهارده سال باحضرت سپبهد قاسم سلیمانی بوده است فرمودند دراوائل جنگ عراق با مشوک های زمین= کرم ابریشم- وهوائی ودریائی خارک میزند وخوب ایشان جوان بوده است – هیچ اطلاعاتی درباره نبرد دریائی نداشته است در گردهمائی با حضرت سپبهد شهیدوشاهد حضرت قاسم سلیمانی رحمت الله ایشان میبیند ومقداری صحب میکند وبعد ایشان را میطلبد که در شناور ایشان فعالیت کند وایشان میفرماید کهمن انمردی که شما میخواهید من نیستم- دوتیکه کلام ایشان داشته است میفرماید فدات شم من برای گرفتن شما زانوزدم وما سوار شناور شدیم همه تشئیش داشتند که جز ایشان وفرمودندمداوم ذکر بکنید وقران بخوانید- وکم کم بعضی افراد دیگر سرپست نمی امدند وطبق قانون باید اخراج میشدند ولی هیچگاه ایشان کسی را خراج نکرد وبانفوذ کلام الرحمانی 95 درصدر برگردانند- وسوسه کار شیطان است وکاری بسیاراسان است البته روحیه شناسی قوی میخوهاهد ولی نفوذ الرحمانی ارتباط الرحمانی میخواهدمفت نمیدهد وهر انسان ارتقا پیدا کند سخت تر میشود ومداوم در جنگ میفرکیدند فدات ودست بوس هستم- وزمانیکه درجه گرفت خوب حق ایشان بود که ببالد فرمودند این درجه مال همه است وهمت شما اصل کاربود وبیش از جنگی بودن فرهنگی بودن بود- وفرمودنداین جنگ تنها به خاطراسلام نیست بخاطر ولای وولایت فقیه است- این ولایت فقیه است که دشمنان مارا بازانو دراورده است وهمین مطلب امام جمعه محترم رحمت اله علیه بیان کردند-ادامه داردارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-جناب اقای اردوغان این نبرد شما درسوریه-اثبات میکند اتلاف دوستان غربی شما جنگ را راه انداختند- وتمام وعده های شما به این ملت فلک زده دروغ از اب درامد- اینان امده دروغ شنیدن بودند- ولی تاا بد چنین نخواهدبود شما درست مانند فرانسه- درجنگ جهانی دوم هستید وسوریه وروسیه ایران- درموضع المان- وبه هواپیما های اراهبردی وموشکهای بالستیک هوائی زمینی زمانی کهشهر ادلب باخاک یکسان شد شمامجبوربع پذیرش افرادسوریه اواره هستید که بهچی وجه قال باز گشت نیستند ونخواهندبود- وپشتیبانی نیرو های شما راه دراز بایدطی کند که شکاربسیار اسانی برای مخالفین شماهستند وروحیات مردم شاما کم کم روبه زوال ودرنتیجه به مخالفین شماخواهدپیوست کشتار مسلمین از هم ضربع مهلکی به دین میزند واب به اسیاب دشمنان ضد اسلام خواهد ریخت-  وتاریخ اسلام ورق خواهد خورد پیروزی های اولیه جز فریب نتجه ای ندارد عقلانه فکرکنید ومهربانه عمل کنید تابهاهداف مشروع خود برسید انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-جناب اقای اردوغان این نبرد شما درسوریه-اثبات میکند اتلاف دوستان غربی شما جنگ را راه انداختند- وتمام وعده های شما به این ملت فلک زده دروغ از اب درامد- اینان امده دروغ شنیدن بودند- ولی تاا بد چنین نخواهدبود شما درست مانند فرانسه- درجنگ جهانی دوم هستید وسوریه وروسیه ایران- درموضع المان- وبه هواپیما های اراهبردی وموشکهای بالستیک هوائی زمینی زمانی کهشهر ادلب باخاک یکسان شد شمامجبوربع پذیرش افرادسوریه اواره هستید که بهچی وجه قال باز گشت نیستند ونخواهندبود- وپشتیبانی نیرو های شما راه دراز بایدطی کند که شکاربسیار اسانی برای مخالفین شماهستند وروحیات مردم شاما کم کم روبه زوال ودرنتیجه به مخالفین شماخواهدپیوست کشتار مسلمین از هم ضربع مهلکی به دین میزند واب به اسیاب دشمنان ضد اسلام خواهد ریخت-  وتاریخ اسلام ورق خواهد خورد پیروزی های اولیه جز فریب نتجه ای ندارد عقلانه فکرکنید ومهربانه عمل کنید تابهاهداف مشروع خود برسید انشاالله

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بحران هند- کملا مشخص است اقای مودی تقلید کورکورانه از اقای ترامپ میکند—تحقیقات قبلا یک فردانگلیسی بایک فرد هندی درباره بحرانهای اجتماعی درهند انجام گرفته است- که جناب مهاتا گاندی رهبر ومنجی هند از استعمارانگلستان با نافرمتنی مدنی وعدم خریداز کالاهای انگلیسی موفق به ازادی هند شد وبعداز ازادی این نافرمانی مدنی = نارامی مدنی- بصورت قانون مطرح شد که حق تظاهرات صلح امیز واعتصاب- مانندان برسمیت شناخته شود ودر قانون اساسی هند وارد شد ولی خانم ایندرا گاندی – خیلی زودفهمید این خصوصیات زیادبه نفع حکومت نیست که اولین مسئله ان متعلق به کشمیر بود- وخواست این قوانین رالغو کند وحزب فقط حزب کنگره باشد ولی شرایط جهانی که به سمت ازادی احزاب وحقوق بشر وغیره میرفت مانع ازان شد گرچه بظاهر هند همانطور که اقایمودی درتیت خود درانیستاگرام نوشته است که پیشرفت تکنلوژی وایجاد رفاه نسبی   سرلوحه ایشان است ولی متذکر شدن قوانین دین هندو رافارد قانون اساسی خواهد کرد- ایشان میفرماید از بنگالدش افراد وارد بنگال هند میشود بخصوص میانمارها- وچون بخشیاز قابلئل انها دربنگال هند هستندبه انها-جا ومکان مدهند واز خدمات هند استفاده میکند وبه دهلی میروند ودرانجا به مهاجرین چون قیمت کمتری میدهند- بهانهاکار میدهند واینها مداوم درتظهررات واعتصبات هستند ومقالاتمینویسند مثلا دراسام باکمونیست چینی همکاری میکنند- امار نشان میدهد-که خدمات اجتماعی روبه رشد بوده است- کالاهای خارجی روبه رشد است و صادرات هند روبه افول است وبیکاری هم روبه رشداست وهفت نفر توسط مهاجرین کشته شدندودر ضمن از پاکستان که بعنوان توریست میایند بلافاصله به کشمیر میروند وسرکار میروند وانهاراتشویق مبترزه میکنند واز افغانستان تعدادزیادی امدند درهندوستان ازادی اقامت وجود اشت وهرکس کار گیر میاورد میتوانست باشد به اصطلاح ثبت نام لازم نبود وچون دولت اینهارا نمی شناخت- تاسال 2015 ازادبود وسپس اعلام شد که ثبت نام کنند ولی اجباری نبود وبسیارشاید فکرمیکردندوبایدمالیات بدهند- حالاایشان میگوید چند دین باعث ایجادمشکلات میکند که اسممیبرداز جمله مسلمانان وهدف اصلی مسلمانان است .نژادبنگال وپاکستان وتاحدی افغانستان که میبایست اخراج شوند- امادلیل اصلی ان است درست مانند ااقی ترامپ وباتقسیم مردم درامریکا بقدرت رسید و طرفرداران ایشان متعصب شدند کهدرهرحال ازایشان حمایت کنند وچون درهند اکثریت هندو هستند وگاهی این هندو ها برخلاف هم هستند ایشان میخواهد فقط به دین انها رسمیت بدهد وانهارامتحد کند که همیشه برنده باشد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99