سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای دکتر سروش بحثی کردند- که چگونه میتوان فردی لاقبول کرد که باطنا فهمیده است از طرف خداوند منان انتخاب شده است ومردم هم بایدایشان راکشف کنند- از کجا ایشان فهمید که مورد نظرالهی است از کجا مردم درست کشف میکنند- راست اش بخواهیدمن تصور میکردم که ایشان مطلب را میفهمد ولی کوچه علی چپ میزند- جناب هم امام راحل علیه السلام وهم جناب حضرت استاد عظمت جناب اقای دکتر ایت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه فرمودند این مطلب را اخ اخ وتف تف نکنید یعنی برای شمارخ نداده است چه بهتر خداوندمنان شمارخیلی دوستدارد اول انسان فهمیم عقلانی هستید از طریق عقل وعلم ناب پیش میروید ولی یعضی خداوندمنان را ذل میکنندکه یک جلوه ما ببینیم خداوند منان هم میداند از سر اینها اینمطلب رها نمیشود تمام ذکر وکار اینان بدنبال کشف این مطالب هستند تاحدودی هم ظرفیت دارند کار اسانی نیست یک خصوصیات خاص میخواهد من مجبور هستم دوتا مثل بزنم یکی تجربه شخصی است که بسیارمهم است ویکی ترجبه شخصی از استادحضرت ایتالله مرحوم زبرجد رحمت الله علیه است-گروه پرورشی شهرستان هامتعلق به اموزش وپروش استان فارس یک سمینار دوویاسه روز درشیراز داشت روز اخر قرال حضرت استادنابغه حضرت حجت اسلام قرائتی رحمت الله علیه ساعت ده به شیراز بیایند وبرای ساعت یازده یک سخنرانی کنند ایاشن ساعت نه فرمودند من بلیط تهیه نکردم وبلیط هم نیست وکاری هم دارم وهرچه التماس واصرارکردند ایشان فرمودند یک سعی دیگری میکنم ساعت ده ونیم فرمودند مقدور نیست بعداز نا امید شدن اداره زنگی به من زد جریان این بوده است وشمارا انتخاب کردیم سخنرانی کنی من یک کتاب لز کسی امانت گرفته بودم درحال نوت برداری بودم وایشان اصرارداشت کتاب متعلق به شاگرد من که سنی است میباشد وایشان برای امتحانی نیاز دارد ودرضمن من تخصص درمورد پرورشی ندارم چندبارزنگ زدند واخر گفتند ماشین راما فرستادیم- من رفتم وجریان گفتم کهمن فرصت نکردم مقاله تهیه کنم سخنرانی نمیکنم سئوال کنید من پاسخ میدهم- من در راهروکلاس حرکت میکردم یکجوانی چهارشانه از شهرستان لار امده بود سفیدچهرل وبسیار خنده نمکین وخوشحال سرحا ل بود سئوالاتی کرد تا امد بنویسد خودکار اش تمام شده بود من خودکار خودمرا به ایشان دادم- جلسه تمام شد رفت یکی از دوستان قدیمی کهمهندس بود بسیارفعال انقلابی نه گفتنی است کیف پرپول پسرخاله میگیود بهمن بده وبرو پیش پلیس بگو کیف من زده است وباکمال پروئی نمیدهد پلیس باایشان به خانه کیف روی سر تلویزوین بوده است پیدا میکند ایاشن زندانی میشود اطلاعات زندان وردبدل اطلاعات انجام میشود پسرخاله شکایت خوداش را پس میگیرد وایشان ازز ندان ازادمیشود تاکتیک های امنیتی به من یادکه مرکز زرهی رکن دو وضد اطلاعات باوجوانکه من مداوم درساعت تعطیل بادوتا چیپ تعقیب میکردندمداوم سرشان به سنگ خورد- ایشان به من گفت سرقرارهمیشگی باش ایستادم ایشان نیامد خواستم بروم دیدم همان جوان لاری توی تاکسی جلونشسته بود دست اش رابیرون اورد دستاش راتکان دادکه یعنی به ایست ایاشن پیاده شد وپول تاکسی داد ده قدم جلو امد صورت همان بود ولی بسیارجوان شده اندام در سطح یک جوان سال دوم دبیرستان موی ایشان نرم شلال ونازک بود تبدیل شده بود به یکموی بسیارسیاه خشن نوک تیز چشم گشاد وسیاه وصورتهم کبود شد با صدای یک ژنرال پرقدرت فرمودند این خودکار شما است-من گفتم تصور میکنم خودکارراگرفتم ایشان بایک لبخند بسیارجوان پسندفرمودند نه خیر من به ا ن خودکارنیاز داشتم به شماندادم ایا شما یادتان میایدچه جملاتی به من گفتید گفتم مقداری تصوردارم جملات منرا گفت وفرمودند بسیارکارساز بود-حال تصور کنید ایاشن بفرماید ان سیدی که درانمحل نزدیک چمن پیش نمازشد میشناسید بلافاصله من گفتم حضرت حجت اسلام خامنه ای رحمتاللهعلیه بودند تصور میکنم کافی باشد-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به یک فیلم روسی- اول انقلاب یکجنابسرهنگی مدتی درشورای شهر بود- من ایشان درجائی ملاقات کردم- ایشان گفت من درباره ترافیک کارعمده میکنم وبه همان اعتقاد پدر هم هستمکه ایشان ارتشی بودند یک سفربه روسیه میرود درزمان استالین خیلی تعجب میکند روس ها به نظم وترتیب رسیدند به ایران بر میگردد وبه رضا شاه میگوید مابدتر از روسها هستیم همان کار استالین بکن- اگر به من اجازه میدادند بالای دروازه قران دروازه ورودی شیراز یک سکومیساختم- هر ماشینی که وارد میشد نظم را وقوانین را مراعات نمیکرد به چهارنفر دستور میدادم که به مسلسل ببندند- فیلم من قسمتی از ان دیدم یک سوله عظیم ساخت نفربر وتانک است- روسها به نور خیلی علا قمند هستندنورافشانی خیره کنند دارد وبسیارتمیز است که همه جا برق میزند کهمعلوم است برای فیلم برداری چنین است وبسیار ساکت است اینهم برخلاف فرهنگ روسیه است اهل صحبت هستند مسئله بسیارجوانگرائی کردند تمام درحد دانش اموزان درحال بستن قطعات هستند؟؟ وعمده دیالوگ ها بین جوانان است روی هرنفربر دوجوان کار میکند وهمه لباس شیک سالم پوشیدند- یکی از جوان درضمن کار به دیگری میگوید سیگار کشیدن در ضمن کار قدعن است ولی میکشند حلا اسم ان چی میشود گفت دمکراسی؟؟ فرمانده بخش بحث بادیگران این است که بعضی قوانین رعایت نمیشود-حرکت میکند به سکوی پلکانی کهاز انجا سوار نفرمیشوند بوی سیگار تشخیص میدهد واندو جوان را احضار میکند ومیگوید سیگار کشیدی ویک سیگار هم به من بدهید وجعبه سیگار میگیریدو وعکس ریه سیاه شده را نشان میدهد که کسی ریه خراب دارد به هیچ دردی نمیخورد وخوب کار نخواهد کرد ومیگوید شماها سیگار کشیدن در سوپر مارکت کارگاه باب کردید سوپر مارکت جزو سوله است وازقوانین سوله تبعیت میکند ودفعه دیگر در کارگاه سیگاربکشید بسته سیگار رادرحلقتان میکنم حالابرای جریمه بروید برف های بیرون پاکسازی کنید البته به نظر میرسد پس از بستن تعدادی قطعات وباتردیدبسته سیگار را میدهد بعداز بستن بدون علت به بخش دفتر میروند که باشیشه جداشده است وارد یک بخش میشوند یکی از انها پشت میز قرار ومیگیود بزودی منراپشت این میز خواهی دید دفتر بازی هالیوودی دفتربسیار ساده است وچوب های خوبی بکار رفته است مهم پروندهای قطور است ویک میز بایک گلدان ویگ ظرف بلورین که دران یکماهی فایتر است یکیاز پروند های بسیارقطوری یک از انهاباز میکند وصفحه اول را میخواند باتعجب میگوید این چی میگویددیگری که پشت میز است چیزی میگوید پرونده را میز میگذارد وجوان پشت میز میخواهد خطرناک بودن ماهی فایتر به دوست نشان دهد ولی ماهی در تور داخل ظرف قرار نمیگیرد وریش دفتر میاید وبهانها پرخاش میکند کهاز دفتر خارج شوند وانها بیرون میروند وبه ماهی میکند ونزدیک است سکته کند که لعنتی ماهی منراترساندن وبرای ماهی غذا میریزد- انهابه بیرون میروند که برف روبی کنند یکچوان بسیارزیباروی ایشان جریمه شده است یکی از جوان میگوید شمابسیارزیباروی هستی حیف است دست به کار سخت بزنی مثلابروخانه ات یابرو سینماکار کن معلوم میشود زیبائی درروسیه از یک ارزش فوقالعاده برخورد دار است زمین بشدت یخ زده باپارویجوبی کاری نیود کرد ودوباره همان ریس میاید وکاررا نظارت میکند میگویندبیش از این نمیشود اگر سیگار نکشیدن جوانان بعنوان شعار است خوب اشکال ندارد ولی اگرجدی است بایدقانون درست کنند که جوانان مثلا تاسن سی سالگی حق سیگار کشیدن ندارند- والسلام


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چرا کشور سوریه عمق استراژیک ایران است وهمچنین یمن وبحرین ولبنان  این چنین است- زمانی که اقای نیکسون ریس جمهور اسبق امریکا که درویتنام میجنگید- جوانان ومردم مداوم اعتراض هاپر شوری میکردند گفت این احمق ها نمیدادنند- که اگرویتنام پیروز شودما تا فیلیپین بخواهیم برویم بایداز چین اجازه بگیریم- البته تاحد زیادی اغراق بود به شرطها وشورطها این چنین میشد- ولی ایرانرا درنظر بگیرید- الان میخواد فردی به اردن برود دقیقا باید از اسرائیل وامریکا وانگلستان اجازه بگیرید یک اقای شیرازی به من فرمودندکه میخواستم به برزیل بروم دریکی از کشورهای عربی خلیج فارس رفته بود تصور میکنم کویت بود گفتهبودند هواپیما از ر.وی یک کشورافریقائی میگذرد وبرو از انها اجازه بگیر- ایشان من به سفارت ان کشور رفتم وجریان راگفتم- گفتند اجازه نمیدهیم- زیرا ممکن است هواپیمابه علتی مجبور شود درفرودگاه توقف کند  ایشان گفت –من  گفتم من از هواپیما پیاده نمیشوم-ایشان گفت شما شیطان رادرس میدهیدچه برسد به ما که یک کشور ساده لوح کم سواد استاز پنچره هواپیما دریک دست پرچم جمهوری اسلامی ودردست دیگر علامت پیروزی رانشان میدهید وملت ما انراباور میکند تصور میکنم ایشن به اسپانیا رفت که درانجا باتمام ادعای تمدن ایشان معطل کردند که دلیل انتخاب اسپانیا وسپس برزیل چه بوده است وراجع کشوراسپانیاچه شنیده است وچگونه فکر میکند وهواپیمای اولی  راازدست میدهد وحال اگرسوریه پیروز شود مسئله برعکس میشود ومسائل دیگر که مطلب به دراز  میکشد ظریفی در دانشگاه شیراز قبلاز انقلاب به من فرمودند هر گروه خلق الساعه که شعارتند میدهد ولی مبهم واسرار امیزهستند بدان که امریکا انهارا تاسیس کرده وبه اروپائی دران سرزمین رحم نمیکنند چه برسد به ما ویا طرفداران اروپا وتا حدودی هم شوروی اینطوربودپس سوریه عمق استراتژیک ما است- لطفا به سایت": بوسه ای برساغرحافظ-1و متعلق به دانشمندفرهیخته جناب حضرت اقای صالحی عزیز هم سری بزنید- باتشکر فراوان-علی


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ازامام صادق علیه السلام- روایت شده است قریب به این مضمون اگر درمسئلهای فرد سعی وافر را کرد که دیگر بقول معروف را ه ای نبود ان درک وفهم وفتوا رابپذیرد- یعنی بقول جهانی نتواند انرا به زیر بکشند- فرمودند اگر درست بود دواجرفرد میبرد واگر درست نبود یک اجر میبرد- باز این سئوال ازامام صادق علیه السلام صلوات الله علیه واله والسلم سئوال شد این بار امام علیه السلام فرمودند دوبار اجر میبرد از امام علیه السلام صلواته الله علیه واله والسلم سئوالشد که شمافرمودید اگردرست نبود یک باراجر میبرند امام فرمود اجر دوم بخاطر زحمات زیادی که فرد کشیده است درغرب دقیقا همین نظریه است که تئوری راباید به زیر کشید لذا دلیل مداوم مقاله وکتاب وکنفرانس تعین کردن بای توانمند کردنفرد برای به زیر کشیدن وجرقه زدن واستنباط موثر کردن است واگردانشجوئی استباط ورچرقه خوب نمیزندیک عاملش کم مطالعه کردن وخوب فکرنکردن است یادرهمان سطح بماند ویا دانشگاه رها کند وبه مطالعه پایه زیادی را انجام دهد که به من نظر تاحدودی غلط است بهترین روش متعلق به حوزه است به شرط استادمتبحر- تاقبل از درس خارج اساس برانتخاب ایات قران واحادیث است وواستادتعدادمحدودی مثلا پنج مرجع اعظام صلواته علیهم اجمعین را انتخاب میکند که روی انان کار کرده است بیان مفرماید فلان حدیث فلان مرجع رحمت الله علیه درفلان موضع ومسئله انتخاب کرده است جنبه برا ی همه مثبت است وگاهی خیلی مختصر اشکالات سندی وروایتی میگیرد وبقول علما راه رفو کردن کمی بیان میکند ولی درغرب به زیر کشیدنتنها از طریق شناخت ونظریه مرجع دیگری استکه درک وفهم ان کاری مشکل است وبسیاروقت گیر وباری سنگین تا انسان به حد کمال برسد زجر فراوان دارد-  علت این امر این است انسانها یک ازمایش فوق تخصصی بدهند-  ائمه محترم فقه سنی چون مواجه شدن بامسئله امامت به هردلیل خواستند از ان عبور کنند ویادوربزنند فقه را اسان کردن بعنوان مثال هرلغتی کهتاحدودی به ایه بخورد هر نتچه ای گرفتند درست به شرطی که کاربردی باشد ویا باعقل جامعه هماهنگ باشد ودرجه اش راسخون فی العلم است یعنی اسوه علم اگربه سایت اقایان وهابی سری بزنید کاملا این نظریه تائید میکند جنابی میفرماید- فرض کنید پیش نماز جلو است وپشت ایشان یک پرده وشما اقای امام رانمبینید ایا این نماز شمادرست است یانیست؟به کتاب رجوع کنید باید امام را بشناد- کیست شهرت چیست درجه علمی چقدر است وووو- این سنتالهی است وعقل هم چنین حکم میکند امامی که انسان با اوحشر ونشر ندارد ونمیداند زنده است یانیست 0یچ اثاری ندارد کتب فقهی براساس موازین وفقهی ایشان رانمیپذیر وعذ راش منطقی است؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسماالله الرحمن الرحیم- دوستان سری به سایت0- ": بوسه ای برساغر حافظ-1و2 بزنید  جناب اقای صالحی فرهنگی فرهیخته انقلابی مبارزه زمان شاه بودند اهل قلم و شعر وشاعری هستند وسمت حساسی پس از انقلاب دراموزش وپروش داشتند حال کمی هم افتاده شدنداز عشایر بسیارتیز هوش ونکته سنج هستندودستی درشناخت حافظ رحمت الله علیه دارند- دوم مشکلی در تاب لت رخ داد دوستی دارم متخص وفروشگاه ای دارد وبسیارفرهیخته ومنصف است لذا هشت ش گروی نه است0- ایشان فرمودند روزی درخانه بدنبال راه چاره بودم-0 حالت تنگی نفس به من رخ داد که گر ادامه میدادم مسلما سکته میکردم زدم به بیرون وپارکی رفتم تا کمی  راحت شدم- امروز یک متخصص مشاورفروش که مهندس صنایع بوده است وفوق لیسناس- مشاوره توسعه فروش گرفته است- گفتم به نظر شمامشگل بازار درکجا است؟؟ قدرت خرید نیست؟؟ ویابازار باتورم وکمبودنقدنیگی روبرو است ؟؟ ایشان فرمودند هیچ کدام هم مردم پول دارند وهم بازرای بهاندازه کافی نقدینگی دارد –اعتمادنیست مردم میخواهند قیمت به حداقل برسد وبازاری روزی گران میشود وروزی ارزان ترمیشودثبات نیست ایشان فروش درست حسابی ندارد ولذا جنس وارد نمیشود مخوصا زمانی که جلوی قاچاق بگیرنند خودبخود جنس گران مبشود ولی جناب اقای دکتر روحانی دارد کارهائی میکند-!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- برگرفته از سایت حضرت معزز عظمت جناب اقای ایت الله العظمی رحمت الله علیه  اقای سیدعلی حسینی سیستانی دامت برکاته- من اخیرا متوجه شدم حضرت متعالی مستطاب شاگرد حضرت ایت العظمی رحمت الله علیه جناب اقای خوئی بوده اند-درحوزه دربا ره حضرت ایت العظمی مرحوم خوئی علیه السلام مطلبی شنیدم- خواستم ازان معظم له هم جویا شوم- که ایشان درسر کلاس در کتابخانه خودشان  روی تشکی تدریس میکردند- نزدیک ظهر اندکی استراحت میکردند وافتابه- لگن خدمتشان میاوردند که وضو بگیرنند وسپس اندکی باز استراحت میکردند شروع به تدریس میکردند-دم اذان درس را تعطیل میکردند- یکدفعه زمانی که درحال استراحت بودند وافتابه –لگن- اورده بودند ایشان کنار کشیدند وتکیه دادند وارام فرمودند سلام الله یاامام زمان- بعداشاره کردند وارام گفتند –کاغذ وقلم-  ایشان شروع به نوشتن کردند وسرا بعنوان تائید تکان میدادند وقتیکه نوشتن تمام شد روکردن به طلبه ها فرمودند دراین مورد فتوا از این پس چنین عمل میکنید وکاری به دیگران نداشته باشید همه چیز مرتب میشود!!- بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
شما جوانان عزیز را ـکه مسائلتان همچون مسائل شخص من و خانواده‌ام برایم اهمیت دارد ـ به هشتنصیحت سفارش می‌کنم؛ اندرزهایی که سعادت کامل این زندگی و حیات واپسین آدمیدر آن نهفته، و فشرده پیام‌های خداوند سبحان به بندگان و پندهای حکیمان وبندگان صالح خدا و رهاورد تجربیات و دانش این جانب است:

1) لزوم اعتقاد راستین به خداوند سبحان و جهان آخرت :
بادلایل روشنی که برای این امر اقامه شده است و قضاوت‌هایی که آیین استواردر این باره نموده، مبادا کسی از شما در این باور کوتاهی کند. انسان بادرنگ اندیشمندانه، درمی‌یابد که هر موجودی در این جهان، آفریده‌ای بدیع وتازه است و نشان از صانعی توانا و خالقی بزرگ دارد. خداوند متعال براییادآوری این نکته، از طریق انبیای خود، همواره پیام‌هایی را ابلاغ کرده ودر آن‌ها روشن و مشخص نموده است که زندگی، در حقیقت عرصه‌ای است برای آزمونبندگان خویش، تا نشان دهد که کدام‌یک نیکوکارتر هستند؛ بنابراین، هر کهوجود خداوند متعال و روز آخرت را نادیده بگیرد و به آن‌ها ایمان نیاورد، ازمعنا و افق و فرجام زندگی غافل مانده و رمز و راز تکاپوی در آن رادرنیافته است؛ ازاین‌رو، یکایک شما وظیفه دارید از این باور خود پاسداریکنید و آن را که به‌راستی هم پراهمیت‌ترین واقعیت است، گرامی‌ترین امورخویش برشمارید، بلکه باید بکوشید تا یقین و ارزش این باور در شما چندانفزونی یابد که گویا همیشه پیش روی او ایستاده‌اید و او با نگاه نافذ وتیزبین خود شما را نظاره می‌کند؛ که گفته‌اند: «چون صبح شود، شبروان رابستایند».
چنانچه آدمی در دوره‌ای از سال‌های جوانی، ضعفی در دین خوداحساس کند؛ و به عنوان مثال، انجام واجبات را دشوار بشمارد یا به لذت‌هایدنیوی گرایش داشته باشد، اما هرگز نباید ارتباط خود با خداوند متعال راکاملاً قطع کند و بدین ترتیب راه بازگشت را برای خود ناهموار سازد. انسانباید این نکته را بداند که اگر در هنگام احساس توانایی و عافیت، به قدرت وسلامت خود مغرور شود و فرمان خداوند سبحان را ناچیز شمارد، سرانجام، درهنگام ناتوانی و ضعف، چاره‌ای جز بازگشت به سوی پروردگار ندارد؛ بنابراین،از همان عنفوان جوانی که مدت زمان محدودی بیش نیست، باید در فکر دوره ضعف وسستی و بیماری و سالمندی خود در آینده زندگی‌اش باشد.
مبادا انسان درنتیجه پیروی از شبهاتی که برای یافتن راه‌حلی برای آنها صبر پیشه نکرده، یابا تکیه بر افکار ناپخته، یا تحت تأثیر لذت‌ها و پیرایه‌های زندگانی، یارنجیده‌خاطر از سوءاستفاده‌های شخصیِ بعضی افراد از نام دین، رفتار و کردارنادرست خود را مشروع جلوه دهد، و از این رهگذر، در اصول ثابت دین به تردیدبیفتد؛ زیرا حقیقت چیزی نیست که با رفتار مردم سنجیده می‌شود، بلکه شخصیت‌ها را باید با حقیقت به آزمون کشید.
مطالب جالبی فرمودند اول دانشگاه ها انسان رااز دین دور میکنددرحالیکه بایدنزدیک کند وهرعلمی نشان از توحید دارد وگرنه علم نیست –جهل است- دلپذیر است اساتید محترم بهنکات ایتی دورس هم  اشاره داشته باشند وهم چگونه درس خواندن که موفق شدند وهم چگونه دین رادرک کردند بیان کنند- وبخش روانشناسی درغرب معتقد هستندفرد درهرموردی ولو نیمدرصد درموردی اشتیاق داشته باشد- روانشناسی میتواند به هشتاد درصد انرا برسناد وفقط دودرصد هستند که کد انها فرق میکند درتمام موارد این چنین است که بایدبرای انها یک روانشناسی جدید بوجد اورد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بادرود فراوان  برا ارتش وریه ولی نکاتی راباید متذکر شد—جنگ بخوبی روشن میکند که سوریه بامدل های بسیارقدیمی وضعیف عمل میکند- وسطح تاکیتک داعش درحال حرفه ای شدند مدرن است عدم استفاده از مین نمی دانم کدام شیر پاک خورده انرا منسوب به حضرت علی علیه السلام کده است حضرت علی علیه السلام دران زمان از لحاظ نظامی دست بالا راداشت نه دست  پائین را لذا حق داشت مداوم حمله ور شود- ولی دراین جنگ ارتش سوریه دست پائین را پیدا کرده است خیلی عجیب است البته داعش با کمک فکری امریکا واسلحهای مدرن می جنگد وبه اعتماد واطمینان رسیده است وسوریه مثلا باتک تانک حمله میکند که خیلی هالیوودی است- نقشه امریکادرسوریه بخوبی روشن است که کارشناسان غربی گفته اند که اهل تسنن قدرت واقعی سوریه است و واستراتژی دمکراتیک میگوید انها باید رهبر شوند ویا کشور تقسیم به دوفدرال مجزاشود ادامه این وضع تقویت روحیه داعش واهل تسنن محارب وتضعیف روحیه ارتش سوریه میشود بیا بزودی باحجم حاب شده وتجهیزات فوق مدرن وطرح های پیشرفته ارتش روسیه نبرد هرچه زودتر پیاده کرد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99