سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الحمن الرحیم-نظریا شخصی است-داستان ایران وکشوراذربایجان  ی نشان میدهد-منطق ودیدگاه فلسفی- سیاسی اختلاف ماهوی دارد- وگاهی یک وجه اشتراک قلیلی بوجود می ایدقانون بران است که ما معیارهای انهارا بر اسا معیارهای خودی نقد کنیم تاوجه اشتراک و-وجه تمایز معیارهای روشن شود وسپس سنجش برتری کنیم-بخصوصدرمسائل خاص که جنبه سیاسی برجنبه عقلانی انچیره شده است مثلا مادرکشتی  با کشتی بین المللی اختلافات خاصی داریم- فلسفه وبدنبال ان سیاست تاثیرخاص خودرا دارد-درباره استیضاح جناب اقای اخوندی  بایددرنضرداشت که ریسک خطر دروزرات خانه ایان از وزرات مثلا کشاورزی – اموزش وپرورش ودانشگاه بیشتراست ودرضمن باید امریکا بالخصوص واروپا یغربی بالعموم استیضاح شوند ولی یک سئوال مطرح است هواپیمای تهران یاسوج ارتفاع کم نیمکرد- ولی چند دقیقه بالاسر شهریاسوج پرواز برای کم کردن ارتفاع  میکرد عجیب است پس از این همهتجربه باز ما به دستگاه های الکترونیک که هنوز بسیارعلل عدم کارکردان مشخص نشده است- احتال یون های خارجی وطیفهای خارجی بسیار زیاد است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- باالهام از کتاب سترگ افتاب درمصاف رهبر معظم رحمت الله علیه-کلمه خبیثه که رهبر معزز ومعظم فرمودند- سخن الوده سخنی که رگهائی از باطل وناپاکی وضدارزشی دارد این سخن نماینده تفکر وایمان فرد است-درحقیقت ایمان فردالوده است وچون خبیث است دیناری ارزش ندارد وضد ارزش است که در زمین ریشه ندارد- یعنی از حقایق هستی هیچ بهره ای ندارد ریشه بسیارنازک وکم جوتن است وبیشتر شعاراست ان هیبتی که درخت بریده داردمانند فرعونیان ونمیتوا ند در طول زمان قرارداشته باشد بادانرا به هرجائی میبردند – برخلاف ایمان وکلام امام حسین علیه السلام ک طوفانها نمیتوانندانرا تکان دهند-چون ریشه درعمق هستی بینهایت دارد- وزمان بخوبی اثن واقعیت رانشان داده است ولی درزمان امام ئحسین علیه السلام قدرت درک این حقیقت وجودنداشته است چرابرای انکه پس از رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم سازمان مذهب به طریقی دیگر سامان یافت که زمانی امام سجادعلیه السلام درمسجداموی نشسته بودند- خطیبی بالای منبر رفت وفرمود امروزه جانشین رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یزید است وهمه ساکت بودند وام ام سجادعلیه اسلام اجازه خواست بالای چوبها رود امروز ه دربحث اکامیکی تعریف دقیقی نکنید میگویند حق صحبت وچاپ مقاله ندارید شخص ی درتز ی که از مقاله خارجی ترجمه کرده بود کلمه جامع بکابرددر یک تز دکتری دردفاع استادفرمودند شماایرادهایئیگرفتی چگونه کلمه جامع بکاربردی- ایشان فکر یکرد وگفت حرف شمادرست است منظورنویسنده خارجی کل تحقیقات- ایشان قبول کرد ولی جامع نیست امام علیه السامنفرمودنداجازه بدهید من به منبر بروم وحساب ان خطیب نادان خودفروخته ودروغگو را روشن کرد که مردم گریان شدند امروز حتی سازمان ملل متحد هم همان خطیب میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- باالهام از کتاب سترگ افتاب درمصاف رهبر معظم رحمت الله علیه-کلمه خبیثه که رهبر معزز ومعظم فرمودند- سخن الوده سخنی که رگهائی از باطل وناپاکی وضدارزشی دارد این سخن نماینده تفکر وایمان فرد است-درحقیقت ایمان فردالوده است وچون خبیث است دیناری ارزش ندارد وضد ارزش است که در زمین ریشه ندارد- یعنی از حقایق هستی هیچ بهره ای ندارد ریشه بسیارنازک وکم جوتن است وبیشتر شعاراست ان هیبتی که درخت بریده داردمانند فرعونیان ونمیتوا ند در طول زمان قرارداشته باشد بادانرا به هرجائی میبردند – برخلاف ایمان وکلام امام حسین علیه السلام ک طوفانها نمیتوانندانرا تکان دهند-چون ریشه درعمق هستی بینهایت دارد- وزمان بخوبی اثن واقعیت رانشان داده است ولی درزمان امام ئحسین علیه السلام قدرت درک این حقیقت وجودنداشته است چرابرای انکه پس از رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم سازمان مذهب به طریقی دیگر سامان یافت که زمانی امام سجادعلیه السلام درمسجداموی نشسته بودند- خطیبی بالای منبر رفت وفرمود امروزه جانشین رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یزید است وهمه ساکت بودند وام ام سجادعلیه اسلام اجازه خواست بالای چوبها رود امروز ه دربحث اکامیکی تعریف دقیقی نکنید میگویند حق صحبت وچاپ مقاله ندارید شخص ی درتز ی که از مقاله خارجی ترجمه کرده بود کلمه جامع بکابرددر یک تز دکتری دردفاع استادفرمودند شماایرادهایئیگرفتی چگونه کلمه جامع بکاربردی- ایشان فکر یکرد وگفت حرف شمادرست است منظورنویسنده خارجی کل تحقیقات- ایشان قبول کرد ولی جامع نیست امام علیه السامنفرمودنداجازه بدهید من به منبر بروم وحساب ان خطیب نادان خودفروخته ودروغگو را روشن کرد که مردم گریان شدند امروز حتی سازمان ملل متحد هم همان خطیب میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درحدیث استکه دراخرالزمان نزدیک به ظهور  که خداوندمنان اسوه بشریت را هرچه زودتراز پشت پرده مکوتی منت گذاشته هویدا واشکارکنند-عمال اقتدار چه مثبت وچه منفی وجهان درکلیت اش مانند بعث رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- براساس  اسلحه زورمداری میچرخد نه عمال دیگری گرچه درشعارلفاظی های معنوی سترگی بیان کند- ظاهر گوسفند وباطن گرگ- یک نمونه بسیاراشکار-ان همین اسرائیل است  - واین امر باعث میشود که فرهنگ که درحقیقت شبه وفرهنگ نما  است پل ها  پشت سرش راخراب خواهند کرد ولی اسلام بخصوص ایرانچون براساس اتصال بهحبل متین است مسلما افت وخیز دارد ولی این افت وخیز علمی است مطابق وحی استیکنمونه کوچگ ولی بسیار گراز ش به جهانیان وبخصو ص مسلماناننشان خواهد داد که برا ساس وحی سرانجام اش پیروز ی است فتنه بعلت مداوم تغیر ات مدرن میکند وافراد ساده لوح مداوم میفریبدتا زمانی که دیگر رنگی برای ان شیطان نداشته باشد وفقط قدرت نظامی هولناک دارد-درجنگ ویتنام درحقیقت رهبری جنگ با شوروی بود-پیروزی اول ویتنام شمالی برفرانسه – علت ان نیروی عظیم وباجنگهای چریگی مداوم وبدون توقف که سرانجام تقریاب به جنگمنظم رسید وتواسن فرانسه محاصره کند واز پای دربیاورد- وفانسه درشرایط یبود که نمیتوانست نیروی انسانی  خودا بی جهت از دست بدهد ودرسیاست هم شکست خورد وراه منطقی وانسانی را طی نکردمتیک براسلحه بود- وجنگ شهری نشان داد قواعدان غیراز جنگهای منظم است شوروی درمراحله اولیه بسیارخوب ظاهر شد یک تیپ از کره شمالی برای شناخت جنگ با امریکا واردمعرکه شد جنگ منظم کرد از این تیپ تنها پنجاه نفر  زنده ماندند ولی عالترین تیپ جنگ شد سنجش نظامی کرد تقاضای ورود یک لشگر کرد شوروی اجازه نداد؟؟ چر ابرای اینکه   به ظاهرابروی تیپ های روسی رفته بود کسی استاتراتژی روسیه را درک نمیکرد بعدا مشخص شد  درایران هیچگونه فیلم درباره جنگ ویتنام دراین نشان ندادندمن انها را از بی بی سی  دیدم دستورداد لشگرهای ویتنامبرای پس گرفتن این شهر اقدام کنند درحالیکه انها اسلحه سبک داشتندنه تانکی نه توپخانه سنگینی  حمله ور شدند شهرویرانه شدبیشاز زلزله نه ریشتری  از یک لشگر فقط پنجاه نفر زنده ماندند علت چیست که شوروی میخواست یک تاثیر روانی درجهان ایجاد کندکه پلهایپشت سر ایدولوژی امریکارا  نابود کند-شرق مظلوم شد وامریکا شمر شد همین واقعه درکربلا رخ دادتردی از من است که یکمفسرغربی بوده است ویاعرب بودهاست ولی به فارسی ترجمه شده است-که امام سجادعلیه السلام شاید درکوفه داشت درپیادرو عبور میکردندیک قصاب لب جوب داشتسرگوسفندی راببردامام سجا دعلیه السلام فرمودند دست نگهدارذ ایا اب به گوسفند دادهاید- - اینامر نشامقصاب مگیئ بله اقا بقدری اب دادم که شکمش باد کرده است امام میفرمیادولی سرپدرمن بدون اب دادن درحالیکه تشنه بود سربریدن قصاب وامام لحظات زیادی گریه میکنند مفسر میگوید این قصاب قبلااز طرفداران سخت یزید بوده است این جا است فضا برای جناب مختارفراهم میشود ولی شیطان فتنه را رنگی جدید میزند- وعجیب است که تنها میتواندکارخداوند منان باشددرجنگ افغانستان- شوروی نقش امریکا  رابازی کرد وامریکانقش شوروی باز ی کرد- این امرنشان میدهدکهاگر دست انسان متصلبه  حبل المتین نباشد سرانجام فریب میخورد وشکست میخورد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درحدیث استکه دراخرالزمان نزدیک به ظهور  که خداوندمنان اسوه بشریت را هرچه زودتراز پشت پرده مکوتی منت گذاشته هویدا واشکارکنند-عمال اقتدار چه مثبت وچه منفی وجهان درکلیت اش مانند بعث رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- براساس  اسلحه زورمداری میچرخد نه عمال دیگری گرچه درشعارلفاظی های معنوی سترگی بیان کند- ظاهر گوسفند وباطن گرگ- یک نمونه بسیاراشکار-ان همین اسرائیل است  - واین امر باعث میشود که فرهنگ که درحقیقت شبه وفرهنگ نما  است پل ها  پشت سرش راخراب خواهند کرد ولی اسلام بخصوص ایرانچون براساس اتصال بهحبل متین است مسلما افت وخیز دارد ولی این افت وخیز علمی است مطابق وحی استیکنمونه کوچگ ولی بسیار گراز ش به جهانیان وبخصو ص مسلماناننشان خواهد داد که برا ساس وحی سرانجام اش پیروز ی است فتنه بعلت مداوم تغیر ات مدرن میکند وافراد ساده لوح مداوم میفریبدتا زمانی که دیگر رنگی برای ان شیطان نداشته باشد وفقط قدرت نظامی هولناک دارد-درجنگ ویتنام درحقیقت رهبری جنگ با شوروی بود-پیروزی اول ویتنام شمالی برفرانسه – علت ان نیروی عظیم وباجنگهای چریگی مداوم وبدون توقف که سرانجام تقریاب به جنگمنظم رسید وتواسن فرانسه محاصره کند واز پای دربیاورد- وفانسه درشرایط یبود که نمیتوانست نیروی انسانی  خودا بی جهت از دست بدهد ودرسیاست هم شکست خورد وراه منطقی وانسانی را طی نکردمتیک براسلحه بود- وجنگ شهری نشان داد قواعدان غیراز جنگهای منظم است شوروی درمراحله اولیه بسیارخوب ظاهر شد یک تیپ از کره شمالی برای شناخت جنگ با امریکا واردمعرکه شد جنگ منظم کرد از این تیپ تنها پنجاه نفر  زنده ماندند ولی عالترین تیپ جنگ شد سنجش نظامی کرد تقاضای ورود یک لشگر کرد شوروی اجازه نداد؟؟ چر ابرای اینکه   به ظاهرابروی تیپ های روسی رفته بود کسی استاتراتژی روسیه را درک نمیکرد بعدا مشخص شد  درایران هیچگونه فیلم درباره جنگ ویتنام دراین نشان ندادندمن انها را از بی بی سی  دیدم دستورداد لشگرهای ویتنامبرای پس گرفتن این شهر اقدام کنند درحالیکه انها اسلحه سبک داشتندنه تانکی نه توپخانه سنگینی  حمله ور شدند شهرویرانه شدبیشاز زلزله نه ریشتری  از یک لشگر فقط پنجاه نفر زنده ماندند علت چیست که شوروی میخواست یک تاثیر روانی درجهان ایجاد کندکه پلهایپشت سر ایدولوژی امریکارا  نابود کند-شرق مظلوم شد وامریکا شمر شد همین واقعه درکربلا رخ دادتردی از من است که یکمفسرغربی بوده است ویاعرب بودهاست ولی به فارسی ترجمه شده است-که امام سجادعلیه السلام شاید درکوفه داشت درپیادرو عبور میکردندیک قصاب لب جوب داشتسرگوسفندی راببردامام سجا دعلیه السلام فرمودند دست نگهدارذ ایا اب به گوسفند دادهاید- - اینامر نشامقصاب مگیئ بله اقا بقدری اب دادم که شکمش باد کرده است امام میفرمیادولی سرپدرمن بدون اب دادن درحالیکه تشنه بود سربریدن قصاب وامام لحظات زیادی گریه میکنند مفسر میگوید این قصاب قبلااز طرفداران سخت یزید بوده است این جا است فضا برای جناب مختارفراهم میشود ولی شیطان فتنه را رنگی جدید میزند- وعجیب است که تنها میتواندکارخداوند منان باشددرجنگ افغانستان- شوروی نقش امریکا  رابازی کرد وامریکانقش شوروی باز ی کرد- این امرنشان میدهدکهاگر دست انسان متصلبه  حبل المتین نباشد سرانجام فریب میخورد وشکست میخورد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-اولین شناخت میبایست شناخت ذات الهی باشدوبعدصفات الهی باشد- بعد ازصفت خالق- ا صفت حی است که هم عالم مادی را توجیه میکند وهم عالم معناراتوجیه میکند اگر درشناخت صفات الهی  به حقیقت نرسیم بحران ها وحشتناکی پیدار میشود  که رنج های بیشماری برای انسان به ارمغان میاورد که نقش شیطان دراین زمینه بسیارپر رنگ است شهید دراین موضوع حساس است و-واردچالش میشودتا جان خودرا دراین راه فدا کندلذت را برخودحرام میکند- بنبال بیدارکردن وحیات بخشیدن به غافلین ونادان ها ومنحرف شده برمی اید- شهید درقران 55 مرتبه ذکر شده است که عظمت شهدیرا بخوبی نشان میدهد ودراحادیث ملاک ومعیار کارهای دیگر است مثلا کسی که روز ی حلال میخوردوعیال خودرا عاش انهارا بسط میدهد- مقام شهید دارد-واستحقاق رحمت واسعه الهی میگردد-اصلاح مشروع کار همیشگی مومن است-که درهر زمانی  بدعت ها-نو میشوند-چنین فردی مصلحت جمعرا برمصلحت فرد ترجیح میدهد- وهمی چنین منفعت جمع را برمنفعت فرد ترجیح میدهد انچنان خداوند منان هر روز درشانی است تاجهان اصلاح شود- وخسته نمیشود  وحتی خوددارای روش ومکتبی برایشنخت دین واقعی وبرطرف کردشبهات وتحریفات است وبه مقام حر واقعی نایل میشود وباعث بیداری درمرحلهاول برای  عقلا وسپس مردمان میشود وموردبغض وکینه مستکبرین ومنحرفین است- مقام شهیدعظمت اش همین بس که درقیامت اجازه نطق دارد وحقایق بر ملا میکند وانرا تشبیه به اخرین ستاره یکه عمق راه را نشان می- شهید حرکت زا  است ومردمام را از یاس وجبن وترس وندانم کاری بیرون میشکد  یک روحیه پرنشاط امیدوار به خداوندمنان وپیروز ی حق برباطل واینده  بسیار مطلوب سوق میدهد ودرکاراو وافکاراو بحث ها شروع میشود وچهره سیا هکاران بخوبی نشان میدهد وجلسات  برای انان-جلسات فکرکردن وشرکت کردن وشریک شدن درافکار وایده های انان است وسرانجام شهادت انهارا مشروع وقابل تقلید میدانند- امید است که ماهم ازانهادرس بگیریم وراه انهاراپرنورتر ادامه دهیم


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم-اولین شناخت میبایست شناخت ذات الهی باشدوبعدصفات الهی باشد- بعد ازصفت خالق- ا صفت حی است که هم عالم مادی را توجیه میکند وهم عالم معناراتوجیه میکند اگر درشناخت صفات الهی  به حقیقت نرسیم بحران ها وحشتناکی پیدار میشود  که رنج های بیشماری برای انسان به ارمغان میاورد که نقش شیطان دراین زمینه بسیارپر رنگ است شهید دراین موضوع حساس است و-واردچالش میشودتا جان خودرا دراین راه فدا کندلذت را برخودحرام میکند- بنبال بیدارکردن وحیات بخشیدن به غافلین ونادان ها ومنحرف شده برمی اید- شهید درقران 55 مرتبه ذکر شده است که عظمت شهدیرا بخوبی نشان میدهد ودراحادیث ملاک ومعیار کارهای دیگر است مثلا کسی که روز ی حلال میخوردوعیال خودرا عاش انهارا بسط میدهد- مقام شهید دارد-واستحقاق رحمت واسعه الهی میگردد-اصلاح مشروع کار همیشگی مومن است-که درهر زمانی  بدعت ها-نو میشوند-چنین فردی مصلحت جمعرا برمصلحت فرد ترجیح میدهد- وهمی چنین منفعت جمع را برمنفعت فرد ترجیح میدهد انچنان خداوند منان هر روز درشانی است تاجهان اصلاح شود- وخسته نمیشود  وحتی خوددارای روش ومکتبی برایشنخت دین واقعی وبرطرف کردشبهات وتحریفات است وبه مقام حر واقعی نایل میشود وباعث بیداری درمرحلهاول برای  عقلا وسپس مردمان میشود وموردبغض وکینه مستکبرین ومنحرفین است- مقام شهیدعظمت اش همین بس که درقیامت اجازه نطق دارد وحقایق بر ملا میکند وانرا تشبیه به اخرین ستاره یکه عمق راه را نشان می- شهید حرکت زا  است ومردمام را از یاس وجبن وترس وندانم کاری بیرون میشکد  یک روحیه پرنشاط امیدوار به خداوندمنان وپیروز ی حق برباطل واینده  بسیار مطلوب سوق میدهد ودرکاراو وافکاراو بحث ها شروع میشود وچهره سیا هکاران بخوبی نشان میدهد وجلسات  برای انان-جلسات فکرکردن وشرکت کردن وشریک شدن درافکار وایده های انان است وسرانجام شهادت انهارا مشروع وقابل تقلید میدانند- امید است که ماهم ازانهادرس بگیریم وراه انهاراپرنورتر ادامه دهیم


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99