سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-دو گلایه- جناب استاد معزز ومکرم وانشمند بنام اسلامی حضرت ایت الله  شیرازی- در اسیت مبارک ایشان بحث –انسان شناسی – خود را پاک کردن –چرا-؟؟ ودوم سایت مبارک  شیعه نیوز دران نمیتوان مثلا جستجو کرد که مقلات حضرت ایت الله معزز ومکرم جناب اقای حائری را ردیف کند  تا مقاله انسان شناسی را بدست اورد—یک شکل اساسی انسان دارد-وان عجول بودن انسان خیلی زود بقول انگلیسی ها چهارچوب استراتژی ها را میبندد- واجازه نمیدهد حقایق دیگری وارد این است- فقط حقایقی که تصویر این استراتژی را کامل میکند اجازه ورود میدهد- درست مانند این پاری هائی که یک تصویر دارد  که بصورت قطعات است انرا توسط همان قعطات کامل کند- قطعهای دیگری  وارد نمیکند- ولی بقول استاد- عقل  قرانی واسلامی تا عبد الرحمان میرود- نا شاخت فقط خداوند منان بلکه عبدالهی میشود- وقتیکه چهار چوب استراتژی کوچک بود- بقول استادخطرات نامحسوس را درک نمیکند وهمچنین میتوان گفت نعمات های ناحسوس را درک نمیکند- به میزانی که علم بدست اورده است- عقل میتواند مدیریت کند ودفع ضرر  کند وجلب منفعت کند- کمال  کامل درعبد الرحمان است هیچگاه دراسلام برای عقل محدودیت ایجاد نکرده است تا انجا که عقل تشخیص میدهد- دین هم همانرا تشخیص میدهئدولی انجا که دین تشخیص میدهد وعلم تشخیص نمیدهد- اینجا بایدعقل به یک اطمینان بر سد که قران به ان ایمان میگوید- داستان جالب را ایشان بیان کردند وقتیکه مادر حضرت موسی علیه اسلام به ایشان وحی امد طفل را در گهوار بگذار ودراب رها کن- اظطراب داشت وخداوندفرمودندما قلب ایشان ارام کردیم- اعجاز برای ایمان است- حدیثی میخواندم- شخصی درمدینه میخواست باخانمی بیوه ازدواج کند به طریقی جریان را درست کند که مهریه اولی که میخواسته بدهد درعمل کند وباخود فکر اگر ان خانم به نزد پیامبر اکرم صلوته دالله علیه واله والسلم رفت جریان راچه جوری کند  مثلا منظورمن اینبود که درچند قسط بدهم ومسئله راحل کرد وحرکت کرد اتفاقا ار راه ای امدکه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم نشسته بود- دیدپیامبر اکرم  صلواته الله علیه واله والسلم یک لبخند ملیح درچهره دارد برگشت ومهریه راجور کرد رفت- اینرا میگویئم یعنی ایمان اورد خودایمان دلیل عقلانی دارد- ایمان همانطور که ایشان بیان مکیند یک رابطه بالاتراز علم است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-دو گلایه- جناب استاد معزز ومکرم وانشمند بنام اسلامی حضرت ایت الله  شیرازی- در اسیت مبارک ایشان بحث –انسان شناسی – خود را پاک کردن –چرا-؟؟ ودوم سایت مبارک  شیعه نیوز دران نمیتوان مثلا جستجو کرد که مقلات حضرت ایت الله معزز ومکرم جناب اقای حائری را ردیف کند  تا مقاله انسان شناسی را بدست اورد—یک شکل اساسی انسان دارد-وان عجول بودن انسان خیلی زود بقول انگلیسی ها چهارچوب استراتژی ها را میبندد- واجازه نمیدهد حقایق دیگری وارد این است- فقط حقایقی که تصویر این استراتژی را کامل میکند اجازه ورود میدهد- درست مانند این پاری هائی که یک تصویر دارد  که بصورت قطعات است انرا توسط همان قعطات کامل کند- قطعهای دیگری  وارد نمیکند- ولی بقول استاد- عقل  قرانی واسلامی تا عبد الرحمان میرود- نا شاخت فقط خداوند منان بلکه عبدالهی میشود- وقتیکه چهار چوب استراتژی کوچک بود- بقول استادخطرات نامحسوس را درک نمیکند وهمچنین میتوان گفت نعمات های ناحسوس را درک نمیکند- به میزانی که علم بدست اورده است- عقل میتواند مدیریت کند ودفع ضرر  کند وجلب منفعت کند- کمال  کامل درعبد الرحمان است هیچگاه دراسلام برای عقل محدودیت ایجاد نکرده است تا انجا که عقل تشخیص میدهد- دین هم همانرا تشخیص میدهئدولی انجا که دین تشخیص میدهد وعلم تشخیص نمیدهد- اینجا بایدعقل به یک اطمینان بر سد که قران به ان ایمان میگوید- داستان جالب را ایشان بیان کردند وقتیکه مادر حضرت موسی علیه اسلام به ایشان وحی امد طفل را در گهوار بگذار ودراب رها کن- اظطراب داشت وخداوندفرمودندما قلب ایشان ارام کردیم- اعجاز برای ایمان است- حدیثی میخواندم- شخصی درمدینه میخواست باخانمی بیوه ازدواج کند به طریقی جریان را درست کند که مهریه اولی که میخواسته بدهد درعمل کند وباخود فکر اگر ان خانم به نزد پیامبر اکرم صلوته دالله علیه واله والسلم رفت جریان راچه جوری کند  مثلا منظورمن اینبود که درچند قسط بدهم ومسئله راحل کرد وحرکت کرد اتفاقا ار راه ای امدکه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم نشسته بود- دیدپیامبر اکرم  صلواته الله علیه واله والسلم یک لبخند ملیح درچهره دارد برگشت ومهریه راجور کرد رفت- اینرا میگویئم یعنی ایمان اورد خودایمان دلیل عقلانی دارد- ایمان همانطور که ایشان بیان مکیند یک رابطه بالاتراز علم است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حضرت ایت الله حائری  شیرازی- رحمت الله علیه کشیدن  سیگار را حرام دانستند-حضرت ایت الله العظمی جناب اقای مجاهدزنده-ناصر مکارم رحمت الله علیه هم سیگار کشیدن را حرم دانستند-جنای حضرت ایت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه- درمحل دانشگاه بینالمللی- رضوی علیه السلام فرمودند-چرا اقایان دست روی دست گذاشتند- ودر فتوادادن تردید دارند—این نوع اقدام بازی کردن با دین است—امام جمعه سابق شیراز  ادامه داد- وقتیکه پزشکان میگویند- سیگار کشیدن- اثار مخربی برای  سلامتی بشر دارد- برای مجتهدین تکلیف است- که اعلام حرمت کنند و فتوا  بدهند-معنای پزشکی  اسلامی این نیست- که ما درحرف هایی که می زنند تردید کنیم وانبیاعلیهم اسلام الله اجمعین- هم نیامدند- که برای  ما پزشکی  بیاورند- زیرا پزشکی جز علم الاشیا است وفقط علم الانسان- متعلق به انبیا است—ایشان افزودند- اینکه در مقابل چیزی  که علمی نیست- خضوع داشت- ودر مقابل چیزی که علمی  است تردید کرد عین افراط وتفریط در مباحث است—اضافه فرمودند—یکی از علوم  انسانی انسان شناسی  است- وانسان از دیدگاه غرب وانسان از دیدگاه اسلام متفاوت واز این جهت علوم تجربی به عنوان علم پذیرفته میشود است- ومباحثی از جمله اقتصاد- تربیت – توسعه وامنیت- که با مفهوم انسان تعریف میشود- جزو علوم انسانی-است- ماتریالسیم- تاریخی –عصری پزشکی هم سیگار کشیدن را ممنوع میداند-هرچه ضد منافع کارگر باشد ممنوع است- بعضی راست افراطی  سرمایه داری هم سیگار کشیدن رابرای انسانها مضر میدادنند- ما نباید هرچه امپریایست سرمایه دارای که براساس سود- ولذت داشتن برای افراد وخواست انسانهای شتشو شده توسط مافیا ساخته وپرداخته میشودبپذیریم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- فمنیست-و- برهنگی زنان-درغرب سیاست-درضمن-دادن ازادی- به زنان- به انها هم جهت شخصیتی داد- وچنین وانمود کرد- که ارزش زنان در نزد مردان- ارزش های زیبائی  وسکس است- واهداف زیاد- سیاسی واقتصادی واچتماعی پشت وباطن این مطلب است- لذا حربه زنان برای بدستاوردن وشغل وغیره زیبائی وسکس بود گرچه درواقعیت میزان این انتخاب- وکاربرد ان بسیار ناچیز بود ولی تبلیغات بسیار زیاد بود- لذا کم کم بعضی زنان نسبت به این امر اعتراض داشتند ومعتد بودن- کهاینامر زنانرا شسشوی مغزی وفکری میکند- وبرابری بامردان درعرضه های مختلف را زنان نمیپذیرنند وخودرا دست کم میگیرنند- وزنان فمنیست خود نباید وارد این گود شوند وبرخلاف ان عمل کنند—شیطان که دست بر دارنیست-درسینما- به این نتجه رسیدند- سلیقه  وذوق زنان ومردان در دین فیلم فرق اساسی دارد- وامارها نشان میدهد که اکثریت خانم ها اگراز جریان فیلم مطلع شوند ومطابق ذوق انها نباشد سینما نمیروند واکثریت انان حداکثر ازیک فیلمی که بسیاردوست داشته باشند  دوبار میروند- ولی مردان حداقل- از فیلمی که دوست داشته باشندپنج بار میرونند وزیاد دوستداشته باشند درطول عمر چهارده بار میرونند وسی دی- انرام میخرند وهرگا ه سی دی-ان خراب شد باز میخرند- لذا فیلم های دوجنسیتی ساخته میشود که بخش زیادتران به سلیقه مردان میچرخد که دران نقش زنان وزیبائی زنان مطرح است ودرخارج از فیلم عکس های برهنه انان درفروش فیلم نقش دارد وبه صورت کلی به نفع سیاست مداران –هم است- اما زنان فمنیست که برهنه میشوند تظاهر میکنند- که ربطی  به سیاست ندارد دلخواه خود ما است- ولی مخالف فمنیست های سیاست مدار است- سئوال گروه فمنیست- ازاد اندیش این است که این حق ما است- ومردان نباید ضعف اراده نشان دهند- مسئله سکس ارتباط تام باغریزه دارد نه بااراده- مانند کسی که به سمت لانه شیر حرکت میکند ومیگوید –اقای شیر کاری به من نداشته باشد- غریزه کارخوداش رامیکند مشکلات ومسائل ایجادمیکند همیشه درجه حرارت- بدن افراد ذکور سی وهفت ونیم- است واین افراد طپش قلب هم پیدا میکننداین درجه حرارات بعلت سوختن هرومون جنسی است کهدرجای نا مناسب میسوزد ودر دراز مدت مسئله میسازد واگرهم نسوزد وهورمون حرکت کند از جای خود حرکت کندبرای هرعضوی مشکل ایجاد میکند- درثانی بدن انسان وروح انسان  راخداوندمنان خلق کرده است نه خاک وعناصر طبیعی- لذا  باید ازخداوندمنان اجازه گرفت که خداوند منان- تدبیر وحکمت های خوداش را اشکار کرده است- اینکه درغر ازادی به زن دادند ویا به مرد دادند این بخودی خود- حکمت نمیاورد- دکتر میگوید چربی نخور –-ایشان میگوید- من ازاد هستم هرچه دست دارم که مشکلی برای دگران نداشته باشد-انجام دهم- درحالی که ایشان مسئول دیگران هم است وباید عمر بیشتری هم بکند--


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  شخصی در زمان اقای هیتلر- بنام اقای گوبلز وجود داشت که  ایشان تصور میکنم- تخصص روانشاسی تبلیغات- در رادیو وتلویزیون خوانده بود- در کابینه اقای هیتلر سخنگوی نظامی شد- روانشناسی جنگ از صدر تاریخ شروع شده- جریان حضرت هابیل رحمت الله علیه وملعون قابیل- لعنته الله شروع میشود—وتبلیغات واخبار جنگی نقش زیادی درتقویت نیروها ومردم وفریب دشمن داردوبه قوانین زیادی دست پیدا شده است در دوران معاصر بیشتر از اصول  اقای گوبلز استفاده میشود- ولی بکاربردن-ان- بسیارپیچیده است- بعنوان مثال المان در زمان نازیسم بعداز لشکر کشی خشایارشاه به ترکیه یک میلیون ویکصد وبیست هزار نفر بااعلی تریشت شد- که یکنفر بیمار نشد ویکنفر وزن کم نکرد-و-و-و-  تماما سوار نظام- وقبرگشت بعلت خطر در دربار برای خشایاره شاه باسرعت فوق العاده باز گشت شد- تنها هیتلر بود که این رکود را شکست باهفت میلیون ونیم- سرباز تا مسافت بسیار زیاد جابجا کرد- وپنتاگون – تحقیق کرده است که کار خشایارشاه بین پانزده برابر تا پنجا برابر مشکل تراز کار اقای هیتلربوده است- وهنوز از مدیریت خشایارشاه استفاده میشود ومیزانی که غرب از تمدن سابق وایران چه قبلاز اسلام وچه بعداز اسلام است تنها دودرصد منتشر شده است- گوبلز درجنگ اول بالهستان-المان طرح بسیار قوی داشت وتمام میکانیزه با تانگ وتوپ فراوان- رسیدن به باغات نیروها میزانی از ان درباغات- مخفی کردند ولشکر لهستان جلو امید واز پشت سر با لشگرهای المان درگیر شد واز راست فرار کرد- گوبلز بیان کرد دراین جنگ بعلت عدم امادگی وداشتن طرح غلط  درمقابلا هر پنچاه نفری که ما کشته دادیم لهستان فقط ده نفر کشته داد- هرچه فرمانده لهستانی به سرباز ها میگفتند طرح ماغلط بوده است- میگفتنددروغ است المان که برضدخوداشض که صحبت میکند همان طرح بایدانجام شودویک دفعه مردم  وسرباز ها متوجه شدند- که نمیتوان به صدای المان توجه کرد ونه به صدای کشور خودشان فرار بر قرارترجیح دادند- اول انقلاب رسانه های خارجی من جمله فرانسه خواستنداز سیستم گوبلز استفاده کنند ودرغرب جا افتاد منافقین  دقیقاز سیستم گوبلز کردندوهنوز هم میکنند وکانال اندیشه منجمله خانم دکتر پریسا- ساعد-ا ستفاده میکند – ودیگر نمیدانند- که جناب اقی گوبلز درهرمقطعی طرح خاص داشت وتاکیتک ها سوخته میشوند وسط جنگ به جناب اقای هیتلر فرمودند بااین روش ما جنگ را باخته ایم- ایشان فرمودند  ماهم متوجه شدیم بزودی صاحب بمب اتمی خواهیم شد حساب اینهارا من میرسم- اپوزیسیون خارج تفرقه بین انها ایجاد شده است- که تبلغیات کانال ها غلط است وباید به روز باشد وگرنه اب به اسیاب دشمن ریخته میشود- ودرسهدمحور میبایست تبلیغات شود که خط قرمز ایران است وضدان خط قرمر غرب وما است—این سه محور- یکی حقوق بشر است با تاکید وکانون دادن به حقوق زنان وهمجنس گرایان—دوم- انرژی اتمی وارتش واسرائیل- ازادی ودمکراسی وحقوق رسانه ها واقتصاد وعقب گرد اقتصاد درایران- خانم دکتر ساعد میفرمیاند- که درایران مخالفین روی زمین دارکش میخکوب میکنند ویک کامیون سنگین از روی سر انها رد میشود- ریشه  این مطلب  متعلق به امریکا است- درجنگ ویتنام- سربازان- دشمن را که میگرفتند که بههیچ طریقی تطمیع نمیشدند ومیگفتندهرچقدر که دوست دارید به ما گلوله بزنید ویکی هم به سرما بزنید بعداز تحقیقات زیاد- به این نتجه رسیدند-که اگر یک کامیون سنگی از روی کله انها رد شود وعکس انرا منتشر کنند هم وضع هولناکی رخ میدهند وهم خنده دار میشود وهم شناخته نمیشود-واین امر یک نقطه ضعف شد که بعضی اعترافاتی بکند باوجودانکه اعترافاتی میکردند واسیرهم شده بودند اکثریت انهارا میشکتندوعده کمی برای گول زدن زنده نگاه میداشتند- اقایان مگرخداوندمنان بودندویا پیامبر  بودند که میفهمیدند  اینها ادم نمیشوند؟؟ حقوق بشر چه شد؟؟ وچطور شد با سران انها کهنباید ادم شوند الان همکاری میکنید؟؟ ویتنام شمالی متوجه شد گرچه بهتراز امریکائی عمل کرد- ولی انهاهم به زندان میامدند به یکجناب سرهنگ امریکا میگفتند چون با ما خوب عمل کردی همجا درجلوی همه یک گلوله به مغزاش میزدند امریکائی اعتراض میکردند انها  میگفتند شما بدتر عمل میکنید انها میگفتند شما بهتر عمل کن که بعدا امریکا شرمنده شود میگفتند ما ه9مانطور عمل میکنیم انهاعمل میکنند-ادامهدار


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  شخصی در زمان اقای هیتلر- بنام اقای گوبلز وجود داشت که  ایشان تصور میکنم- تخصص روانشاسی تبلیغات- در رادیو وتلویزیون خوانده بود- در کابینه اقای هیتلر سخنگوی نظامی شد- روانشناسی جنگ از صدر تاریخ شروع شده- جریان حضرت هابیل رحمت الله علیه وملعون قابیل- لعنته الله شروع میشود—وتبلیغات واخبار جنگی نقش زیادی درتقویت نیروها ومردم وفریب دشمن داردوبه قوانین زیادی دست پیدا شده است در دوران معاصر بیشتر از اصول  اقای گوبلز استفاده میشود- ولی بکاربردن-ان- بسیارپیچیده است- بعنوان مثال المان در زمان نازیسم بعداز لشکر کشی خشایارشاه به ترکیه یک میلیون ویکصد وبیست هزار نفر بااعلی تریشت شد- که یکنفر بیمار نشد ویکنفر وزن کم نکرد-و-و-و-  تماما سوار نظام- وقبرگشت بعلت خطر در دربار برای خشایاره شاه باسرعت فوق العاده باز گشت شد- تنها هیتلر بود که این رکود را شکست باهفت میلیون ونیم- سرباز تا مسافت بسیار زیاد جابجا کرد- وپنتاگون – تحقیق کرده است که کار خشایارشاه بین پانزده برابر تا پنجا برابر مشکل تراز کار اقای هیتلربوده است- وهنوز از مدیریت خشایارشاه استفاده میشود ومیزانی که غرب از تمدن سابق وایران چه قبلاز اسلام وچه بعداز اسلام است تنها دودرصد منتشر شده است- گوبلز درجنگ اول بالهستان-المان طرح بسیار قوی داشت وتمام میکانیزه با تانگ وتوپ فراوان- رسیدن به باغات نیروها میزانی از ان درباغات- مخفی کردند ولشکر لهستان جلو امید واز پشت سر با لشگرهای المان درگیر شد واز راست فرار کرد- گوبلز بیان کرد دراین جنگ بعلت عدم امادگی وداشتن طرح غلط  درمقابلا هر پنچاه نفری که ما کشته دادیم لهستان فقط ده نفر کشته داد- هرچه فرمانده لهستانی به سرباز ها میگفتند طرح ماغلط بوده است- میگفتنددروغ است المان که برضدخوداشض که صحبت میکند همان طرح بایدانجام شودویک دفعه مردم  وسرباز ها متوجه شدند- که نمیتوان به صدای المان توجه کرد ونه به صدای کشور خودشان فرار بر قرارترجیح دادند- اول انقلاب رسانه های خارجی من جمله فرانسه خواستنداز سیستم گوبلز استفاده کنند ودرغرب جا افتاد منافقین  دقیقاز سیستم گوبلز کردندوهنوز هم میکنند وکانال اندیشه منجمله خانم دکتر پریسا- ساعد-ا ستفاده میکند – ودیگر نمیدانند- که جناب اقی گوبلز درهرمقطعی طرح خاص داشت وتاکیتک ها سوخته میشوند وسط جنگ به جناب اقای هیتلر فرمودند بااین روش ما جنگ را باخته ایم- ایشان فرمودند  ماهم متوجه شدیم بزودی صاحب بمب اتمی خواهیم شد حساب اینهارا من میرسم- اپوزیسیون خارج تفرقه بین انها ایجاد شده است- که تبلغیات کانال ها غلط است وباید به روز باشد وگرنه اب به اسیاب دشمن ریخته میشود- ودرسهدمحور میبایست تبلیغات شود که خط قرمز ایران است وضدان خط قرمر غرب وما است—این سه محور- یکی حقوق بشر است با تاکید وکانون دادن به حقوق زنان وهمجنس گرایان—دوم- انرژی اتمی وارتش واسرائیل- ازادی ودمکراسی وحقوق رسانه ها واقتصاد وعقب گرد اقتصاد درایران- خانم دکتر ساعد میفرمیاند- که درایران مخالفین روی زمین دارکش میخکوب میکنند ویک کامیون سنگین از روی سر انها رد میشود- ریشه  این مطلب  متعلق به امریکا است- درجنگ ویتنام- سربازان- دشمن را که میگرفتند که بههیچ طریقی تطمیع نمیشدند ومیگفتندهرچقدر که دوست دارید به ما گلوله بزنید ویکی هم به سرما بزنید بعداز تحقیقات زیاد- به این نتجه رسیدند-که اگر یک کامیون سنگی از روی کله انها رد شود وعکس انرا منتشر کنند هم وضع هولناکی رخ میدهند وهم خنده دار میشود وهم شناخته نمیشود-واین امر یک نقطه ضعف شد که بعضی اعترافاتی بکند باوجودانکه اعترافاتی میکردند واسیرهم شده بودند اکثریت انهارا میشکتندوعده کمی برای گول زدن زنده نگاه میداشتند- اقایان مگرخداوندمنان بودندویا پیامبر  بودند که میفهمیدند  اینها ادم نمیشوند؟؟ حقوق بشر چه شد؟؟ وچطور شد با سران انها کهنباید ادم شوند الان همکاری میکنید؟؟ ویتنام شمالی متوجه شد گرچه بهتراز امریکائی عمل کرد- ولی انهاهم به زندان میامدند به یکجناب سرهنگ امریکا میگفتند چون با ما خوب عمل کردی همجا درجلوی همه یک گلوله به مغزاش میزدند امریکائی اعتراض میکردند انها  میگفتند شما بدتر عمل میکنید انها میگفتند شما بهتر عمل کن که بعدا امریکا شرمنده شود میگفتند ما ه9مانطور عمل میکنیم انهاعمل میکنند-ادامهدار


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی گفتمان  به سایت بی بی سی-درباره  خانم قرت العین- بهائی-نام  اصلی ایشان- ام السمه است- وپدراش که از خاندان علمای شیعه- درقزوین بودند- پدراش- حاجی صالح برغانی قزوینی بودند گفته شده است که مجتهد بودند- این نوع اجتهاد غیراز اجتهادی امروزه مطرح است- این فاراد درحوزه هدف نهائی انها- این بوده است که خوب رساله را درک کنند مبانی فقه را تا انجا که لازم است بدانند که با یک مرجع عظیم الشان مانند-نائینی – شیراز- اصفهانی وغیره-رحمت الله علیهم اجمعین- مسائل مردم رابخوبی تشریح کنندوا پاسخ ان حضرات را به ارباب رجوع بیان کنند وچون دراین باره به مهارت وممهارست میرسیدند- انقدرت داشتند که جواب دقیق مسئله رابدهند- که حضرت ایت الله مرحوم زبرجد رحمت الله علیه چنین- میکردند- قائله  شیخیگری –  از تاثیرات غرب شروع شد- سکولارسیم-در کشورهای اسلامی- بخصوص  عراق وایران- هند-از طریق سفارت خانه خود بخصوص انگلستان- این ژن را بیدار کرد که هم اکنون هم میکند- که مسیح علیه السلام دراسمان چه میکند؟؟!! در حالیکه در زمین فساد  وکمبود  وجنگ وغیره فراوان است- مذهب مسیحیت برای پاسخ به این سئوال- مسئله جلوه های حضرت مسیح علیه السلام ظهورهای موقت وغیره را مطرح کرد که به شخص پاپ الهام میشود که امروزه بسیار معمولی ده است واین امر اغاز حرکت سکولاریسم وغربی شدن ایراینان وعراقیان وهندی هاا ست  که سرانجام  تمام جاده ها به لندن ختم میشود- در مرحله اول شیخیگیری- معتقد است که- نایب خاص امام زمان معین میکند- تاحدی مشکل راحل کند- وسپس توسط  سیدکاظم رشتی- بیان میشود- که امام زمان ظهور کرده است ولی مکان اش را مانمیدانیم کجا است بروید امکام زمانرا پیدا کنید- در گفتمان- بی بی سی- برادر قرت العین- قرت العین طبق وصیت  سید کاظم رشتی مامور میکند- که درایران بدنبال امام زمان باشد  پر واضح است که به هیچ طریق این مطلب رانمیشود اثبات کرد وسید کاظم رشتی جائی انرا جز برای چند نفر مرید خاص بیان کرده است ودلیی جز انکه طول زمان از هزار سال گذشته است وحتما امام علیه السلام ظهور کرده است که هیچ سند علمی دینی وجودندارد- پس باید نتجه گرفت  که ایشان باسفارت انگلستان درتماس بوده است-پر واضح است که حتی افراد عادی میدانستند که امام زمان علیه السلام از مکه  قیام را شروع میکند نه ایران   وانهم پس از ظاهر شدن نشانه های حتمی-یکی ازشخصیت های مهم تاریخی ایران درتحقیق خود -میفرماید- فردی که نامه را برای امام زمان ظهور کرده میبرد – شخصی است بنام- ملا حسین بشرویه-ملا به معنای طلبه است- ومیفرمایند—اسناد ومدارک موجود- حکایت از ان دارد که ماموراندولت انگلستان- مدت ها بیش از انکه سید علی محمد باب ادعای خویش را- بابیت-مطرح سازد- که از طرف روسها مامور بود- اورا زیر نظر داشتند- ملا حسین بشرویه ای هم شخص3ی است که :" ارتورکونولی ": افسر اطلاعاتی  انگلستانصراحتا به جاسوس بودن وی اشاره میکند—این مایه تعجب نشودکه جاسوسان روسیه درعراق بسیار قوی بودند وانگلستان هم درعراق وایران هم بسیارقوی بوده است- جناب اقای- سیا- فرمودند مابقدری جاسوس به ایران گسیل میکنیم که هیچ از نظرما پنهان نباشد وبرای دنیا هم چنین میکند-برای توجه دادن به خانم دکتر پریسا ساعد- واگرهم نمیفرمودند- اطلاعاتی که درباره ایران منتشر میکند از صحت بسیاربلائی درجهان دارا است- وجریان مجارستان بعلت افشای اخبار اقتصادی سیا از ان کشور است وهرچه دولت مجارستان خواست انرابکی کند مردم گفتند اطلاعات –سیا – است- ایشان به نزد علی محد باب میاید- دقت کنید هنوز ادعای بابیت دارد- ایشان به علیمحمد-باب نامه را میدهد- باب به ایشان مگوید تو اولین نفری هستی که من به تو میگویم- که من – امام زمان- هستم- حال اینرا باب به بشرویه میگوید ویا اقای بشرویه به اومیگوید همزمان  باامدن اقای کنیاز دالگورگی- شاهزاده تزاری به ایران است- اگر اقای باب میفرمودند من باب امامزمان هستم وامامزمان نیستم  -ایشان که نباید- نامه را به ایشان بدهد- پس اقای بشرویهع به ایشان گفته است که شما –امام زمان هستید- ایشان گفته است شماجزو حلقه خاص منت هستید وهمین طور خانم قرت العین- پس این خانم- طبق نامه انتخاب شده است ودر ان حلقه هم خاص اسامی  هیجده نفر ذکر  شده بوده است که بعضی افراد را ندیده بوده است منجمله همین خانم قرت العین—خانم قرت العین- که بیان میشود درسطح اجتهاد است- پس مقام علمی ایشان از علیمحمد باب وبهاالله بیشتر است- چه دلیل داشته است که خانم قرت العین- علیمحد باب وبهاالله را ازخود برتر بداند؟؟- بهاالله اصلا سواد فقهای نداشته است- ودرحد بالترین خوش خیالی فوق دیپلم ادبیات فارسی داشته است ولی خط خوبی داشته است که درسفارت روسیه منشی بوده است- ترجمه روس به فارسی افراد دیگری انجام میدادند وایشان نمیتواسته غلط های املائی رابگیرد  وانکار یکفرد دیگیری که ایرانی بوده ویافرد روسی هم بوده است- در دشت بدشت شاهرود ایشان بالای منبر میرود وحجاب رابر میدارد که انز مان بسیارکار شگفتی بوده است ومیفرماید  از این پس زنان ازاد میشوند- معنای ان این نیست که زنان از اندرونی به بیرون میایدند ویا تحصیل میکنند بلکه نظر سکولار است که ازاین بعد زنانخود راه خودرا انتخاب میکنند- که تعدادزیادی فریب خورده وا یا الله وایا حسین علیه السلام راه میاندازند واردو را ترک میکنند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99