سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکا راه مبارزه با ما را بلدنیست- مبارزه ایدولوژی با کشوری اوهم باید مبارزه ایدولوژی کند- درحالیکه مدتها است- که سیاست امریکا نخ نما است- ورنگ وروغنی ندارد- طشت اش از بام افتاده است انتقاد های درون امریکا در حال شدت پیدا کردن است- تا امروز هیچونه اقای ترامپ کار دقیق اقتصادی نکرده است که روی ان تمرکز کرد وکانون داد- وبه مسائلدست دوم وحاشیه ای پرداخته است- کارشناسان امریکا- میدادنند که باید مالیات را پائین اورد ومشاغل را زیادکرد- واز ثروتمندان بایداز ذخیره مالی انها مالیات گرفت- نه تولید کالاهای انها- زیرا یا کارخانجات را بیرون میبرند ویا سود سهام راکم میکنند ویا تعطیل میکنند همه به ضرر امریکا است- امریکا بنظر میرسد با  بهبودی های کوتاه مدت به جائی نمیرسد وتحول دراز مدت- نیاز به استقامت وکار وصبوری و کم درامدی خواهد بود که بسیاری از شرکت های کوچک ویا متوسط تصور میکنند که شاید-نتوانند دوام بیاورند- امریکا نمیتواند ریس جهان شود واقتصاد شکوفائی هم داشته باشد زیرا باید مثلا هوای ژاپن رادشته باشد درنتجه باید ماشین سازی ژاپن را کمک کند  ودیگر رقابت معنا ندارد- .اگربخواهد ماشین سازی خودرا ارتقا دهد- که قدرت انرا بخوبی دارد-زیرا بقول استاد انگلیسی من در دانشگاه لندن امریکا تنها دودرصد تحقیقا ت سری خودرا وارد بازار کرده است - اخیرا هم پیشرفت خوبی در ماشین سازی داشته است – برای امریکا جمع هردوحالت امکان ندارد- بعداز جنگ جهانی دوم وشروع پیشرفت محیرالعقول شوروی وبدنبال تن چین وتاحدودی بلوک شرق- وحشت زیادی درغرب رخ داد- غرب یک تقسیم بندی درروی میزان تحقیقات کرد- واین تحقیقات به امریکا میرفت ودرانجا مثلا بیست پله پیشرفت- ایجاد میشد ولی اروپا مثلابلژیک سه پله بالا میامد وانگلستان ده پله بالامیامد- وبه محض اینکه رشد میکردند رقیب امریکا درجهان میشدند پدجه نظامی رات بیشتران را به گردن امریکا انداختند ودرنتجه بازار جهان سوم رامجبور شدند به امریکا دهند وزمانی فرانسه خواست ماهوارتجارتی درست کند که های تک است وسودفراوان دارد- امریکا مخالفت کرد اروپا به سرکردگی  فرانسه هم موشک اریان ساخت وهم ماهواره ساخت- امروزه دیگر باارعاب وقلدری همانطور مجله ژورنال یهود- نوشته است نمیتوان دنیارا اداره- کرد نیامند یک اخلاق وسیاست متین است – بیاد عواطف مردم را جلبکرد وبه انها کمک کرد- امروزه مظلوم بودن بهتر از سنگدل بودن است امروزه اسلام برای منافع خود سخت مبارزه خواهد کرد- باید به ارزش های مشترک عقلانی رسید- یعنی دیپلماسی – برد- برد- رعاخ دیگری ندارد  دراینده از این وضع مبهم وغیرشفاف وازهمه مهمتر عدم امید به اینده- بوجوداوردن چالش سخت خواهدبود که جز باصبوری واحتیاط ومهرورزی راه دیگر نخواهد بود- درافریقادیدیم- کشور بسیار کوچک نیجر که همسایه کشوربسیار بزرگ نیجریه است-حزب شیطانی داعشی - بوکو حرام را درمرز خود قلع وقم کرد ولی درنیجریه یک سوم کشور را گرفته است وعکس العمل ان طرفدار شدن به حزب شیعیان  است وکوبیدن شیعیان اهالی نیجیریه درغرب زیر پچرم قانداعظم- ایت الله زاکزاکی رحمت الله علیه-جمع کرده است- وجامعه کم کم بسوی دوقطبی پیش میرود- وکشور بدنبال ناجی میگردد- واسلم درحال باز سازی خود- درکشورهای اسلامی است- یک سئوال کلیدی است کدام ایدولوژی اینده دارد وشرایط جهانی به نفع کدام ایدولوژی دراینده رقم میخورد- باید دید کهدرکشورهاید – دلسردی ویاس  وایجادخلا- وبدنبال ان خشونت ونفرت از حکومتها پیش میاید به کدام ایدولوژی- متمایل میشود تاریخ معاصر نشان داده است  تنها اسلام است درمقابل شیطان بزرگ قدرت ایستادگی دارد-جهان درحال سیر به قهقرا است ولذا ایدولوژی نجات مطرح خواهد شد- البته ایدولوژی نجات باید تا انجا که امکان دارد- مسالمت امیز حرکت کند- وخشونت زیاد را مجبر است باخشونت کم جواب دهد- ومتین وواخلاقی وعقلانی باشد- ومتاسفانه هم چنان که درایران دیدم لابی های امریکا درکشورهای مختلف تنها برای منافع امریکا کار میکنند وبه قدرت میرسند واین مسئله کم کم مردم جهان را از این لابینگ ها دلسرئد کرده است مانند جبهه ملی- لذا امریکا باخط ونشان کشیدن  به ایران ونیروهای انقلابی اسلامی میخواهد بتواند این نیروها را کم جان ویا متوقف کند ولی تاریخ چیزی دیگر میگوید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- کسانیکه بدنبال- سکولاریسم هستند-درحقیقت باطل گرا هستند- سپر وشمشر را رها کرده اند- زیرا اجمالا درک میکنند که این جهان را خداوند منان ساخته است ولی بدبنال کشف پیام راستین الله نیستند- طعم سکولارسیم از طعم پیام الهی درمذاق انان شیرین تر است- درمقابل ایران-چون نمیدانند چگونه باید چالش کرد تنها تحریم را کار گشا میدانند- خداوندمنان هم به انان میفرماید-خزائن عالم در دست ایشان است وقدرت اش هم عزیز است وکسی را یارای  مقاومت درمقابل اش نیست- وسرانجام به زانو درخواهد امد نمونه های اخیر- صدام- محمد رضا شاه- کمونیست- وغیره-وتصور نکنند- حیله های انان همیشه برنده است ومواجه باحیله های - -الهی-هم- خواهند شد- وزیرامور خارجی- نادان عربستان سعودی- میفرماید – ایران – نباید انقلاب میکرد-اول معنی کلمه انقلاب را نمیفهمد- بارها ازجمله استاد عظمت جناب دکترایت الله شهید اقای مرتضی مطهری – رحمت الله علیه-به کمونیست ها میفرمودند- شما کلمه انقلاب را نمیتوانید بکارببرید شما بگویئد- تحول- شما که رجعت به عقب که نمیکنید شما بقول خودتان به جلو تکامل میکنید ومعنی انقلاب را خراب میکنید چون انقلاب باز گشت به عقب است ودوم کلمه شهیداست که  شما که زندگانی بعد از مرگ اعتقاد ندارید شهید کسی است به زندگانی بعداز مرگ اعتقاد دارگواه است برای اخرت- وبسیاری از موضوعات دیگر-مگر از طاغوت به یاقوت والله باز گشت کردن غلط است- درثانی جناب اقای ابن وهاب همه سعی اش درانقلاب است مگر ایشان اهل مسالمت امیز بود ه همه را مشرک میدید که میخواست همه را به توحید ناب باز گرداند وانهم باشمشیر- پس شمامنافق هستید-حضرت علی علیه السلام فرمودند درجنگ از پشت سر حمله نکنید واگر اسلحه ندارد         به او زخمی نزنید واگراومیخواهد بجنگد به اواسلحه بدهید- درجنگ بدر حداقل دوبار حریف حضرت علی علیه السلام شمشیراش تا شصت ذرع به اسمان رفت وحضرت به اومجال داد تاشمشیراش را بردارد ولی شماعربستان سعودی وجوجه های شما برای  یزید ملعون ابرو درست کردند- افراد بی پناه وبی اسلحه ودرغفلت بدون جرمی- نکرده-گشته میشوند تا چهره زیبا ومصفای اسلام را لکه تاریکی بران بنهند وانانرا وحشی ویا نیمه وحشی درجهان-بنامند - ونان خودر انان بپزند- سکولار یعنی امت از الله جل جلاله الشریف به بت های دنیائی سیر کندوامت برعکس است ازبت های دنیائی به سمت خداوندمنان جل وجلاله الشریف است-برگردد- وبه سوی ناسونالیسم ویا انترناسیونالیسم خیز بردارد- امت یعنی عبدالهی شدن افلا تفکرون- افلا تعقلون برتری ان را درک نمیکنید- یا خود را به جهالت زدید-دنیا تعامل با اخرت دارد واخرت تعامل با دنیادارد هردو سعی میکنند که انسان را به کمال بر سانند- تا لیاقت لقاالله پیدا کند–اید در دعای جوشن کبیر هزار اسم الهی امده است که بقول ظریفی تعدادی اندک ان فلسفی است ومابقیه همه کاربردی است یعنی دارای مظاهر عملی است—و- وابسته به فعل است-بخش خصوصی اسپانیا-قایق های سرگردان را در دریای مدیترانه نجات میدهند ونیمی پرسند شما کمونیست هستی ونیستی- مسلمانی ویا مشرک هستی زیرا یک مقدار عواطف-هنوز  باقی مانده است ولی عربستان سعودی وداعش محله  به محله میکوبد- دراسلام پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند اگر کسی دم مغازه امد وسلام نکرد کار ش را انجام ندهید یعنی ان فرد-اول صلح وسالم بودن خودرا اثبات کند وسپس کا ر اورا باید انجام دهی واگرحقه زد منافق است زیرا اول ادعای دوستی کرده وسپس خیانت کرده است—مثل امروزی درسال در 1959 امریکا-در ایالت ویرجنیا اولین سیاهپوست اجازه یافت در مدرسه سفید پوستان ثبت نام کند از این تمدن بیش ازان انتظاری نباید داشت- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حضرت بلال رحمت الله علیه را  اذان گو کردکله های جهنمی درحال منفجر شدن بودند وتامل وصبرشان تمام شد- وهمگی امدندنزد پیاملر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم .گفتند یک مدتی کسی دیگری رااذان کو کنید- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم پذیرفتند-شب خوابیدن وپس مدت معمول بیدارشدندتا اذان گفته شود هرچه صبر کردن سحرنشد نزد رسول اکرم صلوات هاللهعلیه واله والسلم فرمودند ما شتباه کردیم حضرت بلال علیه السلم رابفرستید تا ما بکارخودبرسیم وسپس سحر شد ولی تاریخ نشان داد باتمام ان تفاسیر مطلبرا درک نکردند؟؟ وتاریع باز تکرار میشود-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- کسانیکه بدنبال- سکولاریسم هستند-درحقیقت باطل گرا هستند- سپر وشمشر را رها کرده اند- زیرا اجمالا درک میکنند که این جهان را خداوند منان ساخته است ولی بدبنال کشف پیام راستین الله نیستند- طعم سکولارسیم از طعم پیام الهی درمذاق انان شیرین تر است- درمقابل ایران-چون نمیدانند چگونه باید چالش کرد تنها تحریم را کار گشا میدانند- خداوندمنان هم به انان میفرماید-خزائن عالم در دست ایشان است وقدرت اش هم عزیز است وکسی را یارای  مقاومت درمقابل اش نیست- وسرانجام به زانو درخواهد امد نمونه های اخیر- صدام- محمد رضا شاه- کمونیست- وغیره-وتصور نکنند- حیله های انان همیشه برنده است ومواجه باحیله های - -الهی-هم- خواهند شد- وزیرامور خارجی- نادان عربستان سعودی- میفرماید – ایران – نباید انقلاب میکرد-اول معنی کلمه انقلاب را نمیفهمد- بارها ازجمله استاد عظمت جناب دکترایت الله شهید اقای مرتضی مطهری – رحمت الله علیه-به کمونیست ها میفرمودند- شما کلمه انقلاب را نمیتوانید بکارببرید شما بگویئد- تحول- شما که رجعت به عقب که نمیکنید شما بقول خودتان به جلو تکامل میکنید ومعنی انقلاب را خراب میکنید چون انقلاب باز گشت به عقب است ودوم کلمه شهیداست که  شما که زندگانی بعد از مرگ اعتقاد ندارید شهید کسی است به زندگانی بعداز مرگ اعتقاد دارگواه است برای اخرت- وبسیاری از موضوعات دیگر-مگر از طاغوت به یاقوت والله باز گشت کردن غلط است- درثانی جناب اقای ابن وهاب همه سعی اش درانقلاب است مگر ایشان اهل مسالمت امیز بود ه همه را مشرک میدید که میخواست همه را به توحید ناب باز گرداند وانهم باشمشیر- پس شمامنافق هستید-حضرت علی علیه السلام فرمودند درجنگ از پشت سر حمله نکنید واگر اسلحه ندارد         به او زخمی نزنید واگراومیخواهد بجنگد به اواسلحه بدهید- درجنگ بدر حداقل دوبار حریف حضرت علی علیه السلام شمشیراش تا شصت ذرع به اسمان رفت وحضرت به اومجال داد تاشمشیراش را بردارد ولی شماعربستان سعودی وجوجه های شما برای  یزید ملعون ابرو درست کردند- افراد بی پناه وبی اسلحه ودرغفلت بدون جرمی- نکرده-گشته میشوند تا چهره زیبا ومصفای اسلام را لکه تاریکی بران بنهند وانانرا وحشی ویا نیمه وحشی درجهان-بنامند - ونان خودر انان بپزند- سکولار یعنی امت از الله جل جلاله الشریف به بت های دنیائی سیر کندوامت برعکس است ازبت های دنیائی به سمت خداوندمنان جل وجلاله الشریف است-برگردد- وبه سوی ناسونالیسم ویا انترناسیونالیسم خیز بردارد- امت یعنی عبدالهی شدن افلا تفکرون- افلا تعقلون برتری ان را درک نمیکنید- یا خود را به جهالت زدید-دنیا تعامل با اخرت دارد واخرت تعامل با دنیادارد هردو سعی میکنند که انسان را به کمال بر سانند- تا لیاقت لقاالله پیدا کند–اید در دعای جوشن کبیر هزار اسم الهی امده است که بقول ظریفی تعدادی اندک ان فلسفی است ومابقیه همه کاربردی است یعنی دارای مظاهر عملی است—و- وابسته به فعل است-بخش خصوصی اسپانیا-قایق های سرگردان را در دریای مدیترانه نجات میدهند ونیمی پرسند شما کمونیست هستی ونیستی- مسلمانی ویا مشرک هستی زیرا یک مقدار عواطف-هنوز  باقی مانده است ولی عربستان سعودی وداعش محله  به محله میکوبد- دراسلام پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند اگر کسی دم مغازه امد وسلام نکرد کار ش را انجام ندهید یعنی ان فرد-اول صلح وسالم بودن خودرا اثبات کند وسپس کا ر اورا باید انجام دهی واگرحقه زد منافق است زیرا اول ادعای دوستی کرده وسپس خیانت کرده است—مثل امروزی درسال در 1959 امریکا-در ایالت ویرجنیا اولین سیاهپوست اجازه یافت در مدرسه سفید پوستان ثبت نام کند از این تمدن بیش ازان انتظاری نباید داشت- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حضرت بلال رحمت الله علیه را  اذان گو کردکله های جهنمی درحال منفجر شدن بودند وتامل وصبرشان تمام شد- وهمگی امدندنزد پیاملر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم .گفتند یک مدتی کسی دیگری رااذان کو کنید- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم پذیرفتند-شب خوابیدن وپس مدت معمول بیدارشدندتا اذان گفته شود هرچه صبر کردن سحرنشد نزد رسول اکرم صلوات هاللهعلیه واله والسلم فرمودند ما شتباه کردیم حضرت بلال علیه السلم رابفرستید تا ما بکارخودبرسیم وسپس سحر شد ولی تاریخ نشان داد باتمام ان تفاسیر مطلبرا درک نکردند؟؟ وتاریع باز تکرار میشود-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- باالهام واقتباس از شعر جناب اقای عباس خوش عمل کاشانی رحمت الله علیه-انتفاضه- نسل پروازدرماتم بسته شدن پریدن است هنوز- خوف از گذشتن خون حسنیان دراینجا وانجا است هنوز- افساد میکند شیطان اکبروهلهله غربیان-نسل بشر به زحمت ودراتش است هنوز—خون کربلا واشک فاطمیون خشک نگشته هنوز-نظم جهان با فتنه شیطان اکبر ره سپرد هنوز- ان درسکه حضرت فضه ازحضرتاش گرفت-هزاران تیر جفا وکینه در راهش هنوز-شعله ای زد ازسرالبرزمسند فاطمه0 یاران کاروانوشریکان دزددرراهش باکین هنوز-برعرش میرود همه روز وشباز جفا- درد وفغان ونائر ه الامان هنوز-بیت المقدس درفغان ودرددرهمه الدهر- یک گناه بیش نداشت نخست قبله مسلمین هنوز- تیرهای سه شعله قران برمیباردسنگدلان هنوز – بره ازادگاندر روزوشبمیسپرد کاروان هنوز—نقش بزک کردهحقوق بشردرکاخ وحشت غرب-بر سرنوشتقوممسلمان وعرب چهره دژم میکشد هنوز-از لانه مرغ شباهنگ که ناله توحید سرمیدهد- اتش زبانه میکشداز لانه اش هنوز-نسل حسینی از روز الست تامحشر- درفکر بلند کردن پرچم مهدی کوثر وجهاد است هنوز- پربار کسی است گه قدرخود دانست –و-ره سپرد-ساده دل کسی است که

تصور کند شیطان اکبر فرشته است هنوز-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نظریات شخصی است- عبرت گرفتن- یکحدیث طلائی از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمنقل شده است هرکس که دیگران رافریب دهد وبه دوستان خود راهنمائی درست کند وپس از مدتی خداوند منان کمک خودرا از ایشان بر میدارد وشیطان به راحتی را دران فرد وسوسه میکندکه دوستان خودرا فریب دهد وچنین میکند- وپس از مدتی دوستانش اورافریب میدهند- واین هم ازنوع مجازات الهی است- حساب ایران  درزمان شاه دربانک راکفلر بود وخودشان هم دران بانک حسابی داشت- ایران از امریکاتعدادی توپ برای واحدهای زمینی خرید-موقع تحویل سیستم ودستگاه  سوزن راندادند ودبه دراوردند- که پنج درصد توپ ها گران شده است ارتشبد  طوفانیان قبول کرد پس ازمدتی گفتند ده درصد دیگر باید پرداخت شود طوفانیان نپذیرفت وبه امریکا رفت وپذیرفت- این اطلاعات- از یک جناب سروانی درمرکز پیاده ازطرف خانم اشرف که میتواندبه خاطر اخلاق وزبیائی ایشان هم باشدبه پلیس ریس قاچاقچیان موادمخدر که از خانم اشرف مواد میگرفتند شود- زیرا درشهربانی مقداری اختلاس میشد- که روزی درتاکسی بهمن گفت من یک درخواست از شمادارم که به دوستان خود بگو  من رانزنندو من- استعفا دادم-من چون اطلاعا ت قبلی داشتم- ان فهمیدم که ان ده درصد  برای شاه است-شوروی دربانک راکفلر ها- جاسوس داشت- نکته مهم این است- این جاسوسان را روسیه تربیت نکرده است- لعلت تبعیض های فراوان اینها خودرا درکانال بانک راکلفرها با شوروی قرار میدادند وبرای روسها جاسوسی میکردند- روسها مق4داری از ان اطلاعات فاش میکردند- درنتجه بانک راکفلرها – مقداری خودراجمع وجورمیکرد- پرونده  حساب شاه درپرونده های بانکینبود - در دفتری بود که نزد راکفلر بود وفقط پنج نفر ازان اطلاع داشتند ولی حساب کلی ایران   درسیستم بانک  بود-  وبچه های کمونیست ایران درلندن از ان اطلاع داشتند-علت تبیعض دربانک راکفلرها- این بودکه  اسرائیل دوبانک او بابانک راکفلرها درتماس بود وپدر راکلفرها پاداش ها وپول ها زیادی به کارمندان ان بانک میداد درحالیکه افراد بانک راکفلرها- باکمترین افراد کار زیادی میکردند وچنین وکمکی دریافت نمیکردند-کمک زیاد را کفلرها به اسرائیل صدای اعراب مخصوصا عربستان را دراورد وراکفلر فکر میکرد که اینان غلطی هستند نمی دانست و تکبیر الصوت هستند ودست انان دردست اسرائیل است بسیاری کامندان مسیحی راکفلرها بعلت حقوق بشراز بانک استعفا کردند وراکفلر فکر میکرد که عربستان- بانک اش راعوض میکند- وسخت با اسرائیل درگیر شد تا کریسمس رسید- ایشان یک معشوقه داشت که در وصیتنامه خوداش که کسی نمیدانست برای ایشان خانه مجلل خریده  بود ماهانه حقوق زیادی  برای ایشان قرارداده بود وبه راکفلر گفته بودند بیرون زیاد نباش برای شما احتمال خطر است- وایشان کریسمس بهزادگاه خودنرفت ومابقیه فامیل رفتند ومعشوقه دعوت خانه وبایشان رابطه جنسی داشت وپس خانه رابرای کریسمس اماده کرده بودند- راکفلر هرماه چک اپ پزشکی میشد سرحال بود وهیچگونه مسئله نداشت- به اعتراف همان معشوقهمیزی راتهیه کرده بودند- وایشان سرمیز فرمودن یک مشروب استثانی صدسال برای م یک دوست اورده است- من اول میخورم اگرخوب بود شماهم بخور- یک لیوان که خورد دلدرد شدید گرفت که تلو تلو کنان به سمت اطاق خواب رفت کنار تخت زانو زد وگفت کارمارا ساختند-تونخور- معشوقه با اورژانس زنگ زد وپلیس همرا اورژانس امد وبه ایشن گفت شما بروید وچیزی نگوئید وایشان برای برنامه کریسمس- به یک رستوران بسیار پرت وگمنام رفت درضمن خوراک خوردن گارسون یک نامه اورد که ازان اقای است انگوشه نشسته است- که دران نامه نوشته شده بود تاصبح هرچه بخورید –حساب میشودودرفلان هتل تا یکماه از شما مجانی پذیرائی میشود وایشان دیگر پیدانشدند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از سایت پردیس- جناب اقای خلیل منصوری-رحمت الله علیه- یک مقاله باعنوان- میزان ممکن شناخت خدا-مقدمه ای عرض کنم- یک جوان انگلیسی-در دانشگاه لندن- نزد من امد- واز من پرسید ایا شما به کربلا رفته اید؟؟  ومن گفتم خیر- نرفتم- ایشان فرمودند من دینارا گشته ام  ویک ماه هم دراوج گرما کربلا بودم- واین شهر را عجیب ترین مکان دنیا میدانم- درحقیقتعجیبترین انسانها وعجیب ترین بارگاه است- بشردنبال مطالب بسیار با اهمیت به حدی باشد که غلو کند- از چیز ساده زیاد برای اش مطلوب نیست لذا حتی بچه هادر شنیدن داستانها ان  داستانی را دوست دارندکه دران غلو وعجیب باشد- وبقول ملاصدرا رحمت الله علیه در شی انرا میابدسایه از بطن علم اول الهی دران باشد- مثلا این سایه بطن اول علم وقدرت الهیرا غربیان درسگ وگربه میبین ودر غیر این صورت –غلوی وجودندارد- مگر انسان تظاهر کند- وصف عشق نصف عشق- غربیان- که انها خداوندغلو هستند- تظاهر وحقیقت را خوب میبشناسند- همیشه تاریخ انسان موحد برای دیگران عجیب وپیچیده وتصور میکردند که غلو میکند-ایشان فرمودند من ظهر گرما دراوج گرما روی یک صندلی نشسته بودمکنار بارگاه دریای رحمتالهی متعلق به امام حسین علیه السلام یک خانمی بالباس  فاخر وجوراب بسیار گرانقیمت حریر سبز با پای پیادهبدون کفش امد وربروی بارگاه درخاک نشست ونظاره کرد واشک ریختوشروع به عبادت کرد مدتها من نزد ایشان رفتم- پرسیدم  شما انگلیسی بلد هستید گفتند بله من تحصیل کرده امریکا هستم-  ومن گفتم شما که ثروتمند هستید یکمفرش  باخود میاوردید واین جوراب حیف است خراب شود ودرضمن ممکن است جانوری پای شما بگزد- ایشان کفت من مراقب هستم واگراتفاق افتاد مهم نیستدرحضور امام حسین علیه السلام این مسائل مهم نیست- غش هم بکنم  مهم نیست- ومن رابه خانه اش دعوت کرد خانه مجللی داشت وشوهراش مهندس بود- ودوفرزند داشت که انگلیسی مثل بلبل صحبت میکردند ومن درایشان خلوص دیدم وتظاهر نمیکرد- ود رمن تاثیری عجیب گذاشت- ودیگر مسائل را نگفت-حضرت حجت الاسلام-جناب حضرت اقای انجوی رحمت الله علیه-مرشد جوانان عاشورائی- که فوق لیسانس هستند زیادبه کربلا میروند-دریک سخنرانی فرمودند- خانمی امریکائی جزوگروه پزشکی ارتش امریکادرکربلا بوده است تحقیقات پزشکی درباره ایشان- درامریکا به این نتجه رسیده بودند- که هیچگونه طریقی برای باروری ایشان وجود ندارد-مترجم عراقی ایشانبه ایشان کمتذکر میشود که امام حسین علیه السلام معجزات شگرفی دارد- سئوال اول این است- که خداوندمنان به شخصیتی که لیاقت دارد- میزانی از قدرت خود  رابه بدهد بعنوان مثال امام حسین علیه السلام ایا ان حضرت به خدواند بیشترمتمایل میشود ا ایشان بیشتر طاغوتی میشود ؟؟ واگر شخصی از این قدرت امام معصوم علیه السلام سودجست بهخداوند بیشترنزدیک میشود ویاازخداوند دورمیشود-؟؟!! وایا دادن میزانی قدرت وعلم به شخصیتی توسط خداوندمنان از قدرت وعلم  وشان الهی کاسته میبشود یا نکه شان الهی وعلم وقدرت الهی بیشتر هویدا میشودودرضمن عظمت انسان هم بیشتراشکار میشود-  ان خانم مدتی به نظاره مردمی که به  بارگاه عرش استان میرود ومردم  را نظاره میکند ویک روز  برای کاری درکربلا بوده است کنار بارگاه میرسد- سه بار به انگلیسی میگوید- بی –بی- یعنی بچه- ومیرودقانون انهااین بوده است هرسه ماه یکماه مرخصی برای رفتن به امریکا میدادند ولی اگر سرش شلوغ بود یکماه به شوهراش مرخصی میدادند که به کربلا بیاید- ایشان پس از سه ماه احساس خاصی به اودست میدهد ونزد دکتر میرود وخوب پرونده پزشکی ااش هم همراه اورده است- ومیپرسد من حس میکنم که علامت ابستنی است- دکتر میخندد ومیفرماید سرسوزنی شما شانس ابستن شدن ندارید  ولی دستگاه های ما اینجابقدر کافی قوی نیست من به شما یکماه مرخصی میدهم شما به امریکابروید وبعداز دوهفته الی سه هفته بعد نزد دکتر بروید ایشان همین کار میکند وقبلاز رفتن به شوهراش میگیوید برویم لباس بچه بخریم وایشان میگیوید کمی تحمل کنید  ونزد دکتر میروند وپس از معاینات لازمهباکمال تعجب که مات ومبهوت شدن میفرمایند شما- ابستن شدید وعلت انرا برای ما شرح دهید وایشان همان جا شیعه میشود- اما بحث شاخت – ایشان فرمودند-ماخداوندمنانراتاچه اندازه میشناسیم؟ اصلا تاچه اندازهمجاز یعنی جواز داریم بازیعنی اجازه داریم به شاخت او هستیم- ولی به تعبیر دقیقتر- تاچه میزان ممکن است تا انسان- خدا را بشناسد- بحث عوض شد- زمانی که موضوع جواز است این معنا رامتبادر به ذهن میشود یعنی انسان این مطلب به ذهنش میاید که میتواند مثلا کامل خداوندمنان را بشناسد  ولی نباید به سمت شناخت زیادبرود- مثلا جوازبرای بی حجابی نداریم  - یعنی میتوان بی حجاب شد وای این اجازه را نداریم  به این امر میگویند حکم تشریعی- چنین دستوری نیامده است- پس تا انجا که میتوان یعنی عقل وعلم انسان قدرت دارد بایدبشناسد  این جواز رادارد-ولی طیبعت عقل که قماش تکوین است حدی دارد- تان حد خداوندمنان را بشناسند ودیگر زورمالی نکنند ویا خیالبافی نکنند بیش از ظرفیت عقل وکمک وحی-که درحد بطن اول است- عی نکنند راه های انحرافی پیدا کنند- زیرا به عدم امکان درک عقلی رسیده اند واین اصل درتمام موضوعات دیگرهم جاری  ساری است-مثلا ذات روح چیست انهم  از همین قماش است-اما دلائل-خداوندمنان بسیط است یعنی جز ندارد واین بسیط غیرمادی استپس ذات الهی اولا در دسترس نیست ودرثانی یاکل ذات  میشناسیم- یا اصلا نمیشناسیم- نمیشود مانند ماده بخشی رابشناسیم وبخشی را نشناسیم-دوم  طبق اصول منطق موجود محدود قابل شناخت است-انهم به شرط که حدودانرا بشناسیم- درحالیکه خداوندمنان نه ماده است ونه محدود است بی نهایت است- بینهایت عددی در ذات نیست بینهایت کیفتی در ذات استکیفیت ذات بینهایت است-ودرضمن ما محدود هستیم کیفیتهای بسیارمحدود را تشخیص میدهیم ونمیتوانیم کیفیت بینهایت را ذتشخیص دهیم وهمینموضوع ذاست عدم امکان عقلی ماراتبین میکند ومشخص میسازد همانطور که جشم  ما همه رنگ هارا نمیبیند وگوش ما همه اصوات را نمیشناسد- دستور حذر کردن دادشده است- حذر  هشدار از واقعهای که بسیارخطرناک است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از سایت پردیس- جناب اقای خلیل منصوری-رحمت الله علیه- یک مقاله باعنوان- میزان ممکن شناخت خدا-مقدمه ای عرض کنم- یک جوان انگلیسی-در دانشگاه لندن- نزد من امد- واز من پرسید ایا شما به کربلا رفته اید؟؟  ومن گفتم خیر- نرفتم- ایشان فرمودند من دینارا گشته ام  ویک ماه هم دراوج گرما کربلا بودم- واین شهر را عجیب ترین مکان دنیا میدانم- درحقیقتعجیبترین انسانها وعجیب ترین بارگاه است- بشردنبال مطالب بسیار با اهمیت به حدی باشد که غلو کند- از چیز ساده زیاد برای اش مطلوب نیست لذا حتی بچه هادر شنیدن داستانها ان  داستانی را دوست دارندکه دران غلو وعجیب باشد- وبقول ملاصدرا رحمت الله علیه در شی انرا میابدسایه از بطن علم اول الهی دران باشد- مثلا این سایه بطن اول علم وقدرت الهیرا غربیان درسگ وگربه میبین ودر غیر این صورت –غلوی وجودندارد- مگر انسان تظاهر کند- وصف عشق نصف عشق- غربیان- که انها خداوندغلو هستند- تظاهر وحقیقت را خوب میبشناسند- همیشه تاریخ انسان موحد برای دیگران عجیب وپیچیده وتصور میکردند که غلو میکند-ایشان فرمودند من ظهر گرما دراوج گرما روی یک صندلی نشسته بودمکنار بارگاه دریای رحمتالهی متعلق به امام حسین علیه السلام یک خانمی بالباس  فاخر وجوراب بسیار گرانقیمت حریر سبز با پای پیادهبدون کفش امد وربروی بارگاه درخاک نشست ونظاره کرد واشک ریختوشروع به عبادت کرد مدتها من نزد ایشان رفتم- پرسیدم  شما انگلیسی بلد هستید گفتند بله من تحصیل کرده امریکا هستم-  ومن گفتم شما که ثروتمند هستید یکمفرش  باخود میاوردید واین جوراب حیف است خراب شود ودرضمن ممکن است جانوری پای شما بگزد- ایشان کفت من مراقب هستم واگراتفاق افتاد مهم نیستدرحضور امام حسین علیه السلام این مسائل مهم نیست- غش هم بکنم  مهم نیست- ومن رابه خانه اش دعوت کرد خانه مجللی داشت وشوهراش مهندس بود- ودوفرزند داشت که انگلیسی مثل بلبل صحبت میکردند ومن درایشان خلوص دیدم وتظاهر نمیکرد- ود رمن تاثیری عجیب گذاشت- ودیگر مسائل را نگفت-حضرت حجت الاسلام-جناب حضرت اقای انجوی رحمت الله علیه-مرشد جوانان عاشورائی- که فوق لیسانس هستند زیادبه کربلا میروند-دریک سخنرانی فرمودند- خانمی امریکائی جزوگروه پزشکی ارتش امریکادرکربلا بوده است تحقیقات پزشکی درباره ایشان- درامریکا به این نتجه رسیده بودند- که هیچگونه طریقی برای باروری ایشان وجود ندارد-مترجم عراقی ایشانبه ایشان کمتذکر میشود که امام حسین علیه السلام معجزات شگرفی دارد- سئوال اول این است- که خداوندمنان به شخصیتی که لیاقت دارد- میزانی از قدرت خود  رابه بدهد بعنوان مثال امام حسین علیه السلام ایا ان حضرت به خدواند بیشترمتمایل میشود ا ایشان بیشتر طاغوتی میشود ؟؟ واگر شخصی از این قدرت امام معصوم علیه السلام سودجست بهخداوند بیشترنزدیک میشود ویاازخداوند دورمیشود-؟؟!! وایا دادن میزانی قدرت وعلم به شخصیتی توسط خداوندمنان از قدرت وعلم  وشان الهی کاسته میبشود یا نکه شان الهی وعلم وقدرت الهی بیشتر هویدا میشودودرضمن عظمت انسان هم بیشتراشکار میشود-  ان خانم مدتی به نظاره مردمی که به  بارگاه عرش استان میرود ومردم  را نظاره میکند ویک روز  برای کاری درکربلا بوده است کنار بارگاه میرسد- سه بار به انگلیسی میگوید- بی –بی- یعنی بچه- ومیرودقانون انهااین بوده است هرسه ماه یکماه مرخصی برای رفتن به امریکا میدادند ولی اگر سرش شلوغ بود یکماه به شوهراش مرخصی میدادند که به کربلا بیاید- ایشان پس از سه ماه احساس خاصی به اودست میدهد ونزد دکتر میرود وخوب پرونده پزشکی ااش هم همراه اورده است- ومیپرسد من حس میکنم که علامت ابستنی است- دکتر میخندد ومیفرماید سرسوزنی شما شانس ابستن شدن ندارید  ولی دستگاه های ما اینجابقدر کافی قوی نیست من به شما یکماه مرخصی میدهم شما به امریکابروید وبعداز دوهفته الی سه هفته بعد نزد دکتر بروید ایشان همین کار میکند وقبلاز رفتن به شوهراش میگیوید برویم لباس بچه بخریم وایشان میگیوید کمی تحمل کنید  ونزد دکتر میروند وپس از معاینات لازمهباکمال تعجب که مات ومبهوت شدن میفرمایند شما- ابستن شدید وعلت انرا برای ما شرح دهید وایشان همان جا شیعه میشود- اما بحث شاخت – ایشان فرمودند-ماخداوندمنانراتاچه اندازه میشناسیم؟ اصلا تاچه اندازهمجاز یعنی جواز داریم بازیعنی اجازه داریم به شاخت او هستیم- ولی به تعبیر دقیقتر- تاچه میزان ممکن است تا انسان- خدا را بشناسد- بحث عوض شد- زمانی که موضوع جواز است این معنا رامتبادر به ذهن میشود یعنی انسان این مطلب به ذهنش میاید که میتواند مثلا کامل خداوندمنان را بشناسد  ولی نباید به سمت شناخت زیادبرود- مثلا جوازبرای بی حجابی نداریم  - یعنی میتوان بی حجاب شد وای این اجازه را نداریم  به این امر میگویند حکم تشریعی- چنین دستوری نیامده است- پس تا انجا که میتوان یعنی عقل وعلم انسان قدرت دارد بایدبشناسد  این جواز رادارد-ولی طیبعت عقل که قماش تکوین است حدی دارد- تان حد خداوندمنان را بشناسند ودیگر زورمالی نکنند ویا خیالبافی نکنند بیش از ظرفیت عقل وکمک وحی-که درحد بطن اول است- عی نکنند راه های انحرافی پیدا کنند- زیرا به عدم امکان درک عقلی رسیده اند واین اصل درتمام موضوعات دیگرهم جاری  ساری است-مثلا ذات روح چیست انهم  از همین قماش است-اما دلائل-خداوندمنان بسیط است یعنی جز ندارد واین بسیط غیرمادی استپس ذات الهی اولا در دسترس نیست ودرثانی یاکل ذات  میشناسیم- یا اصلا نمیشناسیم- نمیشود مانند ماده بخشی رابشناسیم وبخشی را نشناسیم-دوم  طبق اصول منطق موجود محدود قابل شناخت است-انهم به شرط که حدودانرا بشناسیم- درحالیکه خداوندمنان نه ماده است ونه محدود است بی نهایت است- بینهایت عددی در ذات نیست بینهایت کیفتی در ذات استکیفیت ذات بینهایت است-ودرضمن ما محدود هستیم کیفیتهای بسیارمحدود را تشخیص میدهیم ونمیتوانیم کیفیت بینهایت را ذتشخیص دهیم وهمینموضوع ذاست عدم امکان عقلی ماراتبین میکند ومشخص میسازد همانطور که جشم  ما همه رنگ هارا نمیبیند وگوش ما همه اصوات را نمیشناسد- دستور حذر کردن دادشده است- حذر  هشدار از واقعهای که بسیارخطرناک است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99