سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است امید دارمکه اساتید به چشم عفو  -وراهنمائی به اینجانب بنگرند—اولا کلمه- شنا- درلغت نامه اورده نشده است- که ب نظرحقیر بیش از کلمه –پرواز د ر ادبیات ما سابقه دارد وبه ان اهمیت داده شده است  پرواز – اسم است  وپس شنا هم اسم است وبقول کتاب لغت- به معنای درپیرامون یابقول علما- درمحدوده ویا حیطه شناکردن- ومیتوان گفت- شنائیدن- ولی معنای ان میابیست این باشد که یک ذی روح در اب شنا میکند دراین حیطه است نمیتوان گفت جسد دراب شنا میکند ومیبایست گفت جسد دراب شناور است-  درکتاب لغت هرشی ای که دراب حرکت میکند  بان هم شنا کردن اطلاق کرده است مثلا چوب دراب شنا میکند ودوم انطباق ان با لغت  عربی است – درکتاب اغت عربی سباحت یعنی شنا-ماهم میگویم امروز شنا نداشتیم- ولی در کتاب فارسی سباح یعنی شناوری- سباح درلغت عرب – اسم فاعل است وشناوری درلغت فارسی حاصل مصدر است یعنی عمل شنا مگرچنین چیزی امکان دارد شناور وشناگری دوباب مختلف از شنا کردن هستند؟-لطفا این حقیر را ارشاد بفرمائید؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است امید دارمکه اساتید به چشم عفو  -وراهنمائی به اینجانب بنگرند—اولا کلمه- شنا- درلغت نامه اورده نشده است- که ب نظرحقیر بیش از کلمه –پرواز د ر ادبیات ما سابقه دارد وبه ان اهمیت داده شده است  پرواز – اسم است  وپس شنا هم اسم است وبقول کتاب لغت- به معنای درپیرامون یابقول علما- درمحدوده ویا حیطه شناکردن- ومیتوان گفت- شنائیدن- ولی معنای ان میابیست این باشد که یک ذی روح در اب شنا میکند دراین حیطه است نمیتوان گفت جسد دراب شنا میکند ومیبایست گفت جسد دراب شناور است-  درکتاب لغت هرشی ای که دراب حرکت میکند  بان هم شنا کردن اطلاق کرده است مثلا چوب دراب شنا میکند ودوم انطباق ان با لغت  عربی است – درکتاب اغت عربی سباحت یعنی شنا-ماهم میگویم امروز شنا نداشتیم- ولی در کتاب فارسی سباح یعنی شناوری- سباح درلغت عرب – اسم فاعل است وشناوری درلغت فارسی حاصل مصدر است یعنی عمل شنا مگرچنین چیزی امکان دارد شناور وشناگری دوباب مختلف از شنا کردن هستند؟-لطفا این حقیر را ارشاد بفرمائید؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به نظریات رهبری معظم صلواته الله علیه والسلم-ایشان فرمودند-":مسئولان بایدبه مسائل  اقتصادی توجه کامل کنند- البته مسائل فرهنگی وعلمی نیز مهم است- امادرنگاه کوتاه مدت- مسائل اقتصادی دراولویت است- با اجازه ایشان بایدگفت اقتصاد همیشه در اولویت-است کارشناسان تمدن شناس- درتحلیل پیشرفت وشکست تمدنها درطول تاریخ به این نتجه رسیدند چناچه تمدنی دراقتصاد شکوفا شودسیر جمعیت به سوی سرازیر میشود بخصوص نبوغ ها وثروت ها وچناچه دربعد علمی هم حائیز اهمیت شود- باعث جذب نبوغ ها میشود- وچناچه یک فرهنگ لطیف دارشود جذب افراد بسیار زیاد خواهد بود ران به ان کشور متکی میشوند وبه سمت یک امپراطوری حرکت میکند که قدرت بسیارزیادی را پیدا خواهد کرد نمونه جالب- ایران پارسی است- که درزیر خروارها یخ درسبیری توانست باکشف معادن زیر تونل ها که درانجا زندگانی میکرد- خودرا از گزند یخ زدن نجات دهد وعلمی زیاد بدست اورد وقادر شد که مهاجرت بزرگی را که درتاریخ بی نظیر بود انجام دهد وبه ایران بیایند وثروتی عظیمی را کسب کند که ازباعث سرازیرشدن  موج های جمعیتی به سمت ایران شد وکشورها باتمدن وکم تمدن کوچک  باایران متحد شدند- یک تمدن داریم بنام تمدن دور دریا خزر که هرزمان این سه محور باهم درجات بالتریدر نقطه ای ازدریای  پیدا میکردند همین مسئله انجا هم صدق میکرد وایران خزری تابع نقاط دیگر خزر بود که هرزمانی درمنطقه ای بود ولی پارتها با الهام گرفتن ازپارس ها توانستند حرف اول را درکنار دریای خزر بزنند وسیل جمعیت خزری به انجا سرازیرشد ولی بعلت بیفکری وبدعملی پادشاهان پارسی بهداز کورو وداریوش ایران پارسی روبه ضعف نهاد وکشورهای متحد شده ازن جدا شدند وخود مرکز تمدن شدند وپارتی ها توانستند برای مدتی جایگزین شوند- امری دیگرهم همیشه کشورهای ابرقدرت را شکست داده است- یکی جاه طلبی های احمقانه ودیگرمتوقف کردن پیشرفت درسه محور یادشده وهمیشه تصور این است-جهان ساکت است وهمیشه ب راین منوال میماند رشد جمعیت کشورخود وکشورها ی دیگرا لحاظ نمی کنند وزمانی که بحران ها بوجود بیاید یک ضشبه نمیتوان حل کرد وباعث درگیری درونی وهرکس بفکر نجات خویش است وچون کشتی ورشکسته  درامواج مداوم پهلو وبه پهلو میشود وبه مقصد نمیرسد وسرانجام هم غرق میشود-ادامهدارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به نظریات رهبری معظم صلواته الله علیه والسلم-ایشان فرمودند-":مسئولان بایدبه مسائل  اقتصادی توجه کامل کنند- البته مسائل فرهنگی وعلمی نیز مهم است- امادرنگاه کوتاه مدت- مسائل اقتصادی دراولویت است- با اجازه ایشان بایدگفت اقتصاد همیشه در اولویت-است کارشناسان تمدن شناس- درتحلیل پیشرفت وشکست تمدنها درطول تاریخ به این نتجه رسیدند چناچه تمدنی دراقتصاد شکوفا شودسیر جمعیت به سوی سرازیر میشود بخصوص نبوغ ها وثروت ها وچناچه دربعد علمی هم حائیز اهمیت شود- باعث جذب نبوغ ها میشود- وچناچه یک فرهنگ لطیف دارشود جذب افراد بسیار زیاد خواهد بود ران به ان کشور متکی میشوند وبه سمت یک امپراطوری حرکت میکند که قدرت بسیارزیادی را پیدا خواهد کرد نمونه جالب- ایران پارسی است- که درزیر خروارها یخ درسبیری توانست باکشف معادن زیر تونل ها که درانجا زندگانی میکرد- خودرا از گزند یخ زدن نجات دهد وعلمی زیاد بدست اورد وقادر شد که مهاجرت بزرگی را که درتاریخ بی نظیر بود انجام دهد وبه ایران بیایند وثروتی عظیمی را کسب کند که ازباعث سرازیرشدن  موج های جمعیتی به سمت ایران شد وکشورها باتمدن وکم تمدن کوچک  باایران متحد شدند- یک تمدن داریم بنام تمدن دور دریا خزر که هرزمان این سه محور باهم درجات بالتریدر نقطه ای ازدریای  پیدا میکردند همین مسئله انجا هم صدق میکرد وایران خزری تابع نقاط دیگر خزر بود که هرزمانی درمنطقه ای بود ولی پارتها با الهام گرفتن ازپارس ها توانستند حرف اول را درکنار دریای خزر بزنند وسیل جمعیت خزری به انجا سرازیرشد ولی بعلت بیفکری وبدعملی پادشاهان پارسی بهداز کورو وداریوش ایران پارسی روبه ضعف نهاد وکشورهای متحد شده ازن جدا شدند وخود مرکز تمدن شدند وپارتی ها توانستند برای مدتی جایگزین شوند- امری دیگرهم همیشه کشورهای ابرقدرت را شکست داده است- یکی جاه طلبی های احمقانه ودیگرمتوقف کردن پیشرفت درسه محور یادشده وهمیشه تصور این است-جهان ساکت است وهمیشه ب راین منوال میماند رشد جمعیت کشورخود وکشورها ی دیگرا لحاظ نمی کنند وزمانی که بحران ها بوجود بیاید یک ضشبه نمیتوان حل کرد وباعث درگیری درونی وهرکس بفکر نجات خویش است وچون کشتی ورشکسته  درامواج مداوم پهلو وبه پهلو میشود وبه مقصد نمیرسد وسرانجام هم غرق میشود-ادامهدارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به نظریات رهبری معظم صلواته الله علیه والسلم-ایشان فرمودند-":مسئولان بایدبه مسائل  اقتصادی توجه کامل کنند- البته مسائل فرهنگی وعلمی نیز مهم است- امادرنگاه کوتاه مدت- مسائل اقتصادی دراولویت است- با اجازه ایشان بایدگفت اقتصاد همیشه در اولویت-است کارشناسان تمدن شناس- درتحلیل پیشرفت وشکست تمدنها درطول تاریخ به این نتجه رسیدند چناچه تمدنی دراقتصاد شکوفا شودسیر جمعیت به سوی سرازیر میشود بخصوص نبوغ ها وثروت ها وچناچه دربعد علمی هم حائیز اهمیت شود- باعث جذب نبوغ ها میشود- وچناچه یک فرهنگ لطیف دارشود جذب افراد بسیار زیاد خواهد بود ران به ان کشور متکی میشوند وبه سمت یک امپراطوری حرکت میکند که قدرت بسیارزیادی را پیدا خواهد کرد نمونه جالب- ایران پارسی است- که درزیر خروارها یخ درسبیری توانست باکشف معادن زیر تونل ها که درانجا زندگانی میکرد- خودرا از گزند یخ زدن نجات دهد وعلمی زیاد بدست اورد وقادر شد که مهاجرت بزرگی را که درتاریخ بی نظیر بود انجام دهد وبه ایران بیایند وثروتی عظیمی را کسب کند که ازباعث سرازیرشدن  موج های جمعیتی به سمت ایران شد وکشورها باتمدن وکم تمدن کوچک  باایران متحد شدند- یک تمدن داریم بنام تمدن دور دریا خزر که هرزمان این سه محور باهم درجات بالتریدر نقطه ای ازدریای  پیدا میکردند همین مسئله انجا هم صدق میکرد وایران خزری تابع نقاط دیگر خزر بود که هرزمانی درمنطقه ای بود ولی پارتها با الهام گرفتن ازپارس ها توانستند حرف اول را درکنار دریای خزر بزنند وسیل جمعیت خزری به انجا سرازیرشد ولی بعلت بیفکری وبدعملی پادشاهان پارسی بهداز کورو وداریوش ایران پارسی روبه ضعف نهاد وکشورهای متحد شده ازن جدا شدند وخود مرکز تمدن شدند وپارتی ها توانستند برای مدتی جایگزین شوند- امری دیگرهم همیشه کشورهای ابرقدرت را شکست داده است- یکی جاه طلبی های احمقانه ودیگرمتوقف کردن پیشرفت درسه محور یادشده وهمیشه تصور این است-جهان ساکت است وهمیشه ب راین منوال میماند رشد جمعیت کشورخود وکشورها ی دیگرا لحاظ نمی کنند وزمانی که بحران ها بوجود بیاید یک ضشبه نمیتوان حل کرد وباعث درگیری درونی وهرکس بفکر نجات خویش است وچون کشتی ورشکسته  درامواج مداوم پهلو وبه پهلو میشود وبه مقصد نمیرسد وسرانجام هم غرق میشود-ادامهدارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به نظریات رهبری معظم صلواته الله علیه والسلم-ایشان فرمودند-":مسئولان بایدبه مسائل  اقتصادی توجه کامل کنند- البته مسائل فرهنگی وعلمی نیز مهم است- امادرنگاه کوتاه مدت- مسائل اقتصادی دراولویت است- با اجازه ایشان بایدگفت اقتصاد همیشه در اولویت-است کارشناسان تمدن شناس- درتحلیل پیشرفت وشکست تمدنها درطول تاریخ به این نتجه رسیدند چناچه تمدنی دراقتصاد شکوفا شودسیر جمعیت به سوی سرازیر میشود بخصوص نبوغ ها وثروت ها وچناچه دربعد علمی هم حائیز اهمیت شود- باعث جذب نبوغ ها میشود- وچناچه یک فرهنگ لطیف دارشود جذب افراد بسیار زیاد خواهد بود ران به ان کشور متکی میشوند وبه سمت یک امپراطوری حرکت میکند که قدرت بسیارزیادی را پیدا خواهد کرد نمونه جالب- ایران پارسی است- که درزیر خروارها یخ درسبیری توانست باکشف معادن زیر تونل ها که درانجا زندگانی میکرد- خودرا از گزند یخ زدن نجات دهد وعلمی زیاد بدست اورد وقادر شد که مهاجرت بزرگی را که درتاریخ بی نظیر بود انجام دهد وبه ایران بیایند وثروتی عظیمی را کسب کند که ازباعث سرازیرشدن  موج های جمعیتی به سمت ایران شد وکشورها باتمدن وکم تمدن کوچک  باایران متحد شدند- یک تمدن داریم بنام تمدن دور دریا خزر که هرزمان این سه محور باهم درجات بالتریدر نقطه ای ازدریای  پیدا میکردند همین مسئله انجا هم صدق میکرد وایران خزری تابع نقاط دیگر خزر بود که هرزمانی درمنطقه ای بود ولی پارتها با الهام گرفتن ازپارس ها توانستند حرف اول را درکنار دریای خزر بزنند وسیل جمعیت خزری به انجا سرازیرشد ولی بعلت بیفکری وبدعملی پادشاهان پارسی بهداز کورو وداریوش ایران پارسی روبه ضعف نهاد وکشورهای متحد شده ازن جدا شدند وخود مرکز تمدن شدند وپارتی ها توانستند برای مدتی جایگزین شوند- امری دیگرهم همیشه کشورهای ابرقدرت را شکست داده است- یکی جاه طلبی های احمقانه ودیگرمتوقف کردن پیشرفت درسه محور یادشده وهمیشه تصور این است-جهان ساکت است وهمیشه ب راین منوال میماند رشد جمعیت کشورخود وکشورها ی دیگرا لحاظ نمی کنند وزمانی که بحران ها بوجود بیاید یک ضشبه نمیتوان حل کرد وباعث درگیری درونی وهرکس بفکر نجات خویش است وچون کشتی ورشکسته  درامواج مداوم پهلو وبه پهلو میشود وبه مقصد نمیرسد وسرانجام هم غرق میشود-ادامهدارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در فیس بوک-تبلیغ یک موبایل با نرم افزار امنیتی برای دختران در لندن میکرد که به راحتی میتواند با والدین خود ارتباط پیدا کنند وپایم سلامتی ومحل استقرار خودرا بدهند وحتی مال سلامتی دوستان خودرا هم بدهند- من خیلی تعجب کردم- وپیدا کردن علت ان کاری ساده نبود یک علت- سگان انگلستان بیان شد که چند کودک رادر خیابان کشتند ودوم امواج فای  پای است که بیان کرده بود  که هرکس درشب خواب خوب ندارد به دکتر مراجعه کند وبه دفتری هم درلندن – ایمیل بزند- سرانجام سایت دروازه سنگی( گیت استون) مطالبی بیان کرده است- که باوراش  کمی مشکل است- از جمله تجاوز جنسی فراوان توسط گنگ جوان مسلمان نامبرده است- که صد ها بارباتجاوزبعنف- وشکنجه کردن ومواد فروختن به هزاران دختر میباشد  اگر چنین کاری واقعا انجام گرفته است من شکی ندارم که کار سازمانهای خودانگلستان است وبعضی از تجاوزات متعلق به رانندگان تاکسی که مسلمان هستند انجام گرفغته است- دادگستری انگلستان هشدار داده است که هیچگونه سلامتی برای رانندگان تاکسی را وجودندارد- واین بسیار جای تامل وتفکر دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99