سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دوباره مقاله او مجله گرانسنگ چشم انداز ایران شماره96 راازنوع بخوانم ویک سری قوانینی درعلوم انسانی اسلامی از اخراج کنم- هرعامی اگر تحقیق ویاتدریس نشودبه مرور از یادمیرود-مقاله باعنوان چشم انداز اینده ایران بود- ایشان بدرستی فرمودند- یکعلت پیروز تاریخی انقلاب ایران توان تاریخی مردم ایران بود که من کلمه سیاسی  رابه ان اضافه کردم- روحانیت درمنابرهمیشه انمطالبی گفته میشد که توان پذیرش داشت بحث سیاسی فقط به حادثه مولمه عاشورا بودبحث بیشتراخلاقی بود وهمنی موضوع درزمان پهلوی بارها مورد برخورد وچالش قرار میگرفت کهتصور میکردند رضاشاه ویامحمد رضا شاه رابایزیدهمطراز شده است- ولی کم کم توان سیاسی مردم بالا وعلت اساسی ان ازخارج بیشتراز داخل موثر واقع میشودبه هرحال انقلاب مشروطیت رابوجود اورد واسلام وتوحید وعدالت مطرح شد-پیشرفت در انقلاب مشوطیت فقط بعهده حرکت مردمی بود نه حزبی –نه دربار ونه نظامی ونه خارجی –وسرانجام به حال روحانیت مهر امضا داد-مدمانی که نمیتواستند اسم خودرا بنویسندولی حقایق راسیاسی تاحدی درک میکردند-بهترین نتجه ان شدکه مرجعیت وقم تاحدی مطرح شدند- نتجه دوم ان است که سکولار حلال مشکلات نیستنتجه امروز امریکافردی که حزب خودراقبول نداردومستقل ضداحزاب برروی کار امده است-و- درغرب یک اسثتنا است ریشه اش درشکست احزابی است که ادعای براوردن خواسته ها ی مردم دارند-چگونه میتوانند مخالفین ادعا کنند که بایددرایران چندین حزب رنگانگ سکولارباشد؟؟حضرت ایت الله حسینی قزوینی رحمت الله علیه درباره غدیرخم که جوهراصلی  وهسه اصلی اس وبوقل خاریجا اولین اصول است =پرینسیپال  است که اترتازی جهت میدهد= اپروچ-دلائلی اوردند ومن خواست بااجازه ایشانمقداری اضافه کنم سه روزنگهداشتن دران گرما وگفتندکه حاضرین بغایبین برسانند وچند نفرا زنان پیاممبر اکرم حضورداشتن از جملهحضرت فاطمه علیها السلام وخانم عایشه چرامهم استبرایانکه حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یکبار برای ان که مردم از زنان دوری نکنند طلب عام ئکردند ودفعات بعدبرای نظامی بودمسائل نظامی بود هیچگاه نفرمودندمن حکمیرا میخواهم بگویم همه جمع شوند وحکمی را در راهی گفته بودندهرگز تکرار نکردندولی اگرشیخی میگفت غدیرخم برای اینبود که پشهای اگر زد حکم اش چیستمخصوصا فلان پشه چون من عقب بودم خوب نفهمیدم-عده ای زیادی قبول میکردند-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است-امروزه درغرب دونوع شخصیت برای مدان توصیف میکنند- شخصیت –الفا وشخصیت بتا- درشخصیت الفا فضا مرد سالاری است-درحقیقت بیان میکندباخانم هااز در جوک وطنز بایدوارد شدزیاد مسائل عقلانی وپیچیده مطرح نشودتاسن هیچده سالگی کم وبیش دختران از شخصیت الفا خوشش شان میاید ولی بعداز شخصیت بتا خوششان میایددرشخصت بتا-مردن دارایاخلاق جالبی هستند وخش اخلاق هستند باهر خانمی ویامردی میتوانند تعامل خوب داشته باشند حتی بافمنیستها یکه ضدمردنیستند بااحترام رفتار  میکنند- وی خطردراینجا است که اعتقادات خودرا فدای این دوستی کنند- ابته جهان ازمایش اتخاب بهترین است درهرکاری بایدبتوانی درکنکور-ان موفق باشی –خانم هاک  انهارابخوبی نمی شناسندتصور میکنند که انها اهل حقه هستنددرحالی کهاینطورنیست ممکن است خانمیاز مردی خوشش بیاید واز مرددیگیری هم خوشش بیاید باهردو هست  وبخش از حقیقت را میگوید ولی بعداز مدتی  متوجه میشود بهاقای الف عشق دارد وبدون او نمیتواند باشدلذاازاین مرد دوم خداحافظی میکند برای گروه الفا سخت است ولی بای گروه بتا بسیاراسان است ایشان بزودی اینخانمرافرموش میکنند وبه ایشان حق میدهندبیادمردان دراقلام زیادمثلا ازعهده خانواندهبرامدند درتربیت بچه هاواردباشندغیرهدرحدی که از نظرخانم بهترعبور کنند انتخاب میشوند- درکل زندگانی اینچنین است- اما شخصامعتقد به نوع سوم گاما هستم کهترکیب خاصی از دوگروه است خداوندمنانهم از ما امتحان درایمان میگیردولو ما تک بمانیم مهم نیست-مهم ارتقاایمان است ازحداستانداردمداوم بالاتر رود


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است-امروزه درغرب دونوع شخصیت برای مدان توصیف میکنند- شخصیت –الفا وشخصیت بتا- درشخصیت الفا فضا مرد سالاری است-درحقیقت بیان میکندباخانم هااز در جوک وطنز بایدوارد شدزیاد مسائل عقلانی وپیچیده مطرح نشودتاسن هیچده سالگی کم وبیش دختران از شخصیت الفا خوشش شان میاید ولی بعداز شخصیت بتا خوششان میایددرشخصت بتا-مردن دارایاخلاق جالبی هستند وخش اخلاق هستند باهر خانمی ویامردی میتوانند تعامل خوب داشته باشند حتی بافمنیستها یکه ضدمردنیستند بااحترام رفتار  میکنند- وی خطردراینجا است که اعتقادات خودرا فدای این دوستی کنند- ابته جهان ازمایش اتخاب بهترین است درهرکاری بایدبتوانی درکنکور-ان موفق باشی –خانم هاک  انهارابخوبی نمی شناسندتصور میکنند که انها اهل حقه هستنددرحالی کهاینطورنیست ممکن است خانمیاز مردی خوشش بیاید واز مرددیگیری هم خوشش بیاید باهردو هست  وبخش از حقیقت را میگوید ولی بعداز مدتی  متوجه میشود بهاقای الف عشق دارد وبدون او نمیتواند باشدلذاازاین مرد دوم خداحافظی میکند برای گروه الفا سخت است ولی بای گروه بتا بسیاراسان است ایشان بزودی اینخانمرافرموش میکنند وبه ایشان حق میدهندبیادمردان دراقلام زیادمثلا ازعهده خانواندهبرامدند درتربیت بچه هاواردباشندغیرهدرحدی که از نظرخانم بهترعبور کنند انتخاب میشوند- درکل زندگانی اینچنین است- اما شخصامعتقد به نوع سوم گاما هستم کهترکیب خاصی از دوگروه است خداوندمنانهم از ما امتحان درایمان میگیردولو ما تک بمانیم مهم نیست-مهم ارتقاایمان است ازحداستانداردمداوم بالاتر رود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله ای ازسایت اسپاتیک انگلیسی –عنوان مقاله-چگونه رسانه های غرب بطور کامل نکات مهم بیانات اقای پوتین را ازدست دادند-حال-توجه کنید و گوش کنیدبه نکات بسیارمهم ان-اقای پوتین ریس جمهور-نکات مهمی درباره پیشرفتدر اسلحهای اتمی از نوگوش زد کردند-که ترس شعله گرفته درغرب درباره یک طرح فرضی با سو ظن مسابقه  دو تسلیحات سوت اش زده شده است واغاز یک جنگ سرد جدید است- اما انچه یک ناظر غفلت میکنددرباره  هسته اساسی بحث است- وان این است که-غرب باعث این شد که روسیه- بیش از معمول روی این مطلب وقت بگذارد- باظرفیت همه جانبه ان در میان موضوعات دیگری حد بی نهایت دارده میتواند ترس اور ویا شادی اور باشند- اقای والا دییمیر پوتین-بصورت بلورین روشن کردند که مسکو در حالت دفاعی قرار دارد- سالها این چنین بود- بعداز انکه درخواست مداوم بی ثمراز شرکای غربی که مداوم درمطبوعات شان درباره یک توربزرگ از اسلحهای استراتژیک مینوشتند- که برای پایگاه  وتغیر جهت بحران نظامی از خاور میانه به اروپای شرقی را هدف قرار دادند—کامنت وتفسیر  اقای پوتین این بود که- هیچ کس نمیخواهدواقعا به حرف ما توجه کند-!!- بنابراین حا ل توجه کنید-نکات مهم –دراین سیردونفر  سخنرانی ایشان در روزپنجشنبه اسلحه استراتژیک جدیدی پرده برداری شد- روز نامه گاردین وصدای امریکااقای پوتین متهم کردن که توطئه کرده است- امریکا که مسابقه تسلیحاتی را شروع کرده بود مادامیکه روزنامه واشنگتن پست رهبر روسیه متهم میکردکه درحال شخم زدن برا ی کاشت  تخم ::پژواک ملایم جنگ سرد است-پنتاگون  باغرور زیادی گفت- که اماده است به زودی عکسالعمل به هرچیزی که در میان راه ما سبز شود-( خیلی هالیوودی بود- جنگ ویتنام را فراموش کردن؟؟ جنگ باایران راهم فراموش کردن) کاخ سفید مسکو را متهم کردکه درحال اسلحهای سیستمی درحال توسعه ضد تعادل است( از حجاب .اذان  ومسجد تمام این ها ضدتعادل هستند؟؟)-حال به جمله طلائی ؟؟ کاخ سفید توجه کنید-! یک ظعیان مستقیم بر علیه قوانین جبری امضا شده است- پس اقا ی ترامپ کاراقای پوتین را  میکند ولی طغیانی بر قانون جبری امضا شده نیست؟؟!!حال به بازی سبک معاویه روزنامه گاردین توجه کنید-پوتین مسابقهنظامی با امریکارا تهدید کردبا بیانیه رسمی جدیدموشکی –این عنوان نشان میدهد- که سالت دو- که توقف بود معنائی ندارد روسیه دراین مسابقه جلو افتاده است مسابقه است ازکجا معلوم است که امریکادراین مسابقه عقب است؟؟ بعد درسرعنوان ریزمینویسد- ریس جمهور گفت-روسیه خط اسلحه اتمی باتوان ظرفیت (بالا)ازامریکاجلوتراست وانرا به شکست خواهد کشید-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله ای ازسایت اسپاتیک انگلیسی –عنوان مقاله-چگونه رسانه های غرب بطور کامل نکات مهم بیانات اقای پوتین را ازدست دادند-حال-توجه کنید و گوش کنیدبه نکات بسیارمهم ان-اقای پوتین ریس جمهور-نکات مهمی درباره پیشرفتدر اسلحهای اتمی از نوگوش زد کردند-که ترس شعله گرفته درغرب درباره یک طرح فرضی با سو ظن مسابقه  دو تسلیحات سوت اش زده شده است واغاز یک جنگ سرد جدید است- اما انچه یک ناظر غفلت میکنددرباره  هسته اساسی بحث است- وان این است که-غرب باعث این شد که روسیه- بیش از معمول روی این مطلب وقت بگذارد- باظرفیت همه جانبه ان در میان موضوعات دیگری حد بی نهایت دارده میتواند ترس اور ویا شادی اور باشند- اقای والا دییمیر پوتین-بصورت بلورین روشن کردند که مسکو در حالت دفاعی قرار دارد- سالها این چنین بود- بعداز انکه درخواست مداوم بی ثمراز شرکای غربی که مداوم درمطبوعات شان درباره یک توربزرگ از اسلحهای استراتژیک مینوشتند- که برای پایگاه  وتغیر جهت بحران نظامی از خاور میانه به اروپای شرقی را هدف قرار دادند—کامنت وتفسیر  اقای پوتین این بود که- هیچ کس نمیخواهدواقعا به حرف ما توجه کند-!!- بنابراین حا ل توجه کنید-نکات مهم –دراین سیردونفر  سخنرانی ایشان در روزپنجشنبه اسلحه استراتژیک جدیدی پرده برداری شد- روز نامه گاردین وصدای امریکااقای پوتین متهم کردن که توطئه کرده است- امریکا که مسابقه تسلیحاتی را شروع کرده بود مادامیکه روزنامه واشنگتن پست رهبر روسیه متهم میکردکه درحال شخم زدن برا ی کاشت  تخم ::پژواک ملایم جنگ سرد است-پنتاگون  باغرور زیادی گفت- که اماده است به زودی عکسالعمل به هرچیزی که در میان راه ما سبز شود-( خیلی هالیوودی بود- جنگ ویتنام را فراموش کردن؟؟ جنگ باایران راهم فراموش کردن) کاخ سفید مسکو را متهم کردکه درحال اسلحهای سیستمی درحال توسعه ضد تعادل است( از حجاب .اذان  ومسجد تمام این ها ضدتعادل هستند؟؟)-حال به جمله طلائی ؟؟ کاخ سفید توجه کنید-! یک ظعیان مستقیم بر علیه قوانین جبری امضا شده است- پس اقا ی ترامپ کاراقای پوتین را  میکند ولی طغیانی بر قانون جبری امضا شده نیست؟؟!!حال به بازی سبک معاویه روزنامه گاردین توجه کنید-پوتین مسابقهنظامی با امریکارا تهدید کردبا بیانیه رسمی جدیدموشکی –این عنوان نشان میدهد- که سالت دو- که توقف بود معنائی ندارد روسیه دراین مسابقه جلو افتاده است مسابقه است ازکجا معلوم است که امریکادراین مسابقه عقب است؟؟ بعد درسرعنوان ریزمینویسد- ریس جمهور گفت-روسیه خط اسلحه اتمی باتوان ظرفیت (بالا)ازامریکاجلوتراست وانرا به شکست خواهد کشید-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخشی از سخنان نماینده دائمی سوری  سازمان ملل متحدجناب اقای دکتر بشار الجعفری-در روز جمعه-که دولت  سوریه – مراقبت وتوجه درباره زندگانی هم میهنی خود را درا است- وهم چنان-با  سنجش کاملاقدام به حمایت ازانهامینماید-درحالیکه سازمان های تروریستی همچنان از افراد بعنوان سپر انسانی -در غوطه دمشق- سو استفاده میکنند-در اثنای جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد- که درباره وضعیت سوریه تشکیل شده بود- من به سمت اعضای شورای امنیت تماس گرفتم-در روز دوازدهم ماه ماربسم چ- وبیانگراقدامات که توسط دولت سوریه اتخاذ کرده بودکه باعث  تسکین الام وکم کردن رنج های –مردم سوریه در سرزمین سوریه-شود چوندرنتجه اعمال نظامی توسط-گروه های  تروریست ها بوجود امده بود-من تکرار کردم وتاکید کردم درانجاکه دولت سوریه مراقبت لازم رادرباره سلامتافراد میهن خودراانجام میدهد- وبه سعی خود ادامه میدهدکه درتمام ابعاددرحدی باشدکه اطمینان درباره امنیت وراحتی را محقق شده باشد-اقای الجعفری گفت-که دولت سریه سه کریدور با امنیتدرغوطه باز کرده است—حمرویا-جسرین-و الوافدین-)به خاطرکمک کردن بیرون امدن مردمان که درتحت کنترول گروه های تروریست ها بعوان سپر انسانی گرفتار شده بودند-بعلاوه یبشاز 40000از مردمان شرق غوطه در روز پنچشنبه خارج شدن- که به انهاکمک هایارتش عربی سوریه-وکمک های هلال احمر سوریه عربی –که انها- مردمان رابا امنیت به مراکز مجهز خانه ای مختلف انتقال دادند- ایشان اضافه کرد-کاروان کمک های که سازمان ملل متحد داده است وهلال احمر سوریه فراهم اورده است وکمیته بین اللملی  صلیب سرخ داده است در حدود 340تن غذا ولوازم پزشکی –واردشرق غوطه شده است-مضافا-دولت سوریه درا ینده تقسیم این کاروان هارا که باسرعت وبه اسانی به مراکز برسند فراهم خواهد کرد-امادرجهت عکس درمقابل این اقداماتی که انجام گرفته شده است-که دولت سوریه از مردمان خود حمایت میکند-گروه های مسلح تروریستی  با پشتیبانی از کشور هائی که بخوبی شناخته شده ان همچنان از مردن بعنوان سپر انسانی – وجلوگیری از انها برای خروج از کریدورهامحوطه این کریدورهارا بارگبار اسلحه ها وبمبها هدف قراردادند-باکمال شگفتی-ازنقطه نظروظیفه سنگینی که دولت سوریهتعد کرده است وشروع بکار نموده است- طبق  ماده2401 که میباست ناظر بر نیازهای مردمانی که از جهنم کهترو یست های در غوطه شرقی بوجود اوردنددرحال خارج شدن هستند- واژانس سازمان ملل متحد-در دمشق درحال فعالیت است که دربر گیرنده دفتر سازمان ملل متحد برا ی همکاری  برای مسائل انسانی میباشند- هیچگونه فعالیتهای مادی  یامعنوی انجام ندادند-تا برای کم کردن الام ورنج های ده ها هزار نفری از مردمانی که  از دست تروریست ها فرار کردهاند راتخفیف یا درمان کنند- درحالیکه-تقریبا یک صد هزار نفراز مردمان افرین را جا به جا کردند ومشابه انهامردمانی که از غوطه شرقی خارجش دهاند- هیچگونه کمک بیشتری ویا دست کمکی به سمت انها دراز نشد- ایشان هشدار داد-دادن فرصت به تروریست ها- منجمله نهائی که شهرت به کلاه اهنی سفید  گفته میشود-که انها سمپات و وابسته به سازمان تروریستی - جبهت النصر هستند-که انها از شورا یی امنیت بعنوان پلیس راهنمائی استفاده میکنند-وپرچم بهمریختن واشوب درست کردنرا به اهتزازدراوردن-( به قران مجید رجوع کنید) وماده قانون سازمان مللبه هرج ومرج کشاندند- خصوصاان ماده رادرباره تروریست ادم کش- که ایشان اضافه کرد"" بزرگترین افتضاح ان است که –اژانس سازمان ملل متحد که در دمشق فعالیت دارد خواهان تخلیه76 نفراز کلاه اهنی های سفید جانی از غوطه شرقی شده است-درحایکه هیچگونه دلسوزی برای مردم نیمکنند-( ولی تبلیغات زیادی میکنند؟؟)-اقای جعفری خطاب به شورای امنیتدرخواست کرد که نمایندگانی از رقه-الفوا –کفریا افرین وغوطه شرقی رادعوت کند وبه خواسته های انها که دراثرحرکات وحشیانه کهتوسط گروه ائتلاف به رهبری امریکا رخ داده است-گوش کند-وزیر ساخت های های انجا راز روی کینه وبدعملی واشوب از طریق قانون های بیان لمللی نابود کردند-نماینده سوریه-گفت-که اگرکشورهای غربی  وشورا ی امنیت که به دروغ دم از توجه وراقبت میزنند ودرسدد بهبودسوریع عمل میکنند-یک هزارم انچه روسیه عمل کرده استدر جهت قوانین بین اللمللی  واحترم به ان- قوانین سازمان ملل متحد وماده های شورای امنیتدرجهت مقابله باتروریسیمعمل میشد- تروریسم قدرت ظاهر شدن نداشت چه درسوریه ودیگرکشورهای که برای اولین بار ظاهر شد-اقای الجعفری باز تائید کردکه بیانیه وایده ونظر دولت سوریه بادیدگاه بسیارمحکم ان است که کهحل بحران سوریه بایداز راه راه حل سیاسیعبور کند وانجام بپذیرد- که بر پایه واسا گفتمان بین سوروی ها است بدون انکه که خارجی ها دخالت کنند- بودن هیچگونه پیش شرطی بایدباشد-ایشان پافشاری کردکه موفقیت جریانات  سیاسی وبهبودی شرایط و وضعیت  انسانی –قرار گرفتن دریک راه ائی که باواقعیتهای مسلم را دربر میگیردکه وابسته به فضای واوضاع بین اللمللی ومنطقه ای باشدکه بصورت جدی باتروریسم جنگجوی مقابل در سوریه مقابل کند.- وخودر از بازی سیاسی  دور سازد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخشی از سخنان نماینده دائمی سوری  سازمان ملل متحدجناب اقای دکتر بشار الجعفری-در روز جمعه-که دولت  سوریه – مراقبت وتوجه درباره زندگانی هم میهنی خود را درا است- وهم چنان-با  سنجش کاملاقدام به حمایت ازانهامینماید-درحالیکه سازمان های تروریستی همچنان از افراد بعنوان سپر انسانی -در غوطه دمشق- سو استفاده میکنند-در اثنای جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد- که درباره وضعیت سوریه تشکیل شده بود- من به سمت اعضای شورای امنیت تماس گرفتم-در روز دوازدهم ماه ماربسم چ- وبیانگراقدامات که توسط دولت سوریه اتخاذ کرده بودکه باعث  تسکین الام وکم کردن رنج های –مردم سوریه در سرزمین سوریه-شود چوندرنتجه اعمال نظامی توسط-گروه های  تروریست ها بوجود امده بود-من تکرار کردم وتاکید کردم درانجاکه دولت سوریه مراقبت لازم رادرباره سلامتافراد میهن خودراانجام میدهد- وبه سعی خود ادامه میدهدکه درتمام ابعاددرحدی باشدکه اطمینان درباره امنیت وراحتی را محقق شده باشد-اقای الجعفری گفت-که دولت سریه سه کریدور با امنیتدرغوطه باز کرده است—حمرویا-جسرین-و الوافدین-)به خاطرکمک کردن بیرون امدن مردمان که درتحت کنترول گروه های تروریست ها بعوان سپر انسانی گرفتار شده بودند-بعلاوه یبشاز 40000از مردمان شرق غوطه در روز پنچشنبه خارج شدن- که به انهاکمک هایارتش عربی سوریه-وکمک های هلال احمر سوریه عربی –که انها- مردمان رابا امنیت به مراکز مجهز خانه ای مختلف انتقال دادند- ایشان اضافه کرد-کاروان کمک های که سازمان ملل متحد داده است وهلال احمر سوریه فراهم اورده است وکمیته بین اللملی  صلیب سرخ داده است در حدود 340تن غذا ولوازم پزشکی –واردشرق غوطه شده است-مضافا-دولت سوریه درا ینده تقسیم این کاروان هارا که باسرعت وبه اسانی به مراکز برسند فراهم خواهد کرد-امادرجهت عکس درمقابل این اقداماتی که انجام گرفته شده است-که دولت سوریه از مردمان خود حمایت میکند-گروه های مسلح تروریستی  با پشتیبانی از کشور هائی که بخوبی شناخته شده ان همچنان از مردن بعنوان سپر انسانی – وجلوگیری از انها برای خروج از کریدورهامحوطه این کریدورهارا بارگبار اسلحه ها وبمبها هدف قراردادند-باکمال شگفتی-ازنقطه نظروظیفه سنگینی که دولت سوریهتعد کرده است وشروع بکار نموده است- طبق  ماده2401 که میباست ناظر بر نیازهای مردمانی که از جهنم کهترو یست های در غوطه شرقی بوجود اوردنددرحال خارج شدن هستند- واژانس سازمان ملل متحد-در دمشق درحال فعالیت است که دربر گیرنده دفتر سازمان ملل متحد برا ی همکاری  برای مسائل انسانی میباشند- هیچگونه فعالیتهای مادی  یامعنوی انجام ندادند-تا برای کم کردن الام ورنج های ده ها هزار نفری از مردمانی که  از دست تروریست ها فرار کردهاند راتخفیف یا درمان کنند- درحالیکه-تقریبا یک صد هزار نفراز مردمان افرین را جا به جا کردند ومشابه انهامردمانی که از غوطه شرقی خارجش دهاند- هیچگونه کمک بیشتری ویا دست کمکی به سمت انها دراز نشد- ایشان هشدار داد-دادن فرصت به تروریست ها- منجمله نهائی که شهرت به کلاه اهنی سفید  گفته میشود-که انها سمپات و وابسته به سازمان تروریستی - جبهت النصر هستند-که انها از شورا یی امنیت بعنوان پلیس راهنمائی استفاده میکنند-وپرچم بهمریختن واشوب درست کردنرا به اهتزازدراوردن-( به قران مجید رجوع کنید) وماده قانون سازمان مللبه هرج ومرج کشاندند- خصوصاان ماده رادرباره تروریست ادم کش- که ایشان اضافه کرد"" بزرگترین افتضاح ان است که –اژانس سازمان ملل متحد که در دمشق فعالیت دارد خواهان تخلیه76 نفراز کلاه اهنی های سفید جانی از غوطه شرقی شده است-درحایکه هیچگونه دلسوزی برای مردم نیمکنند-( ولی تبلیغات زیادی میکنند؟؟)-اقای جعفری خطاب به شورای امنیتدرخواست کرد که نمایندگانی از رقه-الفوا –کفریا افرین وغوطه شرقی رادعوت کند وبه خواسته های انها که دراثرحرکات وحشیانه کهتوسط گروه ائتلاف به رهبری امریکا رخ داده است-گوش کند-وزیر ساخت های های انجا راز روی کینه وبدعملی واشوب از طریق قانون های بیان لمللی نابود کردند-نماینده سوریه-گفت-که اگرکشورهای غربی  وشورا ی امنیت که به دروغ دم از توجه وراقبت میزنند ودرسدد بهبودسوریع عمل میکنند-یک هزارم انچه روسیه عمل کرده استدر جهت قوانین بین اللمللی  واحترم به ان- قوانین سازمان ملل متحد وماده های شورای امنیتدرجهت مقابله باتروریسیمعمل میشد- تروریسم قدرت ظاهر شدن نداشت چه درسوریه ودیگرکشورهای که برای اولین بار ظاهر شد-اقای الجعفری باز تائید کردکه بیانیه وایده ونظر دولت سوریه بادیدگاه بسیارمحکم ان است که کهحل بحران سوریه بایداز راه راه حل سیاسیعبور کند وانجام بپذیرد- که بر پایه واسا گفتمان بین سوروی ها است بدون انکه که خارجی ها دخالت کنند- بودن هیچگونه پیش شرطی بایدباشد-ایشان پافشاری کردکه موفقیت جریانات  سیاسی وبهبودی شرایط و وضعیت  انسانی –قرار گرفتن دریک راه ائی که باواقعیتهای مسلم را دربر میگیردکه وابسته به فضای واوضاع بین اللمللی ومنطقه ای باشدکه بصورت جدی باتروریسم جنگجوی مقابل در سوریه مقابل کند.- وخودر از بازی سیاسی  دور سازد-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99