سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- با پذیرش مه (بسیار بزرگ)بانگ-( صدا) –بر اساس مدل-مه بانگ که در ماده مه هنوز قابل شناخت نیست- روبه گسترش میگذارد  به طومل یکمتر وعر ض مثلا نیمتر که میرسد ناگهان دریک لحظه به اندازه درست نصف ماده وغیر ماده میشود که باهم مانند دوسر یک سیم برق جرقه که یک انفجار عظیمی است ایجاد میشود- عجیب است بخش بسیارکوچکی از ان ماده که عین این ماده گیتی( کل هستی ماده ای= کائنات) است باقی میماند ونمیسوزد  وتبدیل به انرژی نمیشود مطلب میتواند درست باشد چون بر ای پراکنده کردن ان ماده به انرژی زیادی نیاز بود به اصطلاح رودخانه- فضا –زمانی رابه حرکت دراورد د وگیتی شروع به گسترش پیدا کرد- ودراغاز ثقلیت وجاذبه بسیار زیاد وحرارت بسیار زیاد داشت( دوران طفولیت)- وهمچنان رو به گسترش است- تئوری مه بانگ- یک مدل اغاز وشروع کائنات- که گیتی از زمان اولیه شناخته شده جریان می یابد که متعاقب ان تحول عظیمی رخ میدهد- این مدل اعتبار میبخشد به حقیقتی که  گیتی توسعه یافته یک وضعیت باثقلیت  وغلظت بسیار زیاد وداشتن حرارت بسیار زیاد است- وارائه دهنده یک توسعه  قابل فهم بر ای بجود اورنده یک دامنه بسیار گسترده از پدیده  ها است-که شامل بوجوداوردن- بسیار فراوان عناصر سبک(مانند هیدرژن- وهلیوم که ایندو عنصر نبودند-خورشیدبوجودنمیامد)- ویک زمنیه امواج ریز(میکرو)-درپهنای گیتی وساخت پدیدهای بااندازه های بسیار بزرگ ولی در زمین بعدا موجودات باندازه های بسیار کوچک بوجود امدند موجودات کوچک دراندازه اجزا اتم از قوانین کوانتمی تبعیت میکنند وپدیدهای اسمانی از قوانین نسبیت انیشتین تبعیت میکنند دونوع قانون مختلف حاکم است کهدرزمین باهم هماهنگی وهمکاری دارند .شرایط برای انسان در زمین فراهم کرده اند که هنوز به عمق ان پی نبردند- وقانون هابل هم رعایت شده است که اولا به تعادل رسیدندجمع ستارگان- وقرار گرفت انها دریک صفحه؟؟- لذا مجبور شدن بیان کنند رودخانه—فضا- زمانی در ضمن حرکت به خنکی خاصی رسیده بود حبابی درمکان معین وزمان معین  از ان خارج میشدکه ستارگان تشکیل میداد واین امر حساب شده است؟؟- امروزه این سئوال مطرح میشود ایا فقط همین گیتی بوجحود امده است ویا گیتی های دیگری بوده است ونابود شده است اگر دومی باشد پس اساس برتصادف است ودرنتجه این گیتی هم نمیتوانسته اس عمر چهارده ملیارد سال داشته باشد حتما نابود میشد مگر بخشی که به تعادل رسیده باشد وان تعادل حفظ شده باشد- واگر ازروی حسابوکتاب بوجود امده ونابود شده است وحکمتی دارد واین کار نمیتواند کاران رودخانه باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم  الله الرحمن الرحیم- حدیثی از امام صادق علیه السلام است- که هرکس ایمان ناب نداشته باشد- مانند نمک دراب حل میشود- نمک دراب ازبین نمیرود ولی دیگر نمک قبلی نیست وان خصوصیات راندارد- اینرامیشود درطول تاریخ مشاهده تاریخی کرد ودرخود ودرجامعه  های  مختلف هم تجربه کرد واین استقرار به کمک عقل از علت های وجودی وظاهری میتوان به بطن های بالاتر رفت وبقول استاد مرحوم ایتالله  محمدتقی جعفری علیه السلام شناخت خداوندمنان بدیهی میشود- که این راه امام علیه السلام کوتاه کرده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نماینده المان در مجلس اروپائی بیان کردند- قوانین اروپائی که با650نف تصویب میشود- نه باید بعنوان یک قانون درجهان ارزیابی شود؟؟!! بلکه بعنوان سبک زندگانی اورپائی تلقی شود؟؟!! امروزه منادی یک پارچه شدن ویک دهکده شدن جهان راغرب اثبات میکند درطول تاریخ بشریت چه درست وچه غلط این دکترین وجود داشته است وخون های زیادی هم ریخته شده است ودوجنگ جهانی وجنگ های بیشمار بعدی بر همین اساس بوده است- میبایست قوانین از طرع عقلای جهان تصویب شود البته این به این معنا نیست کهجهان مجبور است یک ایدولوژی خاصی مثلا اسلام بپذیرد ولی مبایست یک رنگین کمان ایجاد کرد چشنواره گلها ایجاد کرد ایدولوژی که بر همه سلام میکند مگر برعلیه بشریت باشد- مسئله ضعف وقدرت است که اقایان انرا میخواهند قیچی کنند وبه جاهلیت ثانی رسیدند هیچکس نمیتواند بگوید قوانین اروپا نقصی ندارد فرهیختگان زیادی درغرب بر قوانین غرب ایرادهای منطقی گرفتند تنها این اروپائی ویا امریکائد نیستند که حق دارندکه برقوانین غرب وجهان ایراد بگیرند تنها نمایندگان مجلس اروپا نیستند که مطلع از قانون گذاری باشند واین نوع طرز تفکر سرانجام جهانرا به لبه پرتگاه میرساند ومقدمه اش  ظهور کرده است":


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مقاله از رویتر- ریس جمهور ونزئلا بیان کرد بایدبه تهدیدات وطنی سخت حساس بود-ریس جمهور ونزئلا اقای نیکولاس –مادورا- در بیانیه مهم شصتم اش در روز جمعه مربوط به امری که ایشان یک توطئه از جناب کشورهای اوپک وامریکا برای متزلزل وسرانجام سقوط دولت دست چپی اش صحبت کرد- بیادگفت متاسفانه اوپک یکمشت اوباش واراذل ولمپن برانها حاکم شدند که الت دست- شیطان بزرگ هستند بهقیمت نابودی خودشان هم شده دستور امریکارابرای سرنگونی حکومت هائی که دلخواه انان نیست انجام وظیفه میکنند- واز همه بدتر مارک اسلامی هم بهان میزنند-؟؟!! البته جناب اقای ریسجمهور جزئیات مسئله را بیان نکرد- حساسیت قبلی تغیرات واصلاحات درباره استانهائی است که هممرز کشور کلمبیا است؟؟!! معلوم میشودانجاهم امریکا دست بردار نیست- انجاراهم به اشوب واعتراض کشانده است- با ضمیمه کردن تضمین قانون اساسی بر ای ان منطقه بجز تضمین درباره حقوق بشردر رابطه باان مناطق؟؟!! امریکا مگر درداخل خوداش حقو ق بشر را رعایت میکند؟؟وایا درکشورهای راست فاشیستی حقوق بشر ا رعایت میکند که خودرا پرچم دار حقوق بشر دردنیا کرده است؟؟ البته نقطه ضعف نبایدبدست شیطان داد-حال تبلیغات های دروغین سازمان جاسوسی امریکارا دقت کنید- که گفته است که سخنگوی اش بهخبرنگاران گفته استکه- ما بشدت نگران هستیم که قدرت متلاشی شدن اقتصاد وسیاست درونزوئلادرحال شکل گرفتن است.؟؟!! وما پیش بینی میکنیم که ریس جمهورعلاقهای به ادامه حکومت کردن تا وقت کامل خود ندارد درحالیکه بعد مشخص میکند گفته است تااخر میمانم برای انکه حرف خودرا مطابق شرایط زمان جور کند چون میدنست حزب گفته است تااخرین لحظه بایاد باشی- این نکته انحرافی رابه نفع خود بیان میکند- رهبر مخالفین مداوم میخواهند گرد همائی کنند ومشکلات جامعه را به یاد ریس جمهور بیاورند که کشور درحال سقوط است- که همه چیز درحال بدتر شدن است- جامعه باید بداند که سالها گول امریکارا خورده اند-نه اموزش درستی دارند نه اقتصاد سالمی دارند- نه فرنگ اصیل انها رشد کرده است تنها شهوات راامریکاازاد گذاشته است وثروتمندان را راضی کرده است ودروازه امریکاراهم تاحدی به روی انهاباز کرده است وکالاهای خوداش را سرازیر کرده که به هرطریقی که  میخواهید پول دربیاورید وبخرید ویک دفعه  بایک سیاست سفت وسخت وغیرامریکائی تحمل انهارا کم کرده است واز طرفی نمی بایست یک شبه را صدسال رفت درهرحال باید ظرفیت جامعه لحاظ کرد واز همه مهمتر جامعه رابیدار کردکه باشیطان بزرگ درافتادند کار اسانی نیست- خبرنگار مینویسد بیانات ریس جمهور بیانات ساده ودرستی است ولی جامعه میگوید اتنهاافراد کودنی هستند این مطالب بدردما نمیخورد؟؟ ریس جمهور در گردهمائی که سروپا ایشان را تحسین میکردند فرمودند امریکا مهم کرد درحال شعله ورکردن افراد وکارهای مخفیانه برای یککودتای (خزنده) برعلیه اومانند به محاکمه کشاندن خانم روسفدر برزیل است وشواهدنشان میدهد که نفر بعدی  ایشان است واین مطلب بهنظر حقیر است که تمام حکومت های چپ ومستقل امریکای لاتین را تغیر دهد ودولت ها باید به خواست عمومتوجه کنند وبه خداوندمنان متکی باشندونصیحت امام رضا علیه السلام به امامجواد علیه السلام رافراموش نکنند که بخشش کن خداوندمنان مسائل رابخوبی حل میکند جناب اقای ریس جمهور اضافه کردند- که امریکا درخواست جناح راست فاشیستی را ازدولت فعال کرده وازدیاد میبخشد- وبه انها اعتمادبنفس وشجاعت میدهد- باپیروزی که دربرزیل بدست اورد جسورتر شده استاینامر نشان میدهد که حکومت های مخالف امریکا چقدرباید درکارخود دقت کنند که گزک بدست امریکا ندهند ولی متاسفانه قدرت انسان راسحر وافسون میکند امریکائی معتقد هستند کهحکومت های چپ از اموال دولتی به مقدارزیادی برای خود چپاول میکنند به نظر حقیر باید کمک  های مالی برای احزاب انقلابی ومستقل تصویب شود ومردم هم کمک های فراوانی به انها بکنند تبلیغات جهنمی امریکا که گوش ها کر وچشمانرا کور میکند به این سادگی قابل مقابل نیست میبایست هم سنگ انها درابعادمختلف بخصوص مالی خاص وفرهنگی کا رزیاد کرد بعداز انقلاب من جریانی پیش امد که ریشه اشبهقبلاز انقلاب بود ومن یکچالشی باریس اوقاف شیراز پیدا کردم- بعداز انقلاب اطلاعات من بیشتر شد درحدود صد علت درشیرازوقف شده است که یک فرهیخته تا هشتادعلت انرا بدست اورده بودوبیست   تای  دیگر ان میدانست هست وبدنبال ان بود مثلا گندم بریا کبوتران امام رضا علیه السلام وهر هفته دهنفر زائر برای امام حسین علیه السلام فقط چند ضعف داشت اول مدرسه سازی نبود درحالیکه مغازه سازی وبه بیکار دادن بود بیمارستان نوبد واز همه مهمتر کار فرهنگی وچاپ کتاب وایجا کتابخانه ودادن کتاب به افرادنبود وترجه کتب مذهبی نبود البته بزرگواری سعی میکرد بریان دلیل تراشی کند که کتب بهزبان عربی بوده است وافراد زبان عربی میدانستند وبه صورت دست جمعی جنب درب منازل باسوادمینشستند واقا ویاخان برای افراد درس میداند درتمام باعاد که اینسنت حتی درشهرستان نیریز تا این دکترین  جدید اقای ریس جمهور-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ائمه اطهار علیهم السلام هکس که سئوال کرد مخصوصا سئوال جدیدتشویق میکردند- وهرکس دنبال علمی بود تشویق میکردند که حال که علاقه نشان دادیولو میخاهی تغیر  تحقیقدرعلم دیگری بدهی دان علم هم کوشا باش-حضرت علی علیه السلام یک جمله طلائی دارند بهنظر حقیر چنین درک کردند که مردم دنبال علم نیستند فرمودند از دیگران عقب نباشید وگرنه چوب میخورید درتمام ابعادحال بحث مادی کمترارزش دارد تا بحث معنوی- داعش بهائیت کمونیست وسکولار وغیره هم علت اش عقب ماندگی علمی است- فردی که قبلاهم درباره اش مطلبی نوشتم تصور میکنم اسم ایشان اقای میررفعتی بود ایشان یکنمونه جالب است که از تصور میکنم سپاه دوره اموزش تانک میبیند- به جبهه میرود واسیر میشود-در زندان مسلما روی ایشان غربی ها وعراقی کار کردند وخوب ایشان راترساندند وراه نجات ایشان راگفتن از جمله که مذهب قلابی است چرا به این دلیل تمام مذاهب یکحرف میزنند خدا ونبوت ومعاد است این از لحاظ علمی غلط است بایدنظریات مختلف باشد؟؟ اندیشهدرست غرب که پیشرفت کرده است بعلت نظریات مختلف است؟؟ این مطلب بسیار ساده درایران جهان سومی برای دانشگاه ها ومرم تبین نکرده بودند که غرب چه میگوید مکر دیوانه هستند که دو بعلاوه دو که میشود ده ها گزینه دیگرهم داشته باشد!!- اما مطلب چیستدرعلم بعضی مواردبدیهی است درغرب متوجه شدند الکی خیلی افراد بعضی مسائلرا بدیهی میدانند لذا بدیهی رابایداثبات کرد یعنی یک نابغه کار گشته سئوالی نتواند بکند که درپاسخ ان بماندویا نظریه عوض شود-علم رامستقیم را درشناخت طی نمیکند اولین مسئله این است دانشجو بتواند بین یکصد وپنجاه  تا دویست راه مختلف را حدس بزند من سعی خودم را کردم تا شانزده تا  رسیدم استادفرمودندچون درایران روی شماکار نشده است بدنیست ولی شمادرانگلستان بودیدمردود بودید سعی کن خودت رابالا بکشی در مسئله ای که حل نشده است الامشاالله بایدحدس زد قبلانظریه میگفتند اخیرا فرضیه میگویند ما کلمات عربی معنای غلط میدهیم فرض یعنی واجب درحالیکه این حدس است بایدگفت مانندحوزه شبه ولی شبه ها سرانجام بهدیک نظریه میرسد نه بههزران نظریه


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شهادت سالار حزب الله حضرت مصطفی بدرالدین تبریک وتسلیت به خلیفته الله حضرت مهدی علیه السلام والسلم ویاران ایشان حضرت سیدحسن نصرالله رحمت الله وطرفدارنش وسپاه قدس که بارها واحد ایشانرا درنبردهای تاریخی اش با اشرار کمربسته برای غرب -را پشتیبانی کرده بود

     عرض میکنم -اگرچه همراه ان رشادت ها شاهد پیروزی نهائی  نبوده است غمی جانکاه دارد-ولی عظمت هائی که افریده است شادی افرین است-وهرگز نفس گیر نیست- بلکه تشویق وتحریکی وافری رابرای دوستان اش گرد میاورد-جناب حضرت بدرالدین رحمت الله علیه درسن 55 سالگی به این درجه افتخار نایل شد- وتحلیل امریکا ایشان بالاترین شخصیت موثرواحد نظامی حزب اللهدرسوریه شناخته میشود که پشتیبانی از  حضرت بشار اسد رحمت الله راهمواره انجام میداد وکمک رسانی میکرد- کانا ل تلویزیون ال میادین لبنان صبح زود جمعه بیان کردتوسط موشک زنی هواپیمای اسرائیلی به شهادت رسید که میبایست ضربه شدیدتلافی جویانه برعلیه اسرائیل عمل شود- البته فرماندهان درخط مقدم بودن تاثیرات مثبت دارد-ولی حفظ جان فرماندهانهم از اهمیت فراوانی برخوردار است ومیتواند در اطاق های زیرزمینی مستحکم ویا بافاصله چند کیلومتری باشند وجبهه را هدایت کنند- واسرائیل از ترس اش در طول پنچ سال نبرداش  با حزب الله هیچگاه ضربات خودرا تائید نکرده است- سال گذشته یک مسئول خزانه داری امریکا- باجزیات تحریم های مالی واقتصادی برعلیه ایشان رامنتشر کرد- وایشان تائید کردکه جناب حضرت بدرالدین مهره کلیدی ومسئول نیروهای عمل کننده در سوریه از سال2011 میباشد ولی غرب به جنایت کاران حرفه ای-چون دادگستری انان انهارا بی گناه میدادند همه نوع کمک میکنند!!؟؟- وایشان همیشه درکنار حضرت ال فتی سید حسن نصرالله رحمت الله علیه-درجلسات وملاقاتهای همانگی استراتژِیک با جناب حرت دکتر بشار اسد درسوریه بوده است-جناب اقای مرحوم بدرالدین-برادر زن مرحوم فرمانده گذشته حزب الله حضرت جناب اقای عمادمغنیه رحمت الله علیه است- که توسط دادگاه ویژه به تائید سازمان ملل برای موضوع- برای قتل-شخصیت حکومتی اقای رفیق الحریری مشخص شد که درسال 2005 اتفاق افتاد-مورد اتهام واقع شد- ایشاندر کویت به مرگ محکوم شد زیرابعنوان عامل بمب گذاری ودرسال1983 معرفی شد- وبا حمله عراق به کویت توسط رهبری ملعون صدام حسین به کویت-توانست اززندان فرار کند-برای سالهاجناب مرحوم حضرت بدرالدین رحمت الله علیه-مغز متفکر عملیات های نظامی نیروی های نظامی افندی پیاده حزب الله برعلیه اسرائیل از خاک لبنان- وخرابکاری درماورای دریاها بود وهمیشه با مدیریت بسیار ماهرانه ومخفیانه چنگ

ازنیروهای غرب واعراب؟؟!! فرار میکرد- وهمچنین خزانهداری امریکا بیان کرده است- ایشان رهبری نیروهای افندی حزب الله را بهشهر قصیرسوریه رادر فوریه سال 2013بعهده داشته است- که دریک جنگ تمام عیارکه جنگجویان حزب الله توانستندنیروهای مخالف وشورشی سوری رادرقلمروی نزدیک مرز  لبنان –سوریه-شکست بدهند- تا امروز تخمین زده میشودکه حزب الله 1200 جنگجوی خودرا در سوریه9 از دست داده است- حزب الله اسرائیل مسئول به شهادت رساندن حضرت شهید جناب اقای مغنیهرحمت الله  میداندکه توسط بمبی در دمشق به شهادت رسیدند-روح شاد وپر رهرو باشد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- چند نکته بعضی از شخصیت ها فرمودند که ادیان الهی به دنیا زیادتوجه نکرده است-؟؟ درعوض سکولار توجه کرده است لذادین به انچه توجه کرده است دنبال همان باشد وسکولار دنبال ان موضوعاتی که به ان توجه میکند برود لذا دین از سیاست جدا میشود اشکال ندارد که رهبر ولایت فقیه باشد ولی درامر حکومت این جدائی را بپذیرد- بعضی این انر بیشتر تفرق قائل هستند منان جناب اقای خلجی که سکولار یک روش نیست ودربعضی مواردحکم ندارد بلکه یک ایدلوژی وجهان بینی است ودرهمه مواردحکم دارد این بایداساس قرار بگیرد ودین جهان بینی خوداش را با جهابینی سکولار منطبق کند ویک اشارهای هم کردند که درغرب بحران در سکولارسیم شروع شده است درنتجه دومکراسی هم که زائیده سکولار یسم است دارای بحران شده است-مقدمتا- جناب اقای جمالدین اسدابادی رحمت الله علیه یک جمله از ایشاندرانگلستان خواندم که فرمود غرب بدنبال حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم وعلی علیه السلام رفتند وما بدنبال پاپ های قرون وسطی رفتیم- خانمی از عظمت تاریخ فقه شیعه بنام حضرت ایت العظمی شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه سئوال کرد که شما بااین عظمت علمی چرا درباره عرفان ومعنویت ائمه اطهارعلیهم السلام اجمعین چیزی ننوشتید راجع به کسب ها ومشاغل نوشتید- ایشان فرمودند اولا به درخواست تجار بوده است درثانی اگر یک درهم جابه جاشود حقی از کسی ویابیت المال تضیع شود رو زقیامت ان سکه رابرگردن میاندازند کهمانند پاره ای صخره کوه سنگینی دارد تا انجا که حق اش است درجهنم فرومیرود وتازه ایشان بهاندازه نیاز وطاقت بشری نوشته است جناب مرحوم عظمت حضرت ایتالله خوئی  رحمت الله علیه یک کتابی دارند درباره شکبین یک چیز یکی از انها نجس است ویاکی چیزی مکن است متعلق به ان  فردنباشد-من هشتادصفحه انراخواندم باجمعی خاصی که هیچکدام از فتوا ها در توضیح المسائل ایشان نیست ولی در ظهورکامل پیاده خواهد شد ودلیل این مطلب این است دنیا سازنده اخرت است تمام افعال وتفکرات انسان دقیقا محاسبه میشود ودرجات بهشتی ویاجهنمی دارد روزی حضرت استادمعززایتالله زبرجد رحمت الله یکمسئله به من داد که حل کنم من در حجره نشستم شروع به فکر کردم یکدفعه ذهن من زنگ زد ومسئله رابین کرد  درده خط من نزد ایشان رفتم ومسئله راگفتم ایشان شاخ اش درامد وفرمودندمن درهشتاد صفحه انرا نوشتم وفردای انروز درسه خط حل کردندلذا هیچ مسئله دنیائی نیست جواب داده نشده است عجیب است که میفرمایند توجه زیادی به علم دنیائی نشده است اولین سوره که سوره علق است بقول عالمی اگرخداوندمنان میخواست بحث علمی را یادندهد میفرمودند نطفه مردتبدیل به  انسان میشود نمی گفت یک خون بسته مانند زالو به رحم میجسبد وخون میخورد واز پشت زن وپهلوی مرد بوجود میاید بسیاری گفتند چنین نیست؟؟ فرمودندبروید تحقیق کنید- بسیاری به قران ایراد گرفتندکه کتاب اسمانی که بیادبیشتردباره انسان وفرشتگان باشد چرا درباره پشه وشتر وانگور وگیاهانواسمانها وغیره بیان میکند مگر ما اطلاعاتی درباره اینها به نحو احسن نداریم-عرب جاهلی فهمیده قران چه میگوید امویان دراندلس درباره همه چیز تحقیق کردند غربیان هم فهمیدند-  اما سکولار غرب درمراحل اول همه به یکنوع سکولار ویکنوع ایدولوژی منشا گرفته از سکولار معتقدبودند ایدولوژی به معنای یک راه نظری وعملی برای حکومت کردن- کم کم اختلافات سیاسی وسپس اختلاف فلسفی پیش امد مشکل انسان بدون دین همین است امروزه گروه از هم جدا هستند وفقط اعضای خودراقبول دارند مذهب هم چنین شده است اقای خلجی میفرماید این امر ضد جهان بینی سکولارسیم است بیادهمه ادیان راقبول کند؟؟خوب هردینی وهرایدولوژیولو اختلافات ا ن روبنائی باشدنمیتواند درهمه چیز به وحدت برسد امکان پذیرنیستدرذهن هم ودرخیال هم امکان پذیرنیست مگر فقط شعار دهد مانند جنابعالی وبقول شماهمادارند غیردمکراتیک میشوند اسلام که نفرموده است که همه افراد از مملکت اخراج کنید جزمومنین طاق بسیار زیبا وقابل هضم وهوشمندانه وبسیارانسان گرا بیان کرده است که درغرب دمکراتیک شمابوئی نبرده اند-!! شما بقول علما ضعف شدید درشناخت توحید دارید عظیمترین انسان شناس  وانسان گرا خداوندمنان است که درکش اسان نیست مگر درحوزه سطحی قابل ملاحظه طی شود امیداست اندکی هم با اساتید برجسته اسلام شناس حشرونشرداشته باشید

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99