سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم- جنایتهای غرب- یکسری سریال های غربی قبلا مخصوصا امریکائی  ساخته شده بود که تحقیقات نشان میدهدبیشتر برای شرق وجهان سوم است- دراین سریال رابطه اسان دختر وپسر را نشان میدهد- که برخلاف تمدنهای شگرف شرق وجهان سوم که دختر محور است-درانها پسر محور است ودختران درحال شکار پسران هستند ؟؟!! واین پسران هستند که انگ بردختران میزنند ودختران خوب وبد را مشخص میکنند حتی دختران ناباب بسیاردل انگیز هستند ودقیقا از بعد روانشناسیزهمیکنند این دختران وپسران بسیار ایجاد انگیزه میکنند حتی برای خود غربیان از جهت ایجاد انگیزه اسوه هستند بعداز جنگ جهانی دوم سینمای رئالیست بوجود امد مثلا دراتالیا جناب اقای دوسیکا که مااز خیالبافی ضربه خردیم حال نوبت حقیقت گوئی است دراین سریال ها اول انسان تصور میکند حقیقت گوئی است درحالیکه  که خیالبافی ای حقیق دران است  وان هم نه به صور ت طبیعی بلکه –دفرمه- شده- خوشبختانه دربین جوان کشورهای اسلامی این شیفتگی شونیستی( افراطی) که عاشق دختران غرب شدن ومایل به ازدواج بوداست بسیاراندک است ولی وجود دارد وچون درانگستان برای بعضی انها باوجودانکه بسیار زیباروی بودند ولی وارد دانشگاه نشده بودند ئدر دانشگاه هم درخشان نبودند ایجادبحران میکند که دوباره خودکشی میکنند که متوجه میشوند وانهارانجات میدهند وبایدمواظب انها باشند ولی برای کشورهای اسیای جنوب شرقی که از جهاتی تمدنی بس شگرف تراز غرب دارد وحتی کشورهای پیشرفته مانند ژاپون وچین وافریقا ودیگر کشورها بهتصورانکه بهمحض ورودبه غرب ازدواج کاری اسان است یک دانشجوی ایرانی روی این مسئله کار کرده بود که درتابستان از ان کشورها اکثریت جوانان می ایند تنهابر ای انکه این که با یک دختر غربی ازدواج کنند- ایشان میفرمود اگر اینان اول تصور کنیم باهواپیمای کشورخود میایند وبر میگردند وانهابه صورت متوسط پنج سال کار کردند واندکی خرج خود وخانواده کردند باخود میاورنند ودو روز بمانند کهبعدباهواپیمای بعدی بر گردند بیسوچهار پوند حداقل بایدخرج کنند ودرباز گشت میزانی هم خرید میکنند که جمعا حداقل شصت پوند میشونددرانگلستان نزد دکتر میرود- وجریان را مگوید به افسردگی ناگهانی دچاره شدم- جناب دکتر میفرماید من شماهارا بخوبی میشناسم- بسیارمردم باتمدنی هستند زن دوست هستید وچه وچه هستید ولی هرکشور یک استانداردهائی دارد که بایدبدست اورد  اول زبان فصیح داشتن- خلاصه اقا برمیگردد که یک جنتلمن درست وحسابی شود طرزغذا خوردن –لباس پوشیدن غیره فرنگ کشور اش به کنار گذاشته میشود بعدسالها اگر شناس بیاورد بایکدخترخانم کشورخوداش ویابا دخترخانمی متلق به کشورهای اسیایجنوب شرقی ویا جهان سوم است ازدواج کند واگر نشد بایدخترخانم کشورخوداش به شرطی که سبک اروپائی هاراقبول دارد ازدواج میکند- وحکومت های نالایق انها اصلابه اینفکر نیستند که کشور خودرا درمسائل های مختلف از جمله مسائل فرهنگی ارتقابدهد وفاصله را کم کنند وچنانچه به اینفکربیفتند یک جریانهای متضاد ولو جنگ رامیدازند که ازاین فکر منصرف شوند وبهخاطر ارامش  قیدهمه چیز رابزنند- ولی نمیدانند خداوندمنان  درفکر نقشه ای است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جنایتهای غرب- یکسری سریال های غربی قبلا مخصوصا امریکائی  ساخته شده بود که تحقیقات نشان میدهدبیشتر برای شرق وجهان سوم است- دراین سریال رابطه اسان دختر وپسر را نشان میدهد- که برخلاف تمدنهای شگرف شرق وجهان سوم که دختر محور است-درانها پسر محور است ودختران درحال شکار پسران هستند ؟؟!! واین پسران هستند که انگ بردختران میزنند ودختران خوب وبد را مشخص میکنند حتی دختران ناباب بسیاردل انگیز هستند ودقیقا از بعد روانشناسیزهمیکنند این دختران وپسران بسیار ایجاد انگیزه میکنند حتی برای خود غربیان از جهت ایجاد انگیزه اسوه هستند بعداز جنگ جهانی دوم سینمای رئالیست بوجود امد مثلا دراتالیا جناب اقای دوسیکا که مااز خیالبافی ضربه خردیم حال نوبت حقیقت گوئی است دراین سریال ها اول انسان تصور میکند حقیقت گوئی است درحالیکه  که خیالبافی ای حقیق دران است  وان هم نه به صور ت طبیعی بلکه –دفرمه- شده- خوشبختانه دربین جوان کشورهای اسلامی این شیفتگی شونیستی( افراطی) که عاشق دختران غرب شدن ومایل به ازدواج بوداست بسیاراندک است ولی وجود دارد وچون درانگستان برای بعضی انها باوجودانکه بسیار زیباروی بودند ولی وارد دانشگاه نشده بودند ئدر دانشگاه هم درخشان نبودند ایجادبحران میکند که دوباره خودکشی میکنند که متوجه میشوند وانهارانجات میدهند وبایدمواظب انها باشند ولی برای کشورهای اسیای جنوب شرقی که از جهاتی تمدنی بس شگرف تراز غرب دارد وحتی کشورهای پیشرفته مانند ژاپون وچین وافریقا ودیگر کشورها بهتصورانکه بهمحض ورودبه غرب ازدواج کاری اسان است یک دانشجوی ایرانی روی این مسئله کار کرده بود که درتابستان از ان کشورها اکثریت جوانان می ایند تنهابر ای انکه این که با یک دختر غربی ازدواج کنند- ایشان میفرمود اگر اینان اول تصور کنیم باهواپیمای کشورخود میایند وبر میگردند وانهابه صورت متوسط پنج سال کار کردند واندکی خرج خود وخانواده کردند باخود میاورنند ودو روز بمانند کهبعدباهواپیمای بعدی بر گردند بیسوچهار پوند حداقل بایدخرج کنند ودرباز گشت میزانی هم خرید میکنند که جمعا حداقل شصت پوند میشونددرانگلستان نزد دکتر میرود- وجریان را مگوید به افسردگی ناگهانی دچاره شدم- جناب دکتر میفرماید من شماهارا بخوبی میشناسم- بسیارمردم باتمدنی هستند زن دوست هستید وچه وچه هستید ولی هرکشور یک استانداردهائی دارد که بایدبدست اورد  اول زبان فصیح داشتن- خلاصه اقا برمیگردد که یک جنتلمن درست وحسابی شود طرزغذا خوردن –لباس پوشیدن غیره فرنگ کشور اش به کنار گذاشته میشود بعدسالها اگر شناس بیاورد بایکدخترخانم کشورخوداش ویابا دخترخانمی متلق به کشورهای اسیایجنوب شرقی ویا جهان سوم است ازدواج کند واگر نشد بایدخترخانم کشورخوداش به شرطی که سبک اروپائی هاراقبول دارد ازدواج میکند- وحکومت های نالایق انها اصلابه اینفکر نیستند که کشور خودرا درمسائل های مختلف از جمله مسائل فرهنگی ارتقابدهد وفاصله را کم کنند وچنانچه به اینفکربیفتند یک جریانهای متضاد ولو جنگ رامیدازند که ازاین فکر منصرف شوند وبهخاطر ارامش  قیدهمه چیز رابزنند- ولی نمیدانند خداوندمنان  درفکر نقشه ای است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در صحن حضرت شاهچراغ علیه السلام بارگاه  بردار کوچکتر ایشان حضرت می محمد صلواته الله علیه والسلم واقع است- ایشان  به واقع یک شخصیت اسطوره ای وحتی افسانه ای است بسیارباهوش وبسیار تاثیر گذار درجریانی که کاروان سادات برای تبریک به امام رضا علیه السلام واردایران میشوند ودستور قتل العام ان بزرگوران از طرف مامون علیه العنت صادر میشود کاروان حضرت شاه چراغ در داخل شهرشیراز پراکنده میشود  که شهر دران زمان اکثزیت دین سنی داشتند ومیزانی هم متعصب بودند وطرفدار حکومت بودند وشروع به کشتارمیکنند ایشان دریک منزلی  هم اکنون محل دفن ایشان قرارداشته وبه افراد خانه میگوید قبری درستی کنید وبگوید فلان کس را کشتندودراینجا دفن کردن وایشان به عراق

بر میگردد درعراق هم بدنبال ایشان بودند ودرحدود ده قبر درعراق به همین سبک دارنددرکربلا  درنجف دربغداد اخیرا تحقیقات نشان میدهدکه قبر واقعی ایشان درسامر است ولی اهالی شهرطوزخرماتو مرکز استان صلا ح الدین میگویند قبر واقعی ایشان درانجا است من توصر میکنم هیچ شخصیت مذهبی بهاندازه ایشان معجزات ندارد- وتمام قبور ایشان درارای کرامت زیادی هستند خود اینجانب یک امری درذهن من خطور کردوبه اجابت رسید شخصیت خاص به من گفت بدون که جریان بداند یک معجزه رخ داد- اقایان کرد هاحواس جمع باشد وسعی کنند خودرا ازدست شیاطین پرده برداشته جدا کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به امیدان روز که سمینار ان لاین واف لاین کتاب المیزان در فضای مجازی بوجود اید- درمقدمه جلد اول المیزان عربی نکاتی مطرح میشود-که خداوند منان میفرماید حمد خداوندمنانرا که الفرقان برعبد خوداش کهدرای مقام انذار هست ودرود براو که شاهد ومبشر ونذیر ودعوت کننده بسوی الله با اجازه الله وچراغی که درنورانیت به کمال رسیده وهمچنین درود برنسل او که ایه تطهیر امده است- خطر سقوط بیش از نجات مطرح است-تاریخ هم بر ان گواه است فرقان هم راه مثبت وهم راه منفی را مشخص میکند ولی راه منفی برای انسانها بسیار جذاب تر ومنطقی تر است؟؟ ولی کسی که  بدرجه شاهد عقلانی رسیده  اول بشارت دارد وسپس انذار دارد  تا لب گور خطر موجود است چون نفس اماره بسیار پراشتها است- وملون المزاج است-درباره اهلبیت علیهم السلام- حضرت صلواته الله علیه واله والسلم درمعراج خداوندمنان اولیا خوداش به ایشان معرفی کردکه حضرت عل علیه السلام ویازده افتاب درخشان از نسل علی  علی علیه السلام هستند- این امر انتخاب پیامبر  اکرم صلواته اللهعلیه نبود ودرطول تاریخ بشریت هادیان الهی راخداوندمنان انتخاب کرده است وحضرتش صلواته الله علیه واله والسلم بدرستی فرمودند من کسی را انتخاب میکنم که خداوندمنان انتخاب کرده است-ولی قبائل قریش  به اعتنا به این اصل میگفتند از ما جانشین انتخاب کن تا ما تورا یاری دهیم انها رهبر منتخب الهی نمی خواستند رهبریت خودرا میطبیدند- حضرت علی علیه السلام بعداز رحلت وخانه نشین شدن از فردی پرسید انان چه میگویند فردی گفت انان میگیوند مادرراه اسلام شمشیرزدیم ومیلیست درنعمت ان شریک باشیم تنها نعمتی درخور ما است ریاست است که بسویه بین همه به نوبت تقسیم شود- حضرت علی علیه السلام فرمودند ریاست دراسلام تقسیم مال نیست مسئله هدایت است که مثالش مانند اطبا میباشد هرکس درامر پزشکی حاذقتر باشدان فرد انتخاب میشود- ولی به حقیقت انهابدنبال مال بودند وتقسیم دنیا ونعمتهای دنیائی امروز جهان هم همین است هدایت لفظ لقلقه زبانی است انچه که اصل است منافع دنیائی است- روزی حضرت صلواته الله  علیه واله والسلم به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها رفتند وجریان واقعه کسا رخ داد بهنظرحقیر روزی بوده است که نوبت ایه تطهیر باید اشکار میشد وتائیدی بر داستان معراج است- اهل شبهه کسانی هستند  به بعضی ایات توجه میکنند واهل یقین بکل ایات توجه میکند-هرکس به کل ایات توجه کرد نجات پیدا میکند وهرکس ایاتی خود گزینه کرد هلاک میشود-تفسیر درک معنایایات قرانی ویاحدیثی وکشف مقاصد ان ودلیل های ان حقایق است نقش رسالت وامامت راقران بیان میکند درحقیقت علت افرینش انسان را تبین میکند مقدمه ان این است که رسول از شما است یعنی برای شما است وبه همین علت درمیان شما است فرشتگان خارج میشوند ان ایاتی که مابرای شماانتخاب کردیم برای شمابخواند وتفهیم کند پس این ایات را رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم بیاداز خداوندمنان تعلیم گرفته باشد تامقاصد ودلیل های انرابداند- یکخبرنگاردرامریکا بیان کرده است نوبت کهان رسیده است که یک چالش دستجمعی- سمینار برای عملکرداقای-اوباما-درفضای مجاز انجام شودامریکادراین موارد یکسرگردن از دنیا جلوتر است که میبایست برای کتاب قران المیزان انرا انجا دهیم- ایشان فرمودند تحقیقات من نشان میدهد که اقای –اوباما مطالبی به نفع مردم گفته است وانرا رشته کرده است وپس از مدتی انرا پنبه واخیرا انهارا دوباره رشته کرده است درمجموع مثبت اندکی بیشتراز منفی است؟؟ ساده لوحانه است که تصور شودکا کارشناسی انجا نگرفته بود-درحقیقت اول دل مردم رابدست اورد وسر انجام دل کارتل ها بخصوص کارتل اسلحه که هیچگاه درغرب تصور میشوددلاری ضرر نکردهاند وهمه اش سودبوده است درهه شرایط ولی خوش خیالی است- حضرت زهراعلیها السلام به دشمنان خود گفت که اول شیرمیدوشید وسرانجام خون میدوشید تنها به روسای انان نبود بلکه به پیروان انهاهم بود وبرای رهبران دیرتر بوجودمیاید برای پیروان زودتر بوجودمی اید-در امامت حضرت علی علیه السلام اصحاب به دوقسمت تقسیم شدند فسم اول گفتند کامامت ذرشان حضرت علی علیه السلام ونسل اواست-مانند ابنعباس عبدالهبن عمر وپدراش ودیگران وگروهی هم گفتند اهلبیت هرکس میتواندباشد بجز علی علیه السلام ونسل او؟؟ فقط براساس استباط شخصی بود کهریشه درتمایلات جهالی داشت ودرطولتاریخ مشخص شدماننندادیان های گذشته درک دین  اسان است ولی انگیزه لازم را درانها بوجود نمیاید-درانگلستان ابجو-ارزان تر از اب خوراکی ومثلا اب سیب است به دودلیل- اولا تصفیه اب بسیار گرانقیمت تر است واین سئوال کم کم مطرح میشود باید چاره راه حل ان پیدا شود-چرا نمیشود یا قیمت سیب گرانتراست ودوم انکه ابجو درسطح جهان مشتری زیادی دارد پس کاخانجات ان بایدبر قرار وروز به روز درحال تکامل باشد واین خصلت  اب خوراکی ویا اب سیب ندارد؟؟ اینجا است تزکیه یعنی مواد غذائی پاک کردن مواد زائد رابیرون کردن ومواد مغذی را اماده طبخ کردن تا باعث رشد بدن شود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به دودیدگاه ساده لوحانه نیم نگاهی مختصرا بیان کنیم-بخش دوم  اقای هومن میر رفعتی- ایشان  نوجوانی میخواسته است به جبهه برود ومادر ایشان تها بوده است یکی از اشنایان ایشان درسپاه بوده استمتوجه میشود اسم ایشان را خط میزنند پس از فارغ التحصیلی ایشان به سربازی میرود- سپاه به نظر حقیر اشتباه میکند بر اساس ان فامیل ایشان دوره هدایت تانک یاد میدهد که در لشگری هدایت تانک را یادبدهند درانگلستان وعراق سه سال دوره ازمایشی دارند  ودرواحدهای مختلف ارزیابی میشوند ومتخصصین نیجه گیری میکنند- لشگر دریک جنگ حیله میخورد چندی بر ابر ان لشگر به ایشان حمله میشوند با موشکها انگلیسی از راه دور که از پشت تپه میزنند ودیرعقب نشنینی میکند حتی سنگرهای  پشت خط هم محاصره میشود- ایشان میفرماید نیروی کمکی به به نظر میرسید از زاویه غلطی وارد میشوند عراق قبلا درانجا کمین کرده است همه انها رانابود میکند درنتجه نیروها درمحاصره واقع میشوندومداوم شهید میشدند وراه نجات بسته بوده است ایاشن درسنگر خود بانفر دیگری بوده است که ان رفیق بیان میکند همدیگر به تیر ببندیم؟؟!! درحالیکه بسیار  کسانی که بعضی از انها را من میشناختم عشق شان درهمین موقع بود که به خط بزند وعجیب بود که همه دلاوری جان سالم میبردند وپیش علما میرفتند که دلیل اش چیست است؟؟ وعاقبت درهمین موارد شهید شدند وایشان تسلیم میشود واز جنایات عراقی تعاریف زیاد دارد که لوله اب را به سمت ما میگرفتند ودوربین عکسبرداری میکرد وهمین که دوربین میچرخید ابرابه زمین میرختند واب گل شده وهمراه باخون بچه ها میخوردند بیاددرک کند چهارده قرن قبل پیامبر اکرم صلواته الله به چه کسانی روبرو بودند-در کتابی خواندم- که ابوجهل انزمان ابوحکم ویاا بوحکیم تبلیغات ان زمان درباره ایشان باید بخوبی درک کرد-غولی است ماند خانم شیرین امانپور واقای اوباما امروز- عربی به نزد ایشان میاید- از اومیپرسد چرا اینهمه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رااذیت میکنی وبه معراج رفتن حضرت اش صلواته اللهعلیه واله والسلم مسخره میکند- ایشانمیفرمایدبرای ان است اولا دروغ است وثانی تاثیر گذار است- ایشان میگوید –اگر شما یکغلام داشته باشید که برای شما سنگ تمام بگذارد- شما درباره ایشان چه میکنی ابوجهل میگوید خلعتی نو وزیبا به اومیدهم وهمه نوع اکرام  میکنم ان عرب میفرمیاد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به حق سنگ تمام بر ای خداوندمنان درعمل گذاشت تو ان اندازه توان داشتید خداوندان اندازه تواندارد توخودت راباخداوندمنان مقایسه کن- ابوجهل عصبی میشود ومیگوید منقبلا درتو تدیبر وحکمت  ورای صواب میدیم همه انها را تخریب کردی از من دور شو ان عرب میگوید من تصور میکردم رای تو رای درستی است وحال میبفهم که دراوهام بودم منزازتوفاصله میگیرم- حضرت استاد ایت الله  معزززبرجد-رحمت الله علیهم میفرمودند- زمانی لشگر اسلام میخواست وارد مکه منوره شود حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم چد جا را محل امن قراداد از جمله منزل اقای ابوسفیان که بسیاربزرگ بود از لاحاظ قوانین امنیتی بسیار کار درستی است که هممردم بیگناه بی جهت کشته نشوند وهم از خانه هابه سمت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تیراندازی نشود درحدود هشتادنفر از فامیل ابوسفیان به منزل ابوسفیان رفتند دستور این بود عده ای از مسلمان هادراین منازل ها باشند- البته بزرگان درخدمت رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم بودند مانند حضر ت سلمان رحمت الله علیه وحضرت ابوذر مقداد ویاسرعماررحمتالله علیهم اجمعین ولی هیچکس از دیگربزرگان به خانه ابوسفیان نرفتند اولا از ترس وترس از ابهت او ان فامیل که امدند- ابوسفیان باغضب  به انهانگاه کرد وروی خود بر گرداند که شما کار رابه اینجا رسانیدید؟؟-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به دودیدگاه ساده لوحانه نیم نگاهی مختصرا بیان کنیم- یکی بیانات اقای هومن میر رفعتی ودومی جناب اقای رامین کامران- جناب اقای رامین کامران درخصوصیات ایشان ذکر شده است که  طرفدار جناب اقای شاهپور بختیار است-ایشان دربیانات مشعشع فلسفی که طرفدار یک انقلاب دمکراتیک – لیبرال   سکولار مردمی است که بتواند  استراتژی براندازی را ایفا کند یعنی بقول خانم کلینتون مردمی بودنش ورای اکثریت داشتن وبامردم صمیمی بودن وبه نفع مردم طرح برنامه دادن عملا درکارنامه خود داشته باشد وسپس بیان میفرمایدبه قدرت خارجی نبیاداتکا کرد- جناب اقای بختیار میبایست به ایران می امد یک حزب فراگیر قوی تراز حزب طرفدار حضرت امام معمار راحل  صلواته الله علیه واله والسلم بوجود میاورد واگر انتخاب میشد دیگر نیازی به براندازی وضد ولایت فقیه نبود درحالیکه ایشان از پاریس شیرجه زدبه کمک دوستان غربی اش برروی تخت رهبری که بسیاری از مردم ایران بخصوص جوانان هیچگونه اطلاعاتی درباره ایشان نداشتند؟؟ پس ایشان مغایر نظریات شما عمل کردند شمافرمدید جمهمری اسلامی یک هزار ویک اشتباه فاحشدارد وشما راه حل جامع میدانید پس لطفا قبلاز انکه حزبی بی اندازید انرا منتشر کنید شما مداوم شعار میدهید که این سطح فعلی شایسته ایرانیان نیست وراه حل دارد- جمله دقیقی فرمودید که جهان سوم غرب انرا دراین کشورهانهادینه کرده است درطول کارسیاسی خودمن همه چنین بودند دلخوش به یکسری جزییات که تصور میشود خیلی داغ هستندوکار تمام است درحالیکه اکثریت غالب جوان بلدنبودند قران بخوانند و یا احادیث کار ساز بگوششان نخورده بود ده روزبعد انقلاب دانشجویان انقلابی دانشگاه شیرازدعوتی کردند برای اثبات توحید واز من هم دعوت کرد ویکطلبه جوان هم از قم امد واول قراربود که من سخنرانی رابکنم دوم ایشان-ایشان فرمودند امام راحل صلواته الله علیه واله السلم فرمودند روحانیت تقدم دارد هرنوع استدلالی کرد بران ایراد گرفتند  وایشان به تنگ امد وفرمودند درقم به ما چنین یاد دادند-قران  تمام سعی ان این است که ایحهان وکائنات وانسان مخلوق الهی است شمانبایدانرا قیچی کنید هدف اول همین است لطیفی درغرب فرمودند من میخواستم همین کار رابرای دانشگاه اکسفورد بکنم ولی دانشگاه فرمودند عنوان را ما مشخص میکنم- عقلانی بودند – دمکراسی ولیبرال  وایشان باخنده گفتند محبوب تریت وتجارتی عنوان درغرب همین است به همین دلیل است دلائل مذهب وفلسفه چیست بسیاراندک باکمترین برگ نوشته میشود- حضرت علی علیه السلام درجنگ صفین  از ایشان اصحاب سئوال کردند علت جنگ ما  بامعاویه چیست امام علیه السلام فرمودند بر سر توحید است اصحاب تعجب کردند مگر معاویه مسلمان نیست امامفرمودند علت انحراف معاویه برسر توحیدناب است توحید اورا خداوندمنان قبول ندارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گلچینی از فرمایشات استادمعزز حضرت اقای دکترحبیب الله پیمان رحمت الله علیه ذر مقاله –تقدیر: تسلیم کنش خلاق انسان-از مجلهچشم انداز ایران-96- به مناسبت در گذشت دکتر سیدمعین الدین مرجانی—از بنیان گذاران نهضت خداپرستان سوسیالیست درمراسم یادبودی از ایشان درمنزل ایشان—این مجالس بهترین فرصت است که از تجربیات کسانی که در راه ارمان های ازادی وعدالت برابری واستقلال ملی تلاش کردند- استفاده کنیم-دراین فرصت به این نکته-به این نکته بپردازم که مسیری که ادم در زندگانی انتخاب میکند-تابع چه مسائلی است بعضی ها معتقد ند تقدیر همه چیز را مشخص کرده وبرخی معتقدند انسان ها خود سازنده سرنوشتشان وانتخاب گر هستند –انچه مسلم است – اینکه هردو این عوامل تاثیر گذار هستند!!- حوادثی که پیرامون ما اتفاق می افتد . مارابه واکنش دعوت میکند- بعضی وقت این واکنش ها اگاهانه نیستند واز کودکی در ما نهادینه شدهاند- اما گاهی اوقات انتخاب میکینم که کدام کار انسانی تر واخلاقی تر است- زمینه های که که در کودکی شکل میگرد—مهم است- برخی مقاطع تعین کننده درکودکی   مرحوم سید معین الدین مرجایی وجود دارد- این موضوع از این بابت میگویم که ممکن است- این شرایط برای برخی افراد اتفاق افتاده باشد وان ها به –وانها به سرنوشت دیگر دچار شده باشند وبرخی دیگرهم ممکن است- درشرایط بهتری زندگانی کرده باشند وسرنوشت های خوب ویابدی داشته باشند": مانند تولد حضرت علی علیه السلام در درون کعبه":-مرحوم سید معین الدینمرجانی درشش سالگی پدرشان را از دست میدهد- تنهاذ کسی که ایشان داشت-پدربزرگی سالخورده ومعلول بود ودر نوجوانی با پای پیاده از خلخال به اردبیل میرود ومدتی تحصیل میکند وشرایط سخت-وی را از تحصیل باز میدارد وپس از باز گشت-درشهر خودنزدیک یک روحانی میرود ودرس قران وعربی میخواند-:" ازتو حرکت وازخدا برکت:"-ان روحانی-ادم فقیر-اما گشتاده دستی بود ومهر خودرا از این کودک دریغ نکرد- ایشان شرایطی را مهیا میکند کهمرحوم مرجانی به تهران بیاید وادامه تحصیل دهد-پرسش این جا است کهچگونه با این همه محرومیت- ایشان مسیر علم اندوزیرا رها نمیکند؟ با اینکه هم زمان طعم تلخ فقر وستمدیدگی ومحرومیت از عاطفه نزدیکان چشیده است(ربی زدنی علما-خداوندا علم منرا زیادکن هائی-)-درچنین وقت هائی- اولین واکنش میتواند این باشد که ادمی نسبت به کسانی که به اوظلم کرده اند- پراز کینه وبغض باشد-با این حال هیچ نشانه ای نیست که مرحوم مرجانی دنبال انتقام باشد( ولی عکسا لعمل برای حفظ منافع راه سعادت وحوقوق مردمان ازطریق منش درست بایدباشد که نام انرا انتقام میگذاریم":- ایشان در خاطرات خود میگوید-من خدا ساخته هستم-!! باوجود رها شدن از طرف خانواده-دیدار همان فرد روحانیس- دروجود ایشان نوری می تاباند وبا ایمانی که داشتند اندودرپرتو قران را درست را اانتخاب میکند-:"برتر از فرشتگان هدف خلقت:" مسئله این است است که امکان ندارد شرایطی پیش بیاید که جامعه فقط یک الگوی زیسته را به ما ارائه داده باشد-حتی اگر ما در اطراف خود الگوهای مناسبی نبینیم به لحاظ تاریخی همیشه الگوهای مذهبی وملی بزرگی وجود داشته ان تمام پیامبران اعظام رحمتالله علیهم اجمعین واولیا الله صلواتهالله علیهم اجمعین الگو های متعدد ودرشرایط سخت را ارائه کرده اند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99