سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به انجیل- انجیل یوحنا- با کمی دقت واطلاع که انشااالله شرح اش خواهد امد اجیل رابراساس سبک قرانی نوشتند مثلا کلمه ای بعضی ها انرا ": ارامی:" وبعضی رومی یا لاتین میدانند وچندین معنا میدهد وتصور میکنند که تمام ان معنا ها درست است که بسیاری بی ربط وغلط است- لغتی در رومی است که معنای ":طراز": میدهد- نتچه میگیرند- یک زن بیشترنباید گرفت- ویت زن ومرد مساوی هستند درهمه ابعاد یا موجودات از عناصر هم وزن تشکیل شده است؟؟ وشانزده وجه بدست اوردن –مانند لغات وحروف مقطعه درقران- فصل اول درانجیل یوحنا- درابتدا کلمه بود کلمه بعنوان ": ایه ": بعد ا لغاتی برای نشانه ساختند کلمه درنزد خداوند بود وکلمه خدا بود این بخش را ساختند هیچگونه تفسیر منطقی ندارد زیرا کلمه درخدابود- کلمه که درخدا است که خدا نیست!!- بعد همان درابتدا نزد خدا بود- تاکید کرده است همه چیز بواسطه او افریده شد وبه غیر از او چیزی از موجودات وجودنیافت مرجع ضمیر خداوندمنان است اگر مرجع ضمیر عیسی علیه السلام باشد باید اول حضرت عیسی علیهالسلام رامعرفی میکرد- درتوحیات بود یعنی خداوند منان حیات داشت وحیات نورانسان بود بصورت مطلق انسان را نشات گرفته از نور الهی میداند ونوردرتاریکی میدرخشید وتاریکی انرا نیافت باز مرجع خداوندمنان است که عدم تاریکی است برنور   راهنداشت نورمطلق وحیات مطلق—ان نور حقیقی بود که هرانسان را رامنور-مخلوق کردن- میگرداند ودرجهان امدنی بود او – خداوندمنان –درجهان بود وجهان بواسطه او افریده شد وجهان اورا نشناخت بلفاصله این مطلب پشت سران میچسبانند- به نزد خاصان خودامد وخاصانش اوئرا نپذیرفتند-سپس-(او) که نه ازخون ونه از خواهش جسد ونه از خواهش مردم بلکه از ازخداتولد یافتند – کلم تولدرا جای مخلوق شدن گذاشته است- وبعد-درفردا ان روز یحیی علیه السلام عیسی علیهالسلام را دید که به جانب او میاید پس گفت": اینک بره خداکه گناهان جهان را رابرمیدارد!! مسلما به جای بره عبد بود است درهرحال کلمه بره باخداوندبودن فاصله زیادی دارد- پس یحیی علیه السلام شهادت داده گفت:» روح-حضرت جبرائیل علیه السلام کهمثل کبوتری -کبوتر مثال است که دال بر نزول از اسمان کرده است- نازل شد وبراو قرار گرفت کهمعنا مبهم میشود رفع ابهام این است که اعجازی انجام داد ومن(حضرت یحیی علیه السلام) اورانشناختم یعهی حضرت جبرائیل علیه السلام- لیکن منرا فرستاد تابه اب(او) راتعمید دهم یعین حضرت مسیح علیه السلام را همان به من گفت بر هر کس که بینی که روح ناز شده –حضرت مسیح علیه السلام-برا و قرار گرفت همان است که به روح القدس تعمید میدهد؟؟ این اخرجمله معنا ندارد اصل این است- همان است که بدستورروح القدس تعمیدمیدهم- ومن دیده وشهادت میدهم که این است پسرخدا که بایدباشد نبی وعبد خدا- وبعد فیلیپس نتنائیل را یافته بدو گفت:" ان کسی را حضرت موسی علیه السلام درتورات و(کتاب) انبیا مذکور داشته اند یافته ایم که عیسی علیه السلام پسریوسف ناصری است وبعد حضرت عیسی علیه السلام چون دیدنتنائیل به سوی او میاید درباره او گفت-": اینک اسرائیلی حقیقی کهدراو مکری نیست: وسپس-نتنائیل درجواب گفت": ای استاد-تو پسرخدائی؟؟!! تو پادشاه اسرائیل هستی--ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به بعضی حقایق- ازاینکه متعزله بهتر از جبریون است به این علت است که درمعتزله-ازادی مطلق انسان- درمقابل خداوندمنان پاسخگو ومسئولیت پذیر است-  ولی جبریون درمقابل خداوندمنان مسئولیتی ندارند چون همه کار خداوند منان است بقول انان دسته جارو دراختیار صاحب خانه است بعداز مرگ  بدون سئوال وجواب تنها انکه ماجبریون هستیم سئوال دیگری قاعداتا نبایدباشد وچرا همدیگررابه جهنم مژده میدهندهمین جا نقص پیدا میشود که جبر الهی رانفهمیدند – بقول ظریفی تمام اصلاحگران دراسلام متعلق به شیعه ومعتزله بودند وجبریوین جماد پیدا کرده بودندواز تغیر میترسیدند واین ترس را بهخداوندمنان نسبت میدادندوهردومعرفت دینی رامخلوق ذهن خود میدانستند!!علوم بدودسته تقسیم میشود علوم نسبی  که علوم تجربی جزو ان است وعلوم یقنینی است که دین جزو ان است ولی علوم دینی عدهای هم براساس حافظه تاریخی فرمودند که نسبی است که چندماه میتوان به ظاهر دلیل اورد اما باچند ایه قران وتعدازیادی احادیث وبحثهای عقلانی برخورد پیدا میکند- ایه میفرماید ماقران رابرای شما اسان کردیم یعنی درک ا ش اسان است وسپس شرح میدهد مسائلمبهم ویابسط دار ویا کمی مشکل توسط وحی به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلمدرک قران را اسان کردیم درایه میفرماید ماباران که میفرستیم هرگودالی به اندازه ظرفی اش اب به ان میرسد مرحوم حضرت ایت الله العظمی سید محمدحسین طباطبائی رحمت الله علیه صاحب تفسیر قران المیزان میفرمایدمنظور وحی است پس به اندازه کوچکترین گودال ما درک یقینی داریم درتمام علوم اسلامی نمیشود گفت که قدما با انهمه تلاش وکوشش به مطالب حتی ساده به نتایجی نرسیدند وهمه نسبی درک کردند البته درک بسط یافته امری دیگر است- این جناب اگر متلم وجدلی شد به نظر حقیر اشکالی ندارد وباشرایط زمان چنین ایجاب میکرد که عارف یا ساکت باشد ویا مطلق دفاع کند ویا متکلم شو وهل خطابه وجدل شود که انقلاب چنین موقعیتی ایجاب میکرد-مشکل از اینجا  بوجود امد بعلت مدتها کناره بودن روحانیت وعدم لیاقت رهبران سیاسی بسیاری از معیارها وپدیده های سیاسی از خارج وارد ایران شد که اگردینی ان معیارها را وپدیده هارا در درون خودنداشته باشد دین ناقص وغیرالهی است همچنان که ان جناب لطیف فرمودند ادیان های گذشته براساس تحقیق مثلا از ازادی هیچگونه ایه  وشاهدی ندارند وبسیار معیارهای انها از خارج واردمیشود کهدر ادیان ابراهیمی مسلما وجوداشته است تمام تحریف شده است- حال تا زمانی که ما ازدرون راهی را انتخاب کنیم زمان میطلبد وبعضی از انها جزو دسته مباح هستند که عقل بایددرباره انها حکم کند البته بر رای استادمعزز مرحوم حضرت ایت الله زبرجد رحمت الله وحضرت استاد تازه در گذشته حضرت جناب اقای محسن خادمی رحمت الله علیه  از اول تاریخ بشر تا امروز درادیان الهی  شاهدی نباشد وگرنه برتری دارد اسلام تعدد زوجات جاهلیترا تحول داد ازدواج متعه را تحول داد ازدواج با کنیز  راتحول داد ومابقیه روابط جنسی را حذف کرد- به قول علما غذا درمعده تا تبدیل به عصاره وشیره ناب نشودخارجی است وزمانی که به عصاره ناب تبدیل شد داخلی است لذا معیارهای وپدیده های خارجی هم باید درهاضمه دین اسلام مبین ناب شود وحرکت دودهای معده به ضرر انسان نیست بلکه بهنفع انسان است ولی بیشتر معیارهای خارجی متعلق به دوران جاهلی مدرن است که اولان خیلیخوشمزه است وسپس سم وثقیل بودناش اشکار میشود وطوفان سهمگینی بوجود میاورد درعلوم یقینی بخصوص انسانی حداقل یکصد وپنجاه نیاز دارد تاخوداش را اشکار کند چرا درغرب هم ازادی اقتصادی میدهند زیار دامنه اش زیاد است ولی چرا ازادی سیاسی میدهند بعلت جهل انسان ودشواربودن روح انسان است وسرنوشتی خداوندمنان براین جهان حاکم میکند که حتی فرشتگان عرشی پی به ان نمیبرند وازدرک عمق ان عاجز است تا -ولی الهی  انامربرانها اشکار کند- به زبان ساده است دربعضی جاها ما اگر بخواهیم پی به فلسفه ا ن حکم داشته باشیم معیارهای سطحی نگر پاسخ دقیق ندهد ونیاز به معیارهای عمقی باشد ولی همیشه از موفق نیستیم بهمعیارهای عمقی دست پیدا کنیم وچون ازطرف اولیا الله بیان نشده است شناخت معیارهای عمقی غرب باشک بایدنگریست-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به شیاطین- شیاطین در ظاهر تمام کار هی خوداش را برای دلسوزی  وبه روزی است مایه کار انها هم است- ضرب المثل که میگوید-غذای خشک یک ماده تر کننده میخواهد- یا بی مایه فطیر است نان بی مایه قابل خوردن نیست- قران هم میفرماید شیطان مداوم مردم را از فقر میترساند – که انفاق نکند  میداند که بحران ایجاد میشود- توکل راقبول ندارد یک کلمه عقل رابه معاش متصل میکند که بایدعقل معاش داشت- باعقل معاش مذهب چالش ودرگیری ایجاد میکند- کاری که امریکا کرد غریزه راعمده رد که بایگانی میشود واگرهم مطرح شود بیشترجنبه شعاری دارد وجالب انکه درحیوانات دراینموردتحقیقات مفصل کرده است وحیوانرادرجهت غریزه اسوه انسان کرده است یک شناخت انحرافی!! ومیخواهد درکشتی مذهب را  به خاک بمالند- امریکائی متوجه شدن کشورهای صاحب فرهنگ درامریکا امریکائی مطابق میا انها نمیشوند بلکهفرهنگ انها نفوذ میکند وپس مدتی به کشورباز خودمیگردند- مافیا دستور دادتمام مغازه ها بیادعکس زن سینه باز در منظره چشم افراد بزنند خانمهای امریکائی اصیل گفتند به قیمت فحشا کردن ما میخواهید به ثروت برسید گفتند اولا انها زنان خودشان میاورند درثانی مازنان زیادی داریموبعد کم کم فرهنگ امریکائی جا میفتد غریزه بایدبه دادمابرسد؟؟ فرویدرا به لجن کشیدن-خانم استاددردانشگاه لندن فرمودند اضطلاحات وروش علمی مال هر دورهای خاص است قبلا هرعاملی کشف میشد مثلا اکسیژن میگفتند این را عامل کلیدی بدانید وفقط روی ان کار کنید چون دانشمند کم بود وکاربسیارسخت بود چون هرومون مردانه زنانه کشف شد مسال انسانی با این هرمون بسنجید تمام تنش های انسانی به مسئله عدم ارضای جنسی نسبت دادکه این امربقول حضرت علی علیه السلام بعضی حق است وبعضی باطل است وشیاطان دقیقا از این قاعده استفاده میکند- اوائل انقلاب یک کلاس بر ای مدرسین تربیت معلم درتهرانایجاد کردند که تاریخ انقلاب چگونه باید تحقیق کرد وچگونه تدریس کرد- یک استاد دانشگاه تهران که فوق لیسانس بود ضد مذهب ومن تشخیص دادم که کمونیست است ونکاتی هم بیانکرد تنها جامعه شناس اجتماعی اقای مارکس است؟؟  قبلا شاه به دستورانگلستان کمک زیادی به اقای علی بوتو  نخست وزیر پاکستان – اقای بوتود از دانشگاه اکسفورد مدرک دکتر ا گرفته بود ایشان یک کلاسی از نخبگان پاکستانی برای انانکه دراینده  دیپلمات شوند تشکیل داده بودند دانشگاه تهران متوجه اینامر میشود از شاه میخواهد فردی از دانشگاه تهران اقای بوتو ایشان راهم  بپذیرد- شاه نامه ای به اقای بوتو مینویسد وایشان قبول میکند همین جناب را به پاکستان میفرستند اقای بوتو میفرماید باید واقع بین بود تاریخ اثبات کردند جز اختلاف بین افراد اگرنباشد سیاست هیج کشوری به راحتی نمیچرخد؟؟ ومن فوت وفن  اش را به شما یاد میدهم اول بایدمطابق میل مردم صحبت عمل کنید وسپس هردوگروهای مخالف همرا باهم تقویت کنید گاهی به نعل وگاهی به میخ-  ودرتمام مدت فوت وفن را عملا  یاد میدهد وبقول ایشان گرچه زیاداقای بوتو قبول نداشت ولی میفمودند زاهد وعابد  واشراقی که نمیتواند سیاست مدارا بشادخواهید چه گندی خواهند زد سیاست اقای انورسادات- سیاست علمی است__؟؟!! در انگلستان زمانی ملکه دعوت میکند لباس فرم بایدبپوشند دعوتی جناب ملکه کردند  ریس حزب کار گر بالباس معمولی رفت مسئله شد فرمودند سنت های تاریخی امروزه ازاد است وحکم دهند نیست درحالیکه طبق یمکضربالمثل جهانی که ریشه عربی دارد-دستها همه دریک کاسه است؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم نیم نگاه  به سفر اقای اوباما به عربستان- بدرستی مجله وال استریت گفته است اقای اوباما برای پایین اوردن تنش به عربستان میرود ومقاله سی ان ان- بهتر گفته است کلام سردرگمی بوجود امده است باعث ترس ومعضل شدن که بسیار طولانی کش دار شده است واقای اوباما میخواهد این دمل را  بافشار ورم اش را کم کند ونخ سوزن هم دوقسمت شده است وبین متحدین کشمکش ایجاد شده است درغرب معتقد هستند هرگاه انسانبین دوگیره گیر کرد ونتوانست از ان خارج شود له میشود وسقوط میکند- چه برسد گیره  ها متعدد وچند پهلو باشند- حضرت یوسف علیه السلام در زندان به یک زندانی فرمودند خدای واحد مپیرستی گفت نه خدایانرا میپرستم حضرت این خدایان یکی هامون است ودیگیری فرعون است سومی هم بت نفس ایشان است وچهارمی نظریات مثبت ومنفی جامعه  وسپس افراد اشنا وغیره است انسان بقول عالمی انسان دربین دراین گیره ها  پاره پاره میشود ویک خدای قهار عالم حکیم انسان از فشارانها بیرن میاورد وجمعیت را یک پارچه ویک امت میکند- وجریان اقای اوباما را به عربستان  پاک کردن ومطبوع کردن فضای – بین عربستان- امریکا وبا میعار جدید است امریکایئ یک حماقت بزرگی میکنند که میگویند فرم حکومت اولا بایدامریکا انتخاب کند وبرای هرکشوری فرم خاصی را درنظر میگیرنند وبریاخودشان میگویندچهارنوع حکومت بیشترنیست مثلا سوسیالیسیم کمونیست  مذهبی وسرمایه داری البته مال انها ازنوع مافیائی یک سرمایه داری سالم وعلمی نیست ومیگویند مال ما بهتراز همه است درحالی که علم امروز به سمت بینهایت مدل حکومتی میرود ولی ارکان امهات ان مشخص شده است که برادران عراقی بدانند  وحدت بلاترین سرمایه است وتوجه به اقلیم ها ضروری است واسلام بنام عرف انرا تبین وتعریف کرده است ودرچهارچوب امت است- اخیرا جمهمری خواهان هشت سال مداوم مافیا وسرمایه دارن طرفدار دمکرات ها بیشترین بهره بردند وانهابه تنگ امدند ونمیخواهنذاولا عربستان درچالش به نفع دمکراتها سرمایه گذاری کند وتمام حرفها که میزنند درباره عوامل عربستان در مسئله برجها مسخره وبچهبازی است مدتها به این اسناد پیبردند امروز از زرورق بیرون اوردند مثلا میفرامیاند که گواهینامه یکخلبان عربستانی درسفارت عربستان پیدا شده است معلوم است عربستان داده است ومیگویندایشان در حمله نبوده است وتمام اسناد درجائی مخفی کرده است ما توانستیم انرا پیدا کنیم؟؟ بعداز واقعه چه نیازی به این اسناد بوده است ومیبایست انهارا معدوم کند- این اسناد گواهینامه خلبانی افراد بوده این نیاز مبرم انها بوده است که میبایست همراه انها باشد خودشان دم خروش اشکار کردند بدون مدرک انها خلبان شاختند؟؟ بر چه اساسی بر هواپیما نشستند واگر بگویئ مسافر بودند وسوار شدن وهواپیما ربودن که کار اسانی نیست دراخباران زمان بود که هواپیما روی زمین انها سوار شدن وانر ربودند وهیچ اقدامی نت.وانستندبکنند چون درب قفل بود؟؟ هیچکدام قابل قبول نیست مهارتی که نشان دادن  متخصصین گفتند ماه ها عملی عمل کردند- حال بگذریم جمهمری خواه میخواهند فشار بیاورنند همچنا که دراین مقاله است همه کشورهای منطقه واروپا  هرکدام سنگ یک من شدند ودیگرترسی از امریکا ویامنافع  خاصی از امریکامطرح نیست وبین دوحزبچالش وکمکش طولانی وجودارد واورپا نیز با امریکا وارد چالش طولانی شده است وشرق همین طور هیچ امیدیبه سمت وحدت نمیرود ولبه تیغ به سمت امریکا است-اسرائیل تا حدودی تغیر دادند ولی عربستان همچنانبه روش داس و چکشمعروف چه در داخل وچ درخارج عمل میکند که هیچ روزنه امیدی وجودندارد وحاضربه تغیر نیست ولذا جمهموری خواهانمایل هستند که عربستان تغیرات را درخود ودرمنطقه بپذیرد وهم چنان شاه هم دقیقا به همین مرحله رسیده بود که تغیرات بضرر او ست ونتوانست به موقع تغیراترا مدیریت کند واین امرهم خواست الهی هم است واگر یک مدیریت صحیحی را انجام ندهند سرنوشتی مانند با کمی تغیرات پیدا خواهد کرد حماقت سیاسی انها اخیرا بخوبی روشن شده است ایشان قبلا میفرمودند مانسبت به بمب اتمی اسرائیل دلهره بسیارکمی داریموحتی درجائی فرمودند اسرائیل مارا ازبمب اتمی ایران حفاظت خواهد کرد وما دریک جرگه وراستا هستیم وایران میخواهد با بمب اتمی مارابترساند ومرعوب کند ودوستانی از اعراب پیدا کرده است ودرحال نفوذ درمنطقه است امروزه میفرماید اطمینان از نداشتن بمب اتمی ایران به مراتب خطرناک تر از داشتن است وبااین ژ ست بیشتر دربین منطقه نفوذ میکند وبخوبی روش ن است نقشه اصلی حذف ایران درمنطقه وسرنگونی حکومت اسلامی ایران است واین امر از حالت بالقوه به بالفعل تبیدل شده است وهمچنان این رودخانه با باسرعت درمنطقهجاری  وغرب هم هیچکار مثبتی نیمتواندبکند وبلکه به عربستان فشار میاورد تغیر سبک وسمت بدهده عربستا نمیتواند این دکترین بپذیرد زیرا بایک سبک خاص همیشه بایدحرکت کند-


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99