سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-فیلم خانم مرضیه مخملباف-( مرضیه مشکینی) بنام روز که یک زن شدم- که جوایز زیادی هم برده است؟؟ اگرخود ما یکپیامغلط درباره اسلام عزیر به جهانیان دهیم- چه انتظارداریم که دیگران پیام درست بدهند- تحلیلی که کردن- که این فیلم سه قسمتی مرتبط به هم – میکوشد هویت زن ایرانی را مشخص کند-؟؟ ایا این هویت تازگی مطرح شده است ویا چهارده قرن است که مطرح است!!- دخترخانم حوا درسن –نه سالگی تبدیل به یک خانم میشود- خانمی که چندی قبل باپسران البته هم سن خودودختران باز ی میکرده است- ومسلم است  تابلوغ جنسی فاصله است- این مرحله درحقیقت مقدماتی است برا ی اماده شدن برای بعداز بلوغ جنسی است- تحقیقات غرب نشان میدهد که مردان بعداز بلوغ به اصطلاح حرکات طاوس نر ادارند که برای جلب ماده بسیار کوشا است بال رنگین راباز میکند که جلب توجه ماده توسط زیبائی خود کنذ وهم بسیار متحرک است که قدرت فیزیکی خودرا نشان دهد- ولی ماده بهترین را انتخاب میکند- به قول جناب داروین انتخاب اصلحه میکند- البته ایشان معتقد است درانسان هم تاحدی اینطور است مردان بئنبال به چنگ اوردندتعدادزیادی از زنان هستند ولی زنان بدنبال بدست اوردن همسرهستندلذا زنان دراین امرمحتاط تراز مردان هستند ومردان به محاباتراز زنان هستند- لذا زنان بایددقت بیشتری داشته باشند وعقلانیت بیشتری بخرج دهند این دوران زنان را اماده انتخاب میکند- این اختلاف- یک اختلاف منطقی است البته دانشمندان غربمعتقد هستند که فرهنگ پیشرفته امکان پذیر است که این دورا به هم نزدیک کند- ولی کاری اسان نیست- درفیلم میگوید این دخترخانم میبایست چادر بپوشد علامت زن شدن است- وبتواند مسئولیت های زنانه انجام دهد- درحقیقت هنوز تا انجام زنانه مانده است- بلکه تمذینی است معنوی که واردفاز معنی شد و وعقلانی تر شود وزینتهای جسمانی از مردان بالغ پنهان کند نه از دوستان پسرودختر نابالغ- درثانی مفسرغربی میگوید هدف ایشان این است که یک تاثیرمخرب- در روحیه دختر پسران هم سن وسال اومیگذارد که با ایشان قبلادرکوچه باز ی میکرده است ؟؟پسران نابالغ دوست ایشان از دیدن چادر مگر وحشت میکنند- یک متقد گفته است که اینفیلم یک پیام سیاسی دارد بحث مهمی را ساده میخواهد اثبات کند-دیگری مینویسد-من احساس میکنم که از این فیلم باید دفاع کنم- ولی معتقدنیستم بطور شایسته ان گله مندی وشکایت خودرا به خوبی مستدل کرده باشد- گرچه حقیقت این است که جزییات زیادی درباره سه کاراکتر به ما- نمیدهد- ولی به اندازه کافی احساسات مارابرای دختری که دوران کودکی اش تمام شده است .زمانی یک خان درست وحسابی شد مایل است فقط دوچرخه سواری کند واجازه انرا داشته باشد- ودرنهایت قادرباشد انچه خوداش میخواهدبتواندبخرد- دیگری فرموده است که فیلم نشان میدهد ایران یک کشورجامعه بسته است؟؟ ولی مادربزرگ ومادر انسانهائی روشنفکر هستند که میخواهن باحجاب این دخترازادنه به بیرون برودومانند دختران افغانستان نیستند- جامعه بسته وباز براساس ازادی اطلاعات بوجود امده است وبدنبال ان اعمالی که امروزه جزو حقوق شهروندی میتواندباشد- اسلام جلوی اطلاعات ازاد را نمیگیرد مگرانکه ضرران مشخص شده باشد- اطلاعات مفید دراسلام یادگیری ان درشرایطی واجب است- وبرای حقانیت خوداش حاضر به تحدی است یعنی نفرین کردن چه کسی درست نمیفهمد- وزمانی که فرد مسلمان شد بایدبه تکالیف خودعمل کند- وغیر مسلمان هم اگر اهل کتاب است میتواندبه تکالیف خود عمل کند وغیرالهی اگرپذیرفته شد انهاهم میتوانندبه تکالیف خود عمل کنندبه شرطی باقوانی شهروندی اسلامی منافات نداشته باشد ویا درخفا باشد- حال به ان نیم بسته ونیمه باز گفتند—درفیلم خانم پول زیاداز ارث بدست میاوردودرفیلم میفرماید تشوهرنکند حق استفاده از این پول ندارد؟؟ اما قانون اسلام تازمانی که فرد صغیر است برای اویک قیم گرفته میشود که پولش رابه هدر ندهد مردوزن ندارد- زمانی تربیت کافی پیدا کرد وعاقل شد ان زمان صاحب پول میشود معمار بزرگ انقلاب رحمتااله علیه فرمودندشاه قیم میخواهد- نگفتند از پول در زمانی که قیم داردنمیتوانداستفاده کند؟بلکه استفاده بهنیه میکند- البته جای شکرباقی است که مارا درحدافغانستان-نکرده است؟؟- ادامه نفرقبلی- درباره زن بودن پگاهی اوقات من در شگفتی درک فرومیروم- که واقعا معنا ان کدام است وچیست- فیلم میخواهد شرح دهد که ایشان زن شده است- منظور از کسی چنین است چیست؟؟- حورا ایا قبلازا نروز زن نبود؟؟ما از تصوری که که زندگانی ایشانقبلاز زن شدن میگذریم- ولی چه عاملی برای ایشان این فضارا اورد- گرجه برای درک مطلب این جزیات زیادمهم نیستند- تعداد زیادی نقد وانتقادنوشته شده است وفیلم چون برای خارچیان است نبایدمطالب ام دروغ وشبه دروغ داشته باشد ومسائل رابایدبخوبی حل وفصل میکرد- ولی نکته اسای این است که دراخر این خانم چادربه سر میکند ای ا یک دیالکتیک است ویاطنزی درکار است


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—پارادوکس روانشناسی اجتماعی امروز- با دیروز—مادقیقا منطق اسلام عزیز را درک نکردیم- وبه همین جهت به این وضع جدید دچار شدیم-چند نکته-را- ما متوجه نبودیم-اول اسرار های مملکتی – اگر پیامبر اکرم روزاول اول میفرمودند وما – ده-ها جنگ میکنیم وبه سختی میافتیم وغیره بسیارنمی امدند- ومداوم قران وضع بدی موجود را بیان کرد واینده بهتررا نوید داد- اسرارها از رو ز اول جناب بی بی سی- وسفیر عربستان درامریکا بیان میکرد وبه اصطلاح خرابکاری ها—و- فساد را مطرح میکرد سرتا پا را گرفته است- به زودی مردم قیام خواند کر د- بسیاری میگفتند که چرا دولت ما-بیان نمیکند مگر دولت به ما اطمینان نداردکه بی بی سی  بگوید ت اگردولت بگوید ما بیشتر هشیار میشویم- ولی درست ان بود که نگویند- دوم فشارها برداشته شده بود ومردم که که اطلاعات سیاسی نداشتند هرکس به نفع خود تفسیر به رای میکرد وصبر نداشتند کهمدتی بگذرد مشخص شوددرست یا نیست وعلت ان چیست وتفاسیر غربی وعربی را قبول میکردند وشاخ وبرگ میدادند .گروهگ-ها بدتر از خارج اتش افروزی میکردند- ونبرد سیاسی به داخل خانواده وفامیل ودستان رسید وکدورت ایجادکرد وماهم خیلی زود همدیگر به بی سواد ومزدوری ومنافع طلبی محکوم میکنیم-نکته دوم پیامبر اکرم در ظاهردوتا متضاد راباهم جمع کرده است-؟؟ اول قانع باشید وباهمین کمترین بسازید- دوم کسی خانه بزرگ دارد واسب گرانفیمت هموار دارد وزندگانی راحتی دارد از نعمت الهی است معنای ان ااین است که ارام ارام به سمت ان زدگانی دوم حرکت کنید- از راحلال ودریکسیر دست جمعی که تبدیل به طبقات نشود- ولی ما میخواستیم هردو باهم بیان کنیم وتعبیر میکردیم وضعیت مانند یک رستوران است که هم غذای یکصدهزارتومانی دارد وهم غذای دوازده هزارتومانی- طبیعی است افرادبه سمت عذای گرانفیمت حرکت میکند وسعی میکنند از راحلال انرابدست اورند ودرحرکت چامعه طبقاتی میشود- یکی از دوستان پدری که شاگرد ایشان هم بوده است میفرمودند درحلیکه بسیار ثروت مند هستند درطول حکومت پهلوی ما دوبار مبلمان راعضکردی وبعد بچه ها تا امروز تقزیبا هرسه سال مبلمان راعوض میکنند ومیفرمایند اگرپول خرج نمی کنید ما خرج میکنیم ودرب گرانقیمت زدند ودخل حیاط وحیاط خلوت به صورتی دارودند که از دانشکده هنرهای زیبا مداوم بر ای تماشا میایند وتمام تابلوهاراعوض کردند وغیره- ایرانی ها سنتا درمردان به دائی زیادعلاقمندهستم ودرزنان به خاله- چون خاله باغیر ازدواج کرده است کمی تعارفی هستند وان زمان دادی زنگ میزندابگوشت خوبی داریم بیا- میرفتندویا میگفتند دائی ما بگوشت درست میکنیم وظهر مهمان شماهستیم تمام اینها رها شده است واسراف وتجمل باعث رکود شده است- ون سادگی امروزه درغرب است مانتوانستیم خوب مدیریت کنیم- وباد- یک استراتژیک جدیدی را باید مطرح کنیم


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—پارادوکس روانشناسی اجتماعی امروز- با دیروز—مادقیقا منطق اسلام عزیز را درک نکردیم- وبه همین جهت به این وضع جدید دچار شدیم-چند نکته-را- ما متوجه نبودیم-اول اسرار های مملکتی – اگر پیامبر اکرم روزاول اول میفرمودند وما – ده-ها جنگ میکنیم وبه سختی میافتیم وغیره بسیارنمی امدند- ومداوم قران وضع بدی موجود را بیان کرد واینده بهتررا نوید داد- اسرارها از رو ز اول جناب بی بی سی- وسفیر عربستان درامریکا بیان میکرد وبه اصطلاح خرابکاری ها—و- فساد را مطرح میکرد سرتا پا را گرفته است- به زودی مردم قیام خواند کر د- بسیاری میگفتند که چرا دولت ما-بیان نمیکند مگر دولت به ما اطمینان نداردکه بی بی سی  بگوید ت اگردولت بگوید ما بیشتر هشیار میشویم- ولی درست ان بود که نگویند- دوم فشارها برداشته شده بود ومردم که که اطلاعات سیاسی نداشتند هرکس به نفع خود تفسیر به رای میکرد وصبر نداشتند کهمدتی بگذرد مشخص شوددرست یا نیست وعلت ان چیست وتفاسیر غربی وعربی را قبول میکردند وشاخ وبرگ میدادند .گروهگ-ها بدتر از خارج اتش افروزی میکردند- ونبرد سیاسی به داخل خانواده وفامیل ودستان رسید وکدورت ایجادکرد وماهم خیلی زود همدیگر به بی سواد ومزدوری ومنافع طلبی محکوم میکنیم-نکته دوم پیامبر اکرم در ظاهردوتا متضاد راباهم جمع کرده است-؟؟ اول قانع باشید وباهمین کمترین بسازید- دوم کسی خانه بزرگ دارد واسب گرانفیمت هموار دارد وزندگانی راحتی دارد از نعمت الهی است معنای ان ااین است که ارام ارام به سمت ان زدگانی دوم حرکت کنید- از راحلال ودریکسیر دست جمعی که تبدیل به طبقات نشود- ولی ما میخواستیم هردو باهم بیان کنیم وتعبیر میکردیم وضعیت مانند یک رستوران است که هم غذای یکصدهزارتومانی دارد وهم غذای دوازده هزارتومانی- طبیعی است افرادبه سمت عذای گرانفیمت حرکت میکند وسعی میکنند از راحلال انرابدست اورند ودرحرکت چامعه طبقاتی میشود- یکی از دوستان پدری که شاگرد ایشان هم بوده است میفرمودند درحلیکه بسیار ثروت مند هستند درطول حکومت پهلوی ما دوبار مبلمان راعضکردی وبعد بچه ها تا امروز تقزیبا هرسه سال مبلمان راعوض میکنند ومیفرمایند اگرپول خرج نمی کنید ما خرج میکنیم ودرب گرانقیمت زدند ودخل حیاط وحیاط خلوت به صورتی دارودند که از دانشکده هنرهای زیبا مداوم بر ای تماشا میایند وتمام تابلوهاراعوض کردند وغیره- ایرانی ها سنتا درمردان به دائی زیادعلاقمندهستم ودرزنان به خاله- چون خاله باغیر ازدواج کرده است کمی تعارفی هستند وان زمان دادی زنگ میزندابگوشت خوبی داریم بیا- میرفتندویا میگفتند دائی ما بگوشت درست میکنیم وظهر مهمان شماهستیم تمام اینها رها شده است واسراف وتجمل باعث رکود شده است- ون سادگی امروزه درغرب است مانتوانستیم خوب مدیریت کنیم- وباد- یک استراتژیک جدیدی را باید مطرح کنیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-شناخت جریانات سیاسی عراق- برمیگردد- به خصوصیات قبائل وفرهنگ قبائل نه مذهب قبائل؟؟- این سنت قبائل از قبل اسلام بود ومتاسفانه سالام نتوانست انرا ریشه کن کند- وتنها دربخش کوچگی بنام شیعه ان سنت ریشه کن شد- بنام عرف ویا عادت که برتراز اسلام است وانهم در مسائل قدرت اقتصادی وسیاسی خلاصه میشود- عثمانی ها نتوانستند انراتضعیف کنندومجبور شدن باانها کناربیاینند وقبائل طرفدارخودرا تقویت کنند- انگلیسی هم میخواستندانرا تضعیف کنند وانها هم نتواستند وباز مجبورشدندباقبلئل طرفدارخودکنار بیانند وصدام میخواست انهارتصهیف کند ونتوانست وباقبائل مهم سنی مذهبطرفدارخوداش کنار اکدولازمه سرازیر کردن پول ودان قئرت وچشم پوشی از قاچاق های انها است وشیعه همیشه ندای وحدت وبرابری-وبرادری سرداده است وامید است ا این میراث شوم جاهلیت برای همیشه ریشه کن شود وفرهنگ عظیم شیعه الهام بخش ملت عراق گردد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-شناخت جریانات سیاسی عراق- برمیگردد- به خصوصیات قبائل وفرهنگ قبائل نه مذهب قبائل؟؟- این سنت قبائل از قبل اسلام بود ومتاسفانه سالام نتوانست انرا ریشه کن کند- وتنها دربخش کوچگی بنام شیعه ان سنت ریشه کن شد- بنام عرف ویا عادت که برتراز اسلام است وانهم در مسائل قدرت اقتصادی وسیاسی خلاصه میشود- عثمانی ها نتوانستند انراتضعیف کنندومجبور شدن باانها کناربیاینند وقبائل طرفدارخودرا تقویت کنند- انگلیسی هم میخواستندانرا تضعیف کنند وانها هم نتواستند وباز مجبورشدندباقبلئل طرفدارخودکنار بیانند وصدام میخواست انهارتصهیف کند ونتوانست وباقبائل مهم سنی مذهبطرفدارخوداش کنار اکدولازمه سرازیر کردن پول ودان قئرت وچشم پوشی از قاچاق های انها است وشیعه همیشه ندای وحدت وبرابری-وبرادری سرداده است وامید است ا این میراث شوم جاهلیت برای همیشه ریشه کن شود وفرهنگ عظیم شیعه الهام بخش ملت عراق گردد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-شناخت جریانات سیاسی عراق- برمیگردد- به خصوصیات قبائل وفرهنگ قبائل نه مذهب قبائل؟؟- این سنت قبائل از قبل اسلام بود ومتاسفانه سالام نتوانست انرا ریشه کن کند- وتنها دربخش کوچگی بنام شیعه ان سنت ریشه کن شد- بنام عرف ویا عادت که برتراز اسلام است وانهم در مسائل قدرت اقتصادی وسیاسی خلاصه میشود- عثمانی ها نتوانستند انراتضعیف کنندومجبور شدن باانها کناربیاینند وقبائل طرفدارخودرا تقویت کنند- انگلیسی هم میخواستندانرا تضعیف کنند وانها هم نتواستند وباز مجبورشدندباقبلئل طرفدارخودکنار بیانند وصدام میخواست انهارتصهیف کند ونتوانست وباقبائل مهم سنی مذهبطرفدارخوداش کنار اکدولازمه سرازیر کردن پول ودان قئرت وچشم پوشی از قاچاق های انها است وشیعه همیشه ندای وحدت وبرابری-وبرادری سرداده است وامید است ا این میراث شوم جاهلیت برای همیشه ریشه کن شود وفرهنگ عظیم شیعه الهام بخش ملت عراق گردد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- فرض کنیم یک هندی بت پرست در اقصای هند باخنمی درکناربت به اسم بت ازدواج کرد- فرزند ایشان حلال زاده است بعلت انکه بر اساس ایه قران تا پیایمبران را نفرستاده باشیم عذاب نمیکنیم- وحدیث امام صادق علیه السلام که فرمودند-ازدواج سنتی جوامع تادین مبین انجا نرفته باشد صحیح است- بنا اساس استباط اصولی معنائی موضوعی حضرت ایت الله العظمی صاحب درایت جناب اقای سیستانی رحمت الله علیه درفقه پویا-تزاحم دراینجا اضطرار است والزام به معنای احترام- ومتمم نص حدیثی-لاضرر- ودرضمن در حوزه فقه سنتی – مصلحت- میتوان چون عذاب ندارد پس حرام نیست وبه دلائل بالا حلال است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99