سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-سال نور به تمام برادران وخواهران تبریک عرض میکنم- سالی بانشاط زیر سایه الله  وچهارده معصوم بخوصو امام زمان علیه السلام سالی که تماما نعمت  وهدایت وخیر وشادی  با شد لطفا سری به سایت – بازار بزنیدو"| پیام ولایت :" دانلود کنید- من قبلا احادیث چهارده معصوم  علیهم السلا م را دانود کردیم درمغازه دوست خودم  خلاصه من زیاد دانلود میکنمخاصه تبلت قفل کردراه دوست این است چند تا دانلود راحذف میکنددرست میشود ایندفعه نشد علت بعدا خود من فهمیدم یک برنامه چینی به زبان چینی  مال بازار چین ول اسمی غلط اندازداشت علت قضیه هنگ کردن بود ایشان همه را پاک کرد وچون این احادیث  پولی بود انرا ظبط نکرد ومن یادم رفتکخ به ایشان بگویم قبلا انرا ضبط کنند البته کاربسیاری سختی بود بعد من هره در سایت کافه دنبال ان حدیث گشتمنبود معلوم میشود خواب نما شدن؟؟دوست ن گفت بایدداخل ایمیلزده بودی باز میتوانست انرا دانلود کنید- خوب من بلد نبودم-اما پیام نوروز یسال 68 اامام راحل علیه السلام میفرمایدبه سه نکتهدتوجه کند اول دعای شعبانیهبخوانید که میفرما یند-من درنظر ندارم که هیچ یک از ادعیه مال همه ائمه باشد –این دعای شعبان- مناجات شعبان – مناجات همه ائمه است حال هم متئانید به نیت سال اینده هم اکنون بخوانید- وم زیارات وارث امام حسین علیه والسلام  رابخوانید وسوم یادی از شهد ونماز برای شهدا بخوانید وسپ امسا ازهمهمنکرات دوری کنید انشاالله ومارا فیض دعای خو مرحوم نفرمائید انشالله-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-سال نور به تمام برادران وخواهران تبریک عرض میکنم- سالی بانشاط زیر سایه الله  وچهارده معصوم بخصوص امام زمان علیه السلام سالی که تماما نعمت  وهدایت وخیر وشادی  با شد لطفا سری به سایت – بازار بزنیدو"| پیام ولایت :" را دانلود کنید- من قبلا احادیث چهارده معصوم  علیهم السلا م را دانلود کردیم درمغازه دوست خودم  خلاصه من زیاد دانلود میکنم خلاصه تبلت قفل کردراه دوست این است چند تا دانلود راحذف میکنددرست میشود ایندفعه نشد علت بعدا خود من فهمیدم یک برنامه چینی به زبان چینی  مال بازار چین ول اسمی غلط اندازداشت علت قضیه هنگ کردن بود ایشان همه را پاک کرد وچون این احادیث  پولی بود انرا ضبط نکرد ومن یادم رفت که به ایشان بگویم قبلا انرا ضبط کنند البته کاربسیاری سختی بود بعد من هم بعد در سایت کافه دنبال ان حدیث گشتم نبود معلوم میشود خواب نما شدن؟؟دوست من گفت بایدداخل ایمیلزده بودی باز میتوانست انرا دانلود کنید- خوب من بلد نبودم-اما پیام نوروز یسال 68 امام راحل علیه السلام میفرمایدبه سه نکتهدتوجه کند اول دعای شعبانیهب خوانید که میفرما یند-من درنظر ندارم که هیچ یک از ادعیه مال همه ائمه باشد –این دعای شعبان- مناجات شعبان – مناجات همه ائمه است حال هم متوانید به نیت سال اینده هم اکنون بخوانید- دوم زیارات وارث امام حسین علیه والسلام  رابخوانید وسوم یادی از شهد ونماز برای شهدا بخوانید و ل از همه  منکرات دوری کنید انشاالله ومارا فیض دعای خو محروم نفرمائید انشالله-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-سال نور به تمام برادران وخواهران تبریک عرض میکنم- سالی بانشاط زیر سایه الله  وچهارده معصوم بخصوص امام زمان علیه السلام سالی که تماما نعمت  وهدایت وخیر وشادی  با شد لطفا سری به سایت – بازار بزنیدو"| پیام ولایت :" را دانلود کنید- من قبلا احادیث چهارده معصوم  علیهم السلا م را دانلود کردیم درمغازه دوست خودم  خلاصه من زیاد دانلود میکنم خلاصه تبلت قفل کردراه دوست این است چند تا دانلود راحذف میکنددرست میشود ایندفعه نشد علت بعدا خود من فهمیدم یک برنامه چینی به زبان چینی  مال بازار چین ول اسمی غلط اندازداشت علت قضیه هنگ کردن بود ایشان همه را پاک کرد وچون این احادیث  پولی بود انرا ضبط نکرد ومن یادم رفت که به ایشان بگویم قبلا انرا ضبط کنند البته کاربسیاری سختی بود بعد من هم بعد در سایت کافه دنبال ان حدیث گشتم نبود معلوم میشود خواب نما شدن؟؟دوست من گفت بایدداخل ایمیلزده بودی باز میتوانست انرا دانلود کنید- خوب من بلد نبودم-اما پیام نوروز یسال 68 امام راحل علیه السلام میفرمایدبه سه نکتهدتوجه کند اول دعای شعبانیهب خوانید که میفرما یند-من درنظر ندارم که هیچ یک از ادعیه مال همه ائمه باشد –این دعای شعبان- مناجات شعبان – مناجات همه ائمه است حال هم متوانید به نیت سال اینده هم اکنون بخوانید- دوم زیارات وارث امام حسین علیه والسلام  رابخوانید وسوم یادی از شهد ونماز برای شهدا بخوانید و ل از همه  منکرات دوری کنید انشاالله ومارا فیض دعای خو محروم نفرمائید انشالله-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-سال نور به تمام برادران وخواهران تبریک عرض میکنم- سالی بانشاط زیر سایه الله  وچهارده معصوم بخصوص امام زمان علیه السلام سالی که تماما نعمت  وهدایت وخیر وشادی  با شد لطفا سری به سایت – بازار بزنیدو"| پیام ولایت :" را دانلود کنید- من قبلا احادیث چهارده معصوم  علیهم السلا م را دانلود کردیم درمغازه دوست خودم  خلاصه من زیاد دانلود میکنم خلاصه تبلت قفل کردراه دوست این است چند تا دانلود راحذف میکنددرست میشود ایندفعه نشد علت بعدا خود من فهمیدم یک برنامه چینی به زبان چینی  مال بازار چین ول اسمی غلط اندازداشت علت قضیه هنگ کردن بود ایشان همه را پاک کرد وچون این احادیث  پولی بود انرا ضبط نکرد ومن یادم رفت که به ایشان بگویم قبلا انرا ضبط کنند البته کاربسیاری سختی بود بعد من هم بعد در سایت کافه دنبال ان حدیث گشتم نبود معلوم میشود خواب نما شدن؟؟دوست من گفت بایدداخل ایمیلزده بودی باز میتوانست انرا دانلود کنید- خوب من بلد نبودم-اما پیام نوروز یسال 68 امام راحل علیه السلام میفرمایدبه سه نکتهدتوجه کند اول دعای شعبانیهب خوانید که میفرما یند-من درنظر ندارم که هیچ یک از ادعیه مال همه ائمه باشد –این دعای شعبان- مناجات شعبان – مناجات همه ائمه است حال هم متوانید به نیت سال اینده هم اکنون بخوانید- دوم زیارات وارث امام حسین علیه والسلام  رابخوانید وسوم یادی از شهد ونماز برای شهدا بخوانید و ل از همه  منکرات دوری کنید انشاالله ومارا فیض دعای خو محروم نفرمائید انشالله-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دررابطه بامقاله اقای عماد حق شناس در سایت  اسپاتنیک روسی به زبان فارسی –درتحت عنوان- بیاییداز سلاح فرهنگ  استفاده کنیم-سه مقدمه بیان- میکنم- مقدمه اول جوانی تیز هوشخدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دریک گردهمائیجوانان باحضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم دریک چادری در شهر این سئوال از حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم کردکه قبل از بعثت شیوخ عرب بسیار عقلانی  عمل میکردند وحال بسیار احمقانه عمل میکنند دلیل این امر چیست؟؟ حضرت رسول صلواتهالله علیه واله والسلم فرمودند قبلازبعثت خداوندمنان عقل بزرگی به انهامیدادکه مسائل را حل وفصل کنندولی بعداز بعثت اگر اسلام را میذیرفتند عقل انها بیشتر میشد واگرنپذیرند عقل ازانها گرفته میشود وبچه گانه واحمقانه فکر میکنند-مقدمه دومخداوندمناندرقران میفرمایدمابودیم که برایذشما راه ها برای رسیدن به شهرها وبه یمن وشامرست کردیم وایندوشهر برای شما اباد کردیمودرکوچ خوداز اب خنک ومراتع استفاده بردید ومراکبی ماندشتر غیره برای شمابوجود اوردیم وهمچنان شهر میدهد واگرنافرمانی کنیدمیتوانیم اینهارااز شما بگیریم بعنوان مثال اب قطع شود ویا تلخ شود- مقدمه سوم- یک ایه است درقران که میفرما ید- باعلمی که دارند ان علم باعث بدبختی انهامیشود- درتفسیر این ایه خیلی ها اشتباه کردند وچنین تفسیر کردند ان علم از نظرانهابود درحقیقت علم نما بود که این موضوع صد درصد غلط است از ایه چنین برداشتی نمیشود- انجا که نادان هستند اشاره شده است وانجا کذاب هستند اشاره شده است انجادرباطل هستند اشاره شده است انجا که درسراب هستند تصور میکننداب است ولی اب نیست اشاره شده است پسانجا علم دارند حتما علم دارند یکی علما میفرمودند تفسیراین است شما فرض کنید ماست را در دریا ریختیداین ماست واقعا ماست بودولی درتعامل بادریا ماست تبدیل به مادهای شدکه خوردن اش خطرناک است به ضد خوداش تبدل شد علم اقایانر حوزه بیهایت علم الهی است که باعلم انها درتعامل است میتواندان علم را رشد دهد ومیتواند انر برضدافراداش تبدیل کندمانند ثروت قارون- امریکا ثروت باعث پیشرفت شد امدندبرای بهتر شدن کارسیستم هرمی را درست کردن این سیستم به این معنا استکه هرچقدر علم ودانش ومهارت فردپیدا کندراین سیستم هرمی مرتبه اش بالا میرود وامکانات پولی وحقوقی بالاتری پیدا میکند ول هارچه به سمت هرم بالتر میرودتعدادکمتر میشود لاجرم درجائی متوقف میشود  لذا کسی حقوق بیشترمیگرفت نشانه هوش واستعداد وکار سخت بود- این سمبل افتخاربرای امریکائی شد وگاهی فرد شایستگی بالارفتنداشت ولی پست نبودلذا این شخص به یک شرکتی تازه تاسیس است میرفت وچون تجربه داشتامکن رشد بالاتر پیدا میکرد-کم کم شرکت قبلی با نیروی تازه کاربودبا مشکل روبرو بودلذا برای انکه چنین اتفاقی نیفتد مجبوربود حقوق رازیاد کند-درخانوادها حسادت وهم چشمی نسبت به دیگران شروع شد وخانم ها نق میزدند که مردان کارهای بیشتری کنندیک فیلم ساخته اند که دراول خانم وبااقایمهندس ازدواج میکند که هردو دریک شرکتکار میکردند وزندگانیخوبی داشتند واقا مداوم درجات بالا میگرفت تا جائی که متوقف شد وامکان بالارفتن یک به بیست بودوکاربسیار سخت بود وایشان میگفت من تن اش راندارم وخانم مداوم نق میزد که شرکتراعوض کن وایشان میگفت یک شرکت تازه کار کاربسیارسختر است ایشان اهل دعوا نبود-بیرون می امدبهیک رستورانی که درانهم رقص بود درامریکا انواع رستوراندرست میشود هروز یک طرح جدید می اید ایشان تنها مینشستتماشا میکد یکروز یک دخترخانمی کهانهم کارمندبود  وکسی شایداز ایشان تقاضای رقص نمیکرد نزدایشان امد وپرسید شما چرا همیشه غمگین هستید وایشان مداوم به این اقا راهنمای میکرد ونتجه بخش نشد وگفت نزدمن بیا تا شما باروشی تخلیه روانی کنمیک روز ایشان خانه راترک کرد وبه خانه ایشان امد وتقاضای ازدواج از ایشانکرد وایشان اول قبول نکرد وانجناب گفت تمام پلهای پشت سرمن نابوداست وسزانجام ان دخترخانم قبول کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علیبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دررابطه بامقاله اقای عماد حق شناس در سایت  اسپاتنیک روسی به زبان فارسی –درتحت عنوان- بیاییداز سلاح فرهنگ  استفاده کنیم-سه مقدمه بیان- میکنم- مقدمه اول جوانی تیز هوشخدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دریک گردهمائیجوانان باحضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم دریک چادری در شهر این سئوال از حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم کردکه قبل از بعثت شیوخ عرب بسیار عقلانی  عمل میکردند وحال بسیار احمقانه عمل میکنند دلیل این امر چیست؟؟ حضرت رسول صلواتهالله علیه واله والسلم فرمودند قبلازبعثت خداوندمنان عقل بزرگی به انهامیدادکه مسائل را حل وفصل کنندولی بعداز بعثت اگر اسلام را میذیرفتند عقل انها بیشتر میشد واگرنپذیرند عقل ازانها گرفته میشود وبچه گانه واحمقانه فکر میکنند-مقدمه دومخداوندمناندرقران میفرمایدمابودیم که برایذشما راه ها برای رسیدن به شهرها وبه یمن وشامرست کردیم وایندوشهر برای شما اباد کردیمودرکوچ خوداز اب خنک ومراتع استفاده بردید ومراکبی ماندشتر غیره برای شمابوجود اوردیم وهمچنان شهر میدهد واگرنافرمانی کنیدمیتوانیم اینهارااز شما بگیریم بعنوان مثال اب قطع شود ویا تلخ شود- مقدمه سوم- یک ایه است درقران که میفرما ید- باعلمی که دارند ان علم باعث بدبختی انهامیشود- درتفسیر این ایه خیلی ها اشتباه کردند وچنین تفسیر کردند ان علم از نظرانهابود درحقیقت علم نما بود که این موضوع صد درصد غلط است از ایه چنین برداشتی نمیشود- انجا که نادان هستند اشاره شده است وانجا کذاب هستند اشاره شده است انجادرباطل هستند اشاره شده است انجا که درسراب هستند تصور میکننداب است ولی اب نیست اشاره شده است پسانجا علم دارند حتما علم دارند یکی علما میفرمودند تفسیراین است شما فرض کنید ماست را در دریا ریختیداین ماست واقعا ماست بودولی درتعامل بادریا ماست تبدیل به مادهای شدکه خوردن اش خطرناک است به ضد خوداش تبدل شد علم اقایانر حوزه بیهایت علم الهی است که باعلم انها درتعامل است میتواندان علم را رشد دهد ومیتواند انر برضدافراداش تبدیل کندمانند ثروت قارون- امریکا ثروت باعث پیشرفت شد امدندبرای بهتر شدن کارسیستم هرمی را درست کردن این سیستم به این معنا استکه هرچقدر علم ودانش ومهارت فردپیدا کندراین سیستم هرمی مرتبه اش بالا میرود وامکانات پولی وحقوقی بالاتری پیدا میکند ول هارچه به سمت هرم بالتر میرودتعدادکمتر میشود لاجرم درجائی متوقف میشود  لذا کسی حقوق بیشترمیگرفت نشانه هوش واستعداد وکار سخت بود- این سمبل افتخاربرای امریکائی شد وگاهی فرد شایستگی بالارفتنداشت ولی پست نبودلذا این شخص به یک شرکتی تازه تاسیس است میرفت وچون تجربه داشتامکن رشد بالاتر پیدا میکرد-کم کم شرکت قبلی با نیروی تازه کاربودبا مشکل روبرو بودلذا برای انکه چنین اتفاقی نیفتد مجبوربود حقوق رازیاد کند-درخانوادها حسادت وهم چشمی نسبت به دیگران شروع شد وخانم ها نق میزدند که مردان کارهای بیشتری کنندیک فیلم ساخته اند که دراول خانم وبااقایمهندس ازدواج میکند که هردو دریک شرکتکار میکردند وزندگانیخوبی داشتند واقا مداوم درجات بالا میگرفت تا جائی که متوقف شد وامکان بالارفتن یک به بیست بودوکاربسیار سخت بود وایشان میگفت من تن اش راندارم وخانم مداوم نق میزد که شرکتراعوض کن وایشان میگفت یک شرکت تازه کار کاربسیارسختر است ایشان اهل دعوا نبود-بیرون می امدبهیک رستورانی که درانهم رقص بود درامریکا انواع رستوراندرست میشود هروز یک طرح جدید می اید ایشان تنها مینشستتماشا میکد یکروز یک دخترخانمی کهانهم کارمندبود  وکسی شایداز ایشان تقاضای رقص نمیکرد نزدایشان امد وپرسید شما چرا همیشه غمگین هستید وایشان مداوم به این اقا راهنمای میکرد ونتجه بخش نشد وگفت نزدمن بیا تا شما باروشی تخلیه روانی کنمیک روز ایشان خانه راترک کرد وبه خانه ایشان امد وتقاضای ازدواج از ایشانکرد وایشان اول قبول نکرد وانجناب گفت تمام پلهای پشت سرمن نابوداست وسزانجام ان دخترخانم قبول کرد-ادامه دارد

                                                                                          

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دوباره مقاله او مجله گرانسنگ چشم انداز ایران شماره96 راازنوع بخوانم ویک سری قوانینی درعلوم انسانی اسلامی از ان اخراج کنم- هرعلمی اگر تحقیق ویاتدریس نشودبه مرور از یادمیرود-مقاله باعنوان چشم انداز اینده ایران بود- ایشان بدرستی فرمودند- یک علت پیروز تاریخی انقلاب ایران توان تاریخی مردم ایران بود که من کلمه سیاسی  رابه ان اضافه کردم- روحانیت درمنابرهمیشه انمطالبی گفته میشد که توان پذیرش داشت بحث سیاسی فقط به حادثه مولمه عاشورا بودبحث بیشتراخلاقی بود وهمین موضوع درزمان پهلوی بارها مورد برخورد وچالش قرار میگرفت که تصور میکردند رضاشاه ویامحمد رضا شاه رابایزیدهمطراز شده است- ولی کم کم توان سیاسی مردم بالا ر فت وعلت اساسی ان ازخارج بیشتراز داخل موثر واقع میشدبه هرحال انقلاب مشروطیت رابوجود اورد واسلام وتوحید وعدالت مطرح شد-پیشرفت در انقلاب مشروطیت فقط بعهده حرکت مردمی بود نه حزبی –نه دربار ونه نظامی ونه خارجی –وسرانجام به حال روحانیت مهر امضا داد-مردمانی که نمیتواستند اسم خودشان را بنویسندولی حقایق سیاسی را  تاحدی درک میکردند-بهترین نتجه ان شدکه مرجعیت وقم تاحدی مطرح شدند- نتجه دوم ان است که سکولار حلال مشکلات نیستندنتجه امروز امریکافردی که حزب خودراقبول نداردومستقل ضداحزاب برروی کار امده است-و- درغرب یک اسثتنا است ریشه اش درشکست احزابی است که ادعای براوردن خواسته ها ی مردم دارند-چگونه میتوانند مخالفین ادعا کنند که بایددرایران چندین حزب رنگانگ سکولارباشد؟؟حضرت ایت الله حسینی قزوینی رحمت الله علیه درباره غدیرخم که جوهراصلی  وهسته اصلی واساس وبه قول خاریجا اولین اصول است =پرینسیپال  است که اگرجهت دهنده باشد انرا = اپروچ-میگویند -دلائلی اوردند ومن بااجازه ایشان مقداری را خواستم اضافه کنم- سه روزنگهداشتن دران گرما وگفتندکه حاضرین بغایبین برسانند وچند نفرا زنان پیاممبر اکرم حضورداشتن از جمله حضرت فاطمه علیها السلام وخانم عایشه چرامهم است؟؟ برای انکه حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یکبار برای ان که مردم از زنان دوری نکنند طلب عام کردند ودفعات بعدبرای نظامی بودومسائل نظامی بود هیچگاه نفرمودندمن حکمیرا میخواهم بگویم همه جمع شوند وحکمی را در راهی گفته بودندهرگز تکرار نکردندولی اگرشیخی میگفت غدیرخم برای این بود که پشه ای   اگر زد حکم اش چیست مخصوصا فلان پشه چون من عقب بودم خوب نفهمیدم-عده ای زیادی قبول میکردند-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0