سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مدتها است که درسایت های فارسی- کشورهای غربی به ظاهر میخواند حقایقی- درباره وضعیت های افراد سیاسی-در رژیم پهلوی وایران رامقایسه کنند—و اثبات کنند که وضعیت برخورد زمان سابق با وضعیت فعلی حکومت اسلامی به مراتب بهتر بوده است؟؟!!مقدمه اول-دوسیستم- فرهنگی – سیاسی- درجهان-موجود بود- یک متعلق به غرب- که دیسپلین ونظم مهمتر از احساسات وانسان دوستی است- تا انجا که انسان میبایست به یک ربات-فرهنگی – سیاسی تبدیل شود- تنها مذهب مسیحیت بود که عواطف دران مطرح بود- ودر شرق- رفافت وباندبازی- واحساسی برخورد کردن- برنظم ودیسپلین برتری داشت-درغرب چناچه این وضعیت- نمیتوانست مسائل عمده ومشکلات همه گیر راحل کند سقوط حکومت ها حتمی بود وچانچه مقاومت میکرد انقلاب رخ میداد—درشرق جامعه  زمانی که جامع به سمت هرج ومرج میرفت- واین هرج ومرج زمانی که جامعه احساس بشدت خطر را میکرد ودیکتاتوری هم حاکم بود – انقلاب رخ میداد- تنها ایدولوژی تعامل دقیق بین نظم- وانسانیت دارد ومذهب سترگ شیعه است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نسبت به حظرت فاطمه  سلام الله علیها- عشق وعلاقهوارادت خاصی داشت که در نزد پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین بی نظیر است- ولی به حضرت فاطمه سلام الله علیها فمودذند فاطمه جان کار کن کهمن در روز قیامت کاری نمیتوانم برای شما بکنم—چپ گرائی درایران-من دراوایل فکر میکردم کار گروه های چپ وکشورهای کمونیستی است ولی درانگلستان متوجه شدم کهر سازمانهای اطلاعاتی غرب بخصوص  سیا وسازمان های اطلاعاتی انگلستان استودرایران عوامل فراموسنری متولیان ان هستند- وظیفه ان درگیری با مذهب وضعیف کردن ان- وتقویت جناح های راست- ودربار بود ودرضمن بین چب نمائی ها وکمونیستها اختلاف ایجاد شود- رسانه ها دوموضوع به ان کانون داده بودند- یکی مقالاتی که دربارهحقوقومردم وکارگران وکارمندان واعتصابات- درجهان غرب بودترجمه کنند که بسیاری از انها افراد دست راستی رادیکال نوشته بودند بنام چپ درایران-جا میزدند- ومردم باور کنند-=که هرکس از حقوق کارگر دفاع کرد ان فرد مسلما چپ است-دوم سکس مدرن- که بصورت داشتن معشوقه- وارتباط باسکرتر ودوست دختر درحالی که زن داشت تمام بزرگان جهان کهمعشوقه داشتند مانندمائو- خروشجف وکندی غیره هم را به صورت کامل لیست کردند- فلیم های غیره از فیلم های های جنگی-اکشن- کمیک –ترسناک-غیره دباره همین معشوقه ها بود چه مرد بازنی دیگر هم باشد ویا زن درحالیکه شوهردارد با مرددیگری هم است- که فیلم های بسیار گران قیمت بودند- ویک شهرت کاذب برای چپ گرائی ایجادکردند که بسیار هم مسری بود—زمانی که امام راحل- دکترین مستضعفین رامطرح کردند- به امام راحل علیه السلام مارک چپ را شهربانی داد وزمانی که  توجه شد- سیل جوان به سمت امام راحل علیه السلام سرازیر میشود خواست جلوی چپگرائی را بگیرد فردی بنامن نهاوندینان-اگرحاغظه من درست کار کرده باشد به این گروه های چپ نماکه بدنبال درک جناح های چب بودند جزاوات وامزش میداد وسپس  ساواک بهان منازل حمله میکر د وانهارا میکشت- که جلوی چپ را بگیرد-  وبا کمونیست وارد چالش شد وسرانجام با مسلمان واردنبرد نهائی شد—همکاری افراد چپ ومنافقین که انهم مسلمان چپ بودند بسیاری از انها باساواک همکاری زیادی کردند—یکی از این قایان میفرماید که ساواک با ما برخورد ایدولوژی ومابرخورد حقوقی داشتیم که چپ- وسوسیالسیم هستیم- وهرگز درسدد خوردکردن مانبودند وبی احترامی نمیکردند وبرخورد سخت هم نداشتند درحالیکه جمهوری اسلامی برخورد ایدولوژی میکند وسعی میکند-‏ فرد را خورد کند- شکنجه هم میکند—حضرت علی علیه السلام-میفرماید- تمام انسانها- چه مومن وچه غیر مومن- خداوند منان انهاراوادار به فروتنی میکند وسرهمه رابزیر میکشاند وذلت را به انها میچشاند—چرا- اگرمومن هستند صفات مانند-تکبر- ودیگر صفات زشت از انها خارج شودبه سمت عبد شدن- گسیل شوند هم نسبت به خداوند منان وهم مردمان فروتن ومهربان باشند بجز برای کافرین مستکبر- وگرنه واردبهشت نخواهندشد- واما افرادغیر مومن که انها- دوخصلت دارند- یک کافروا حقایق را درک میکند ولی نسبت به ان ضدیت دارندودوم کاذبوا دروغ به حقایق الهی نسبت میدهند اینافرادرا خداوندمنان به عذاب سخت در دنیا واخرت هشدار داده است انسان دوکار منفی غالبا میکند- یکی حقایق هم خوب درک نمیکند وهم انرا تحریف میکند- ویا استنباط غلط خودرا ازان حقایق- حق مسلم میگیرد- یعنی با ملاک غلط انرا تفسیر میکند- روزی درخدمت استادمعزز حضرت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه بودیم-ویثکی از طلاب محترم از ایشان سئوال کرد- شما درزمانی که منافقین در اوج قدرت  بودند- شما چه اشکال  وایرادی بر انها میگرفتید- فرمودند- تمام موسسات وسازمانها در اسلام باید از قوانین مساجد تبعیت کند—درست است که مساجد دارای سازمان خاصی است ولی انحصاری نمیتواندباشد از مرجه گرفته تا یکفرد عامی میتواند درانجا صحبت کنئد ونظرخودرا بدهد وهمه گوش کنند- انجصار وجودندارد یا اندیشه خاصی نبا ید باشد ولی ملاک های سنجش از قال باقرعلیه السلام وصادق علیه السلام باید گرفته شود وبقول امام راحل علیه السلام  بساط راه انداختند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مدتها است که درسایت های فارسی- کشورهای غربی به ظاهر میخواند حقایقی- درباره وضعیت های افراد سیاسی-در رژیم پهلوی وایران رامقایسه کنند—و اثبات کنند که وضعیت برخورد زمان سابق با وضعیت فعلی حکومت اسلامی به مراتب بهتر بوده است؟؟!!مقدمه اول-دوسیستم- فرهنگی – سیاسی- درجهان-موجود بود- یک متعلق به غرب- که دیسپلین ونظم مهمتر از احساسات وانسان دوستی است- تا انجا که انسان میبایست به یک ربات-فرهنگی – سیاسی تبدیل شود- تنها مذهب مسیحیت بود که عواطف دران مطرح بود- ودر شرق- رفافت وباندبازی- واحساسی برخورد کردن- برنظم ودیسپلین برتری داشت-درغرب چناچه این وضعیت- نمیتوانست مسائل عمده ومشکلات همه گیر راحل کند سقوط حکومت ها حتمی بود وچانچه مقاومت میکرد انقلاب رخ میداد—درشرق جامعه  زمانی که جامع به سمت هرج ومرج میرفت- واین هرج ومرج زمانی که جامعه احساس بشدت خطر را میکرد ودیکتاتوری هم حاکم بود – انقلاب رخ میداد- تنها ایدولوژی تعامل دقیق بین نظم- وانسانیت دارد ومذهب سترگ شیعه است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نسبت به حظرت فاطمه  سلام الله علیها- عشق وعلاقهوارادت خاصی داشت که در نزد پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین بی نظیر است- ولی به حضرت فاطمه سلام الله علیها فمودذند فاطمه جان کار کن کهمن در روز قیامت کاری نمیتوانم برای شما بکنم—چپ گرائی درایران-من دراوایل فکر میکردم کار گروه های چپ وکشورهای کمونیستی است ولی درانگلستان متوجه شدم کهر سازمانهای اطلاعاتی غرب بخصوص  سیا وسازمان های اطلاعاتی انگلستان استودرایران عوامل فراموسنری متولیان ان هستند- وظیفه ان درگیری با مذهب وضعیف کردن ان- وتقویت جناح های راست- ودربار بود ودرضمن بین چب نمائی ها وکمونیستها اختلاف ایجاد شود- رسانه ها دوموضوع به ان کانون داده بودند- یکی مقالاتی که دربارهحقوقومردم وکارگران وکارمندان واعتصابات- درجهان غرب بودترجمه کنند که بسیاری از انها افراد دست راستی رادیکال نوشته بودند بنام چپ درایران-جا میزدند- ومردم باور کنند-=که هرکس از حقوق کارگر دفاع کرد ان فرد مسلما چپ است-دوم سکس مدرن- که بصورت داشتن معشوقه- وارتباط باسکرتر ودوست دختر درحالی که زن داشت تمام بزرگان جهان کهمعشوقه داشتند مانندمائو- خروشجف وکندی غیره هم را به صورت کامل لیست کردند- فلیم های غیره از فیلم های های جنگی-اکشن- کمیک –ترسناک-غیره دباره همین معشوقه ها بود چه مرد بازنی دیگر هم باشد ویا زن درحالیکه شوهردارد با مرددیگری هم است- که فیلم های بسیار گران قیمت بودند- ویک شهرت کاذب برای چپ گرائی ایجادکردند که بسیار هم مسری بود—زمانی که امام راحل- دکترین مستضعفین رامطرح کردند- به امام راحل علیه السلام مارک چپ را شهربانی داد وزمانی که  توجه شد- سیل جوان به سمت امام راحل علیه السلام سرازیر میشود خواست جلوی چپگرائی را بگیرد فردی بنامن نهاوندینان-اگرحاغظه من درست کار کرده باشد به این گروه های چپ نماکه بدنبال درک جناح های چب بودند جزاوات وامزش میداد وسپس  ساواک بهان منازل حمله میکر د وانهارا میکشت- که جلوی چپ را بگیرد-  وبا کمونیست وارد چالش شد وسرانجام با مسلمان واردنبرد نهائی شد—همکاری افراد چپ ومنافقین که انهم مسلمان چپ بودند بسیاری از انها باساواک همکاری زیادی کردند—یکی از این قایان میفرماید که ساواک با ما برخورد ایدولوژی ومابرخورد حقوقی داشتیم که چپ- وسوسیالسیم هستیم- وهرگز درسدد خوردکردن مانبودند وبی احترامی نمیکردند وبرخورد سخت هم نداشتند درحالیکه جمهوری اسلامی برخورد ایدولوژی میکند وسعی میکند-‏ فرد را خورد کند- شکنجه هم میکند—حضرت علی علیه السلام-میفرماید- تمام انسانها- چه مومن وچه غیر مومن- خداوند منان انهاراوادار به فروتنی میکند وسرهمه رابزیر میکشاند وذلت را به انها میچشاند—چرا- اگرمومن هستند صفات مانند-تکبر- ودیگر صفات زشت از انها خارج شودبه سمت عبد شدن- گسیل شوند هم نسبت به خداوند منان وهم مردمان فروتن ومهربان باشند بجز برای کافرین مستکبر- وگرنه واردبهشت نخواهندشد- واما افرادغیر مومن که انها- دوخصلت دارند- یک کافروا حقایق را درک میکند ولی نسبت به ان ضدیت دارندودوم کاذبوا دروغ به حقایق الهی نسبت میدهند اینافرادرا خداوندمنان به عذاب سخت در دنیا واخرت هشدار داده است انسان دوکار منفی غالبا میکند- یکی حقایق هم خوب درک نمیکند وهم انرا تحریف میکند- ویا استنباط غلط خودرا ازان حقایق- حق مسلم میگیرد- یعنی با ملاک غلط انرا تفسیر میکند- روزی درخدمت استادمعزز حضرت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه بودیم-ویثکی از طلاب محترم از ایشان سئوال کرد- شما درزمانی که منافقین در اوج قدرت  بودند- شما چه اشکال  وایرادی بر انها میگرفتید- فرمودند- تمام موسسات وسازمانها در اسلام باید از قوانین مساجد تبعیت کند—درست است که مساجد دارای سازمان خاصی است ولی انحصاری نمیتواندباشد از مرجه گرفته تا یکفرد عامی میتواند درانجا صحبت کنئد ونظرخودرا بدهد وهمه گوش کنند- انجصار وجودندارد یا اندیشه خاصی نبا ید باشد ولی ملاک های سنجش از قال باقرعلیه السلام وصادق علیه السلام باید گرفته شود وبقول امام راحل علیه السلام  بساط راه انداختند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سال نو کهن نیروزی ایزدی را به همه زاهدان پر انرژی شیک ولوکس ارزان خر- که رشد  دران است- بسوی اخرت هرچه تمام تر اشرافی گری با تمام انرژی مثبت معنوی طلب—وصل وبست- وپر از ا جلوهای وصل این دنیائی  وان دنیائی تبریک عرض میکنم که سال پراز وصل وجلوهای ایزدی باشیم—لطفا به قول ان جوان رعنای کرمانی درفرودگاه مهراباد تاخیر درهواپیمای کرمان  نداشته باشیئد که به بست برسند-وهرچه میخواهید به هوا پیمای شیرازی به هواپیما وکارکنان جان برکف خدوم استراحت دهید که که دل نمی کنند-لطفا درهواپیمای مسافرتی تعدا دی اسباب بازی جیغ زن هم خریداری کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سال نو کهن نیروزی ایزدی را به همه زاهدان پر انرژی شیک ولوکس ارزان خر- که رشد  دران است- بسوی اخرت هرچه تمام تر اشرافی گری با تمام انرژی مثبت معنوی طلب—وصل وبست- وپر از ا جل.های وصل این دنیائی  وان دنیائی تبریک عرض میکنم که سال پراز وصل وجلوهای ایزدی باشیم—لطفا به قول ان جوان رعنای کرمانی درفرودگاه مهراباد تاخیر درهواپیمای کرمان  نداشته باشیئد که به بست برسند-وهرچه میخواهید به هوا پیمای شیرازی به هواپیما وکارکنان جان برکف خدوم استراحت دهید که که دل نمی کنند-لطفا درهواپیمای مسافرتی تعدا دی اسباب بازی جیغ زن هم خریداری کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درمقاله زیبای- حضرت استاد مجاهد ازاده- جانباز- جناب مستطاب-مهندس  لطف الله میثمی- رحمت الله علیه- بعنوان یک شاگرد کوچک شاگردان ایشان- چند نکته را به عرض برسانم امید با نظر اغماض و تذکر های ارشادی خود از این حقیر خود داری نکنند-

حیف  ام امد که این نکته را اضافه نکنم—در ایه که خواندید درسال گرد سترک مردان ایمان- که حیف است درجبهه باشند ودر قلمروی فرهنگ نباشند- حضرت شهیدنستوه ورستمی منش- حضرت جناب  اقای  شهید مصطفی  یوسفی- رحمت الله علیه- سروه انبیا- ایه 16 کنایه ازاین است تمام مخلوقات کهبین اسمان وزمین است که کل مخلوقات را دربر میگیرد- بر ای سرگرمی خودمان نیافریدیم- بخصوص انسان که صاحب امانت عظمی است- که بیچاره مقام وشان  خودرا درک نمیکند برای لقا الله خلق شده است عظمت انراهم درک نمیکند درحالیکه ظرفیت درک دارد- بهمراتب پائین  بسنده میکند که ظلوما جهول میشود  در سوره یونس میفمایدبعضی این دنیا پست وباتمام مشکلات را قبول کردند ودر هر شرایطی ولو سخت دل به این  دینا میبندند- مانندمعتاد ها- بلا ها ومشکلات سخت اینهارابیدار نمیکند وباماتریالیست هیچگونه  فرقی ندارند بلکه انها گاهی شکوه میکنند ولی انهانمی کنند – اما اگر کسانی  بدنبال شناخت هستی این جهانی باشند برای اینها سخت است ماتریالیست باشند- جواب قانع کننده ندارند وبسیاری از انها به جرگه ایمان وارد میشوند- شهید بدنبال  امر الهی است وهدف اش هم لقا الله است ومیخواهد درمقابل یک ستمگر از حوزه دین وملک دفاع کند- اما مسئله قصاص- علتی تا سقوط صدام علیه العنت باید جلورفت فرمودیدبعضی میگویند0 از طریق قانون قصاص با یاد عمل کرد وبه نظ شما سرور قصاص فقط برای ائمه الکفر است درحالی  که اینچنین نیست- قصاص فردی است جمعی نیست- در عربستان بودم  با یک راننده شیعی از مدینه به سمت مکه حرکت- دریک پمپ بنزنین  ایستادیم از جاده باریک راه که اصلا ماشینی تردد نمیکرد یک متری ازجاده تا پمب بنزین اسافالت نکرده بودند- این یک تاکتیک  سیاسی است- میگوید حکمت  ان است که بنزین اگر ریخت ماشین اتش نمیگیرد واگر سئوال میشد پس کل جاده را شنی کنید جواب میدهد احمق  بیشعوری تو عالم هستی  یاحکومت- بیشرف اشکال به حکومت میکنی  کله ات میکنم وگفتند هرکس که دست شوئی دارد یک گودال کندند  اب میدهند- هیچ پرده ای  برای جدا کردن زن از مرد نیست ومیگویند مطابق دستور پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است – نماز هم باید دربیابان خواند- این جوانان هم شسشوی مغزی شدند وهم از ترس ازدست دادن شغل  باید مانند شمر باشند- اگر فرماندهی بخواهد عذر خواهی کند کله اش را میکنند- چرا حضرت علی علیه السلام درجنگ صفین بامعا ویه دستور دادکه سربازان فراری رابکشید زیرا انها خطرناک تراز معاویه بودند وبه محض پیدا کردن قدرت انها مایل به جنگ بودند- درحالیکه قران درست برعکس میگوید- میفرماید تا بارجنگ به زمین افتاده است رحم نکنید وزمانی که ازته جبهه فرار میکنند کاری باانهانداشته باشدی کسانی را محاصره کنید که مایل به جنگ هستند اگر تسلیم شدن  انهارااسیرکنید وچون فرار نکردند وزود تسلیم نشدن میتوانید انهارابکشید ویا  فدیه بگیرید ویا ازاد کند- درجنگ ایران وعراق که شما ملاحظات خوبی داشتید عقب نشینی عراق دربعضی نقاط ایران به خاک خود ملاک نیست – یا باید تسلیم شود ویا اعلام اتش بست کند-و-در غیر این صورت جنگ بر پا است نمونه ان جنگ مرصاد وحمله مجدد- اما قصاص بیادفردی که به نحو تیراندازی کرد پیدا کرد وان فرد راقصاص کرد وعراق باز حقه میزند عدهای از ایرانیان رامتهم به حمله اولیه میکند وانهاراهم قصاص میکند لذا باید همان روش غربی که حاکم بوده است عمل شود اما جنگ ازادی بخش دراین صورت است که اکثریت عراقی ها  مایل به این چنگ باشند نه اقلیتی از انان که این اتفاق نیافتاد- ولی ایرا میتوانست از گروه ای از عراقیان که طالب قصاص از صدام بودند واز شهیدشدن تعدادزیادی افراد انان بدست صدام مایل به مبارزه میشدندبه شرطی که فقط پیروان صدام که به صدام معتقد بودند باانها مبارزه کنند ما انهارا تقویت کنیم البته همچنان استادمعزز بیان کردند درایه 178 سوره بقره گذشت از مسلمانان خداوندمناناین تخفیف را داده است که احسان بالاتر از قصاص است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یک جنابی جوان از امریکا به شیراز اماده بود-بامن صحبت میکرد-که اخبار ضد ونقیضی درباره ایران من مداوم میشنیدم- البته تلویزیون امریکا کم کم به سمت بی طرفی میرفت وفقط اخبار مهم ایران رامطرح میکرد- ومن  مرز دیوانگی رسیده بودم- بفکر رسیدم- که بروم به- بخش  ایرانشناسی دانشگاه واز انها سئوال کنم ورفتم بای یک پرفسور  ایران شناس صحبت کردم از ایشان پرسیدم شما وضع فعلی ایران را میشناسید  گفتم بله میشناسیم- ومن باز پرسیدم منابع شما معتبر است  ایشان ما تخصص داریمحتی از روزنامه ایران هرطور بنویسند مطلب را پیدا کنیم- ارتکازی- خانم استادانگلیسی در دانشگاه لندن- بیان میکردند- سازمان جاسوسی شوروی کا-ک- په- دوبخش داشت یکی جریانات داخلی ویکی هک جریان خارجی- درکوچه وبرزن وسازمان وغیره جاسوس داشتند- اطلاعات راجمع میکردند روی انها کار میکردند این باعث  بوجود امدن-علم جامعه شناسی روانشناسی  جامعه ووو علوم زیادی بدست میاید  حزب کمونیست هم تمامجریان سیاسی داخل ئخارج راجمع اوری میکرد و باز روی  ان کار میکردند ولی متاسفانه کتاب کم بیرون دادند- صدها جلد میتوانند کتاب بیرون بدهند غرب هم همین طور است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میدانست داخل مدینه هرچه اتفاق بیفتد بلافاصله گزار ش میدهند ولی مهم افراد خارجی بودند که وارد میشدند-  لذا همه را کردندخبر چین وریس هم حضرت جناب سلمان فارسی علیه السلام که اگر مشاهده شد که ریگی به کفش دارند ایشان باانها صحبت کنند براساس تحقیق حضرت فیض السلام کاشانی – ادامه بخصوص  سیا به ما اطلاع میدهد- بسیاری حرف ایشان دلگرم کننده  ومن به ارامش رسیدم—حال خانم دکتر پریسا  ساعد- شما مقالات انهارابگیرید- هرجمله ای برای شما مسئله داشت زیراش یک خط قرمز بکشید ویک اصطلاح که مهم است یک نقطه قرمز زیران بگذارید- تا برای شما شرح دهند- همسوادشما مشخص میشود وهم هوش  شما مشخص میشود وهم بعدا اطلعات شما  زیادمیشود واینرا بدانید سیا برای منافع غرب کار میکند وبه ریش عوامل خود میخندند-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یک جنابی جوان از امریکا به شیراز اماده بود-بامن صحبت میکرد-که اخبار ضد ونقیضی درباره ایران من مداوم میشنیدم- البته تلویزیون امریکا کم کم به سمت بی طرفی میرفت وفقط اخبار مهم ایران رامطرح میکرد- ومن  مرز دیوانگی رسیده بودم- بفکر رسیدم- که بروم به- بخش  ایرانشناسی دانشگاه واز انها سئوال کنم ورفتم بای یک پرفسور  ایران شناس صحبت کردم از ایشان پرسیدم شما وضع فعلی ایران را میشناسید  گفتم بله میشناسیم- ومن باز پرسیدم منابع شما معتبر است  ایشان ما تخصص داریمحتی از روزنامه ایران هرطور بنویسند مطلب را پیدا کنیم- ارتکازی- خانم استادانگلیسی در دانشگاه لندن- بیان میکردند- سازمان جاسوسی شوروی کا-ک- په- دوبخش داشت یکی جریانات داخلی ویکی هک جریان خارجی- درکوچه وبرزن وسازمان وغیره جاسوس داشتند- اطلاعات راجمع میکردند روی انها کار میکردند این باعث  بوجود امدن-علم جامعه شناسی روانشناسی  جامعه ووو علوم زیادی بدست میاید  حزب کمونیست هم تمامجریان سیاسی داخل ئخارج راجمع اوری میکرد و باز روی  ان کار میکردند ولی متاسفانه کتاب کم بیرون دادند- صدها جلد میتوانند کتاب بیرون بدهند غرب هم همین طور است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میدانست داخل مدینه هرچه اتفاق بیفتد بلافاصله گزار ش میدهند ولی مهم افراد خارجی بودند که وارد میشدند-  لذا همه را کردندخبر چین وریس هم حضرت جناب سلمان فارسی علیه السلام که اگر مشاهده شد که ریگی به کفش دارند ایشان باانها صحبت کنند براساس تحقیق حضرت فیض السلام کاشانی – ادامه بخصوص  سیا به ما اطلاع میدهد- بسیاری حرف ایشان دلگرم کننده  ومن به ارامش رسیدم—حال خانم دکتر پریسا  ساعد- شما مقالات انهارابگیرید- هرجمله ای برای شما مسئله داشت زیراش یک خط قرمز بکشید ویک اصطلاح که مهم است یک نقطه قرمز زیران بگذارید- تا برای شما شرح دهند- همسوادشما مشخص میشود وهم هوش  شما مشخص میشود وهم بعدا اطلعات شما  زیادمیشود واینرا بدانید سیا برای منافع غرب کار میکند وبه ریش عوامل خود میخندند-

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0