سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله استاد دکتر محمد جواد غلامرضا کاشی- من هم به خاطر دفاع از اسلام عزیز وادار شدم این مقاله رابنویسم که اگاهی خودم رابه محک بزرگان  تنقیح کنم=- قبل از وارد حشایه زدن به مقاله استاد با :" عنوان یواشکی از دیوار :" به معنای  یواشکی وارد حوزه گروه های بقول ایشان ": خودسر ": ومن انهارا گروه –فشار- می نامم-  ایشان فرمودند نخستین دلیل امتناع من  از نوشتن-ترس  است—اگر متنی بنویسم وطعن  ونقدی کنم-از خود این نیروهامی ترسم .اگر طعن ونقدی نکنم از دوستان خودم میترسم – عظمت اسلام دراین است که شفاف عمل میکند وبر ای هرعمل اش یامطابق عقل است ویا مطابق وحی است پس کسی نباید  بترسد  مگرانکه یاعقلانی فکر وعمل نمیکند ویا مخالف وحی است- بقول اقایان دگر باش- تا زمانی که موضوع برسر روش است اشکالی ندارد وترسیهم ندارد ولی زمانی که با اصول درگیر میشود وبقول ان طرف اب باید رگ های- اگزیست تنانسیالیزم باید داشت که این مکتب دقیقا برای این موضوع طرح شده است که درجهان  وبخصوص غرب گروه فشار- رانابود کند – انچنان که کر ده است- درانگلستان شماحق ندارید به کسی بگویئد- چرا شما فلان طرز لباس پوشید  ولی نظر خودرا دارید وبه نظر ان فرد هم باید احترام بگذارید وفقط قانون حق دار  قانون بسازد وفرد را مجرم بشناسد- جائی برای امربه معروف ونهی از منکر  نیست وگروه فشار از دیدگاه اسلام روشن کردن دست منافق غدار است بسیار پیچیده عمل میکند ومردم رافریب میدهد مانند جناب حضرت ابوذر رحمت الله علیه وحضرت ابن عباس رحمتاله علیه وحضرت اویس قرن رحمت الله علیه-تاریخ گروه فشانرمنفی از جناب حضرت هابیل علیه السلام وملعون قابیل شروع میشود وتا ظهور مبارک حجت تامه الهی صلواته الله علیه والسلم ادامه پیدا میکند  از مشخصات گروه منافق پیچیده ان است حاضر به گفتمان نیست ومایل به ضربه زدن وهدف سرنگونی است که تمام مراکز تبلیغ الهی زیر سیطره خود بگیرد ودین را چون مار به سوراخ براند  وگروه فشار مثبت باید چهره انها اشکار کنند وگمراهان ساده لوح را ازخطر غرق شدن نجات دهند-ماند داعش القاعده- سلطنت طلب-کمونیست افراطی – طرفداران غرب  استعمار گرد وغیره زمانی که شکست خوردند-حاظر به مذاکره میشوند که درسر منتظر زمان مناسب هستند واز هیچ حیله ای خودداری نمیکند ودرقدرت برای نابودی حق از هیچ عملی روی گردان نیستند- البته خداوندمنان بسیار پیچیده است ولی مسلمانان شفاف عمل میکنند وقران اجازه میدهد درنبرد همانطور که انان حیله میکنند شما هم حیله هائی که باعث نجات انهاهم میشود بکنید وگرنه برنده انها خواهند شد وبه ریش مومنین خواهند خندید!! وگروه فشار باید مردم رااگاه کند که علت اقدامات انها چیست- به جریان یهود درزمان حضرت دردوران بعثت بهخوبی گروه فشار یهود که سعی میکرد با بحران سازی وایجاداختلاف وتطمیع وتحریف ودیگرحیله ها اسلام را از پای بیاندازد ومسلمانان مجبور به عکس العمل وایجاد گرو های فشار شدند شخص پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم قبلاز بعثت گروه ای بنام-=حلف افضول- همپیمانان فرهیختگان را ایجاد کرد که جلوی فساد وزور گوئی .وادم ربائی ودیگرمفاسد اقدام فیزیکی کنند وفرمودند من همیشه به این پیمان دلبسته ام وبه ان افتخار میکنم واسلامهم  دنبال ان است- درعصر جاهلیت این گروه فشار منفی  اجازه هیچگونه تعامل سازنده وتعادل وهمدلی را نمیداد مداوم بر افراط گری وخودسری وجنگ طلبی وبرتری طلبی فیزیکی اصرار میورزید- وبعداز  رحلت جانسوز رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلام بنابرفرموده ان عظمت دوباره ان عمل احیا خواهد شد وهم چنان ادامه پیدا میکند که دقیقا یک دانشمند غربی گفته است جهان بر روی یک گسل قرار میگیردکه مداوم –جائی میلرزد وشکاف برمیدارد کهمه مردم از تعجب حیران میشوند که چگونه این اتفاقات میافتد دربهت وحیران خواهد –درترس فرو میروند وکاری نمیتوانند بکنند جز مومنین ومرگ خودرا از خداوندمنان میخواهند-درحالیکه خود مقصر هستند که هم میخواهند راه کج برونند وهم به عافیت برسند وجاهلیت ثانی را کهقران پیشگوئی کرده است تحقق میدهند که سرانجام به بیداری میرسند وراه حقراتشخیص میدهند- انشالله- مجله چشم اندازایران-96

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به موضوعی-کرامت انسانی یک امر وخواسته الهی است- ولی از انجا که خداوندمنان عقل به انسان داده است خداوند سئوال کننده وتصمیم گیرنده وبر اساس پاداش و مجازات عمل میکند که درجوامع بشری در سازمانها به همین نحو است- انسان بعنوان عبد درسازمان الهی است-درغرب بدنبال این هستند چرابعضی انسانها از عقل خود استفاده نمیکنند اخرین دست اورد انها اینبود که میبایست جهانگردی کنند- ارشیتک - دکراسیون – رنگ امیزی- میکرب شناسی- اشپزی  وویراستاری وفلسفه –لغت شناسی-مدیریت- وغیره بخواننددنیا ماانفجارعلم است تا سال بیست وپنج میلادی چهارده درصد مطالب علمی وارد اینترنت خواهد شد بشرطی دولتها کمک کنند تنها اقای بوش پسر استکه گفته اگر چند خط ضرری برای امریکانداشته باد وامتیازی برای امریکا باشد هرکس وارد اینترنت نکند جریمه میشود- المان هفت میلیارد مارک پول داده است که مقالات وکتاب خریدهشود وارد اینترنت مجانی درختیار بگیرد وشروطی ساخته است- اول کتب ومقالات ضد مارکسیست باشد ودوم ضد نازیسم باشد وسوم پزشکی باشد وچهارو پیشرفت المان باشد- یعنی پول ناشررا بدهند یک کتاب پزشکی پس از انکه هفت میلیارد مارک درداخل وخارج شده است  به قیمت یک میلیارد مارک خریده در اینترنت گذاشته شده است و خانم مارکل قول داده بود میزان انرا دوبرابر کند- باوجودانیاهو نوشته است بعضی مقالات دوماه طول میکشد تا پیدا شود—حال اگر کسی درکتاب –ایقان ویابیان یکجمله منطقی پیدا کند بایدبه ایشان پادا ش داد-تنها درالواح انهم برای خارجی وانهم خارجیان منطقی دران پیدا میکنند؟؟!! وبقول ظریفی با اقایان گفتمان کردند مانند مرده ای است از گور گرویخته است وایشان مانند بقول حضرت علی علیه السلام پادشاهان منظور تمام کسانی به حکومت رسیدند وضد علی علیه السلام بودند تفکر میکنند که به کیش شخصیت معروف شده است که ریشه تعصبات قومی دارد وبرای ایرانی که میتواندتا ثریا پیش برودبه شرطیکه بقول استادمعزز مرحوم ایتالله زبرجد رحمت الله تنهابه دانش اکتفا نکند واز متخصصین سئوال کند وخاضع وخاشع باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- قران مجید مسلمانان بدودسته تقسیم- مسلمان ومنافق  ومسلمانان باز بدودستهتقسیم میکند مسلمان ومومن- واین تقسیمات براساس بصیرت انها است-مومنین به درجه کمال وخلوص رسیده اند وملاک انان حق است- ومسلمانان- درشناخت ممکن است رگه هائی از باطل داشته باشند ولی منافقین-جزو گروه کافرین هستند- کافرین بدودسته کلی تقسیم میشوند- گروهی که طاغوتی هستند- وعنادسنگینی باحق دارند ودنیا هدف نهائی انان است وعزت از دنیا وریاست میطلبند- ودوم کفاری که تاحدی حر هستند وخوی طاغوتی ندارند ولی باطل را میپذیرند- منافقین کفار طاغوتی هستندکه بدنبال محو حق وغلبه باطل هستند تاعزت خودرا ازا ن راه ه چنگ اورند- حق میگویند ولی درعمل بدنبال  تحقق ضعف حق ودرنهایت غلبه باطل است واز حق انتقام بگیرند- ودو هدف کلی را دنبال میکنند اول تقسیم امت به دوبخش- خوبان را تحقیر کنند ودنیا طلبان را عزیز کنند وسپسدم از وحدت بزنند وخوبان را محکوم کنند وبه حاشیه برانند- وحقایق راتحریفدرجهت منافع خود کنند ومطابق مقتضیات- تاکیتک جور کند ورنگ عوض کنند تا به هدف برسند ودر نابودی حق وشخصیت های حق طلب هرنوع بی انصافی جایز است وکلید موفقیت انان است-اقایان عزت رادرریاست مدینه وثروت ورهبری دیدند وچون مدینه را درمحاصره قریش وامویان احساس کردند بای حفظ خود با امویان همبستگی ورفاقت وحتی اطاعت راپیشه خود کردند ورهبران حق رابه چالشگرفتند حتی رسول اکرم صلواته الله علیه واله و السلمگرچه قبلا حمایت میکردند وبه ظاهر مطیع بودند ولی قران مداوم به انها هشدار میدادکه عقاید باطل ودوستان ناباب رارهاکنید وبه جبهه حق مخلصانه باز گردید وفتنه نکنید  ومومنین دلسرد نکنید ودر بزنگاه ها خودرا کنار نکشید- درسختی ها شکوه وشکایت را ه اندازید وعزت را ازخداوندمنان ورسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  در دوستی واطاعت از انان بدست اورید- امروزه امریکا جای امویان است وسران طاغوتی اعراب جای خوارجوعدهای تصور میکنند بیاداشعث بن قیس شد تا جای گاهی بدست اورند- استادانشعاب وسردادن وحدت برای خودهستند- وحق وباطل رادرجهت منافع طاغوتی خود بامهارت ترکیب میکنند تا ساده لوحان بفربیند-درحالیکه تاریخ انان سرتا پا سیاه ودغل بازی  ورندی ونفاق است شبهه ایجاد میکنند در دوستان خود اغراق میکنند ودردشمنان خود تحقیرروا میدارند- درحالیکه مرض قلبی انان برای همر عاقلی مبرهن ومشخص است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای گنجی-در تحقیقات خودشان استناد کردن طبق قولی بعداز رحلت امامحسن عسگری علیه السلام چهارده گروه شیعه دوازد تای  انان  منکرحضرت قائم علیه السلام شدند ویک از انان حقیقتا امامت حضرت امام زمان وحیات ایشان راقبول میکند-پس امام زمان متولد نشده است؟؟ این امر غریبی نیست اکثریت مسلمانان به امامت ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین ایمان ندارند ویاغدیرخم را بهنحوی دیگر تبین وتشریح میکنند-درثانی در زمان امام حسن عسگری علیه السلام شیعیان شکی د رولادت امام حضرت مهدی علیه السلام نداشتند وگر نه مانند فرزند امام رضا علیه السلام که حضرت جواد علیه السلام درمدینه متولد شدن در طوس تصور کردند که ایشان فرزندی ندارد مسئلهرا مطرح کردند ودشمنان ایشان- حتی شبهاتی را شایع کردند ولی مسئله روشن شد ولی برای امام مهدی علیه السلام چنین مسئله بوجود نیامد به سایت تبیان مراجعه کنید بلکه برعکس تمام شواهد نشان میدهد که ایشان متولد شده است دستگیری نواب خاص بر ای انکه جایگاه امامعلیه السلام پیدا کنند ویا ایشان وجود ایشان راتکذیب کندویارابطه اش راقطع کند-پول دادن به افرادی که جایگاه امام علیه السلام رااشکار سازد ویا ادعای امام زمانی کنند ویا ادعای نایب خاص کند ویا ادعا بابیت یعنی خودشان به این درجه رسیدندکه با امام علیه السلام رابطه ایجاد کنندوغیره بعداز شهادت امامعسگری صلواته الله علیه واله والسلم انهم گذشتن زمان های طولانی   با شیاع سازی عباسیان که امام علیه السلام رابقتل رساندند وغیره نشان از صحنه سازی هائی است بعضی استنباط میکنند که احادیث وجود امامزمانعلیه السلام ساخته وپرداخته شیعیان است زیراامام اشکارنیست وهیچگونه ارتباطی ندارد- حتی نواب خاص هم ندارد دلیلی که امامنواب خاص درعصر غیبت ندارد برای جلوگیری از شیادان بوده است ولی نواب عام داردوشرایطی هم بر ای بزرگوران بیان شده است که هرکسی جرئت نکند که خودرنایب عام بداند ولی بسیاری از کسانی درغیبت کبری  منکر امام شدند بعلت پیشرفت حوزه دینی شیعیان ونوشتن کتب باز گشتند –مگر انانی که ریگی به کفش داشتند ومرضی درقلب که درهمه ادیان وایدولوژی ها فراوان هستند شاه ملعون ادعا اجتهاد  ونظر کرده حضرت عباس علیه السلام را میکرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای گنجی-در تحقیقات خودشان استناد کردن طبق قولی بعداز رحلت امامحسن عسگری علیه السلام چهارده گروه شیعه دوازد تای  انان  منکرحضرت قائم علیه السلام شدند ویک از انان حقیقتا امامت حضرت امام زمان وحیات ایشان راقبول میکند-پس امام زمان متولد نشده است؟؟ این امر غریبی نیست اکثریت مسلمانان به امامت ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین ایمان ندارند ویاغدیرخم را بهنحوی دیگر تبین وتشریح میکنند-درثانی در زمان امام حسن عسگری علیه السلام شیعیان شکی د رولادت امام حضرت مهدی علیه السلام نداشتند وگر نه مانند فرزند امام رضا علیه السلام که حضرت جواد علیه السلام درمدینه متولد شدن در طوس تصور کردند که ایشان فرزندی ندارد مسئلهرا مطرح کردند ودشمنان ایشان- حتی شبهاتی را شایع کردند ولی مسئله روشن شد ولی برای امام مهدی علیه السلام چنین مسئله بوجود نیامد به سایت تبیان مراجعه کنید بلکه برعکس تمام شواهد نشان میدهد که ایشان متولد شده است دستگیری نواب خاص بر ای انکه جایگاه امامعلیه السلام پیدا کنند ویا ایشان وجود ایشان راتکذیب کندویارابطه اش راقطع کند-پول دادن به افرادی که جایگاه امام علیه السلام رااشکار سازد ویا ادعای امام زمانی کنند ویا ادعای نایب خاص کند ویا ادعا بابیت یعنی خودشان به این درجه رسیدندکه با امام علیه السلام رابطه ایجاد کنندوغیره بعداز شهادت امامعسگری صلواته الله علیه واله والسلم انهم گذشتن زمان های طولانی   با شیاع سازی عباسیان که امام علیه السلام رابقتل رساندند وغیره نشان از صحنه سازی هائی است بعضی استنباط میکنند که احادیث وجود امامزمانعلیه السلام ساخته وپرداخته شیعیان است زیراامام اشکارنیست وهیچگونه ارتباطی ندارد- حتی نواب خاص هم ندارد دلیلی که امامنواب خاص درعصر غیبت ندارد برای جلوگیری از شیادان بوده است ولی نواب عام داردوشرایطی هم بر ای بزرگوران بیان شده است که هرکسی جرئت نکند که خودرنایب عام بداند ولی بسیاری از کسانی درغیبت کبری  منکر امام شدند بعلت پیشرفت حوزه دینی شیعیان ونوشتن کتب باز گشتند –مگر انانی که ریگی به کفش داشتند ومرضی درقلب که درهمه ادیان وایدولوژی ها فراوان هستند شاه ملعون ادعا اجتهاد  ونظر کرده حضرت عباس علیه السلام را میکرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به مقاله: فتنه قبلاز ظهور از زبان حضرت امیرالمومنین صلواته الله علیه واله والسلم- در سایت:"www.shia-news.com/fa/news/117656/مراجعه کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن ارحیم- عربستان در شروط خود- یکی نخواندن دعای کمیل است- ایا ایدعا انسان رابه شرک دعوت میکند ویابه توحید دعوت میکند وحضرت مشکلات فرضی خوداش رابیان کرده است تادرسی برای دیگران باشد وانسان درجهت کوتاهی ها وگناه انذار میدهد-عشق ومحبت خودرا به خداوندمنان اشکار میکند مگر شما بااین مطالب مخالف هستید ویادرجهت ان اهداف گام نمیزنید ارلحاظ عقلانی با کدام مطلب ان مخالف هستید- دوم برنامه برائت از مشرکین راهم مخالف کردید شما دارید عوام الناس- بعنوان مشرک میکشید ازبرائت از مشرکین مخالف میکنید مگر شما مشرک وطرفدار مشرکین هستید؟؟ شما ذکه ادعا میکنید تمام دوستان شما موحدخالص هستند- وماایرانیان وشیعیان مشرک ودوستان ما کافر ومشرک هستند پسبهچهعلت مخالف میکند –شماازنام اهلبیت مکرم رسول الله صلواته اللهعلیه واله والسم بیزار هستید چون عشق ئعلاقه خاندان ملعون امویدرقلب شما لانه کرده است وبس


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >