سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به اندیشه  های خانم دکتر پریسا ساعد-در کانال اندیشه-درلندن- به یک تجربه رسیدم- این تجربه باعث ان یک دخترخانم نابغه مائویست شد که نمانیده چین کمونیست درلندن بود ونمانیدگی یک مجله چین کمونیست به زبان انگلیسی را داشت ومکتابا ت باچین کمونیست داشت-همه دشمن ایشان بودند انهم به خاطر سواد ایشان- ایشان دردبیر ستان دانگلستان درس خوانده بود شاگرد ممتاز شده بود درکنکور ممتاز شده بود- رشته پزشکی میخواند-تا چهار سال پزشکی شاگرد ممتاز بود- پزشکی را رها کرد سیاست خواند با استاید سکولار واردبحث درباره دین شد- به نظر ایشان شکست خورد- همه غرب بیان میکردند- چین کمونیست درمسائل ایدولوژی سرانجام حرف اول را خواهد زد اقایان- رشته فنی  درحددکتری میابیست هرکس کتب های زیادی غیراز کتب درسی بخواند وهرچه بیشتربخواند نمره بیشتر ی دارد- سوادانگلیسی درحد صفر- مطلب را اشتباهی درک میکردند ومیابیست به انهانمره صفر بدهند- چه کسی نمره صفرمی داد-خانم دکتری از اافریقای مرکزی که جزو صد محقق متاولوژِست میداد قبلا غرب چنین میکرد ایرانیان به چکسلواکی میرفتندذ ومدرک میکردندبه غرب باز گشتند  وکمونیست میشدند ودیگر به ایران نمیتواستند بر گردند شوروی میخواست انهارا جذب کند امریکا غرب را وادار کردکه به این جوان بامعیار دیگری نمره داده شود مثلا به چنین فردی نمره هفتاد میداند- اینان انگاه برای ایران راه مبارزه ومانفیست  وانواع واقسام قوانین مینوشتند- وان خانم  یک نچ بزرگ میگفت ومن فقط توانستم ده جمله بگویم کل افراد برعلیه من بودند بجز ایشان- وازمن درخواست یک ملاقات داشت دراین ملاقات ایشان تارخچه خودرابیان کرد- که اول شدید مسلمان بوده وبا بحثها با اساتید زیادی  که کرده است به کمونیست  چینی رسیده است- ان زمان الیت های غرب معتقد بودند سرانجام بهترین ایدولوژی را چینی ها تالیف خواهند کرد- به سفارت ایران نامه نوشته است اجازه دهید من در رادیو سیمای ایران باهرکس که مذهبی است مناظره کنم وسفارت هم نپذیرفته است-من از ایشان پرسیدم قوی ترین انها چه کسی است- ایشان نام ان جناب رابیان کرد- من نزد ایشان رفتم- ایشان درحال صحبت بایک دخترخانمی بود که قیافه ایشان من صدها نفرمانند ایشان- را درایران دیده بودم- به نظرمن امد سال دوم راهنمائی است- ایشان به من فرمودند چه سئوالی دارید؟- من گفتم مایل هستم باشما درباره متافیزیک صحبت کنم ونظر شمارا جویا شوم- ایشان فرمودند- عزیز جان  اینجا انگلستان است هرکس هرعقیده ای که داشته باشد محترم- عقیده شما برای من محترم است ما باهم چالش نمیکنیم شما اگر مایل هستید ایدولوژی من رابدانید من وقت توضیح دادن به شما را ندارم- این دختر خانم از بدوا لیسانس تا سال اول دکترا شاگرد من بوده است وایدلوژی منرا بخوبی یاد گرفته است وبسط خوبی هم داده است جزوی ایشان بخوانید ودر درک مطالب اگر با مشکلی  ربرو شدید از ایشان بپرسید-من بفکرم رسید که هردوایدولوژی را باهم مقایسه کنم وباملاک های عقلانی مشترک بحث کنم وقضاوت رابه عهده خواننده بگذارم که پاسپورت منرا سفارت گرفت وفرمودند ساواک شماراخواسته است- راه منطقی درغرب به نظر حقیر هم این  است کوبیدن فایده ای ندارد بایدبا منطق صحبت کرد که انشاالله  سعی میکنم چنین  باشد-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ر سایتی – فردی گفته است که اقای ترامپ گفته است که رسانه ها- دروغ میگویند – گفته است که وسط سخنرانی توقف کرده با میمون رقص تانگ کرده است- ویا سخنرانی متوقف کرده است با اردک راه رفته ورقصیده است- فردی پاسخ داده است مطلب درست- ولی هم خنده اور است وهم تشویش ساز است-فردی درانگلستان – موبایل جدید درست کرده است که مخصوص نابینایا ن است- که کهدکمه ان زنگ میزند ویک دکمه زمانی که حالت درپوش برجسته دارد فرومیرود به خاطر اپلیکشن- خاصی میتواند باشصد سایت کمک کنده به نابینایان کمک کند به دردسترس بودن هرکدام تماس حاصل کند که درحدودسه هزار سایت به زودی برای کمک راه اندازی میشود که همه دواطلبانه هستند-درکلیب نشان میدهد کهخانم نابینا با شخص کمک کننده از اسکاتلند انگلستان به فردی درهلند تماس حاصل میکند- ومیگویند کدام ماسوره رنگ سبز است .ودوربین روی سطل کوچک نایلونی ماسوره میبرد وایشان میگوید دست را روی یکی از ماسوره بگذار وسپس میگوید دوتاماسوره سمت راست به بالا وسپس جوراب- شسته شده را جفت جفت کند- وسپس بچه انها که درباغ بزرگی درحال تاب خوردن هستند- سئوال میکند چه کار میکنند وکسی دیگرانجا است ویانه-خوب این اپلیکشن به ایران بیاید کههمه بتوان مثلا با پلیس وی به بینایان-کمک کنند- هند هم مداوم تاکسی های بهتری سه چرخ درست میکند  که درترافیک پرسروصدا وشلوغ دهلی به سرعت بیشتر  واز کوچه وپس کوچه رفتن سریعا به مقصد برسد وبرای خارجیان برای رسیدن به مقصد تنها از طریق جی- پی- اس- میتوان ادرس را پیدا کرد- ودرهند روزانه نوزده هزارقطار حرکت میکن که یک میلیون دویستهزار کارمنددارد وبیست وسه میلیون در روز جابجا میشوند- بی بی سی- درهنداز خانمی پرسید شماحاضر هستید امروزه به امریکا بروید- ایشان گفت برای تحصیل مایل هستم ولی کمی ترس دارم بخصوص نمیدانم طرفدار  اقی ترامپ باخارجیان- چگونه رفتارخواهند کرد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درباره خداوند منان-نظریات مختلفی است- که دونظر ان بسیارمهم است- یک نظر علامه ایت الله محمد حسین طباطبائی-رحمت الله علیه و.دگری نظر جنبا اقای دکتر سروش رحمت الله علیه-جناب علامه رحمت الله علیه از حدیت علی علیه السلام سود جستند- که میفرماید- هر ذاتی که بینهایت باشد وصفات انهم بینهایت درعدد وکیفت باشد- ان خالق است ودیگران محدود هستند ومخلوق هستند- لذا ایشان استنباط کردند- یک خالق بیشتر نمیتواند باشد وانهم ذات مطلق وجودی است وچون ذات مطلق وجودی است صفات انهم مطلق وجودی است ومعنی اصالت وجود چنین گرفتند- جناب اقای سروش میفرمایند همن طور ذات الهی وجود داشت میتوانست ذوات الهی های دیگر باشد ولی ممکن است خداونداعلا نباشند دربعضی صفات چه در ذات وچه در صفات کمتراز بی نهایت باشند- حضرت ابن سینا غفرمودند چون خداوند فرمودند که اسیبی به ذات نمیرسد وهرچه بخواهد میتواند خلق کند – پس صفات ذان وصفات را بینهایت گرفت- قران هم بربینهایت ذات وصفات تاکید دارد- ویکخداوند بیشترنیست  ودلائل ایشان ذکر شده است همان است که امام صادق علیه السلام بیان کرده است- اگر حدیث علی علیه السلام دال بروضع مجود بگیریم حال چنین است نه انکه ایشان تخیل علمی کرده است  هردو درست است ولی احتمال انکه یک خدا اعلائی دیگر میشد- نزدیک به صفر است زیرا هردوبعد شانسی است- سببی درکار نیست یعنی ذات بینهایت است- یک شانس وصفات بینهایت  متحد به ذات یک شانس دیگر است- جناب اقا ی راسل- شانس راقبوا ندارد- بدنبال سبب است که دراصالت وجود بالذات سبب وجودندارد مخاطبیت محترم به کتاب گرانسنگ حضرت ایت الله جعفری رحمت الله مراجعه کنند- اما در ذات وصفات مخلوق سبب خداوند منان است لذا خداوندمنان اول واحد – یعنی یکی است- درلغت عرب واحد بر ای موجودی گفته میشود که میتواند دوتا داشته باشد ولو هنوز وچودندارد  فرذض کنیداز یک نقاشی  کپی ان نباشد ودرنوع خود بینظیر باشد ان واحد است زیرا امکان کپی کردن همیشه است دوم خداوند منان احد است- احد واحدی است احتمال دوتا بودنش محال است امکان نداردکه دوتا شود- اما خداوند درهرموجودی گرچه از یک نوع باشد- یک جنبه احدیت دارد مقداری  اختلاف است فرض کنید دریچه های اهنی ساخته شود ولی همه یک اندازه نباشندوتکراری دراندازه  ها نباشد تمام مجودات دارای این ویژگی هستند- ازبدو خلقت- تعدادزیادی درخت خلق شدند که همه انهادارای جزوی خاص هستند که تکرار نمیشود واین امرثابلت میکند ولو ما عناصر مادی  وشرایط مادی را دهزارتا بگیریم برروی یک نوع درخت- وقانون بینوم نیوتون- که مشخص میکند چند حالت میتواند ترکیبات ایجاد کند مثلا سه تاعکس نه حالت میتوان چید- تعدادمصداق ها کمتراز تعداد  درختان بوجود امده است-پس این تنوع کارماده نیست- درحالیکه تصور کنیم تمام ترکیبات –بقول قران مجید باحکمت باشد- درغرب محاسبه کردندامکان ساختن یکدرخت نزدیک به صفر است-درغرب دستگاهی ساختن که وارد مدار تجارتی شده است .ازمایشگاه شیمی دانشگاه  هادارند  -که یکصد وپنچاه عنصر وترکیب به هرنحوی به خواهید باهم ترکیب میکند ومیزان ترکیبات شانسی کمتر از نیم درصد است درامریکا شرایطی ایجادکردند که تا انجا ممکن است کامپیوتر ترکیبات شانسی درست بوجوداورد بالترین عدد چهاردرصد بوده است- پس نمیتواند این جهان ماده بسازد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است—چالشی با مقاله- چگونه مسیحی شوم- نوشته اند- حضرت عیسی علیه السلام-خداوند ونجات دهنده جهان بر در قلب تو مطابق کلامش ایستاده است- بحث خداوند- یک بحث عمیق وپیچیده فلسفی است با شعار ویانقل روایت که درباره حضرت مسیح علیه السلام-که خداوند است کاملاغیر واقعی وجعلی است وازنوع شعارهای است- که افراد نادان ساخته وپرداخته اند- خداوند باید بالذات باشد یعنی ذات اش  مخلوق هیچ وجودی نباشد- بسیط محض باشد یعنی ذات یک جز باشد وماده نباشد واز ازل تا ابد باشد وبی نهایت در ذات وبی نهایت در صفات- فقط یکی  امکان انرا داشت ازروی شانس باشد دومی برای   چنین ذاتی امکان ندارد- ودراصطلاح عربی  احد است یعنی دومی به هیچ وجه امکان ندارد- اصطلاح  واحد ممکن است یکی باشد ولی دومی ان هم متصور است امکان ذاتی میتواند داشته باشد ولی وجود خارجی ندارد-لذا حضرت عیسی علیه السلام نمیتواند خداوند باشد – برای انکه به مادر نیازمند بود وبرای انکه جسم داشت- پس خداوند نیست –روح القدس هم   مخلوق خداوند منان است ونمیتواند خدا باشد-ادامه مقاله-در را میکوبدتاوارد قلب وزندگیت بشود- گشودن قلبت به روی حضرت عیسی مسیح علیه السلام بابرداشتن قدو ایماندر دعا- انجام می پذیرد- چناچه دین مسیحیت- دین اخرین باشد میبایست مداوم پیامبران ارشادی میامدند- ویا حواریونی جدیدی درهر دوره میبایست باشند بر اساس سنت الهی همان طور که در ادیان الهی درگذشته بوده است- وهیچگاه زمین از پیامبران واولیا الله-خالی نبوده است- درحالیکه اینچنین نیست نه پیامبر ی است که ادعا کند بر بنیاد دین مسیحیت از طرف الهی منصوب شده است ونه حواریونی که چنین ادعائی بکند- بلکه برعکس پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ادعای اخرین پیامبر ی را کرده است ومعجزه جاویدان دارد وامروزه خلیفه برحق او- حضرت امام زمان علیه السلام وعجل الله فرجهم انشاالله چنین ادعائی دارد وبا سندهای مستحکم ومتین قابل اثبات است ومعجزات فراوانی هم همیشه انجام داده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-میزان ممکن شناخت خداوندمنان- بخش دوم-اما اگر مانتوانیم-خدا رابشناسیم- این سخن به نوعی قول به تعطیل است که ما چنین اعتقادی نداریم—پس باید برای انسان-امکان شناختی از خداوند منان درمرتبه- یا مراتبی وجود داشته باشد-بر اساس ایات و روایات معتبر- انسان میتواند- نسبت- به اسما  وصفات فعل الهی – شناخت پیدا کند—واین میبزان از شناخت نیز براو واجب است0 ومنظور از شناخت خداوندمنان شناخت اسما وصفات فعل الهی است وبراهین واثبات ونیز شناخت اصطلاحی ومعرفت الهی به این حوزه مربوط میشود- وبیشتر صفات الهی را میتواند مظهر ان رادر خود بیابیم ومیتوانیم از این طریق- به حقیقت ان پی ببریم- مانند – وجود- علم -قدرت-که مفهوم هرکدام عام است ومشترک بین انسان وخداوند منان است- ولی این اختلاف که درجات انها فرق دارد که به ان درعلم فلسفه و –فقه تشکیک— میگویند-البته ازان جائی که تشکیک مراتبی وجود دارد –پس میان علم الهی وعلم انسانی چنان فرق است که گوئی میان دو هیچ گونه همانمکنی و وحوت درعام بدون ندارند- حیوانات علم  مارا درک نمیکنند- وما علم فرشتگان را درک نمی کنیم فقط به میزان کم- فرشتگان علم انبیا صلواته الله علیهم اجمعین ر ادرک نمیکنندفقط به میزان کم- انبیا واولیا صلواته الله علیهم اجمعین علم الهی درک نمیکنند فقط به اندازه کم ولی چهارده معصوم علیهم السلام هرچقدر که بخواهند از علم الهی بهره- میبرنند-هدف از خلقت شناخت خداوند منان است وانس گرفتن با باری تعالی است وتقزب به نزد خداوند منان ونائل شدن به لقا الله است وهمین میزان که برای ما ممکن ومیسور است کافی است- وان شناخت واجب است  وعرفا سعی میکنند به طرق مختلف شناخت ازخداوندمنان خود را گسترش دهند-ایه-14 سوره زخرف- میفرماید-وانا الی ربنا لمنقلبون- انا –تاکید است- لام بر سر منقلبون – هم تاکید است وهم سبب را نشان میدهد- دومعنا در منقلبون است- یکی بازگشت – بسوی خداوندمنان- تمام اعمال برای رسدن به خداوندمنان است درظاهربرای کارخاص است ولی بازگشت ان اعمال باید انسان را ازاین محیط دور کند وبه خداوندمنان مارانزدیک کند ودوم صیرورت-کلمه -صیر-یعنی پایان کار به سمت چشمه ای همگان ازان اب مینوشند- صیرورت- یعنی- شدن- رشد کردن- درجهتی حرکت کردن—به نقطه ای خاص در جائی رسیدن-  به مرحله ای نائل شدن—پایان- نتجه- رسالت- انسان هرگاه موضوعی را برای دانستن – انتخاب کند- وشروع به مطالعه کند وگاه گاه برگرد واگرخاطر نویسی کرده باشد- درخود یک چشمه ای احساس میکند کهازان مینوشد ورشد میکند وبهترین موضع خداوندمنان است- به سوی مقام احدیت باشد—ایه  3- سوره غافر- الیه مصیر که معنا ان روشن است- ایه143- سوره اعراف- لن ترانی- نفیه ابدی دین باحس است- وبقول حضرت علی علیه السلام دین بابصیرت یا باچشمان باطن است- باچشم سر بوسیله عقل- چشم باطن خواهد دید-به چند اسمای الهی درجوشن کبیر توجه کنیم—یا من خلق فسوی-  ای کسی که خلق کرد ومتوازن کرد باچشم سر میبیند وباعقل درک میکند—یامن قدرفهدی – ای انکه اندازه هارا معین کرد وتقدیر کرد پس ازان هدایت کرد-یا کافی – یا شافی-کسی که کفایت امور درست اواست وکسی که شفابخش است- ازحس به صفت فعل میرسیم  یامن هوفی عظمته مجید- انکه درحالی که بسیارپرابهت وپر شکوه وجلال است –دراوج بزرگ منشی  وبزرگواری هم است هاز طریق عقل و وحی وهم ازطریق حس وشواهد تاریخی قابل درک است- نیازی به درک  ذات وخصوصیات متعلق به ذات نیاز نیست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-میزان ممکن شناخت خداوندمنان- بخش دوم-اما اگر مانتوانیم-خدا رابشناسیم- این سخن به نوعی قول به تعطیل است که ما چنین اعتقادی نداریم—پس باید برای انسان-امکان شناختی از خداوند منان درمرتبه- یا مراتبی وجود داشته باشد-بر اساس ایات و روایات معتبر- انسان میتواند- نسبت- به اسما  وصفات فعل الهی – شناخت پیدا کند—واین میبزان از شناخت نیز براو واجب است0 ومنظور از شناخت خداوندمنان شناخت اسما وصفات فعل الهی است وبراهین واثبات ونیز شناخت اصطلاحی ومعرفت الهی به این حوزه مربوط میشود- وبیشتر صفات الهی را میتواند مظهر ان رادر خود بیابیم ومیتوانیم از این طریق- به حقیقت ان پی ببریم- مانند – وجود- علم -قدرت-که مفهوم هرکدام عام است ومشترک بین انسان وخداوند منان است- ولی این اختلاف که درجات انها فرق دارد که به ان درعلم فلسفه و –فقه تشکیک— میگویند-البته ازان جائی که تشکیک مراتبی وجود دارد –پس میان علم الهی وعلم انسانی چنان فرق است که گوئی میان دو هیچ گونه همانمکنی و وحوت درعام بدون ندارند- حیوانات علم  مارا درک نمیکنند- وما علم فرشتگان را درک نمی کنیم فقط به میزان کم- فرشتگان علم انبیا صلواته الله علیهم اجمعین ر ادرک نمیکنندفقط به میزان کم- انبیا واولیا صلواته الله علیهم اجمعین علم الهی درک نمیکنند فقط به اندازه کم ولی چهارده معصوم علیهم السلام هرچقدر که بخواهند از علم الهی بهره- میبرنند-هدف از خلقت شناخت خداوند منان است وانس گرفتن با باری تعالی است وتقزب به نزد خداوند منان ونائل شدن به لقا الله است وهمین میزان که برای ما ممکن ومیسور است کافی است- وان شناخت واجب است  وعرفا سعی میکنند به طرق مختلف شناخت ازخداوندمنان خود را گسترش دهند-ایه-14 سوره زخرف- میفرماید-وانا الی ربنا لمنقلبون- انا –تاکید است- لام بر سر منقلبون – هم تاکید است وهم سبب را نشان میدهد- دومعنا در منقلبون است- یکی بازگشت – بسوی خداوندمنان- تمام اعمال برای رسدن به خداوندمنان است درظاهربرای کارخاص است ولی بازگشت ان اعمال باید انسان را ازاین محیط دور کند وبه خداوندمنان مارانزدیک کند ودوم صیرورت-کلمه -صیر-یعنی پایان کار به سمت چشمه ای همگان ازان اب مینوشند- صیرورت- یعنی- شدن- رشد کردن- درجهتی حرکت کردن—به نقطه ای خاص در جائی رسیدن-  به مرحله ای نائل شدن—پایان- نتجه- رسالت- انسان هرگاه موضوعی را برای دانستن – انتخاب کند- وشروع به مطالعه کند وگاه گاه برگرد واگرخاطر نویسی کرده باشد- درخود یک چشمه ای احساس میکند کهازان مینوشد ورشد میکند وبهترین موضع خداوندمنان است- به سوی مقام احدیت باشد—ایه  3- سوره غافر- الیه مصیر که معنا ان روشن است- ایه143- سوره اعراف- لن ترانی- نفیه ابدی دین باحس است- وبقول حضرت علی علیه السلام دین بابصیرت یا باچشمان باطن است- باچشم سر بوسیله عقل- چشم باطن خواهد دید-به چند اسمای الهی درجوشن کبیر توجه کنیم—یا من خلق فسوی-  ای کسی که خلق کرد ومتوازن کرد باچشم سر میبیند وباعقل درک میکند—یامن قدرفهدی – ای انکه اندازه هارا معین کرد وتقدیر کرد پس ازان هدایت کرد-یا کافی – یا شافی-کسی که کفایت امور درست اواست وکسی که شفابخش است- ازحس به صفت فعل میرسیم  یامن هوفی عظمته مجید- انکه درحالی که بسیارپرابهت وپر شکوه وجلال است –دراوج بزرگ منشی  وبزرگواری هم است هاز طریق عقل و وحی وهم ازطریق حس وشواهد تاریخی قابل درک است- نیازی به درک  ذات وخصوصیات متعلق به ذات نیاز نیست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امریکا راه مبارزه با ما را بلدنیست- مبارزه ایدولوژی با کشوری اوهم باید مبارزه ایدولوژی کند- درحالیکه مدتها است- که سیاست امریکا نخ نما است- ورنگ وروغنی ندارد- طشت اش از بام افتاده است انتقاد های درون امریکا در حال شدت پیدا کردن است- تا امروز هیچونه اقای ترامپ کار دقیق اقتصادی نکرده است که روی ان تمرکز کرد وکانون داد- وبه مسائلدست دوم وحاشیه ای پرداخته است- کارشناسان امریکا- میدادنند که باید مالیات را پائین اورد ومشاغل را زیادکرد- واز ثروتمندان بایداز ذخیره مالی انها مالیات گرفت- نه تولید کالاهای انها- زیرا یا کارخانجات را بیرون میبرند ویا سود سهام راکم میکنند ویا تعطیل میکنند همه به ضرر امریکا است- امریکا بنظر میرسد با  بهبودی های کوتاه مدت به جائی نمیرسد وتحول دراز مدت- نیاز به استقامت وکار وصبوری و کم درامدی خواهد بود که بسیاری از شرکت های کوچک ویا متوسط تصور میکنند که شاید-نتوانند دوام بیاورند- امریکا نمیتواند ریس جهان شود واقتصاد شکوفائی هم داشته باشد زیرا باید مثلا هوای ژاپن رادشته باشد درنتجه باید ماشین سازی ژاپن را کمک کند  ودیگر رقابت معنا ندارد- .اگربخواهد ماشین سازی خودرا ارتقا دهد- که قدرت انرا بخوبی دارد-زیرا بقول استاد انگلیسی من در دانشگاه لندن امریکا تنها دودرصد تحقیقا ت سری خودرا وارد بازار کرده است - اخیرا هم پیشرفت خوبی در ماشین سازی داشته است – برای امریکا جمع هردوحالت امکان ندارد- بعداز جنگ جهانی دوم وشروع پیشرفت محیرالعقول شوروی وبدنبال تن چین وتاحدودی بلوک شرق- وحشت زیادی درغرب رخ داد- غرب یک تقسیم بندی درروی میزان تحقیقات کرد- واین تحقیقات به امریکا میرفت ودرانجا مثلا بیست پله پیشرفت- ایجاد میشد ولی اروپا مثلابلژیک سه پله بالا میامد وانگلستان ده پله بالامیامد- وبه محض اینکه رشد میکردند رقیب امریکا درجهان میشدند پدجه نظامی رات بیشتران را به گردن امریکا انداختند ودرنتجه بازار جهان سوم رامجبور شدند به امریکا دهند وزمانی فرانسه خواست ماهوارتجارتی درست کند که های تک است وسودفراوان دارد- امریکا مخالفت کرد اروپا به سرکردگی  فرانسه هم موشک اریان ساخت وهم ماهواره ساخت- امروزه دیگر باارعاب وقلدری همانطور مجله ژورنال یهود- نوشته است نمیتوان دنیارا اداره- کرد نیامند یک اخلاق وسیاست متین است – بیاد عواطف مردم را جلبکرد وبه انها کمک کرد- امروزه مظلوم بودن بهتر از سنگدل بودن است امروزه اسلام برای منافع خود سخت مبارزه خواهد کرد- باید به ارزش های مشترک عقلانی رسید- یعنی دیپلماسی – برد- برد- رعاخ دیگری ندارد  دراینده از این وضع مبهم وغیرشفاف وازهمه مهمتر عدم امید به اینده- بوجوداوردن چالش سخت خواهدبود که جز باصبوری واحتیاط ومهرورزی راه دیگر نخواهد بود- درافریقادیدیم- کشور بسیار کوچک نیجر که همسایه کشوربسیار بزرگ نیجریه است-حزب شیطانی داعشی - بوکو حرام را درمرز خود قلع وقم کرد ولی درنیجریه یک سوم کشور را گرفته است وعکس العمل ان طرفدار شدن به حزب شیعیان  است وکوبیدن شیعیان اهالی نیجیریه درغرب زیر پچرم قانداعظم- ایت الله زاکزاکی رحمت الله علیه-جمع کرده است- وجامعه کم کم بسوی دوقطبی پیش میرود- وکشور بدنبال ناجی میگردد- واسلم درحال باز سازی خود- درکشورهای اسلامی است- یک سئوال کلیدی است کدام ایدولوژی اینده دارد وشرایط جهانی به نفع کدام ایدولوژی دراینده رقم میخورد- باید دید کهدرکشورهاید – دلسردی ویاس  وایجادخلا- وبدنبال ان خشونت ونفرت از حکومتها پیش میاید به کدام ایدولوژی- متمایل میشود تاریخ معاصر نشان داده است  تنها اسلام است درمقابل شیطان بزرگ قدرت ایستادگی دارد-جهان درحال سیر به قهقرا است ولذا ایدولوژی نجات مطرح خواهد شد- البته ایدولوژی نجات باید تا انجا که امکان دارد- مسالمت امیز حرکت کند- وخشونت زیاد را مجبر است باخشونت کم جواب دهد- ومتین وواخلاقی وعقلانی باشد- ومتاسفانه هم چنان که درایران دیدم لابی های امریکا درکشورهای مختلف تنها برای منافع امریکا کار میکنند وبه قدرت میرسند واین مسئله کم کم مردم جهان را از این لابینگ ها دلسرئد کرده است مانند جبهه ملی- لذا امریکا باخط ونشان کشیدن  به ایران ونیروهای انقلابی اسلامی میخواهد بتواند این نیروها را کم جان ویا متوقف کند ولی تاریخ چیزی دیگر میگوید- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99