سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بخشی از سخنان نماینده دائمی سوری  سازمان ملل متحدجناب اقای دکتر بشار الجعفری-در روز جمعه-که دولت  سوریه – مراقبت وتوجه درباره زندگانی هم میهنی خود را درا است- وهم چنان-با  سنجش کاملاقدام به حمایت ازانهامینماید-درحالیکه سازمان های تروریستی همچنان از افراد بعنوان سپر انسانی -در غوطه دمشق- سو استفاده میکنند-در اثنای جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد- که درباره وضعیت سوریه تشکیل شده بود- من به سمت اعضای شورای امنیت تماس گرفتم-در روز دوازدهم ماه مارچ- وبیانگراقدامات که توسط دولت سوریه اتخاذ کرده بودکه باعث  تسکین الام وکم کردن رنج های –مردم سوریه در سرزمین سوریه-شود چوندرنتجه اعمال نظامی توسط-گروه های  تروریست ها بوجود امده بود-من تکرار کردم وتاکید کردم درانجاکه دولت سوریه مراقبت لازم رادرباره سلامتافراد میهن خودراانجام میدهد- وبه سعی خود ادامه میدهدکه درتمام ابعاددرحدی باشدکه اطمینان درباره امنیت وراحتی را محقق شده باشد-اقای الجعفری گفت-که دولت سریه سه کریدور با امنیتدرغوطه باز کرده است—حمرویا-جسرین-و الوافدین-)به خاطرکمک کردن بیرون امدن مردمان که درتحت کنترول گروه های تروریست ها بعوان سپر انسانی گرفتار شده بودند-بعلاوه یبشاز 40000از مردمان شرق غوطه در روز پنچشنبه خارج شدن- که به انهاکمک هایارتش عربی سوریه-وکمک های هلال احمر سوریه عربی –که انها- مردمان رابا امنیت به مراکز مجهز خانه ای مختلف انتقال دادند- ایشان اضافه کرد-کاروان کمک های که سازمان ملل متحد داده است وهلال احمر سوریه فراهم اورده است وکمیته بین اللملی  صلیب سرخ داده است در حدود 340تن غذا ولوازم پزشکی –واردشرق غوطه شده است-مضافا-دولت سوریه درا ینده تقسیم این کاروان هارا که باسرعت وبه اسانی به مراکز برسند فراهم خواهد کرد-امادرجهت عکس درمقابل این اقداماتی که انجام گرفته شده است-که دولت سوریه از مردمان خود حمایت میکند-گروه های مسلح تروریستی  با پشتیبانی از کشور هائی که بخوبی شناخته شده ان همچنان از مردن بعنوان سپر انسانی – وجلوگیری از انها برای خروج از کریدورهامحوطه این کریدورهارا بارگبار اسلحه ها وبمبها هدف قراردادند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

  • بسم الله ارحمن الرحیم-نظریات شخصی است بگرفته از سایت خبرگذاری رسمی سوریه-سانا-مسکوکشورهای غربی بیانیه رسمی درباره ازادی پالمیرا -  سوریه- درسازمان ملل متحد وتو-و-متوقف کردن-مسکو-سانا-سنخگوی زن وزات خارجه روسیه-خانم ماریا-زاخارووا –در روز چهارشنبه -30 مارچ2016-گفت-روسیه درحال غم انگیز ومایوس کننده قراردارد-بخاطر افکار عمومی سیاسی غربکه باوتو کردنبیانیه خوش اموگوئی به بشریتدرباره ازادی پالمیرااز دست داعش –که نسخه اصلی ان بوسیه طرف روسی به مجمع امنیت داده شده است- اقای اوباما درباره این سئوال که خبرنگاران کردندکه برنامه شمادرباره داعش چه خواهد بود میفرمیاد حتی یک اصل راهنمائی بی ارزش ماهنوز نداریم؟؟مسلم است کهندارید خودتان انهار ایجاد کردید وحال نمیدانیدباید چه بکنیم-قران سرانجام کفار راهمین سرگردانی درتاریکی میداندکه نمیدانند از کدام راه بروند-این نشانه است شما کافر هستید وظالم هستید-درباره پالمیرا سکوت اختیار کردن- امری به این مهمی ولی دبارهحجاب هنوز دولت ایران-جواب قانع کننده نداده است وجزو حقوق بشرهم است!!-خانم زاخارو وا-به خبرنگاران روز چهارشتبه گفت-":مازیاد تعجب نکردیم- ونا امید نشدیم-بخاطرهمقطاران غربی از موضعی که بازی سازی ( پازل بازی)- جور کردن که بدین وسیله اهداف خودرادرجهت برقراری صلح در سوریه ترتیب دهند:"ما تصور میکنیم-که تاخیر عکس العمل پایتخت ها غربی درباره ازادی پالمیرا شانس وتصادفی بوده است- به نظر حقیر این چنین نیست بسیارهم حساب شده است-چون بعدا انها باموشکهای بسیار مدرن ودورزن دریک عرض عریض وحساب شده درحدود دوهزارنفر حمله ور شدن- ارتش سوریه بعلت ارزش  مکانی  ونداشتن سنگر روبنائی  دفاع میکرد وموشکها یمدرن دور زن نداشت کملا درفیلم نشان مدهند انها میخندند وجایگاهی درستی را انتخاب کردن که توپخانه ارتش سوریه نقشی کار ساز نداردن  وپالمیرا را گرفتندولی رحمله بعد که باموتور ریزه بودن  وموشاهایدوبرد متحرک وپهباد وهواپیما که امریکاهم مجبورشد شرکت کند انها فراری شدند تلفات دادند ومهمات زیاد جا گذاشتند وسپس باهم درگیر شدند- قران مجید درسوره البقره میفرماید گاهی انهاازراه شما استفاده میکنند-چون راه بهتری ندارند ولی بعدا دوباره به راه کفر باز میگردند-برای مریکامردم مردن مهم نیست چه برسد به بناهای تاریخ-!!؟؟- اما امروزبخوبی روشن شد که ان عمل قسمتی از راه حل های سیسماتیک برای رسیدن به هدف بوده است-بله حال ا درست شد-جریان نشان داد-که دولت های غربی نه علاقه ای به ازاد کردن سوریه از دست تروریست ها هستند-نه کمک به قوانین صلح طلبی اثبات شده- ونه برایارزش های فرهنگی تره خورد نمیکننددرتمام موارد سعی انهامنافع ژئو پلتیکیدرپشت تصمیات انها است انهاهمه چیزرا دور میزنند به مقاله گرانسنگ حضرت مهندس مجاهد کبیر جناب اقای لطف اله میثمی-رحمت الله علیه درمقاله با عنوان": تجربه بشری درقرن بیست یکم -:" مجله گرانسنگ چشم انداز ایران شماره 96-مراجعه کنید-خانم زاخراووایک یاداشت نوشتند-  که طرف روسی  طرحی به مجمع اجرائی سازمان  مرا قبتهای  دقیق یونسکو( واچ داگ) بنام خطاب وگرد همائی  برای پالمیرابوده استکه این مجمع بناهای تاریخی که متعق به تمدن جهانی است حفظ شود انشاالله راحل  اش این است نماینده عربستان ریس یونسکو شود از قدیم گفتند  دزد راچوپان کن-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات- شخصی است-سیاست اقای ترامپ- دیگران سیاست کلاسیک امریکانیست-که دوستان خودرا حمایت کند وبرخلاف دشمنان خود باشد-دوست ودشمن تعریف اش تغیر کرده –است-موضوع اول اقای ترامپ بهبودی اقتصادی است-دوم به تعادل رسیدن با دشمنان قدر است- سوم هم طرح های مردم پسندی رابوجوداورد مانند مواد مخدر- تمام تغیرات برهمین اساس است گرچه شعاراول بودن قدرت نظامی را سر میدهد ولی بخوبی میداند این طورنیست- زمانی که اسرائیل بوجود امد اولا مردم یهود مخصوصا جهان سومی تمام سرمایه خودرا به اسرائیل بردن ودرچارد وکانکس زندگانی میکردند مردم احمق فلسطین انهارادرخانه خود جای مدادند وخود درچادر درحیاط زندگی میکردند ومیگفتند ما به این اب و هوا عادت داریم- شماندارید- اگر نصف انان کشته میشدندمقاومت میکردند-بی بی سی چند سال قبل در روز به اصطلاح استقلال اسرائیل به یک خانم یهودی انگلسی مصاحبه کرد وایشان فرمود من عاشق این سرزمین هستم وبه خاطران هم حاضرهستم کشته شوم- ولی این گلخانه بزرگی بود بادست خالی شروع کردم وباکمک دولت ومردم به این حد رساندم-که گل ها ی  خودارا به اروپا صادر میکنم ولی اگرموشک خوردمن دیگرقادرنیستم انرادوباره احیا کنم؟؟ این قدرت اقتصادی اسرائیل نشان میدهد دیگرمردم فعلی توی کانکس وچادر نمیتوانند زندگانی کنند وغربیان نصف پول خودر درکشورمبدا سرمایه گذاری کردن ودرانجاخانه خریدن زمای خانم پرستار به کانادا میرود که قبلا هرکسی به اسرائیل میرفت-قهرمان و وطن پرست بود وحال میگویندمگردیوانه ای شدهای که رفتی ایشان میگویدفقط برای مردم رفتم—خانمی شوهراش درجنگ بالبنان کشته بود ایشان میگوید مانمیتواینم اقتصادخانواده را تامین کنیم- هیمن بی بی سی فیلمی که فانسویان تهیه کردن از مردمی که موادمصرف میکنند- همگی هقتهای یک روز به مرز تصور میکنم سویس  یااتالیا میروند وبرای یک هفته مواد میخرند درباز گشت پلس فرانسه از خانی سئوال کرد شمابرای خرید مواد به خارج رفتید سه ساعت انجابودید وبرگشتیدمیگوید بلمه من چون شام بایدانجا میخورم مدتی طول کشید ولی برای موادر رفته بودم وفقط یک بسته خریدم پلیس چرامواد مصرف مِیکنید میگوید من از شوهرام طلاق گرفتم ویک بچه دارمبرای گذران زندگانی مجبورهستم دوشیفت کار کنم که کاری سخت است تنها هردفعه  بهاندازه ته سنجق موادمصرف میکنم که بتوانم تحمل کنم- اسرائیل ناو غرق نشدنی امریکا بود وناوگان ششم امریکا که معمترین ناوگان امریکا بود به بند مخصوصی دراسرائیل همیشه متصل بودکه بتواند شرق را مهار کند واگرخطری برای ناوگانپیش امد بلافاصله افراد واردخاک اسرائیل شوند وازهمه مهتر روسیه بودحال روسیه در سوریه پایگاه مد ام العمر ناوگان اتمی دارد درست مانند دیوار برلین تمام المانهاخواب راحت نداشتند که هرلحظه موشک کوتاه برداتمی که پشت یوار طرفین بود شلیک شودودیگرتجهیزات نظامی روس ی که بحث مفصلی است- زمانی موشک ها اسکندر روسیه به سمت مرز امد تجیهزات امریکا درمقابلاش ناچیزبود ئوکم کم اروپای شرقی متوجه شد برلین شرقی وغربی درحال شکل گرفتن است ومردم دروحشت خواهند بود واروپا هزینه سنگینیدرامر نظامی خودنمیکرد وتماما هزینه اصلی بعهده امریکا بود ودرتکنولوژی هم عقب بود وباخرید وکمک امریکا تکنولوژی خودرا جلو میبردولی خریدی چندانی از امریکا نمیکرد لذا اروپا تشخیص دادبایمتحد شود وبرپای خود بایستد-پس اقای ترامپ همکاری با رسویه درتمام ابعا د به نفش است وانگلستان به ضررا ش استکمک به اسیا جنوب شرقی کاملا بسته شده است- حتی قعطات پیشرفته مخابرات امریکائی اندونزی  هم خریدار نمی شود وحتی مشهورتیرین کچاپ دنیا مال اندونزی است که فقط سالی چهارصدعددخریداری میشودلذا کاخانجات دخوداش براساس چین کمونیست تغیر دادندتنها توریست است که هنوز کاری انجام ندادند اسرائیل تاکیتک سیاسی  اش این استیک قهرمان سیاسی میسازد ومطابق دستورمعافیای اسرائیل خوب نقش باز ی میکند که سرانجان همدرداخل وهم درحارج بدنام میشودفوری یکسری ایردهای قوی میگیردکهایشان خورد کند وسپس قهرمان بعدی روی کار میاید تننها عامل مهم سیاسی خارج وداخل اسرائیل برجام ایران است اگر امیرکا برجام راقبول نکند امریکا از منطقه رفته است وقدرت ایران درمنطقه حرف اولرا میزد ودرهرنبردی پیروز است لذا انگلستان درمنطقه سرمایه گذاری عظیمی کرده است- ولی کارشناسان انگلیسی وروسی فاتحه اش راخواندهاند واین داستات جاسوسان را ه اندخته است که بسیارمضحک است- میگویداین جاسوس ودختراش خودشان به انگلستان پناهند شده است وتا به حال صد جاسوس  روسی را کشف وانهارا وادرا کرده است به انگلستان پناهند شوند حال میگیوید یک جاسوس که تازه واردبوده است ویا کشف نشده بوده است با ایشان تماس گرفته است که راه پناهنده شدنرا به ایشان یادبدهدسازمان جاسوسی انگلستانمتوجه میشود که ممکن است خطری هم باشد وقبلا هم موردی داشته ایشان بادختراش درسوپر مارکت قرار میگذارند ومسلم است عوامل ااطلاعاتی  بایدانجا باشند ایشان صحبت کرده است ویک قهوه خوردن که به احتمال زیا داخل قهوه میبایست قندهای اورانیومی باشد که برای روسیه شهرت اورده است قبلا سیگار سیانور بود کهنتواستند نوع سیانوران را مشخص کنند ومسلم بوده است که ان جاسوس کاری خطا نکند از ایشان خبر یپدا نشده است تافردمامور پارک نزدیک ان سوپرمارکت دیده است که دونفر درحال کما هستند؟؟ ودرروی یک نیمکت خوابیدن؟؟ بعد مشخص شده است گاز سمی خوردن چگونه خودفرد جاسوس گاز نخورده است کسی در سازمان جاسوی روسیه بهدرجه بالا میرسد که روانه انگلستان میشود اطلاعاتی کهدرروزنامه های روسی درباره منطقه نوشته میشود بسیاردقیق واز منابع اطلاعاتی شگرفی برخورداراست-مناحتمال میدهم شاهزاده سعودی کهخودرا از طبقه بالای فرودگاه بعلت اخراج میخواستخود کشی کند ظن جاسوسی برده بودن ومسلم است جامعه انگلستاناز جریانات مختلفبخوبی میفهمند که دانگلستان دارد راه خطا میرود وانگلستان بهنفع امریکا از اروپا خارج شد وامریکا امروز برای ایشانهم تره خورد نمیکند چون منافعی ندارد وتمام سیاست مداران طرفداراقای ترامپ برای نزدیکی به روسیه شرق دارد سلاخی میکند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-به بهانه نگاهی به کتاب -دفتر عقل- جناب دکتر محسن کدیور-موضوع عقل همیشه مسئله انسان بوده است- ولی تعداد  اندکی توانسته بودند انرا درک کنند-دلیل ان هم این است کهدرک علمی عقل کاری اسان نیست بخش –من-یا حوزه من-یک عقل دارد که عمیق نیست  وقدرت شناخت داد که عمیق نیست که میابیست شاختانچیزی را که طلب میکند به استعداد عقل بدهد که مشاور –من- است غالبا افراد ان چه را من پسندیده است توسط استعداد  عقل میخواهد اثبات کند- یک ازمایش انجام شود فردی رابه یک خانه مجلل ببرید وخانه را درتمام موارد نشان دهید سپس یکسری اشیا کهتقربیا اگر دست به انهابزنید مانند اسباب قبلی است روی انها روکش بکشید وفرد را بیاورید میگویداین مبل جابجا شده است پارچه بردارید خواهد دیدکه چیز دیگری است-درتمام تمدنهای سابق قبرستان بسیارخارج از شهر درجائی که ابادانی بوده است ویا نزدیک به ان البته سعی میکردند قبرستان درمسیر سیل وشن حیوانات وحشی نباشدلا بروی قبر سنگ قرارمیدادند ویاگنبد که درمقابل سیل  ط.فان شن مقاومت داشته باشدشبها درقبرستان نبودند زیرا از مردگان میترسیدند-یک امریکائی دراین زمینهتحقیق کرده است که قبلا مردگان روی جسد ان فقط خاک بوده است فسفر ودیگ عناصری که از فرد خارج میشود درشب مانندهیولامیشد درشب این هیولامیدرخشد ودر روز مشخص نیست- فرد فکر میکرد که مردگان بیرون امدند واورا باخودمیبرنند ویاجن هستند نمونه زیاداست کتاب درمورد عقلاز  حضرت شیخ مفید رحمت الله علیه  مورد بحث واقع شده است- ایشان بدرستی عقل –درک معنا تعریف کرده است منئ شخصا چند سال درباره عقل تدریس داشتم امروزه غرب  انرا الهام روحی میشناسد تمام خصوصیات روحی جزو الهامات روحی هستندمثلا بصیرت درک باطنی افراد واشیا وموقعیت ها را تعریف میکند وایت دقیقا باتعریف حضرا علی علیع السلام که من خداوند دربصیرت دیدهام- درتمیز  درتشخیص درقضاوت ودرسنجش- تعریف عقل   وتوانائی  تشخیص معنای درست از غلط- ویاقضاوت درست ویا تشخیص دروغ از راست- ویاتشخیص حقایق درونی بین دوشی—ویا تشخیص وقضاوتی عقلا بپذیرند—بیان کردند طبیعت عقل ان است درتشخیص از همه علوم استفاده کند که این مطلب برای اولین باربصورت علمی جتاباقای حضرت شخ مفید فرموده است بنام علوم اسللامی  که بایدعقل علوم اسلامی رابداند دونظر  به نظر بنر میرسد که متضاد یک دیگر هستندیکی اکه نقش عقل در نظریات میداند ودیگری نقش عقل درشناخت احکام عملی میداند درغرب همین دونظر مطرح است ومانند دانشمندان اسلامی دوگروه شدهاند اماحقیقت این است که عقل اول میبایست علوم نظری را یادبگیرد وباور شود ومیبیست درجمع علوم نظری به نظری استخراج کند واستنباط کند که بتواند مسائل راحل کند ولی احکام عمیذ دامنه اش نسبت احکام نظری بسیار زیادتر است وسرانحام احکام عملی موردنیاز است خداوندمنان فرموده است عقل بهترین مخلوق من است کهمن را عبادت میکند وبهشت رابرای خودفراهم میکند این عبادت گسترش زیادی  زیادی دارد اعمال دنیائی واخرتی را دربر میگیرد  وتمام علوم مفید دنیائی واخرتی را دربردارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-به بهانه نگاهی به کتاب -دفتر عقل- جناب دکتر محسن کدیور-موضوع عقل همیشه مسئله انسان بوده است- ولی تعداد  اندکی توانسته بودند انرا درک کنند-دلیل ان هم این است کهدرک علمی عقل کاری اسان نیست بخش –من-یا حوزه من-یک عقل دارد که عمیق نیست  وقدرت شناخت داد که عمیق نیست که میابیست شاختانچیزی را که طلب میکند به استعداد عقل بدهد که مشاور –من- است غالبا افراد ان چه را من پسندیده است توسط استعداد  عقل میخواهد اثبات کند- یک ازمایش انجام شود فردی رابه یک خانه مجلل ببرید وخانه را درتمام موارد نشان دهید سپس یکسری اشیا کهتقربیا اگر دست به انهابزنید مانند اسباب قبلی است روی انها روکش بکشید وفرد را بیاورید میگویداین مبل جابجا شده است پارچه بردارید خواهد دیدکه چیز دیگری است-درتمام تمدنهای سابق قبرستان بسیارخارج از شهر درجائی که ابادانی بوده است ویا نزدیک به ان البته سعی میکردند قبرستان درمسیر سیل وشن حیوانات وحشی نباشدلا بروی قبر سنگ قرارمیدادند ویاگنبد که درمقابل سیل  ط.فان شن مقاومت داشته باشدشبها درقبرستان نبودند زیرا از مردگان میترسیدند-یک امریکائی دراین زمینهتحقیق کرده است که قبلا مردگان روی جسد ان فقط خاک بوده است فسفر ودیگ عناصری که از فرد خارج میشود درشب مانندهیولامیشد درشب این هیولامیدرخشد ودر روز مشخص نیست- فرد فکر میکرد که مردگان بیرون امدند واورا باخودمیبرنند ویاجن هستند نمونه زیاداست کتاب درمورد عقلاز  حضرت شیخ مفید رحمت الله علیه  مورد بحث واقع شده است- ایشان بدرستی عقل –درک معنا تعریف کرده است منئ شخصا چند سال درباره عقل تدریس داشتم امروزه غرب  انرا الهام روحی میشناسد تمام خصوصیات روحی جزو الهامات روحی هستندمثلا بصیرت درک باطنی افراد واشیا وموقعیت ها را تعریف میکند وایت دقیقا باتعریف حضرا علی علیع السلام که من خداوند دربصیرت دیدهام- درتمیز  درتشخیص درقضاوت ودرسنجش- تعریف عقل   وتوانائی  تشخیص معنای درست از غلط- ویاقضاوت درست ویا تشخیص دروغ از راست- ویاتشخیص حقایق درونی بین دوشی—ویا تشخیص وقضاوتی عقلا بپذیرند—بیان کردند طبیعت عقل ان است درتشخیص از همه علوم استفاده کند که این مطلب برای اولین باربصورت علمی جتاباقای حضرت شخ مفید فرموده است بنام علوم اسللامی  که بایدعقل علوم اسلامی رابداند دونظر  به نظر بنر میرسد که متضاد یک دیگر هستندیکی اکه نقش عقل در نظریات میداند ودیگری نقش عقل درشناخت احکام عملی میداند درغرب همین دونظر مطرح است ومانند دانشمندان اسلامی دوگروه شدهاند اماحقیقت این است که عقل اول میبایست علوم نظری را یادبگیرد وباور شود ومیبیست درجمع علوم نظری به نظری استخراج کند واستنباط کند که بتواند مسائل راحل کند ولی احکام عمیذ دامنه اش نسبت احکام نظری بسیار زیادتر است وسرانحام احکام عملی موردنیاز است خداوندمنان فرموده است عقل بهترین مخلوق من است کهمن را عبادت میکند وبهشت رابرای خودفراهم میکند این عبادت گسترش زیادی  زیادی دارد اعمال دنیائی واخرتی را دربر میگیرد  وتمام علوم مفید دنیائی واخرتی را دربردارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصسی است- فلسفه- شناخت دین من از شناختی که فرهنگ دینی عصر حاضر بسترانرا فر اهم اورده است- چناچنهمناز ان ان دربعدی یا مسئله ای فراتربروم- چالش منبا دین عصر حاضر شروع میشود وبه یک تعامل ختم پیدا میکند فلسفه  دردرک غیر شخصی است- یعنی با مطلق ها سروکاردارد بعنوانمثال خداوندمنان را از طریق قوانین وواصول مطلق اثبات میکند چون ذهنی است در درک افراط وتفریط نداردوچون مطق استد هیچگونه مصداقی نمیتواندبه ان خدشهای وارد کند- مثال بزنیم اگر مابخواهیمثابت کنیم که زوای یک مثلث180 درجه است مثلث خاص رادرنظربگیریم این یک مثلث شخصی است وانراثبات کنیم این شبهه بوجود می اید که این مثلث  دارای این خواص است اما اگربگویم مثلثی  با ضلع های الف وب و ث وزوایا  الفا وبتا وگامادران جالت اثبات کنیم به یک قوانین کلی میرسیم وبرای همین دلیل است تجربه شخصی زیادارزش نداردبایدتجربه عقلی کردتا به قانون کلی رسید- همیشه در شناخت شخصی شک بر انگیز است- بهمین دلیل است که ازشناخت شخصی به شناخت عقلی درعلومتحربی سیر کردهاند-مثلا علم هندسه یکسری قوانین کلی غیر شخصی دارد وبعد وارد نمونه ومصداق شخصی میشود وانر از طریق قواین کلی حل میکند-= اما اگر اثبات خداوندمنان- یایه بحث شناخت یک موجود باشددراین حالت ممکن است ضعف برهان پیدا شود تنها راه این است الگوهائی درموجود پیدا شود وحکمت ان مشخص شودتا به یک سری قواین کلی ما بتوانیم دست پیدا کنیم- یهنی از این حکمت نسبی به یک حکمت کلی برسیم-واین موضوعدوبحث باهم نباید قاطی کرد ویک زمان مابحث  خصوصیات ان موجود میکنیم که علمی است .این خصوصیات

اجازه پرش به یکسری مباحث عقلی محض امیدهد که وارد درک مطلق ها شویم- شناخت فیلسوفان مادی دراین است یامتوجه حکمتها نمیشوند ویااین پرش راغیرعلمی میدانند درحایکه عقل این قدرت دارد وچون به طریق علم حضوری است وعلم حضوری برهاین عقل رابدونکم وزیاد درک میکند وروشن است البته متمایز از برهان نسبی است انرا خیال پرداز ی میدانند درحالیکه عقل  انرا درحوزه برهان میشناسد وقابل کنگاش وچالش است- که به ان شناخت غیر شخصی علوم تجربی مشهور شده است- شناخت فلسفه هنر وفلسفه فرهنگ- سیاسی  اجتماعی ومعنوی –اخلاقی وادبی وغیره باشناخت ازطریق مطلق هادراینجا است فیلسئوف خود دارای مملاک خاص است به دانستنی ها-خود اصالت میدهد تعریفی برای یقین دارد نقاظ ضعف ونقاط قدرت وجهت تکمال وهدف تکامل را تعریف میکند از مطلق ها شخصی سازیمیکند وبرای طرح خود حاضربه مناظره وچالش میباشد-ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الحمن الرحیم-نظریا شخصی است-داستان ایران وکشوراذربایجان  ی نشان میدهد-منطق ودیدگاه فلسفی- سیاسی اختلاف ماهوی دارد- وگاهی یک وجه اشتراک قلیلی بوجود می ایدقانون بران است که ما معیارهای انهارا بر اسا معیارهای خودی نقد کنیم تاوجه اشتراک و-وجه تمایز معیارهای روشن شود وسپس سنجش برتری کنیم-بخصوصدرمسائل خاص که جنبه سیاسی برجنبه عقلانی انچیره شده است مثلا مادرکشتی  با کشتی بین المللی اختلافات خاصی داریم- فلسفه وبدنبال ان سیاست تاثیرخاص خودرا دارد-درباره استیضاح جناب اقای اخوندی  بایددرنضرداشت که ریسک خطر دروزرات خانه ایان از وزرات مثلا کشاورزی – اموزش وپرورش ودانشگاه بیشتراست ودرضمن باید امریکا بالخصوص واروپا یغربی بالعموم استیضاح شوند ولی یک سئوال مطرح است هواپیمای تهران یاسوج ارتفاع کم نیمکرد- ولی چند دقیقه بالاسر شهریاسوج پرواز برای کم کردن ارتفاع  میکرد عجیب است پس از این همهتجربه باز ما به دستگاه های الکترونیک که هنوز بسیارعلل عدم کارکردان مشخص نشده است- احتال یون های خارجی وطیفهای خارجی بسیار زیاد است-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99