سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-مجمع عمومی با اکثریت علیه اقدام امریکا درباره بیت المقدس-رای داد—پیش نویس قطعنامه ای علیه تغییر موضع امریکا درمناقشه اسرائیل وفلسطین واعلام پایتخت- بودن- بیت المقدس – به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی امریکا برای رای گیری اعلام شده بود—پیش نویس این قطعنامه را یمن ریس گروه کشورهای عربی وترکیه- ریس سازمان همکاری های کشورهای اسلامی نوشته اند –واقایاردوعان به نمایندگان سازمان ملل متحد فرمودند رای خودرابه دلارنفروشید- مستکبرین متوجه این مطلب نیستند فشارهای بیخود جمع میشود ویک دفعه سونامی رابوجود میاورد وشایدخداوندمنان برای هرنسلی افرادی را انتخاب وخلق مکیند که نقشه الهی را اجرا کنند-وزیرمحترمخارجه ایران ایدهم الله انشاالله- فرمودند—نه بزرگ جهانی به ارعابهای زورمندانه جنایت باررژیم ترامپ-خوانده است- نماینده اسرائیل-حامیان قطعنامه پیشنهادی درمجمع عمومی را الت دست خواند-حضرت استادمعززعلامه جناب اقای دکتر وایت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه میفرماید یهود( صیهونیست) قهرمان تحریف است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مجمع عمومی با اکثریت علیه اقدام امریکا درباره بیت المقدس-رای داد—پیش نویس قطعنامه ای علیه تغییر موضع امریکا درمناقشه اسرائیل وفلسطین واعلام پایتخت- بودن- بیت المقدس – به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی امریکا برای رای گیری اعلام شده بود—پیش نویس این قطعنامه را یمن ریس گروه کشورهای عربی وترکیه- ریس سازمان همکاری های کشورهای اسلامی نوشته اند –واقایاردوعان به نمایندگان سازمان ملل متحد فرمودند رای خودرابه دلارنفروشید- مستکبرین متوجه این مطلب نیستند فشارهای بیخود جمع میشود ویک دفعه سونامی رابوجود میاورد وشایدخداوندمنان برای هرنسلی افرادی را انتخاب وخلق مکیند که نقشه الهی را اجرا کنند-وزیرمحترمخارجه ایران ایدهم الله انشاالله- فرمودند—نه بزرگ جهانی به ارعابهای زورمندانه جنایت باررژیم ترامپ-خوانده است- نماینده اسرائیل-حامیان قطعنامه پیشنهادی درمجمع عمومی را الت دست خواند-حضرت استادمعززعلامه جناب اقای دکتر وایت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه میفرماید یهود( صیهونیست) قهرمان تحریف است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ده نقل از حضرت مسیح علیه السلام-1- شما بدانید- که من تا اخر باشماهستم-2- قلب خودر به مشکلات ومسائلرنجور نسازید- به خداوندمنان اعتماد کنید- به من هم اعتماد کنید—3- من صراط هستم- من حقیقت هستم- ومن حیات بخش هستم- به سمت پدربیاید تنها راه از طریق من است—4- برای چه امری یک فرد میتواند سودزیادبرد- که او تمام ئنیارا بدست اورد-و-در نج ان باشد که روح خودرا از دست داده است-5- دستور جدیدی من به شما میدهم- هرکس دیگری را دوست داشته باشد- همچنان که من شمارا دوست دارم- بنابراین شما میبایست تک تک افرادرا دوست داشته باشید-6- اجازه دهید فردی که بین شما است وگناه نکرده است اولین فرد باشد که سنگ رامیزند-7- رحمت الهی همگی مهربانی او است- برای ان است که انها مهربانی خودرا نشان دهند—8- همچنان که- پدرمن رادوست داردمن باتاکید شمارا دوست دارم—9- امامن به شما میگویم- دشمنان خودرا دوست داشته باشید- وبرای کسانی باتعصب زشت با شما رفتار میکنند- بنابراین ممکن است شما فرزندان خداوندمنان خطاب شود که درعرش است- او خدائی است که خورشید را طلوع داد- وانوار خودر برشیطان تابید- وهمچنین برخوبی ها تابید- وباران برای هرچی مناسب ونامناسب ارسال کرد-10- بنابراین من به شما میگویم- از خداوندمنان طلب کنید که مطالبه شما به شما داده میشود خداوندمنان را جستجو کنید- وایشان را پیدا خواهید کرد—درب رابزنید برای شما باز خواهد شد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله ارحمن الرحیم-حضرت ایت الله محی الدین حائری شیرازی رحمت الله علیه یک فرشته زمینی بود-من درهمان اوائل انقلا ب که کمی به از انکه حضرت دکتربازرگان یک سخنرانی درمجلس کرد برای کاری به تهران رفتم- من بایکی ازدوستان به مجلس به خدمت ایشان رفتیم ظهر شد وفرمودند نهاررا با من بخورید ودرسر میزند ایشان بخنده بسیارملیحی از اوضاع صحبت میکرد ولی من بسایر جدی وکمی از سخنرای حضرت بازرگان رحمت الله علیه ناراحت بودم ایشان فرمودند که درحدیث است سه نفر دو وعده غذا رابخورند وغذا خوشمزه میشود- وچلوکباب بود عجیب این غذا خوش مزه شدچهره ایشان بسیلرجوان به نظرمن امد من گفتم من درصدد هستم یکنقدی بر سخنرای حضرت بازرگان رحمت الله علیه بنویسم چهره ایشان بسیارپیرشد وکمی خشمگین شدند وفرمودند امریکا درصدد است که بگوید ازادی درایران نیست حال ماباید تمرین ازادی کنیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله ارحمن الرحیم-حضرت ایت الله محی الدین حائری شیرازی رحمت الله علیه یک فرشته زمینی بود-من درهمان اوائل انقلا ب که کمی به از انکه حضرت دکتربازرگان یک سخنرانی درمجلس کرد برای کاری به تهران رفتم- من بایکی ازدوستان به مجلس به خدمت ایشان رفتیم ظهر شد وفرمودند نهاررا با من بخورید ودرسر میزند ایشان بخنده بسیارملیحی از اوضاع صحبت میکرد ولی من بسایر جدی وکمی از سخنرای حضرت بازرگان رحمت الله علیه ناراحت بودم ایشان فرمودند که درحدیث است سه نفر دو وعده غذا رابخورند وغذا خوشمزه میشود- وچلوکباب بود عجیب این غذا خوش مزه شدچهره ایشان بسیلرجوان به نظرمن امد من گفتم من درصدد هستم یکنقدی بر سخنرای حضرت بازرگان رحمت الله علیه بنویسم چهره ایشان بسیارپیرشد وکمی خشمگین شدند وفرمودند امریکا درصدد است که بگوید ازادی درایران نیست حال ماباید تمرین ازادی کنیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شمشیرهای مخفی اشکار- تا پاره پاره ندمیران حضرت محمد علیه السلام را – راه حق را تاریک کردند- تا نشوند حدیث خیبر را-ان گذشته پرافتخار حسد اورد-کینه های خویش بر زبان امد-کهکشان نور ناشناخته شد- بازبان روشن وتیز گفتند- یاعلی امامت رفته شد-ان مقدمات چینی همگی تیره وتار شد-قدرتی درتو نیست امروز روشن است که شمشر ما برنده است-جمع باما است این قضا وقدرالهی است-چندیاور بیشترندارتو- حضرفاطمه سلام الله علیها در اسارت ما است –راه ندادان ان ستاره کوثری- شیر میدان رزم واستقامت-به اسم ها خطاب کرد که اینجا خانه علی است –جای رزم ونبرد نیست جا ی شکوه جلال الهی است-فرمان ان است که ما- با شمانجگیم-تا من زنده هستم علی دعلیه السلام درخانه خواهد- امید داشت که ا نهابرگردند-دیدن اطاعتی در کار نیست دیدن راه ای برای درون رفتن نیست-فریادی برامد کهبدورن روید درب را اتشین کنید هرکه پشت درب است بیرون کنید-حضرتاش  از مردم کمک خواست وناله کرد- ایشان پشت در مچاله کرد-نفس های ایشان بند وبه شمار افتاده بود-کسی برا یکمک نیامد ودرب هم شکسته شده بود- شعله خشم در دل زبانه کشیده بود-ازدرون اتش بیرون امد- انچهره روشن وخندان غمگین گشته بود- ان محبوب رسول اکرم ومردم پناه گشت- درشب دفن شد که دراین شهرغریب بود فرمود این حدیث درست است- زمانی که او می اید- به ایشان قسم همهتان باز کشته میشود تصور نکنید که خداوندنمنان نمیبیند ویا ضعیف وناتوان است- کشتن شخصیت اش بیشا زکشته شدن است این مصیبت سلسله مصیب را جاری ساخت-قبری بدون نام-و- نشان- یعنی خداوندمنان از شماناراضی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است- اقا ماکرون هنوز سیاست را درک نمیکند—من زمانی درلندن از یک مهندس اتوموبیل سئوال کردم چرا شما ماند امریکا هرسه ماه یک مدل جدید نمی دهید- وهمیشهمدل شما ثابت است- ایشان گفتن مانمتوانیم پولشرا دربیارویم این هنر راامریکائی دارد – جناب مهندس یکه بسیار مذهبی بود میفرمودامریکا یعنی کامپویتر های – پراز تحقیقات- در دانشکاه که تصور میکنم که مدتی حضرت استاد دکتر ظریف درامریکا درس خوانده بود بخش رقص برای اولین بار دررشته دکتر دریک رقص مدرن چهارده نفر گرفته بود در دانشگا سروصدا کردند سطح علمی پایین میاد- انها گفتند با رشوی که ما اابداع کردیم- در گروه قبل بسیارعالی جواب داده است وامسال با کمک این دانشجویان یکی از گرانترین رقصهای دنیا مدرن ابداعکردیم که پول نجومی برای ما میاورد با چند سالن رقص شهر قرار داد بستیم که باقیمت بسیارکهجزو فرزندا ن اشراف وسازمانهای رقص نمیتواند انراپرداخت کنند وبعد کم کم ارزان ترخواهد یک دخترایرانیدر دانشگاه کالیفرنیا درگروه کلاس ستاره رقص جمعی شده بود بچه به مادرایشان گفتند یک معلم رقص بگیرید وایضان صحبت کرده بود که یکی از بهترین مقداریرازمنزل درست کند با سختی وقت داده بود وایشان بخاطر که دانشجوی خوبی است درس ها یمقدماتی ساعتی بیست وپنجهزار دلار بگیرد اگر تمام مربیان رقص به امریکا بروند باز کم می اید- تمام تحقیقات داروئی اروپا به امریکا میرود که سریعا به رشد برسد وهردو سود فراوان ببرنند- چند روز پیش یک مصاحبه تصور میکنم مال سی   ان ان بود با یک جوان انگلیسی ی ههشت ماه به امریکا امده است- که امروز شاهکاری در فیس بوک کرده است- ایشان میگفت من درانگلستان گفتم من را یاری کند تا این طرح کامل کنم گفتند فابده ندارد وبودجه نداریم ونیروهم نداریم من به امریکا امد وبا فیسبوبک صحبت کردم پذیرفت- من درفیسبوک متوجه شدم یکیاز غولهای فیسبوک ازکارخوداستعفا داده است که باطرح درمسئله ای مخالف بود- با ایشان صحبت کردمتمام مسائل منرا حل کرد ویک جرقه ای درمن زد که بیشاز حد تکامل دهم وبا جدید انرا تمام جردم- در سایت الجزایر یک جوانی که مدتها درمسائل سیاسی برای مطبوعات اجزایر مقاله مینوشته است از طرف دولت وبروسیه میشوددردانشگاهی پاریس به انجا میرود واز ایشان سئول میکند بر ای چه به فرانسه امدی ایشان میگوید برا یاینکه اینجا دکتری بگیرم بشدنت مسخره اش میکنند ومیگونید ماتمام کتب فرانسه کنار گذاشتیم وکتب انگلیسی امریکائی میخوانیم .میفرمود بسیارمغرور بودندذ که بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی را کشف کردند ومن برگشتم تا انگلیسی یادبگیریم- حال امریکائی درسیات بلد هستتد چکار کنند قبلا جای امریکا المان بود وحال درشق کمی ژاپون است- فرانسه همان سیاست سباق خوداش را باید تصحیح کندوعمل کندتقلیداز امریکا جزشکست فاحش برای فرانسه نیست ودلیل این اقدامات این است اقایماکرون فهمید که نمیتواند به وعد ه هائی که داده است عمل کند-


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0