سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به کتاب توحید اقای  ابن وهاب-درباب کمک خواستن وبه دعا طلبیدن غیر الله شرک – است- ایه یونس-105-107- جز خدا- چیزی را که نه سودی به تو می رساند- ونه زیانی- مخوان! که اگر چنین کنی- از ستمکاران خواهی بود.-و- اگر خداوند- برای اگر خداوند-( برای امتحان یاکیفر گناه) زیانی به تو برساند- هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد-! انرا به هر کس  از بندگانش بخواهد میرساند- واو غفور ورحیم است- اولین شکر که ترجمه برابرترجمه قران نمونه ایت الله العظمی عظمت مکارم شیرازی رحمت الله است-خداوند منان میفرماید از بت ومانند بت که قدرت سود رساندن وزیان رساندن ندارند چیزی نخواه- مانند انکه کسی درقبرستان از مرد ه ای بخواهد- بیاید ماشین ایشان راهول-دهد- نه کلیت امر- خداوندمان سود راکه درسبد نمیکند برای فرد بفرستد اسباب انرافراهم میکند کمک گرفتن از دیگران جایز است وانها هم وسیله الهی است ودوم از جن کمک خواستن انهم نفیه شده است- خداوندمیفرماید اگر من بخواهم که سودی به کسی نرسد تمام علل وسب هارا میسوزانم- مثلا درمرضی هیچکس نمیتواندخوب کند- یا اکربخواهد حتما به کسی سودی برساند هیچ کس نمیتواند انرا مانع شود نه انکه کمک از غیرالهی گرفتن درحالیکه فرد ی قدرت کمک کردن داشته باشد نباید کمک گرفت زیرا شرک است- این معنا را نمیدهد- در روز ی همین طور است هزاران نفر  وسیله میشوند تا مثلا ما صاحب یک ماشین شویم- اصل مطلب این است که خداوندمنان- مانع نشده است بلکه کمک هم کرده است- استعدادفرد وسعی فردهم خود اسباب هستند- دوم- درباره شفاعت- روایتی- نقل کرده است- که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرموده است در روز قیامت در محضر الله- نخستبه سجده میافتند- وبه ستایش او-جل وجلاله الشریف0 میپردازند- انگاه به ایشان گفته میشود- سرتان رابردارید- بگوید-": تا بشنویم-وبخواهید-تا بدهیم- وشفاعت کنید تا بپذیریم- که شفاعت یکی از انها است وعظمت درخواست ان روز بسیار عظیم است- دردنیا به حضرتاش توجه نمیشود:" که خواسته ها به مراتب کوچکتر است؟؟ مسلم در دنیا هم همین مطلب  بوده است- حضرت عبدالمطلب وحضرت  ابوطالب علیهما صلواته الله هردو بت پرست نامیدند- ایا خداوند منان پیامبرخودرا صلواته الله علیه واله والسلم توسط  بت پرست سرپرستی میکند؟؟ ولی به دیگران نهی میکند!! که درباره رسول اکرم صلواته اللعلیه واله والسلم هزاران منکر را عمل کنند؟؟ درثانی جریان یورش ابرهه وجریان حضرت عبدالمطلب علیه السلام پیامبر ی ایشان را اثبات نمیکند- تاریخ مینویسد- سران مکه جمع شدند وبه این نتجه رسیدند بت هم کاری نمیتواندبکند  ویا ما همه عبد ابرهه مشویم ویا از مکه فرار کنیم ودراخرین نتجه گفتندتنها این گره ازدست عبدالمطلب علیه السلم باز-  از کجا فهمیدند ؟؟ حتما تجربه کرده بودند-هر دستوری دادعمل میکنیم وهیچ کس نگفت ممکن است که اشتباه کند ویا مارابفروشد –وحضرت عبدالمطلب صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند هیچ کدام از این دوکارنکنید وقدرت الهی راببنید- گفتند حتی به کو ها پناهند نشویم فرمودند خیر – تنها خواستند- برونند  گفتند ابرهه فرد شریر است وگفته است من مکه را باخاک یکسان میکنم افرادی بعنوان گارد حداقل باشما باشند که ابرهه نگوید عجب احمق هائی هستند- ایشان نپذیرفت- وبه ابرهه فرمودند که من صاحب شتران هستم وخانه هم صاحب دارد ابرهه خیلی خنده اش گرفت وگفت خانه ات را علامت بگذار تا ماا نراخراب نکنم وشتران ایشان راداد وتصور کرد حکم حمله صادر کرده است حضرت عبدالمطلب صلواته الله  علیه والسلم به نزد  فیل- ابرهه امد ودرگوش گفت از جایت حرکت نکن  یا ان فیل فرشته بوده است ویا ایشان زبان فیل را میدانسته است- درهردوصورت اعجاز است .پس پیامبر است- ابرهه خندید وباتعجب گفت به فیل چه گفتی  ایشان صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- که من گفتم که فیل ارام باش- باز ابرهه خندید از اطرافیان سئوال کرد که این فیل تا به حال بدقلقی کرده است وانها گفتندهرگز ارام ترین فیل است  وبازاین امر دال برترس حضرت عبدالمطلب دانست وگفت فردی زیرک وحکیم است ومیخواهد دل منرا بدست اورد وحضرت عبدالمطلب علیه السلام- به همه فرمودند که حضرت محمد صلواته علیه واله والسلم پیامبر اخرالزمان است وایشان صلواته الله علیه واله والسلم یاری کنید که اهل بهشت شویدوباایشان مخالفت نکنید که ایشان صلواته الله علیه واله والسلم پیروز میشوند وشما اهل جهنم خواهید بود وحضرت ابوطالب علیه السلام سه سال را همراه رسول اکرم صلواته اللهعلیه والسلم درشعب ابوطالب بودند واجازه داند که مسلمین انجا باشند وتمام دارائی ایشان انجا بود دراختیار مسلمانان  قراردادند ومداوم مسلمانانرا به استقامت دعوت میکردند ومورد خشم کفارواقع شدند واز ریاست ایشان را صلواته الله علیه والسلم معزول کردند- چناچه ایشان بت پرست بودند میبایست ایشان  صلواته الله علیه واله والسلم رانصیحت کنند واگر قبول نمیکردند سرزنش کنند وهمراه مشرکین باشند ایمان وعقیده شوخی برداربودن نیست وشایعات مشرک بودن ایشان توسط معاویه علیه العنت جعل شد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمان الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی به مقاله- دانشجویان! اینترنت را رها کنید- برگرفته -از روزنام  اطلاعات- 15 اسفند-گفت وگوئی  اسکات اریک کافمن- با مارک باوئرلین استاید دانشگاه ایموری درباره وضعیت اساتید-در ایالات متحده امریکا-مارک باوئرلین- استاد دانشگاه ایموری – اخیرا با نگارش یادداشتی در روزنامه نیویروک تایمز-از –": معنای استا دانشگاه بودن:" سخن گفته است- او در طرح این مسئله برنقش استاد به عنوان کامل از ": اقتدار اخلاقی": تاکید کرده است- از دید باوئرلین:" در حال حاضر بنابر دلایلی چنین امری  درخصوص بسیاری از اساتید صدق نمیکند- وشماری از  انها- به ورشکستگان بی اعتبار اخلاقی:" بدل شده اند-جناب اقای اسکات اریک کافمن در گفتگو با اقای مارک باوئرلین را نگاهی انتقادی میخوانید ایشان بیان میکند-که دانشجویان بعلت مشکلات اقتصادی ان خصوصیات که درسا لهای بین شصت وهفتاد داشتند امروزه ندارند بعلت انکه میبایست هزینه دانشگاه خودرا دربیاورند واز بورس هم خبری نیست0- ولی هنوز تاجر مسلک نشدند- مسئله این نیست- مسئله دقیقا ان نرم افزار سیاسی است که در دانشگاه مطرح میشود- که از یک اخلاق ورشکسته معنادار وجهت دار سیاسی استعماری وفرصت طلب- وبرتری طلب ومنافع طلبسر چشمه میگیرد- سال اول-در دانشگاه لندن- که تنها فرد مسلمان کلاس بودم خانم استاد فرمودند- شما اگر ساعت بعد بیکار هستید یک خانم استاد میخواهد-با شما گفتمانی داشته باشد- من در کلاس نشستم- خانم استادبسیارزیبا  وتاحدودی چاق مناسب زیبا- وارد شدند وبر روی سکو رفتند وپشت تریبون قرار گرفتند باحالت غم زده ای فرمودند چون شما مسلمان هستید  من میخواهم یک مقدار اطلاعات به شما بدهم—ایشان پرسیدند شما اقای بندر بن سلطان میشناسید-؟؟  ومن گفتم برای اولین بار اسمش را میشنوم- خیلی تعجب کرد – درطول بحث متوجه شدم که ایشان همه مسلمانان را وهابی میداند؟؟!! وهمه عاشق اقا ی بند بن سلطان هستند- چهره سیاسی اسلامی ناب الهی- ایشان فرمودند که این مردهیچ سوادی ندارد وهیچ ارزش سیاسی ندارد وفقط یک سیم تلفن بین امریکا ودربار وهابی است امریکا برای ایشان یکصدوهشتادخانم دراختیار ایشان گذاشته است که بعضی ازانها ستارگان درجه اول هالیوود هستند وایشان یک بعداز دیگری رها کرده است ودیگری حتی یک تلفت خشک وخالی نکرده است وچیزی هماز لحاظ مالی به انهانداده است جز چهارنفر که برای انها- خانهای مجلل خریده است ومابقیه ماجرا- این سئوال برای من بوجود امد پس چرا رسانه های امریکا حرفی نمیزنند- وحتی جهان عکس ایشان نشان زیک موزونی سرزدن بقول خارجیان- تریم- ولباس ها تریم ویک لبخند داودواربرلب که امروزه تبدیل  به یکمرد ریشوی سیبلوی غیر تریم وناموزن شده است ونقش جلادهای کاخ انگلستان حتی برای مسلمانان بازی میکند وپاداش های انچنانی میگیرید ودانشگاه بعلت مسائل سیاسی کشوری ومنافعی دربر دارد دراینباره سکوت میکند ودرپشت صحنه درلندن  وهابیت را تقویت میکند وچنین  افرادی نیازداردکه به انها فراموسنری گفته میشود- دراختیار داشته باشد که دانشجویان هم اینچنین تربیت کند- وشخصی مانند –پائولا-و- فرانچسکا که جزو شخصتهائی  دربخش دوزخ در کمدی دانته- تربیت شوند – که مقالاتی برزخی گرچه یک متن فلسفی را تعقیب میکند- ونه به اسمان عروج میکند ونه در جائی مشخص بر زمین میاید وسرانجام هیچ خروجی قابل تامل بدست نمیاید- اگر درلغات- عربی دقت کنید- درمسائل فیزیک-که دراتباط با جهان قبیله ای ودرحال کوچ لغات زیادی ساخته شده است وفضاراهم بخوبی تبین میکند  وبدنبال بلاغت وفصاحت است ولی از متافیزیک انسان و جهان- یک اطلاعات بسیار محدود وبسیار سطحی- وبعضی غلو امیز وغیر اکادمیکی است واگر درلغات انگلیسی فعلی مطالعه کنید علاوه بر بسط فیزیک- لغاتی درباره عقل واحساس- تاحدی درحال گسترش داده است ولی بسیار سطحی است-میتوان گفت فیزیک یک دریای تاحدی روشن است ومتافیزیک حنتی درعقل واحساس اقیانوس تاحدی تاریک است و اهمیت در باره فیزیک است وسیاست هم درهمین جهت است- جناب استاد اریک کافمن میفرمایند—من در اواخردوران تدریس دانشگاهی بر گذاری کلاس های نگارش بر اساس –رتوریک- یعنی شفائی-بصری را اغاز کردم- نه به این سبب-که به ادبیات بی تفاوت بودم بلکه به این دلیل-که مهمترین مسئله را دراین گونه کلاس ها- شیوهنوشتن وارتقای  تفکر انتقادی میدانستم- اقای اسکات-میگوید- به نظرم میرسد- که شماباور دارید- که ابژه- منطق وملاک- تحلیل-متن ادبی دربرابر- فیلم ویا کتاب کمیک—ارزشی- معادل  م-خودتحلیل دارد- چرا اینطورفکر میکنید-؟؟- اقای-باوئرلین-میفرمایند—نه اقای اسکات- این طورنیست—من ابژه تحلیل را از خود تحلیل مهمتر میدانم- وبه نظر حقیر هم همین طور است محتوارا باید بامنطق وعقل وملاکهای تائید شده عقل و-وحی سنجید بلاغت وفصاحت ارزش ادبی را بالارا میبرد ولی دیدگاه ارزش محتوائی را بالا میبرد- اقای اسکات میفرماید- باید اهمیت گذشته را یاداورشویم وبه امور مغفول در فرهنگ عمومی وفرهنگ جوانان را دوباره توجه کنیم- درحالیکه ایشان متذکر شدبعلت اقتصاد ومسائل دگی تغیراتی رخ داده است که بدهم نبوده است ودرحقیقت برای حل مشکلات لازم بوده است- ان فرهنگ بر کدام ابژه تحلیلی درست مینماید؟؟ ایا کتاب کمدی الهی دانته- امروزه میتواند دارای اهمیت –تاریخی –سیاسی ودینی داشته باشد-؟؟ قریب به این مضمون—در زمان قرون وسطا- درمراحل اولیه دین مسیحیت زنان درکلیسادر ردیف برابر ومقابل مردمی نشستند- جوانان ومردان مداوم به انها نگاه میکردند وشایدانهاهم لبخندی میزدند وچند بار واعظ فرمودند شما زنان حواس من راذ پرت میکنید ومن قادر نیستم حواس خودرا جمع کنم از ان به بعدپشت مردان بنشنید شما زنان شیطان به سرعت درشمانفوذ میکند واز طریق شما شیطنت به مردان  هم سرایت میکند- ومن بایدخودرابزنم تاشیطان بیرون رود ولی حق این است که اول شمارابزنم وسپس خودرا عده ای پرسیدند- مسلمانان که زنان درعقب مینشنیند-انهارامساوی بامردان میدانند وما چطور واعظ فرمودند مامانند- مسلمانان فکر نمیکنیم- مازنان بعلت نفوذ شیطان  به سرعت درانها  رخ میدهد-درجه دو میدانیم وچناچه مودب نشوند از کلیسا اخراج میکنیم- ادامه  مقاله- لذا اشنائی با پدیده-های تاریخی – فرهنگی – وسیاسی-( که استدلال اشنائی هرش درپروژه ادبیات فرهنگی است-) برای تفکر انتقادی اهمیتی حیاتی دارد—درواقع پرسش اصلی ان است که چه چیزمهم شمرده میشود – افرادی که تصور میکنند- تفکر انتقادی به سادگی از طریق خواندن -مرد دیوانه-نیز مانند مطالعه اثر سترک- بهشت گمشده- ایجاد میشود- وگسترش میابد؟؟ بسیار ساده اندیش هستند—اشنائی  با پدیده های  تاریخی – فرهنگی – سیاسی – بر ای تفکر  انتقادی  اهمیتی – حیاتی دارد- درواقع پرسش اصلی  ان است که - چیزی مهم شمرده می شود-– ما به کتاب های بزرگ ومحصولات  فرهنگی سطح بالا نیاز داریم- اثاری برامده ازنبوغ وبا اهمیت تاریخی- سیاسی- ودینی- تولیداتی که درطول زمان همچنان محبوب باقی ماندهاند—کیفیت زیبا شناختی بلائی دارد- و طیف وسیعی از تجارب انسانی را دراختیار جوانان قرار میدهند- از اینجهت هویت—حقانیت سیاسی- یا ایدولوژِ- نمیتواند معیار مناسبی برای انتخاب باشد-(و این گفته که همه چیز- درنهایت سیاسی است- عقیده-  جزمی – وزیان بار است)- از این زاویه مارکس مانند- ادموندبرک-نظریه پرداز وسیاست مدار ایرلندی—همه چیز میتواند بعد سیاسی هم داشته باشد وسیاست یک ابزار است برای تحقق محتوای ایدولوژی وهمهچیز میتواند ابزار تحقق محتوای  ایدولوژی گردد ومنطق وملاک سیاست-منشا وشعله گرفته از ملاک –ایدولوژی است- ومحتوای ایدولوژی جاری وساری درهمه چیز میکند- انهم به شرطی که محتوای ایدولوژی – شناخته شده باشد- که امروزه- ایدولوژی- سیاست چون طرح های نظامی – تاحد زیادی سری است وبیشتر کانون درخروجی ان است که اب تاب داده میشود- ودوم امروزه در دانشگاه های جهان محدودیت شناخت مکاتب وحقایق است که ریشه درتبعیض دارد  وبه گفته عظمت امام صادق علیه السلام اقتصادتنها بومی سرانجام به نابودی اقتصاد- می انجامد وجمع نکردن افکار درست دیگران- یکدین ناقص ایجاد میکند که امروزه درغرب مطرخ است-کنار گذاشتن- فضای مجازی –که تنهامنبع نشان دادن تفکرات ومتافیزیک انسانها است ومنبه ثانی مناسبی دیگروجودندارد نشان دهند عملکرد وخروجی تمدنها واموزش وپرورش جهانی است که بسیارمهم است ومیتوان انرامحک زد ونواقص انرا شناخت وبرطرف کرد- نه انکه دران غرق شد وانرا مبنای حرکت زندگانی خود کرد و فضای دیگر ی نیست که فرد افکارخودرا بیان کند واز افکار دیگران مطلع شود- البته فضای مجاز میبایست چون دانشگاه- جریان  استاد – شاگرد رابوجود بیاورد- اخیرا اساتید سیاسی  امریکا این سئوال را مطرح کردند- که اقای ترامپ بعداز انکه سوگند ریاست جمهوری خودرا خورد که قانون اساسی امریکا تحقق میدهد وانچه به نفع ملت است عمل میکند ودین مسیحت راهم بکار میبدند—یک سایت  درتویتر- باز کرد- ایشان سیات مدران ورسانه هارا بعضی ها معتقدهستند میخواهد درقهوه جوش رحمت بجوشاند تاتصفیه شوند- گرچه مرسوم مصطلح نیست – ولی ایشان چنین تشخیص داده است وبسیاری این عمل را ناشایست میدانند- که مداوم  برتراز  رسانه ای امریکا وسیاست امریکا یک سرگردن خودرا بالاتر دیده است وخودرامیخواهد رسانی کند-که کار درستی نیست- باید گفت علم سقوط نمی کند –عالم سقوط میکند سقوط سیاست ودانشگاه به معنای سقوط عالم است واین سیاست شیطانی است که موضوعات کلیدی رااز تحقیق کردن منع میکند وموضعات بی ثمر درسیاست وعلوم انسانی را موضوع تحقیق قرار میدهد-ادامهدار


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- حضرت فاطمه سلام الله علیها- درمسجد مدینه به ابوبکر قریب به  این معنا فرمودند کاری نکنید که موش ازمایشگاهی شوید ودیگران از شما عبرت بگیرند- شما ازدیگران عبرت بگیرید وقریب به همین معنا –خانم استاد انگلیسی در دانشگاه لندن فرمودند- علوم انسانی  ودینی که یک علوم قراردادی نیست به قول مرحوم عظمت دکتر علی شریعتی رحمت الله علیه قوانین محکم ودقیق دارد –که اخیرا دکتر پیاژه انرا اثبات کرده است ویک تحول انقلابی دران ایجاد کرده است به قول دکترمرحوم  علی شریعتی رحمت الله علیه- درپاریس – کنار رود سن یک محدوده قراردادند که انجا زن ومرد باید بالباس شنا باشند وبعد متوجه شدند یک مقدار املی است میتوانند لخت مادر زاد شوند علمی است ومشکلات جنسی را که زن ومردرا بسیار ازار میدهد از این مشکلات راحت میکند فلسفه ایجاد جزیره برهنگان- از قضا-!! بقول یک خانم  انگلیسی اهل تجربه- دریک تجربه انگلیسی درویترین مغازه به بی بی سی- فرمودند- لبلس را بهترکردم بهتر نتجه گرفتم- چجناب اقای دکتر عظمت رحمت الله علیه- اشکال کردند که بعداز محدوده چرا کسی نمیتواند لخت شود؟؟ اگر میگوید  غریق نجات ندارید  ایشان وارد اب نشود ویا مثلا پای اش را دراب بگذارد- حال این حقیر اشکال میکنم چرا باآن وضع وارد شهر نشود افراد داخل وخارج محدود میتوانند از انها حتی فیلم بگیرد وتماشا کنند-در ویترین یک شرکتی لباس ساحل واسباب وکالاهائی که نیاز برای ساحل ساختند درویترین—یک صفحه ای چند ثانیه خانمی بسیار زیبا وبلند قد روی شن دراز کشیده بود- وعینکی به چشم و وزیر یک چتر که پدراش سمبل غیرت کنار ایشان ایستاده بود ومادر عفیف  جای اش خالی بود- چند ثاینه لخت مادر زاد میشد وچند دقیق بایکنوع لباس شنا ظاهر میشد درهمانحالت خوابیده وباز لخت میشد ویک لباس دیگر شنا دربرداشت- شرکت روبرو که انهم وسایل مانند ان شرکت میفروخت ویترین را ماند ساحل شنا درست کرده بود وخانی بالباس مایوی دوتیکه روی یک تشک بادی دراز کشیده بود  ه درحال خواند یک مجله بود وتا انجا که امکان داشت از قبیل میز- کلاه وچمدان وسایل توی ویترین بود ویک صندلی داشت که هروقت خسته میشد روی صندی مینشست ومثلا اب میوه میخورد وگاهی بای استراحت به عمق مغازه میرفت وبعد بالباس دیگر ظاهر میشد وبیشتر مردم میخواستند نوع لباس و-وسایل جدید بشناسند- بی بی  سی- کثل جنی که مو را اتش زدن ظاهر شد از پیران شروع به سئوال کردن کرد—حال چرا مشکل بوجود نمیاید- چون بقول خانمهای مدرن مسئله جنسی راحل کردند- قبلا هرجوانی  میخواست باخانمی روابط ایجاد کند هردو  رای  ازمایشگاه- سازمان پزشکی وبهداشتی مخصوص امراض  مقاربتی را داشتند- به –نام- لوک- یعنی نگاه کرده- ونظاره کردن- ولی زمانی که مرض ایدز-امد- بقول  قران مجید- عقبه- وبهاین راحتی مرض ایدز  قابل شناخت نبود- اینجا است که بزرگان تجاوز به کودکان مسئله حل نشد دختر وپسر میکنند- پس- مسئله حل  نشد؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- انا اعطیناک الکوثر – بخش سوم- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند-که حضرت جبرا ئیل علیه السلام برمن نازل شدند وفرمودند چهل روز روزه ودعا کن وسپس نصف این سیب بهشتی در بهشت عدن که دروسط بهشت است ومخصوص اهل بیت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است ومنافات ندارد با خانه های دیگر حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم درجای جای بهشت- که مومنین وپیامبران صلواته الله علیهم اجمعین واولیا الله صلواته الله علیهم اجمعین واله والسلم در گردادگرد خانه ایشان صلواته الله علیه واله والسلم باشند –معلوم میشود بهترین میوه بهشتی سیب است- گفتن این مطلب- کهئ میتوانست جزو اسرار باشد- به این دلیل است-که بهشت ایت کبری الهی است-در صدای امریکا جنابی علامه درهمه مسائل است؟؟!! فرمودند – بهشت تاریک است؟؟ وافتاب ندارد هروقت حضرت زهرا علیه السلام باحضرت علی علیه السلام بهم میخندند بهشت به شدت روشن میشود- درحالیکه ان جهنم است که تاریکاست وحتی از نور بهشت هم روشن نمیشود که خود یک عذاب است-دربهشت همه چیز نورانی است نیازی به خورشیدندارد وهرکس صحبت کند حلقه های نور از دهانش ساطع میشودولی این خندهچنان برقی میزند که چشمانرا کور میکند- واین سئوال مطرح میشود علت ان چیست- انگاه گفته میشود که ان دوعظمت بهم خندیند- درحدیث است عالم فرشتگان هم عالم نورانی است وقتیکه باهم صحبت میکنند حلقه های نور ازدهنشان ساطع میشود- این را درعلم احتمالات- تبدیل کیفیت به کمیت است درحدیت داریم نماز نور میاورد وضو نور میاورد غسل نور میاورد- باز درحدیث داریم که حضرت فاطمه علیها السلام زمانی که نماز میخواند- انچنان نور کهکشانی دارند- که چشم ملائکه را میزند وازخداوندمنان سئوال میکند منبع این ور چیست وخداوندمنان میفرماید حضرت فاطمه علیها السلام- درنماز هستند- وشیفته میگردند که خدمت ایشان برسند وخداوندمنان موافقت میکند که زمان توقف کم باشد ودر حدیثی دیگر بیان خواهم کرد درسن پنج سالگی این جلالت را داشتند- کهجلالت ایشان به اندازه جلالت حضرت اسرافیل علیه السلام وحضرت جبرائل علیه السلام است- که اعراب مشرک مکه را مات ومبهوت کرده بودندکه هروقت پدرشان سالار انبیا ومرسلین صلواته اللهعلیه واله والسلم با صورتی خونین ازمسجد الحرام به خانه میامدند اعراب مشرک ایشان صلواته الله علیه واله والسلم- را تعقیب میکردند وبه خانه میرسیدند حضر صلواتهالله علیها – صورت پدر را تمیز کردند وپدر ا دلداری میداند که من انهارا نصیحت میکنم وبه در خانه میامدند درحایکه حضرت اسرافیل علیه السلام وحضرت جبرائل علیه السلام دراطراف ایشان صلواته الله علیه بودند با ابهت وجلالتی مانند اندو ملائکه پرعظمت الهی صلواتهالله علیهمارا داربودند وبه ان مشرکین میفرمودند –قریب به این مضمون میفرمودند ای نادانهای شریر برای چه چنین کارهای میکنید وازجان ئپدرمن چه میخواهید  وبرویذد وگم شوید وحشتی عظیم انهارا دربر میگرفت- وگر سالکی محرم راز گشت- بندند بروی در بازگشت—کسی رادراین بزم ساغر دهند- که داروی بیهوشی اش در دهند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم –انا اعطیناک الکوثر—بخش دوم-نتجه خلقت انسان- دراخرت  درمعاد مشخص میشود-مسلم است که این سئوال مطرح میشود- چرا درمعاد نتجه روشن –میشود- وقران این سئوال کلیدی مطرح کرده است-  عم یتسائلون- انها از چه چیزی مداوم از یک دیگر سئوال میکنند-؟؟ خداوند منان درنقش یک خبرنگار است- خداوند تائید میکند که سئوال انها درواقع- یک سئوال بسیارمهم واستراتژیک است-عن النبا عظیم- درواقع از یک اطلاع رسانی  وحیانی بسیار بزرگ سئوال میکنند- که برای خداوندمنان هم  این سئوال بسیار بزرگ است- ولی درجواب ان اختلاف زیادی است—الذی  هم فیه مختلفون-  حال به این ایه توجه کنیم—فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره- ومن یعمل مثقال ذره شرا یره—ذره ای کار خوب- وبد بدست فراموشی سپرده نمیشود – این پاداش ومجازات – معیاراش چیست وچه کسی انرا مشخص میکند وایا فقط دراخرت است پاداش ومجازات ویادردنیاهم است- بیان میبشود که کارهارا سیستمی انجام دهید وتمام مسائل ان سیستم دریک پرونده قرار دهید- اسم این پرونده-  نبا العظیم- است- تبین کننده این- موضوع نباا لعظیم- خداوند منان وچهارده معصوم هستند- شاهد هستند- یعنی هم مراقبت وبازرسی ودیده بانی میکند- وهم بهخداوند منان گزارش میکنند وهم داری وقضاوت میکنند- وتمام شرایط  لازم را دارند- در سر کلاس دانشگاه لندن- استادفرمودند من درطول درس پنچاه بحران اساسی انگلستان مطرح میکنم- ایا این فرهنگ میتواند اسوه باشد؟؟ فرمودند  اشکال از اینجا شروع شد-الیت ها رای مبارزه  با استبداد- ایده لیبرالیزم مطرح کردند وسرانجام -هم-مردم هم قبول کردند – ولی  ان زمان نمیتواستند- احکام لیبرالیزم  معین کنند وتبین کنند –و-اوائل- مسئله خاصی بوجود نیامد وکم کم مسائل مطرح شد وبا شیوخیت گری وریش سفیدی حل میشد- وکم  کم سیاست حکومتی مطرح کرد- وظیفه مارادرقبال لیبرالیزم مشخص کنید اشتباه اول از اینجا سرچشمه گرفت- که الیت ها پس از بحث های فراوان- سه نظر دادند  وبه جامعه گفتند نظر دهید وحتی میتوانید نظرهای بیشتری دهید- جامعه که اگاه نبود واحساسی بود نظریات مختلفی داد وجامعه چند قطبی شد ونظریات عالمانه نبود ونمی بایست چنین روشی را انتخاب میکردند وتعین لیبرالیزم به دولت سپرده شد که دولت کم کم نمایندگان – جاه طلب ومنافع پرست وشیاد لیبرالیزم به سرنوشت امروزی رساند که خود باعث ایجاد مشکلات فراوان کرده است- لذا دراعراب چه کسانی میبایست- ملاک هارامشخص کنند باز مسئله شد- یک موضوع عظیم- ارکان اش هم عظیم است- موضوع حضرت علی علیه السلام مطرح شد- در برزخ اولین سئوال این است که- رب تو کیست—وسئوال بعد این است-که امام تو کیست-اگر امام الهی راانتخاب نکند ومسلم است –ملاک های الهی را انتخاب نکرده است دچار عذاب خواهد شد ودر دنیاهم دچار عذاب خواهد شد- این عذاب هم درمورد دکترین ها است وهم راهنمای عمل- پس مسئله امامت جزو پرونده –نباالعظیم است- ولایت فقیه هم جزو –پرونده نبا العظیم است چون بایدحساب وکتاب الهی مشخص باشد- اما حضرت فاطمه سلام الله علیها- ایشان تمام قرائین نشان از عظمت حضرت اش وسنگ تمام گذاشتن خداوندمنان درایشان- دال بر مسئولیت عظیم ایشاندر حفظ امانات الهی درنزدخود ودربشریت است وهنوز چند روز ی متولد نشده اند- که مخالفین ایشان حکم نابودی دریافت کردند کهخود نشان ان است از طرف باری تعلی مسئولیت سنگین داشتند که بخوبی عمل کردند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-اخیرا باز یک افسر پلیس درافغانستان هم قطاران خودرا به گلوله بست و سیزده نفر را کشت-  بارها این عمل تکرار میشود بادقتی که به ظاهر انجام میپذیرد- ولی از تجارب استفاده نمیکنند که براداران سنی بخشی از انها  نازک ونارنجی هستند وزودتحت تاثیرات –ویروسی- داعش قرار میگیرند بریا کامپیوتر- 4263 نوع ویروس تهیه شده است که مجموعا تا امروز درحدود15093 رقم میشود وبعضی از انها مانند-ادروپ- ژن-اژانس- کانورت اد- کراس رادیر مداوم نمونه های جدیدی تولید کردند درتمام ابعاد کامپوتر عمل میکنند- داعش چنین است مداوم ایده جدید وروش  ابداع میکند بایددید دراین مدت  کداوم قوم وکدام ذهب بهترین عمل راداشتند ودمقابل افت داعش بهتر مقاومت کردند بایداز انها انتخاب شوندوپارتی بازی وسطحی نگری  بایدکنار برود- وگرنه امکان دارد که مقصر باشند  امید است- که دراینده شاهد اینچنین واقع دلخراش نباشیم – قوم هزار  وشیعیان بخوبی  لیاقت خودرا نشان دادند که متاسفانه موردبی مهری هستند وبه انها سوظن زیادی میرود که کارغربیان مسلم است امید است که اینده وضع به نحو بهتری رقم بخورد-انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-اخیرا باز یک افسر پلیس درافغانستان هم قطاران خودرا به گلوله بست و سیزده نفر را کشت-  بارها این عمل تکرار میشود بادقتی که به ظاهر انجام میپذیرد- ولی از تجارب استفاده نمیکنند که براداران سنی بخشی از انها  نازک ونارنجی هستند وزودتحت تاثیرات –ویروسی- داعش قرار میگیرند بریا کامپیوتر- 4263 نوع ویروس تهیه شده است که مجموعا تا امروز درحدود15093 رقم میشود وبعضی از انها مانند-ادروپ- ژن-اژانس- کانورت اد- کراس رادیر مداوم نمونه های جدیدی تولید کردند درتمام ابعاد کامپوتر عمل میکنند- داعش چنین است مداوم ایده جدید وروش  ابداع میکند بایددید دراین مدت  کداوم قوم وکدام ذهب بهترین عمل راداشتند ودمقابل افت داعش بهتر مقاومت کردند بایداز انها انتخاب شوندوپارتی بازی وسطحی نگری  بایدکنار برود- وگرنه امکان دارد که مقصر باشند  امید است- که دراینده شاهد اینچنین واقع دلخراش نباشیم – قوم هزار  وشیعیان بخوبی  لیاقت خودرا نشان دادند که متاسفانه موردبی مهری هستند وبه انها سوظن زیادی میرود که کارغربیان مسلم است امید است که اینده وضع به نحو بهتری رقم بخورد-انشااالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99