سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-قران نور است یعنی نور ذاتی دارد به این معنا علم اش ازدرون خوداش باید جوشش کند .کسانی میتوانند انرا تبین کنند- که اولا سراجا منیرباشند یهن چراغی که نوراش ازدرون خوداش میتابد از روغن خوداش نورانی شده است- نه انکه از خارج به ان  روغن داده شودیا ازخارج نور بگیرد ومسلم است منظور علم الهی است که به هادیان الهی داده میشود تا علوم قرانی را اشکار کنند- عظمت علم در استدلال عقلانی ان است  استدلالی پایدارنهبقول اقای ترمپ  سیاست مدارفصلی که ایشان چنین نیستند؟؟- قران میفرماید کسانی کهدرعلم سراخون هستند کوه های باریشه ای بسیارعمیق یعنی ئرمقابل زلزله های سئوالات وشبهات نمی لرزند و علم انان درتمام ایات به اطمینان قلب وایمان کامل میرسند- عظمت اسلام این است بایدعقلانی بود واگر مطلبی امضای عقلانی نداشت کنارباید گذاشت منحرفینتامدتی از جهل انسانها کهتحت تاثیر موقعیت انها بودند سکوت کردند ودراواخر امویان کم کم سئوالات مطرح شد که علم کلام رابوجوداورد ومجبور شدند از اسرائیلات که به نفع انان هم بود بهره بگیرند- وسپس ارفلسفه یونان کمک بخواهند ولذا برای توجیه مقاصدخوداز قران بهره بگیرند وبه سفسطه روی اوردند درحالیکهقران میفرماید نوراش از خوداش است به نورخارج که عین تاریکی است نیازی نداردبلکه علوم عقلانی انسانها را تبین وراه درسترامشخص میکند- مسائل بسیار پیچیده است مثلا حبر واختیار ویاقضا وقدر ودیگر مسائل مجبوربودند که انهاراتبین کنند- دوگروه برای حل مسائل بوجود امد یک صوفیان- که وظیفه انسان پاک شدن از رذائل ومفاسد اخلاقی است بشرطی که بدنبالش بهسمت عقلانی شدن میرفتند خوب بود ولی متاسفانه چنین شد ودیگری اشعری که عقل راتعطیل کرد- وجبور شدند به ظاهر قران وحدیث روی بیاورند وکمبود حدیث باعث میشد هرحدیثی را بپذیرنند هرحدثی ولو راستین باشد ظرفیت ونسبتوجهت-هدف- خاصی دارد بایدبهتیرن حدیث مناسب ویاجمعی از احادیث را ملاک قراردادکه کاری دشوار است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امام حسین علیه السلام مارانگاه کن ومارا انتخاب کن ومارا شفاعت کن-وصیت کردیدکه زخمها وسنگپرانی هارا بیان کنیم وعظمت سردارعشق ساقی کربلا وکوثر گفتمان کنیم-احوال شما هرگز فراموش نخواهدشد ان جگر های پاره شده تاقیامت  همچنان جگرسوز خواهدبود- همیشه خواهیم گفت شمارا با حصیرپاره کفن کردند- شما فرات ودجله بودیدکه روح تشنه مارا سیراب کرد ای رزق الهی ما- ای شمع محفل ما- که مارابه رضایت وارامش میبرید ای نسیم بهشتی- ایکه - چون تعدادریگ ها زخم شمیر خورده اید- ای روحی چون سحاب  مشتاق باریدن اش هستیم رفتی ماراترک کردهاید0 دیگر نه صحبتی نه نصحیتی- ای شمع نوارنیت وصبر وسوختن- قلب شد ویرانه چون مهدی اشک ریزان  نالان روحی  -روحی- سقیفه همه جارا بقیع  ساخت- ادم خوران چون معاویه وراکفلرها را  را پراز کینه را دلسوزان اسلام کرد برزخم حیدر زد نمک  یاالله- ما براین زخمها صبرمیکنیم ما یاد شمارا فرموش نمیکنم وشماهم  اشکهای مارا فراموش نکنید- خون امام راحلال کردید بدانیدما حسینی هستم – حسینی هستم- شیعه بایاد شمافائز میشود- روحی که کهمه مشتاق شماهستند ای ابر بهشتی ببارید- قبر شما هیچگاه ازرویت اش سیر نمیشویم- عباس یادشما مارازنده میکند- درکربلا محزون شدی امت را هدایت کردی- ما رنگ عباس را داریم- در راه گام میزنیم توزنده هستی  ومارازنده کرده ای-0 دنیا ساکت باشید تاحسین صحبت کند- اکبرحبیبی یا حسین-  قاسم را که مبینم درحقیت حسین رامیبینم- ماهمان اعتقاد که درکنار نهر اشکار شد میخواهیم- ساکت باشید دنیا تا ذکر حسین رابیان گردد- سلام بر تو وسالام بر خیام تو صلواته الهی برتوباید یاحبیبی یا حسین – سلام برجسم تویاحبیبی یاحسین- همه به حج رفتند توبه حج بالاتری رفتی یا حسین خودرا قربانی کردی سلام الله یاحبیبی یاحسین وا مصبیت صخره مانند یاحسین سلام الله یاحبیبی یاحسین-ای ازاده- برایتوچراچنین اتفاق افتاد؟؟ پیامبر اکرم صلواته الله دربارهتو فرمودند زنده جاویدان پرعظمت خواهی بود0-الله-الله- برای مومنین حتی بشریت- هیچ کرامتی نیست-در توی صاجب کرامت نباشد –ای عبد صاحب همه کرامت ها- ماتصدیق میکنیم که تو اسوه کرامتها هستی-الله-الله- توتصدیق کنندهو بیانگر - کرامت های رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستی0-الله –الله- ملائکه افتخار میکنند که سرباز وطرفدار تو باشند—توحسابگر روز محشرهستی این تنها یک شعار نیست—وزن یکقطره خون ات دران روز مشخص میشود- ازخداوندمنان میخواهیم سلام مارابه تو برساند ای ستاره هدایت ازمابرتو سلام- ایستاره همه هدایت ها-به توعنایتهای بیشمار غیبی شده – به مانگاه کن وعنایت هایات  را ازمادریغ مدار-انشالله- حب الحسین الله –الله وسیله نجات که مارابه اهلبیت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وشخص رسول الله صلواته اللهعلیه واله -والسلم میرساند ومتصل میکند-0الله –الله- ومارابه وجه الله نزدیک میسازد-0 دوری از امام حسین صلوات الله علیه -واله والسلم-دوری ار نسل رسولالله صلواته الله علیه واله والسلم میاورد-الله-الله—نسل کریم- ابن کریم-ثقل کریم جداش خیرالناس وانام-سرچشمه کرامت است- ای سیدالشفعا- ای مخلوق صاحب کل نور که از کانور محترم اش تئراخلق کرد ای ترمیم کننده قلب ما ومعمورساختن ان- که کفار ومشرکین ومنافقین مانند تورا ندارند سلام الله وسلام تمام مخلوقین الهی برتو باد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- درقران .منش رسولان صلواته الله علیهم اجمعین- ظاهر همه بدنبال تکلیف مداری هستند وبقول خارجیان نظم کاربردی وتکالیف ثواب وپاداش وعدم تکلیف مجازات وعقاب دارد واخراش فائزین نجات از جهنم که بسیارمهم است ظاهرا عمل  حضرت ابراهیم علیه والسلام وحضرت اسماعیلعلیه السلام بر این منوال  خیلی کم قران میفرماید انهائی که حب الهی دارند ولی انسان درهرکاری بدبنال درک سود وزیان است مثلاکشاورزی میکند ولی پس ازمدتی عاشق کشاورزی میشود که اگربیان کند مسخراش میکنند عاشق نظامیگری میشود این یک سری است فرد اگر به ان رسید بایدانرا مخفی کند بگوید برای ثواب وعقاب وبوده است حضرت استادعلیه السلام میفرمودند فردی مشاهده میکنید- متین – سنگین0 با وقار-دم مرگ حقیقتی را مشاهده میکند که مجنون وار وارد برزخ میشوددوستانش نمیتواند اورا ارام کنند ومیگیوند اقلا زمانی نزدما هستی ارام باش- قبول میکند- جناب اقای شمس بهنظرحقیر به جناب مولوی فرمودند توعاشق حبل ها هستی-دین –فقه وکلام –فلسفه غیره حال عاشق معبود شو وخودرامداوم ملامت کن یعنی توبه کن وقتی برای شیدای خداوند داشته باش-لذا اشعار شیفتگی ازمعشوق هراکه بارباب وچنگ و وطرب میخواندند تبدیل کردبه سماع –عالم فرشتگان وبعضی برزخیان- باعرض کوچکی فراوان تصورمن این است که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تمام دراینفکر است که زیبای وعظمت وابهت-جمال وجلال الهی  درحدنهایت نشان دهد ومحال است ان قرانی وعلمی که درحداوج فصاحت وبلاغت است بهایاشن عرضه شده است بیان نکند ومخصوص خود داشته باشد اگر درجائی به حدکمال سخن نگفته باشد به این علت بوده است که مضر بوده است وگرنه بیان کرده است وپافشاری کرده  است ودستورتعمق داده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای دکتر  تقی زاده فرمودند که میزن اب سنگین ایران بسیارزیادتولید شده است- اگرنیاز نباشد که تولید نمیشود- ومسلما راکتورهای ما راکتورهای عقب افتاد ومدل قدیمی هستند مصرف اب سنگین انهازیاداست- ما فعلا قدرت رانداریم که راکتورهای فوق پیشرفته بسازیم درضمن راکتورها ی اتمی امریکا چه درزیر دریائی اتمی ودر کارخانجات برق اتمی باهوا خنک نمیشوند؟؟ که مصرف بسیارکمی از اب سنگین دارند وانهم بیشتر در ازمایشگاه  ها باشد دراین مورد  به خاطرمسائل امنیتی حقیقت را نمیگویند اینکهاز کانادا اب سنگین میخرند خوداش نشان میدهد که یک حیله است کانادا درپیشرفت اتمی قابل ملاحظه باامریکا نیست درحدصفر است   زیرا ان قدرت تکامل دیچیده شدن .اتوماتیک شدن وارزان  رادرحد امریکاندارد وقبلا شایعه بود که انگلستان اب سنیگن خودرا متوقف کرده واز کانادا میخرد ولی تاحدودی فاش شدکه کانادا از انگلستان میخرد- ولی این اب سنگین کهمعمول است تصور میشود دیگر کاربرد ندارد شایعه براین بود که اب ژآول  باتزریق نیتروژن مثلا جای گزین میشود استادمن در دانشگاه لندن فرمودند این یک فاجعه است چون بمب ها اتمی بسیار سنگین ساخته خواهد شد!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم اخیرا دوکتاب بسیارارزش مند وگرانسنگ- یکی بنام گنجینه نور:" سئوالات مردم را امام صادق علیه السلام بزیورطبع اراسته شده است ودیگری بنام- پرسش های مردم وپاسخ  های امام بقر-اباجعفر- علیه السلام وصواته الله علیه واله والسلم کهتوسط حضرت محمد حسین رحیمیان رحمت الله  تهیه شده است که کتاب اخیرا در اینترنت اندوریدی است  را مطالعه کنید- برای اختصار گاهی قریب به مضمون خواهد بود-درباره عالم ذره یکی از شاگردان مبرز حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم حضرت جناب اقای زاره سلام الله علیه0سئوال میکند- حضرت میفرماید که نسل حضرت ادم مانندمورچه ارپشت ایشان خارج شدند- پس حضرت ادم علیه السلام وتاه والسلم وجود داشته است جایتعجب نیست که جسم درحد واندازه مورچه باشد وروح دراندازه خوداش شاید به این علت است که حضرت ادم علیه السلام بخوبی بر افراد اشراف داشته باشد فوری اقایان مترو قپان- وجب نزنند- وخودراخداوندمنان به انها شناساند در روایتی ناگهان نوری عظیم سفید وشگفت انگیز فضا پر کرد واز میان نور صدا خداوندمنان شنیده میشد تاثیراتفیزیکی ونورانیت های دورنیکه به انها جلوه ویاتجلی گفته میشود در شناخت وایجادانگیزه بسیار مهم است- امام میفرمایذ کهدرانجا خداوندتوسط فطرت وسرشت خداوندمنان شناخت یعنی عقل وشعور- واگرفطرت نداشت خداوندمنان را نمیشناخت وجالب انکه هستی خداوندمنان براساس فطرت اش یعنی عقل وشعور خداوندمنان رامیشناسد نهانکه شعاری بددون شعور عقل زمزمه میکند واین عظمت الهی است-حتی افراد پیامبران خودشان راهم شناختند منجمله حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وان نور را بهمثابه رویت الهی گرفتند یعنی خداوندمنان رادیدند دیدن ایات الهی درحدکمال عقلی رویت الهی تلقی میشود حتی درنزد عرفا- وان رویت رافراموش کردن در دنیا دوباره به ان درجه میتوان رسید- ازامام باقرعلیه السلام سئوال شد میتوان خداوند الموجود گفت امام فرمودندبله بشرطی ادبیات عرب لحاظشود ال یعنی خاص ومطلق وجود چیزی  جناب بوعلی سینا چون درزبان فارسی درک اش سخت است خداوندمنان وجود گفت یعنی همان مطلق وجود ودیگران موجود گفت یعنی ذره ای ازوجود دراین حالت در موضوع بقول حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم اثبات میشود یکی ابطال عدم الهی دیگری محدود وحد داشتن الهی یعنی بینهایت بودن الهی کهدرنتجه یگانگی الهی اثبات میشود نمونه دیگر ال اله است باز اله یعنی معبود ال که برسراش اله خاص که یگانه است دیگرقابل تشبیه نیست وقابل مقایسه نیست وحد وتعطرددیل برداشته میشود یعنی صفتی راتداشه باشد تعطیل شده است شخصی ازامام علیه السلام وصلواتهالهعلیه واله والسلم پرسید –ایا ینحدیث که شخصی تنها بگوید":لااله الا الله:" بهشت میورد امامعلیعه السلام فرمودند":حدیث درست است وسپس فرمودند اگاه باش! به راستی من ازشرو ط هستم-امام برای این است که فردبه خطانرود وعلم اش باجهل امیخته نگردد وراه درست رابتوانتشخیص دهد زیرا امامعالم وعقل کل است ووممکن است انسان درتشخیص بهغلط دچارشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی با اپوزسیون خارج از کشور وبخصوص درامریکا وشخص اقای حسین لاجوردی-چرابا شکست فاحش روبرو هستید- مخالفین رژیم منحوس پهلوی در غرب حرف های منطقی میزدند- که جامعه روشنفکری ومردم انرا میپذیرفتند ودرواقع حکومت ها انها مخالف بودند ومردم ایران هم انهارا که درراس انها حضرت امام راحل عظیمالشان بودند قبول داشتند وتا انجا که میتوان میتوانستند عمل میکردند نبوغ وکاربلدی امام علیه السلام دراین جا بود که هرپله ای رابالارفتند مجبور نشدند که پایئن بیایند باصبر حوصله وفرصت کافی دادن به رژیم که بارهافرمودند خودتان را عوض کنید به مردم بپوندید ئبه اسلام بگروید خدا بدرد شما بیشتراز غرب میخورد ومردم راداشته باشید تاحفظ شوید به غرب اعتماد نکنید ومانندان-هرچه فرمودند عین واقع واز روی انصاف وحقیقت بود ولی رژیم کهانشاالله درماهیت واقعیت اش رامن اشکار میکنم چیزی مثبتی رانداشت- که واقعاباعث تعجب وتاسف بود- حال این امر درغرب برعکس شده است- که کم کم مردم به اهداف ایران پی میبرنند حتی درجهان اینچنین است وسیاست مداران ضد حکومت ایران هستند- اقایان اوائل کم کم پلکان مخالف بایاران ارام ارام بالا امدند دیدند ان تاثیر را ندارد حال خودرا به اخرین پلکان رساندند بر اندازی- اگر این هم جواب نداد مجبورمیشوند عقب نشنینیکنند یعنی شکست جالب این است که فرمان مخالفت مدنی کار ساز نیست چطور این فرمان کارساز نیست چون زمینهاش امده نیست ولی براندازی زمینه اش اماده است؟؟ وخوب فهمیدند تزودکترین رهبر طرفدارانی دارد اول اش سپاه است که میفرمایند زیادنیستند دوم روحانیت ان هم اندکی است حدا کثر ده درصد مردم-؟؟ سئوال در زمان شاه با انهمه فشار روی روی مردم ومذهب حداقل چهل درصدخانم ها حجاب داشتند چون حرف حسابی بود بقیه مردم پیوستند اساسا اسلام جز حرف حسابی حرف دیگری ندارد- حدیث میرفاید مومن ومسلمان ":نه ضرر میزند ونه ضرر را قبول میکند:" وبقول حضرت استادمعزز شهید ایت الله دکتر مترضی مطهری رحمت الله":چیزی کسی انراقبول نمیکند؟؟مرحوم دکتر شریعتی همین مطالب میفرماید ومرحوم حضرت استاد ایت الله زبرجد رحمت الله علیه باالهام از بیان حضرت استاد معزز جناب ایت الله مطهری میفرمودند که پس احکام اسلامی نمیتواند ضر ربرساند وهرجا ضرربرساند بایدتغیر روش دهد که این مطلب درفقه امام راحل علیه السلام است که فرمودندکه دراین مورد اگر جای گزین نداشته باشد حکم ثانونی بار میشود یعنی عقل حکم میدهد واز طرفی قران میفرماید ای پیامبر ما شما را به سمت نفرستادیم تارحمتی برای عالمین باشید پس احکام تمام رحمت افرین هستند- امروزه کره جنوبی باان چنان افرادبه ایران امد- چندین سال قبل روزنماه های کره جنوبی باوجودانکه باایران معامله ای داشتند کوجکترین مطلبی درباره ایران- کره شمالی – چین وحتی روسیه چاب نمیشد ولی اگر یک گربه رنگ سبز درخارج کرده بودندبا اب وتاب نوشت میشد واخیرا هرچه درباره ایران بود ترجمه مقالا ت امریکائی بود وایران هراسی به همین ترتیب بود وچراعوض شد چون سیاست امریکا بخصوص ایران وکره وغیره رانمیشناسد- منافع خوداش را میشناسد همان سیاستی که میخواهد در ایران ودرمنطقه باشد همان ساسیت هم درکره وهمان منطقه باشد- واصولی که مابیان میکنیم یک اصول خاص مذهبی نیست که دلیل عقلانی نداشته باشد- لذاکم کم این مطلب درجهان وکره مطرح شد که انها بهمین دردما مبتلا هستند مسئله این است کهامریکا تمام قوانین خود در مانند کره زیرپا گذاشت ولی مطلب رافش نکرد که حرف انه این بود که تراز نامه اقتصادیدر اشکارا برابر باشد ومثبت بهنفع کره نباشد کره فانتوم بخرد تا امریکا کالاهای ریز دیگربخرد ولی تکنولوژی گرانقمیت نخرد وگرانقیمت را از امریکا بخرد وکم بود تراز یا ازکشورهای دیگر جبران کند مثلا ایران ویا باگرفتن مالیات ووام جبران کند درحالیکه اقتصادامریکا وضع بهتری دارد واومیتواندچنین بکند ولی کره نمیتواند چون رقیبی مانندچین ندارد اینجا است یک دخترخانم دانشجوی حقوق دانشگاه سئول نامه سرگشاده به خانم کلینتون مینویسد وایاشن رااز روی علو عقل ناب محکوم میکند کهتمامشعارانه قلابی است وضد قوانین مطرح از قبل ازانها وسازمان های بین اللمل استتا انجا خانم کلنتون بیان میکندنسبت به کره بی لطفی شده است واعتصابات شروع شد وسرسپرده ترین حکومت امریکا در کره شکست خورد اقایان صلاح نیست چشمتان برا خاطره چند روز مرفه زندگانی درغرب کردن کهخودمیدانید فایدهای ندار اسمان وریسمان بسازید ودل سیاست مدران غرب وپیروان انها چند صباحی دلخوش کنید وهم بیانی که امام راحل علیه السلام به شاه وطرفدرانش گفت از نو مطالعه کنید شاید راه حل را بیابید -انشالله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جنایتهای غرب- یکسری سریال های غربی قبلا مخصوصا امریکائی ساخته شده بود که تحقیقات نشان میدهدبیشتر برای شرق وجهان سوم است- دراین سریال رابطه اسان دختر وپسر را نشان میدهد- که برخلاف تمدنهای شگرف شرق وجهان سوم که دختر محور است-درانها پسر محور است ودختران درحال شکار پسران هستند ؟؟!! واین پسران هستند که انگ بردختران میزنند ودختران خوب وبد را مشخص میکنند حتی دختران ناباب بسیاردل انگیز هستند ودقیقا از بعد روانشناسیزهمیکنند این دختران وپسران بسیار ایجاد انگیزه میکنند حتی برای خود غربیان از جهت ایجاد انگیزه اسوه هستند بعداز جنگ جهانی دوم سینمای رئالیست بوجود امد مثلا دراتالیا جناب اقای دوسیکا که مااز خیالبافی ضربه خردیم حال نوبت حقیقت گوئی است دراین سریال ها اول انسان تصور میکند حقیقت گوئی است درحالیکه که خیالبافی ای حقیق دران است وان هم نه به صور ت طبیعی بلکه –دفرمه- شده- خوشبختانه دربین جوان کشورهای اسلامی این شیفتگی شونیستی( افراطی) که عاشق دختران غرب شدن ومایل به ازدواج بوداست بسیاراندک است ولی وجود دارد وچون درانگستان برای بعضی انها باوجودانکه بسیار زیباروی بودند ولی وارد دانشگاه نشده بودند ئدر دانشگاه هم درخشان نبودند ایجادبحران میکند که دوباره خودکشی میکنند که متوجه میشوند وانهارانجات میدهند وبایدمواظب انها باشند ولی برای کشورهای اسیای جنوب شرقی که از جهاتی تمدنی بس شگرف تراز غرب دارد وحتی کشورهای پیشرفته مانند ژاپون وچین وافریقا ودیگر کشورها بهتصورانکه بهمحض ورودبه غرب ازدواج کاری اسان است یک دانشجوی ایرانی روی این مسئله کار کرده بود که درتابستان از ان کشورها اکثریت جوانان می ایند تنهابر ای انکه این که با یک دختر غربی ازدواج کنند- ایشان میفرمود اگر اینان اول تصور کنیم باهواپیمای کشورخود میایند وبر میگردند وانهابه صورت متوسط پنج سال کار کردند واندکی خرج خود وخانواده کردند باخود میاورنند ودو روز بمانند کهبعدباهواپیمای بعدی بر گردند بیسوچهار پوند حداقل بایدخرج کنند ودرباز گشت میزانی هم خرید میکنند که جمعا حداقل شصت پوند میشونددرانگلستان نزد دکتر میرود- وجریان را مگوید به افسردگی ناگهانی دچاره شدم- جناب دکتر میفرماید من شماهارا بخوبی میشناسم- بسیارمردم باتمدنی هستند زن دوست هستید وچه وچه هستید ولی هرکشور یک استانداردهائی دارد که بایدبدست اورد اول زبان فصیح داشتن- خلاصه اقا برمیگردد که یک جنتلمن درست وحسابی شود طرزغذا خوردن –لباس پوشیدن غیره فرنگ کشور اش به کنار گذاشته میشود بعدسالها اگر شناس بیاورد بایکدخترخانم کشورخوداش ویابا دخترخانمی متلق به کشورهای اسیایجنوب شرقی ویا جهان سوم است ازدواج کند واگر نشد بایدخترخانم کشورخوداش به شرطی که سبک اروپائی هاراقبول دارد ازدواج میکند- وحکومت های نالایق انها اصلابه اینفکر نیستند که کشور خودرا درمسائل های مختلف از جمله مسائل فرهنگی ارتقابدهد وفاصله را کم کنند وچنانچه به اینفکربیفتند یک جریانهای متضاد ولو جنگ رامیدازند که ازاین فکر منصرف شوند وبهخاطر ارامش قیدهمه چیز رابزنند- ولی نمیدانند خداوندمنان درفکر نقشه ای است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99