سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله بسیار عالمانهحضر استاد جناب اقای مهندس مجاهد لطف اللهمیثمیئ- رحمت الله علیه درمجله گرانسنگ چشم انداز ایران- شماره 96 باعنوان تجربه بشری درقرن بیست ویکم-ارزیابی حمله امریکا-به عراق درسال2003- منابع واسنادتماماغربی است انهم از شخصیت به نام امریکا ویک قضاوت عادلانه درباره سیاست امریکا کرده است همان که رهبر ومعمارلنقلاب رحمت الله علیه فرمودند که امریکا شیطان بزرگ است از قول رهبران ضد جنگ برخلاف اقای بوش به عراق یک نکته گفتند وان این است هرجامنافع سیاسی ومنافع اقتصاد یبههم جمع شد امریکا تا اخرخط باقی میماند حتی در داخل امریکاولو به نابودی اخلاق وخانواده باشد ولی بقدری ماهرانه تبلیغ میکند افراد را فریب میدهد وتصور میکنند که حق با امریکا است- ایشان نمونه های بسیار مطلوب را تشریح کرده اند من از جهت دیگری وارد میشوم قبلا از ان فرهنگ اگر از پائین به بالا دستوردهد ممکن است احمقانه باشدولی دیکتاتوری نیست-مردمی است ولی اگر از بالابه پائین باشدممکن است هم خوب بادبشد وهم بد باشد وهم دیکتاتوری باشد ولی دستورات الهی چهاز پاین بهبالا باشد وچهاز بالا به پائین باشد عین حکمت است به شرطها وشروطها- اسلام میفرمایدبنا ر استباط علامه دهر حضرت الله العظمی محمدحسین طباطبائی رحمت الله علیه- قرانمیفرمایدبهترین نظرا انتخاب کنید اینبهترین یعنی بهترین نظر عقلانی نه مطابق هواوهوس – بهترین پاداش مال خداوندمنان است اول قرب خوداش دوم بهشتپس ایشان استباط میکند درهمه چیزبهترین انتخاب کنید یعنی عقلانی ترین را انتخاب کنید- عقلانی رین فرهنگ ها بهترین انها ویک قطبی شدن است قران میفرماید چد قطبی باعث ضعیف شدن شما میشودغرب میفراید یک قطبی دال براستبداد وعقب ماندگی است چند قطبی ملاک پیشرفت است البته درعلنم تجربی خواه وناخواه وهرجا پای استباط امد چند قطبی خواهد شد وخوب هم است ولی سرلنجام به حقیق یانائل میشوندویانزدیک میشوند ولی چند قطبی سیاسی کهمداوم ازهم دور میشوند ظرفیت هم نداردندزنوشوهرکه قبلا وحدت سیاسی داشتند مثلا در ژاپون بعدا دشمن خونی همیدیگر میشوند واز هم جدا میشوند اینچند قطبی سیاسی غرب درکشورهای جهان سوم تبلیغ میکند بخصوص اب اش باانها دریک جوب نرود-چون منافع مالی وسیاسی انها چنین اقتضائی میکند حلال وحرام هم ندارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقاله بسیار عالمانهحضر استاد جناب اقای مهندس مجاهد لطف اللهمیثمیئ- رحمت الله علیه درمجله گرانسنگ چشم انداز ایران- شماره 96 باعنوان تجربه بشری درقرن بیست ویکم-ارزیابی حمله امریکا-به عراق درسال2003- منابع واسنادتماماغربی است انهم از شخصیت به نام امریکا ویک قضاوت عادلانه درباره سیاست امریکا کرده است همان که رهبر ومعمارلنقلاب رحمت الله علیه فرمودند که امریکا شیطان بزرگ است از قول رهبران ضد جنگ برخلاف اقای بوش به عراق یک نکته گفتند وان این است هرجامنافع سیاسی ومنافع اقتصاد یبههم جمع شد امریکا تا اخرخط باقی میماند حتی در داخل امریکاولو به نابودی اخلاق وخانواده باشد ولی بقدری ماهرانه تبلیغ میکند افراد را فریب میدهد وتصور میکنند که حق با امریکا است- ایشان نمونه های بسیار مطلوب را تشریح کرده اند من از جهت دیگری وارد میشوم قبلا از ان فرهنگ اگر از پائین به بالا دستوردهد ممکن است احمقانه باشدولی دیکتاتوری نیست-مردمی است ولی اگر از بالابه پائین باشدممکن است هم خوب بادبشد وهم بد باشد وهم دیکتاتوری باشد ولی دستورات الهی چهاز پاین بهبالا باشد وچهاز بالا به پائین باشد عین حکمت است به شرطها وشروطها- اسلام میفرمایدبنا ر استباط علامه دهر حضرت الله العظمی محمدحسین طباطبائی رحمت الله علیه- قرانمیفرمایدبهترین نظرا انتخاب کنید اینبهترین یعنی بهترین نظر عقلانی نه مطابق هواوهوس – بهترین پاداش مال خداوندمنان است اول قرب خوداش دوم بهشتپس ایشان استباط میکند درهمه چیزبهترین انتخاب کنید یعنی عقلانی ترین را انتخاب کنید- عقلانی رین فرهنگ ها بهترین انها ویک قطبی شدن است قران میفرماید چد قطبی باعث ضعیف شدن شما میشودغرب میفراید یک قطبی دال براستبداد وعقب ماندگی است چند قطبی ملاک پیشرفت است البته درعلنم تجربی خواه وناخواه وهرجا پای استباط امد چند قطبی خواهد شد وخوب هم است ولی سرلنجام به حقیق یانائل میشوندویانزدیک میشوند ولی چند قطبی سیاسی کهمداوم ازهم دور میشوند ظرفیت هم نداردندزنوشوهرکه قبلا وحدت سیاسی داشتند مثلا در ژاپون بعدا دشمن خونی همیدیگر میشوند واز هم جدا میشوند اینچند قطبی سیاسی غرب درکشورهای جهان سوم تبلیغ میکند بخصوص اب اش باانها دریک جوب نرود-چون منافع مالی وسیاسی انها چنین اقتضائی میکند حلال وحرام هم ندارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اخبار – دانمارک خط کشترانی استنا کشتی های ازنوع فری  رامناسب با حرکت با باطری کرد- اقای پیتر مادسون روش تحقیقات با زیردریائی برای یک روز ازمایش کرد-یک نوزاد پانزده ماه- بطورمعمول میتواند150 لغت را تلفظ کند-ولی نوزادان  بخش کورائتین دانمارک فقط 84 را تلفظ میکنند-نه ابهخاطرانکه تنبل هستند بلکه نابغه هستند زیرا درزبان دانمارکی حروف صدا دار زیاد است وتلفظ راسخت میکند؟؟ من قبلا تصور میکردم که حروف صامت کارا سخت میکند!!!درنتجه زبان دانمارکی سختراز زبان نروژی وسوئدی است ودرزبان دانمارکی هفت حروف صدااست وحرف- وای- تقریبا نیمه صدار است ولی در زبان دانمارکی تمام صدار است- وتصور مکینم ا هم ا باکلاه است وهم ا بی کلا به اصطلاح باهمزه است-اعتصاباتگسترده حداقل دوازده فرمانداری ضربه زده است چگونه اعتصاب  ؟ نکند درداخل خانه اعتصاب کردند کردندفرماندار گپنهاگ تصویب کرد  که مراکزفروش از نوع خاصی را بشدت گسترش دهد-محل دانمارکازاد شایدمنظور بخش های ازاد است شغل فروش بیرون بر برای مهاجرین  انتخاب کرده است- بزودی فستوال سنیمائی فیلم های دانمارک بادویست فیلم اغاز میشود- اسکلت اولین دانمارکی هادر زیر میدان سالن شهر بدست امد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است متاسفانه سایت شیعی درپاکستان به نظر میرسد کارخودرا تعطیل کردند-ومتاسفانه درباره حضرت فاطمه علیها السلام مقاله بسیارکم  است یک خانم-هندی دریک مجله جوانان مسلمان مونیسد زمانی که دختران رازنده بگور میکردند وزنان مرده متحرک بودند چه انتظاری میرفت که دختران شانسی برای یک زندگانی خوب داشته باشند وایشان میفرمایدمادر دراسلام چه فرزنداش پسر باشد .چه دختر باشد دربهشت وارد شده است .پدر هم این شانس ورودرادارد بدنیست بدانید درهرزه گوین- جنین دخترانی که نمیخواهند سقط میکننددرمقاله دیگری مینویسد مقام زن دراسلام همین بس اگرمردی به تجاوز کرد سنگباران میشود ولی درامریکا حتی به دادگاه کشیده نمیشود؟؟خداوند منان بی نظیراست- قران بی نظیر است خاندان پیامبر بینظیربودند وهمچنی خاندان حضرت خدیجه رحمتاالله علیها هم بی نظیر بوده است این مطلب اسلام بران صحه گذاشت وسپس خاندان امیرالمومنان بوده است اسم فاطمه السلا م الله علیها-خداوندمنان انتخاب کرده است یعنیاز اتش بریده شده است ودیگراسمائی همب اتائیدالهی میخواهد که انهارا معنا کرده است که معنا هبینظیرهستند-یکی ازاانها المقدسه-خاندانها بهشتی فرزندان بهشتی ونوه ها بهشتی است مقام انان با درجات انها دربهشت معرفی شده است-مقاله اسم بتول را دروی از نا پاکی تعریف کرده است-مبارک را- محبوب  ومورد رحمت واقعشده تعریف کرده است زمانی علی علیه السلام حتی پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم مورد بی مهری واقع میشوند چه انتظاری است که از حضرت فاطمه سلام الله علیها الطفاتی دیده شود یعنی باز گشت به جهالت مرکب که بودبا نقاب اسلامی هم مزین شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است متاسفانه سایت شیعی درپاکستان به نظر میرسد کارخودرا تعطیل کردند-ومتاسفانه درباره حضرت فاطمه علیها السلام مقاله بسیارکم  است یک خانم-هندی دریک مجله جوانان مسلمان مونیسد زمانی که دختران رازنده بگور میکردند وزنان مرده متحرک بودند چه انتظاری میرفت که دختران شانسی برای یک زندگانی خوب داشته باشند وایشان میفرمایدمادر دراسلام چه فرزنداش پسر باشد .چه دختر باشد دربهشت وارد شده است .پدر هم این شانس ورودرادارد بدنیست بدانید درهرزه گوین- جنین دخترانی که نمیخواهند سقط میکننددرمقاله دیگری مینویسد مقام زن دراسلام همین بس اگرمردی به تجاوز کرد سنگباران میشود ولی درامریکا حتی به دادگاه کشیده نمیشود؟؟خداوند منان بی نظیراست- قران بی نظیر است خاندان پیامبر بینظیربودند وهمچنی خاندان حضرت خدیجه رحمتاالله علیها هم بی نظیر بوده است این مطلب اسلام بران صحه گذاشت وسپس خاندان امیرالمومنان بوده است اسم فاطمه السلا م الله علیها-خداوندمنان انتخاب کرده است یعنیاز اتش بریده شده است ودیگراسمائی همب اتائیدالهی میخواهد که انهارا معنا کرده است که معنا هبینظیرهستند-یکی ازاانها المقدسه-خاندانها بهشتی فرزندان بهشتی ونوه ها بهشتی است مقام انان با درجات انها دربهشت معرفی شده است-مقاله اسم بتول را دروی از نا پاکی تعریف کرده است-مبارک را- محبوب  ومورد رحمت واقعشده تعریف کرده است زمانی علی علیه السلام حتی پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم مورد بی مهری واقع میشوند چه انتظاری است که از حضرت فاطمه سلام الله علیها الطفاتی دیده شود یعنی باز گشت به جهالت مرکب که بودبا نقاب اسلامی هم مزین شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-لمعه ای از جلسه میلادکوثر طاهادر شیراز –بخش سوم-مسیر بندگی – باتلاش همراه است واین مسیریا به حرکت معمولی است ویابا سرعت است ویا باسبقت است سسرعت باشتاب بیشتری حرکت میکند وسبقت بالترین سرعت است که انسان رابه مقام السابقونمیرساند که به نزدیکترین مقام قرب میرساند- سنت الهی براساس هرچه پول بدهی اش میخوری است- حضرت فاطمه علیه السلام – تلاش درخانه – تلاش درعبات تلاش در سیاست تلاش درجلب وجذب مردم- تلاش برای پیشرفت اسلام این ام ابیها یعنی ام اسلام- یعنی ام توحید برای اسلام وتوحید از پیامبر اکرم صلوته الله علیه اینهمهمراقبت ومجاهدت ودفاع حمله ایشان انجام داد وهمچنین برای ولایت حدیث کسا-که مظهر بی ان عصمت پنچ تن است  اساس فاطمه است سلام الله علیها استدراینترنت درقمام حضرت فاطمه علیها اسلام جستجو میکردم به کلمه خمسه در زبان تونسی وسریانی همسه حمص است- همسه سمبلی از دست استکه مشهور شدهاست به انگلیسی فاطمیا هند- یعنی پنجه حضرت فاطمه سلام الله علیها واینهمسه به زبان عبری  هم رفته است بی جهت نیست بعضی اسماعیلیون خودرا فاطمیون   مینامیدند- ومتاسفانه درغرب تحت تاثیر برادران سنی واقعشند که حضرت فاطمه سلام الله علیهامیخواستند ریفروم ایجادکنند یعنی ایشان با دفاع از ولایت بازگشت به زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نبودهاست خلفا قبول نداشتند کهتاحدی اسلام را تنگ کرده بودند وباریفورم حضرت علی علیه السلام روی کار بیاید ویک نهج وروش جدیدی را ایجاد کند وانها مخالفت کرند وفرمودندما سنت رسول الله علیه واله والسلم میخواهیم پیاده کنیم-؟؟؟ امر معروف ونهی منکر یعنی عمل به واجبات ونهی از منکرات وحرام ها درست است کسی دراین صراط حرکت کند تاحدی جاده روشن وسنگفرش میشود ولی جاده بسیار پیچیده است زیرا ا انسان واحکام انسان بسیار پیچیده است ونیاز به رهبری الهی دلسوئوز باعصمت دارد-که حضرت فاطمه علیها السلام انرابخوبی تبین کردهاند- ولی زمانه انرادرک نمیکرد تا امروز متاسفانه اینچین استدرمقاله بنام ازدواج درامریکاکه انشاالله مختصران ترجمه میکنم میگوید دوتغیر وتحول مهم درامر ازدواج درامریکا رخ داده است- یکی ازدواج بین نژادها اجازه داده شده است ودومی درسال ازدواج همجنس هادرسال 2009میفرمیاد بقدری طلاق درامریکا درسال 1952 رخ داد که درسا 2009 چهاربرابر ان استکه امریکا بیشتربرای پیدا کردن شوهربرای طلاق گرفته هرخارجی بایکی ازانها ازدواج میکرد گرین کارتمیداد کهاخیراااقی ترامپ میخواهدانرا باطل کند بلافاصله یک کلیپی باز میشود ویک فردمیان سال بیاناتی برای حفظ ازدواج میکند اینجااست که انسان یک موجود پیجیده است بدنیست بحثی راداغ کردن که حضرت رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم بادختران نه سال ازدواج کرده است اولاپیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم صاحب علم بینهایت است برای همین علت هم اسوه استچگونه جرئیت میکنند که درمقام حضرت بحث احمقانه کنند- درثانی شماز کجا فهمیدید که ایشان ازدواج کرده است رابطه زناشوئی هم داشته است تاریخ بخوبی حقیقات را روشن میکندحضرت سول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-داشتن درجائی ایجاد کرده بودند که همگانمیتوانستند وضو بگیرنند جناب اقای خلیفه دوم باخشم تمام رو کردبه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم- وقسم جلاله خورد یعنی قسمی باید به ان نیت باید عمل کرد که من عثمانمیکشم حضرت فرمودند چرا گفت بهاین علت دخترمن حفضه را انتخاب نکرده است- شما شعور خلیفه رااز همین موضوع تشخیص بدهید-حضرت فرمودند ایا دامادی بهتراز عثمان را میخواهی ایشان کمی راحت شد وباشدت گفت بله- ایشان فرمودندخودمن حاضر هستماینامر کمال لطف بود که جلوگیری از یک درگیریمعلوم نبود دامنهاش به کجا میرسد کردندهمین طور برای عایشه پدرایشان خلیفه اول مهمتراز خلیفه دوم بود چون شیخ شیوخ بودند ایشانهم خیلی سعی کرد که عثمان عایشه بگیرد ولی مایوس شد ولی کمی عاقل تراز خلیفه دوم بود باز زیبائی وثروت وشخصت خانوادگی درجاهلیت این مسائل موردتوجه اقای خلیفه اول بود درحالی کهجوانان انقلابی مخلص کم نبودند باز پیامبر اکم صلوالته الهعلیه واله السلم متوجه قضیه شدند وهمان سیاست بازی کردن که قبلا دربین پادشاهان بود ولی دیلی وجودنداردرابطه زناشوئی انچام گرفته باشد وحضرت صلواته الله علیه واله والسلم زنان دیگری هم داشتند واین سرعت باعث امیداوری میشد تابگویند چندسال درمنزل شما باشند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-الرحمن الرحیم-بخش دوم لمعه ای از چشن میلاد کوثرطاها در شیراز-تعهد و وتعقل-و-تعبدوتشرع درحضرت اش دراوج جمع بود-حضرت زهراعلیهالسلام هرچه گفت وهرچه کرد درنزد الهی رای اورد- ولی دگران انچه کردند وانچه گفتند که دربین مردم رای بیاورند ویا خودخواهی خودرا ارضاء کنند-ایت الله العظمی  نراقی –رحمت الله مبارزه با شیاطین وطاغوتیان از طریق تکامل اخلاقبرجسته کردند- امام الخمینی ان عظمت رحمت الله علیه  هم اخلاق وهم سیاست وهم شجاعت وهم فقه رادرمبارزه باشیاطین وطاغوتیانبرجسته کردند- وحضرت زهرا علییه السلام باتمام ابعادسیاست – اخلاق در قالب زنانگی پرلطافت جانسوز باازدست دادن حیثیت وابروی ومقام وشان وضعف جسمی وروحی وروانی در گفتن حقایقی که مردان راجرئت گفتن نداشتن- بتاحفظ کرامت و عزت وتقوای وشان  وفرمودند من بهخداوندمنان ورسول اکرم صلولاته الله علیه واله والسلم- شکایت میبرم- علم دین را مطرح وتولید کردند-همجهت درعلم وعمل-با- صداقت وباکمال یقین ونسل رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم را تربیت کردند که بهشت زیر پای ایشان بود وانان نسل بشری تربیت کردند واصخاب از خوابغفلت وندای شیطان بیدار کردند غافلینی که تربیت خودرا بدست شیطان سپرده بودند وخداوندمنان سیرتربیت راتایعثت جاجنان امامزمانعلیهالسلام به ایبشان توسط حضرت جبرائیل علیه السلا م نشان دادن- وانان کهاز ایشان دوری کردندسرنوشت  سیاه وتاریک انان تبین کردند- باحفظ شرافت ونجابت وعزت وتقوا بالاترین دفاع از ولایت درطول تاریخ را به بشریت نشان دادند-که فزرند ایشان اگر شهید شدشدت ارزش دارددفاع از ولایت رانشان دادند-یک گل ریحانه که بالا ترین قهرمانه تاریخ است-یک نسیم بهشتی که هستی رامعطر میکنتد-قیمتی ترین جواهری که خالق خلق کرده است ناشناخته ماند- احسن الخالقین- باید رای درک ایشان سخت کوشش کرد وبافرشتگان هم صحبت شد وباا نان چرخید- خداوندمنان هرکس درجهت اخلاص وعمل صالح  سعی کند اوراتوفیق میدهد وبهترین بیانات به حضرت زهراعلیها السلام خداوندمنان توفیق بیان به ایشان داد- در تشریع وتکوین انسان- خداوندمنان بهترین اسو ه رامعرفی کرده است که حضرت زهرا علیه السلام گل سرسبد خلقت میباشد- تاملات وتعملات دریک زندگانی طوفانی خداوندمنانبه نحو احسنکه درمحکم کاری بی نظیر استتوس ایشان ظاهر وبروز داد- وایشان شعار به شعور وشعور رابه عمل صالح تبدیل کرد- واعتراض را به نحو احسن ویک مجادله احسن را که دربلاترین حد شعور است ارائه کرد-مرد وزن میبایست دقت کنن که ممکن است به دیگران ظلمی نکرد باشند ولی چون حضرت یونس علیه السلام به خود ظلم کنند وهر ظلمی به دیگران اول به خود ظلم کرده است – هرکس به میزانی که خداوندمنان استطاعت داده است طلب تعهد وعمل میکند- واین عین عدالت وحکمت است وحضرت زهرا علیها السلام از ظرفیت خوب به خوبی استفاده کرده است-مقایسه بامردان کردن کاری ازروی نادانی استکه خداوندمنان به زنان تخفیف های زیادی داده است- خانم هابیشترنرم افزار پرنفوذ دارند- ومردان بیشتر سخت افزار دارند- روح لطیف کار مشکل سخت افزاری قضاوترا  نمی طلبد- لذا قضاوت بعهده زنان گذاشته نشده استروح زن خشن نباید تربیت شود وخصویا مخشنبودن مردان نباید داشته باشد که متاسفانه- این بدعت نهادینه شده است- اشکهای حضرت زهرا علیهالسلام به همن تیزی شمشیر ذوالفقار حضرت علی علیه السلام استخداوندمنان به زنان یک باطنشریف وبانجابت داده است که از مردان نامحرم گریزان هستند مگر شیطان برخود غلبه دهند- خداوند به زنان اقتدار- لطیف بودن باریک فهمیدن داده است- یک رابطه خاص ین دختران وپدران است- ایه امد که نام حضرت رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلمنبرید بلکه عنوانایشان که رسول الله است بکاربندید وبه خانه حضرت زهرا علیها السلام امد وحضرت زهرا علیها السلام باعنوان رسول الله امدن ایشان را خیرمقدم گفت وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند شما بگوید یا ابتا ای بابا- روح من پرواز میکند—چون جان رسول اکرم صلوات الله علیه واله والسلم است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99