سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امسال ماه رمضان که از هفده ماه می شروع میشود  دروز سیزده ساعت خواهد بود-یک دانشجو یک کفش به سمت نواز شریف نخست وزیر سابق پرتاب کرد-که در روز یکشنبه این اتفاق افتاد یک روز بعدازانکه- مرکب  به سمت وزیرامور خارجه خواجها عاصف پرتاپ شد- این حادثه بعداز انکه اقای شریف وارد مراسمی برای نعییمی که بیاناتی در سالگرد مرگ اش  خطاب کند- رهبرمذهبی ومفتی  محمد حسین نعمیی ترتیب داد شده بود-براساس خبر روزنامه -دان-(فجر)-ویئدو درضمن خبر نشان میدهدکه بخوبی محسوس است که شوکه شده است- معاون جناب  اقای شاه محمود قریشی  این واقعه را محکوم کرد وکامنتی برای این حادثه- پرتاب کفش  به اقای نواز شریف انجام گرفته بودنوشت به  هرحال رهبر حزب مسلم لیگ اقای نواز شریف سخنرانی خود را کرد-  اگرچه گزارش کوتاه شده  ان – درحد تشکر از هیت سازمان دهند- بود وان مرد بلافاصله دستگیر وتحویل پلیس شد- هیت اجرا بیان کردن که سعی میکنند هویت فرد را مشخص کنند وچگونه تواسته است کهوارد هال شود-نمره ماشین که با دبیلو 22شروع میشودکه میتوانددر درخارج ابوظبی ودر امارات رانندگی کرددریک مراسم پراز نشاط فردبرنده شده2.62 میلیون درهم  انرا بدست اورد-نمرهای خاص تا قیمت1.7 میلیون درهم ابوظبی در روز شنبه رسید- لحاظات بسیارفشرده تا قبلاز فرو ش را بوجود اورد-یک خانم مراکشی خانه دارد چهل وپنج ساله با پلیس در گیر شد وجملات دزنندهای به ایشان گفت- زمانیکه مست دریک هتل بود- ایشان اول به ششماه زندان محکوم شد سپس به اخراج محکوم شد یک شکایتدر دفتر پلیس باربثبت رسید بود .پلیس میگویدمن درساعت چهار بعداز ظهر درکشیک بودم که من را مطلع کردندکه دریک هتلی مشکلی درحال رخ دادن است- وشنیدم که خانمی پول مشروب خودرا نمیدهد- که انرا مصرف کرده است-که درهتل جریان ناخوش ایندی را بوجود اورده است ومشکل افرین شده است-زمانی که من سعیی میکردم که ایشان پول مشروب را بدهد-ایشان گفت شوهرمن وفرزند من اهل این جاهستند کسیرا قدرت نیستکه به من کاری رابکند- ایشان مداوم فریاد میکشید ومن به ایشان گفتمارامش خودرا حفظ کنید- ومن فورا فهمیدم که ایشان مداوم مزاحمت ایجاد میکند- ودیگرمواردی که قبلا انجام داده است- ولی ایشان شروع به فحاشی بهمن کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مصاحبه سایت الجزیرهتوسط اقای مهدی حسن باقای محمد محضیر (ماهاتیر نخست وزیر سابق  مالزی ) به چند نکته  اشاره میکنم- مخاف ایشا بانخست وزیرزمان خوداش  که فرمدند ایشان کشوربه سمت سگان میبرد- یعنی صیهونیست ها وعربستان وامریکا-  وفرمودندایشان اقای  نجیب رازک اختلاس کرده است که درحدود هفتصدمیلیون دلار بوده است که عربستان به ایشان داده بود که به عربستان باز گشت میکند نکته قابل لتوجه این پول نیست- ان هدفی که از ایشان طلب میشده است که بهسمتاسرائیل برود با امریکا باشد ازهم مهمتر مالزی را عقب نگهدارد- به شاه اجازه بودند دراواخر سالی سه میلیارد دلاردربانکهای خارجی برای خودپس انداز کند برای همین منظور-جناب اقی کندی فرمودند شما سالی یک میلیاردلار بردارید وان دومیلیارد دلار راخرج مردم بکنید-جواب ایشان مشخص است!!ولی اختلاس درونی ایشان پذیرفت درزمان ایشان وجود داشته است – کسی که علم الغیب ندارد ان مهمنیست زمان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ابوسفیان خمس که نه-داد ان هیچ زکات هم نداد-دزدی هم میشدشراب همخورده میشد وزناهم انجام میگرفت- اما ایشان گفته است یهود نیار به نفع خودمی چرخواند مصحبه گر فرمودند شماهمه یهود یک نحو تصور کنید عده ای از مسلمان هم داعش هستند پس انجاهم بگویممسلمانان داعشی هستند ایشان به سبک قرانی  صحبت کرده است قبلا یهودمنحرف راقران تعریف کرده است ایشان یهودمنحرف راقبلا تعریف کرده است فرمودان یهودی ایپک راقبول دارد-منظورنظر است دوم ایراد گرفته است یهود چگونه دنیا را اداره میکند- ایشان میگوید یهودکم هستند ولی افرادی رادردنیا میخرند والات دستخود میکنند که کشورها مطابق میل انان اداره شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مصاحبه سایت الجزیرهتوسط اقای مهدی حسن باقای محمد محضیر (ماهاتیر نخست وزیر سابق  مالزی ) به چند نکته  اشاره میکنم- مخاف ایشا بانخست وزیرزمان خوداش  که فرمدند ایشان کشوربه سمت سگان میبرد- یعنی صیهونیست ها وعربستان وامریکا-  وفرمودندایشان اقای  نجیب رازک اختلاس کرده است که درحدود هفتصدمیلیون دلار بوده است که عربستان به ایشان داده بود که به عربستان باز گشت میکند نکته قابل لتوجه این پول نیست- ان هدفی که از ایشان طلب میشده است که بهسمتاسرائیل برود با امریکا باشد ازهم مهمتر مالزی را عقب نگهدارد- به شاه اجازه بودند دراواخر سالی سه میلیارد دلاردربانکهای خارجی برای خودپس انداز کند برای همین منظور-جناب اقی کندی فرمودند شما سالی یک میلیاردلار بردارید وان دومیلیارد دلار راخرج مردم بکنید-جواب ایشان مشخص است!!ولی اختلاس درونی ایشان پذیرفت درزمان ایشان وجود داشته است – کسی که علم الغیب ندارد ان مهمنیست زمان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ابوسفیان خمس که نه-داد ان هیچ زکات هم نداد-دزدی هم میشدشراب همخورده میشد وزناهم انجام میگرفت- اما ایشان گفته است یهود نیار به نفع خودمی چرخواند مصحبه گر فرمودند شماهمه یهود یک نحو تصور کنید عده ای از مسلمان هم داعش هستند پس انجاهم بگویممسلمانان داعشی هستند ایشان به سبک قرانی  صحبت کرده است قبلا یهودمنحرف راقران تعریف کرده است ایشان یهودمنحرف راقبلا تعریف کرده است فرمودان یهودی ایپک راقبول دارد-منظورنظر است دوم ایراد گرفته است یهود چگونه دنیا را اداره میکند- ایشان میگوید یهودکم هستند ولی افرادی رادردنیا میخرند والات دستخود میکنند که کشورها مطابق میل انان اداره شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برگرفته از عنوان-پزشک در ردای نخست وزیر-نوشته دکتر-ماهاتیر-محمد—نخست وزیر مالزی به مدت 22 سال روزنامه اطلا عات- شنبه 19-اسفند- از انجا که ایات-محکمات  قران ( ایات محکمات ایاتی هستند که تنها یک معنا دارند ومعنای دیگری متصور نمیشود مثلا نماز صبح دورکعت است یا روزه بگیرید-) کاملا روشن  هستند- وهیچ ابهامی – درانها وجود ندارد-شایسته است که هیچ اختلافی  در درک وتفسیر انها وجود نداشته باشد- ومسلمانان به این علت دچار تشتت وچند دستگی نشوند- ولی همچنانکه توضیح دادیم- شاهد کشتار وجنگ مسلمان با یکدیگریم وبه رغم روشنی ایه ای  که از کشتار مسلمانان به دست یکدیگر نهی میکند- اشرار وگمراهان دست از قتل وجنگ علیه برادران مسلمانان  خود بر نمیدارند؟؟!! بااین ادعا که دشمنانشان"مسلمان حقیقی-": ویا:"اصولا مسلمان نیستند_


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است- اگر سی دی  شما زیادخراب نباشدولی خوب دانلود نمیکند- با محلول پاک کن عینک-که بدون الکل اسن به اصطلاح –نان الکل است ونمیخواهد که محلول خاص سی دی  شصد وپنچ هزارتومانی بخرید وخوب جواب میدهد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خانم تراز می خودرا درسطح- محمدبن سلمان قرارداده است؟؟!! اگربیوه بودن به عقد ایشان هم درمی امد؟؟- دوباره پلی گامی چند همسری درشما ل امریکا باب شده است فرارمردها سرما وترس از مرض ایدز وسرمایه گذاری عظیم درشمال امریکا ولی خرس ها پلی گامی ندارند-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خانم تراز می خودرا درسطح- محمدبن سلمان قرارداده است؟؟!! اگربیوه بودن به عقد ایشان هم درمی امد؟؟- دوباره پلی گامی چند همسری درشما ل امریکا باب شده است فرارمردها سرما وترس از مرض ایدز وسرمایه گذاری عظیم درشمال امریکا ولی خرس ها پلی گامی ندارند-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99