سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نکات شیطانی          اینترنت- باوجود نکات مثبت زیادی که اینترنت دارد- متاسفانه نکات منفی هم دارد-نکاتی تاریک ونازیبا است یکی از این نکات که نویسنده اسم انرا دلالی بد گذاشته است- که متاسفانه     - درنقش دلالی که بسیارمهم است بعضی سواستفاده میکند مثلافروشندهای دور گرد وخانه به خانه وبعضی شغل ها مثلا درانگلستان دلالی ماهی – اتفاقا کنار همین مقاله یک تبلیغات بود- برای یک نرم افزار از نوع اپلیکشن بانکی- بنام –وای پر- یعنی مارکوچک سمی- که تبیلغ کرده بوداز این اپلیکشن استفاده کنید ومن در اینترنت جستجو کردم این چیست- خانمی بیست وپنج ایرادبه این نرم افزار گرفته بود وفرمودند گول تبلیغات نخورید واین اپلیکشن از نوع قبلی –وی –اس ام -مثلا بدتر است-       این نرم افزار برای کسانی قسط میدهند درست شده است قبلی فرد چگ رامیکشد وتوسط این نرم افزار عکس ان به بانک میرود        وبانک انرامهر میکند وایشان انرادانلود میکند ولی این نرم افزار کافی است تاریخ بدهید همه کار خوداش میکندونیازی به دانلودهم ندارد-نمونه سئواستفاده از اینترنت درجریان درگیری در پایتخت مالزی رخ داد که طرفین شاهدان عینی بهنفع دسته خود شهادت دادند وطرف مقابل را محکوم کردند وبایدگفت حتی پلیس مالزی اتهام بودن مدرک به شیعیان زد وروز عاشور برای حمله به گروهای تکفیری خاطرنشان کرد- .یا اقای الجبیر وزیر امور خارجه عربستان که دلال شیطان بزرگ است بودن مدرک مداوم برعلیه ایران عزیر لجن پراکنی میکند- وباز عده ای انسانهای پاک وبا ابرو –حقه باز وخطرناک جلوه میدهند مانند حضرت ایت الله مجاهد سیدحسن نصرالله رحمت الله وعدهای ادمکش هرا قهرمان ملی ومذهبی جلوه دمیدهند مانند داعش- وعد ه ای مزدور       ابروهای شرکتهارا قصابی میکنند که بسیار برای انها رنج ایجاد کرده اند- دانشجویان که بایدوقت زیادی بر مطالعات داشته باشند بیشتر دراینترت وقت گذارانی میکنند که مهتریت فاکتور فیلم سینمائی است وحتی افرادی که میبایست کارمهم را زود انجام دهند وانهاهم به فیلم دراینترنت علاقمندی نشان میدهند- وهردو از کارخودشان غفلت میکنند- دانشجویان بایداز معادله ریاضی اکیریک- که یکمعادله توزیع زمانی فاکتور ها است استفاده کنندمثلا توانائی بااین معادله برای دوروس خود بسنجد وتنظیم کنند بیشتر وقت رابرای دین فیلم وچت کردن وصحبت بادوستان سپری میکنند- که این معادله – واینترنت برای اسان کردن زندگانی افراد است ولی راههای زیادی موجود است که عکس العمل ان نازیبا است- بخصوص که- یک سری مشکلات درانها وجود دارد که به سمت فردی که کارمیکندپرتاپ میشود- مقدار عظیمی اطلاعاتی که دراینترنت است ومجانی بدست میاید- هم وقت را میدزد وهم امکان دارد که گمراه کند واین امکان این اطلاعات غلط رابه دیگران منتقل کند- مطالب دیگر اطلاعات ومعادله اکریک ممکن است فرد استتانج واستباط شضخصی خاص را پیدا کند-   ادامه دارد                                                                                                           


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نکات شیطانی          اینترنت- باوجود نکات مثبت زیادی که اینترنت دارد- متاسفانه نکات منفی هم دارد-نکاتی تاریک ونازیبا است یکی از این نکات که نویسنده اسم انرا دلالی بد گذاشته است- که متاسفانه     - درنقش دلالی که بسیارمهم است بعضی سواستفاده میکند مثلافروشندهای دور گرد وخانه به خانه وبعضی شغل ها مثلا درانگلستان دلالی ماهی – اتفاقا کنار همین مقاله یک تبلیغات بود- برای یک نرم افزار از نوع اپلیکشن بانکی- بنام –وای پر- یعنی مارکوچک سمی- که تبیلغ کرده بوداز این اپلیکشن استفاده کنید ومن در اینترنت جستجو کردم این چیست- خانمی بیست وپنج ایرادبه این نرم افزار گرفته بود وفرمودند گول تبلیغات نخورید واین اپلیکشن از نوع قبلی –وی –اس ام -مثلا بدتر است-       این نرم افزار برای کسانی قسط میدهند درست شده است قبلی فرد چگ رامیکشد وتوسط این نرم افزار عکس ان به بانک میرود        وبانک انرامهر میکند وایشان انرادانلود میکند ولی این نرم افزار کافی است تاریخ بدهید همه کار خوداش میکندونیازی به دانلودهم ندارد-نمونه سئواستفاده از اینترنت درجریان درگیری در پایتخت مالزی رخ داد که طرفین شاهدان عینی بهنفع دسته خود شهادت دادند وطرف مقابل را محکوم کردند وبایدگفت حتی پلیس مالزی اتهام بودن مدرک به شیعیان زد وروز عاشور برای حمله به گروهای تکفیری خاطرنشان کرد- .یا اقای الجبیر وزیر امور خارجه عربستان که دلال شیطان بزرگ است بودن مدرک مداوم برعلیه ایران عزیر لجن پراکنی میکند- وباز عده ای انسانهای پاک وبا ابرو –حقه باز وخطرناک جلوه میدهند مانند حضرت ایت الله مجاهد سیدحسن نصرالله رحمت الله وعدهای ادمکش هرا قهرمان ملی ومذهبی جلوه دمیدهند مانند داعش- وعد ه ای مزدور       ابروهای شرکتهارا قصابی میکنند که بسیار برای انها رنج ایجاد کرده اند- دانشجویان که بایدوقت زیادی بر مطالعات داشته باشند بیشتر دراینترت وقت گذارانی میکنند که مهتریت فاکتور فیلم سینمائی است وحتی افرادی که میبایست کارمهم را زود انجام دهند وانهاهم به فیلم دراینترنت علاقمندی نشان میدهند- وهردو از کارخودشان غفلت میکنند- دانشجویان بایداز معادله ریاضی اکیریک- که یکمعادله توزیع زمانی فاکتور ها است استفاده کنندمثلا توانائی بااین معادله برای دوروس خود بسنجد وتنظیم کنند بیشتر وقت رابرای دین فیلم وچت کردن وصحبت بادوستان سپری میکنند- که این معادله – واینترنت برای اسان کردن زندگانی افراد است ولی راههای زیادی موجود است که عکس العمل ان نازیبا است- بخصوص که- یک سری مشکلات درانها وجود دارد که به سمت فردی که کارمیکندپرتاپ میشود- مقدار عظیمی اطلاعاتی که دراینترنت است ومجانی بدست میاید- هم وقت را میدزد وهم امکان دارد که گمراه کند واین امکان این اطلاعات غلط رابه دیگران منتقل کند- مطالب دیگر اطلاعات ومعادله اکریک ممکن است فرد استتانج واستباط شضخصی خاص را پیدا کند-   ادامه دارد                                                                                                           


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خانم مهشید امیرشاهی- میفرماید-تنها درگروه چپی روشنفکر درایران وخارج تنها من بودم که از جناب اقای بختیار دفاع میکردم-ازاخلاق ایشانتعریف وتحسین کرده است ودرضمن فرمودند که اقای بختیار یک سکولار مادی لیبرال دمکرات بود که نشانه بالای روشنفکری ایشان است- ایا عق حکم میکند برای کشوری-که- حداقل نودوهشت درصد- خداپرست هستند وحتی بسیاری از سکلولارهای مادی هم ایشان راقبول ندارد حاضرشودبه رهبری این ملت برگزیده شود- کهبه خاطر خداباوری خودرابه کشتن داده اند وزجر کشیدند متحمل زحمات عدیده ای شدند- ایا ایشان فقط شعار دادند ویا امدند درحوزه مدتها بحث علمی کردن- درست است ایران از جهاتی جهان سوم است ولی بالاترین تمدن معنوی درایران است که ذرهای ازان درخارج نیست- اخیرا سایتی مذهبی مسیحی ادعا کرده است- که توانسته ایم از طریق ژن ودی-ان –ا- انسان امروز به ژن ودی-ان-ا- حضرت ادم وحضرت حوا دست پیدا کنیم وهمیچنین خون ایشان را که بسیارپیچدیه است از خاک تبدیل به این خصوصیات شده است اعجاز عظیم است منداشتم کانالهای ماهوار ه را مرور میکردم- درامریکا یک سالن که ده تا بیشتر جامبوجت-دران قرار گرفت

 مثل چوب کبریت کنارهم صندلی بود وافراد دران بودند یک بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خانم مهشید امیرشاهی- میفرماید-تنها درگروه چپی روشنفکر درایران وخارج تنها من بودم که از جناب اقای بختیار دفاع میکردم-ازاخلاق ایشانتعریف وتحسین کرده است ودرضمن فرمودند که اقای بختیار یک سکولار مادی لیبرال دمکرات بود که نشانه بالای روشنفکری ایشان است- ایا عق حکم میکند برای کشوری-که- حداقل نودوهشت درصد- خداپرست هستند وحتی بسیاری از سکلولارهای مادی هم ایشان راقبول ندارد حاضرشودبه رهبری این ملت برگزیده شود- کهبه خاطر خداباوری خودرابه کشتن داده اند وزجر کشیدند متحمل زحمات عدیده ای شدند- ایا ایشان فقط شعار دادند ویا امدند درحوزه مدتها بحث علمی کردن- درست است ایران از جهاتی جهان سوم است ولی بالاترین تمدن معنوی درایران است که ذرهای ازان درخارج نیست- اخیرا سایتی مذهبی مسیحی ادعا کرده است- که توانسته ایم از طریق ژن ودی-ان –ا- انسان امروز به ژن ودی-ان-ا- حضرت ادم وحضرت حوا دست پیدا کنیم وهمیچنین خون ایشان را که بسیارپیچدیه است از خاک تبدیل به این خصوصیات شده است اعجاز عظیم است منداشتم کانالهای ماهوار ه را مرور میکردم- درامریکا یک سالن که ده تا بیشتر جامبوجت-دران قرار گرفت

کشیش سیاه پوست داشت سخنرانی میکرد بخشی از انجیل را میخوان میخواندکه میفرمود حضرت مسیح علیه السلام درگهواره همچنان که رشد میکرد مردم ر رشد میداد-ایشان گفت من بدنال رشدحضرت عیسی علیه السلام بر امدم که چه بوده است- رسیدک به این نکات سلامت عقل – سلامت نفس- ارامش واطمینان بهخداوندمنان اطمینان به دستورات الهی وبه تعدادی بیان کرد- من درسکولار- هرچه گشتم به انها دست پیدا نکردم تناها مذهب است که انهارا درکف دست شما میگذرد ومردم بدون توجه به دوربین سرتکان میداد- بالاتراز ژن وخون وغیره – نفس انسانی است که از خاک بوجود امده است- شما به زبان فارسی – کشور قزاق ستان را سرچ کنید-یعنی جستجو کنید 2/70 مسلمان- درحالیکه قزاق ها 63 در صدهستند- مسیحی ارتدوکس 9/23- ئیگر شاخه های مسحیت3/2-درصد هستند- درحایکه روس تبارها -7/23 درصد هستند –نامشخص-هنوز ایدولوژی انتخاب نکردهاند-0/5% نیم درصد هستند- خداناباور-%8/2- غیره کهمن معنای انرا نفهیدم- شاید کمونیست باشد-%3 است- ایه قران میفرماید در روی زمین سیر کنید که عاقبت مکذبین کسی که خداوندمنان راقبول ندارند قران میفرماید مکذبین هستند یعنی دروغگویان که اثارانها نابود شده است یعنی ما ل حال م نابود میشود- یعنی مردم اگاه میشوند سیطره کمونیست در قزاق ستان بر باد رفت- ریس جهمور محترم ایشان فرمودند زبان مردم از خط سیرلیک به خط لاتین مانندترکیه تبدیل میشود وفرمودند شما نمیدانید چقدر سود دارد-بعضی ها فکرکردند که به معنای دوری از روسیه ونزدیکی به غرب است اینطورنیست میخواهد دریای کتاب کمونیستی راا ز انتفاع بردن بی اندازد- شما خانم با به سن گذاشتید باید کمی محتاط باشید هم از لحاظ درمقابل عقلا وهم خداوندمنان


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-روزنامه ها مقداری مطاب مایه دار تر بنویسند- که جنا ب اقای بهنود-وار بحث اهای اکادیمیکی شود ومدوام نگوید کارتون خوشگل است وایشان سه سدوالمطرح کرده است ونویسنده میفرمایدکدام است- وان طنزی که نوشته است وایرانیان طنز نویس خوب هستندمنظورفلان است- اقای اوباما همین ایراد را گرفته بود که با بیان استراژی درکلیت مسئله ای حل نمیوشد بایدوارد خط مشی وتاکیتک هی عملی شد –تاکتیک های عملی چرا خود را از استراتژیک میگیرد استراتژیک قوانین دارد واز فرهنگ جامعه الهام میگیرد فرهنگ امریکائی به سمت خشن شدن زیادنمیرود وهرکس این رانفهمد ابروی فرهنگ امریکائی ودرکل نظریات اکادمیکی را نمیداند وطرف انهم به سمتخشن تر میرود ووکره شمالی به همین ترتیب به بمب هیدرژنی دست یافت وروسیه مداوم اسلحهای خوداش را در سوریه تقویت کرد لذا مادر مقابل داعش مجبور به سکوت شدیم وتاکتیک سئولات – چگونه وچه میزان درچه وقت وباچه استعدادوغیره باید پاسخ عملی دهد وگرنه استراژیک بلورین به سفال ترامپی تبدیل میشود البته اقای ترامپ حرارت ایجاد میکند یک چرخش عمیقی میدهد تا مسئله کمی خنک شود- روی خط قرمز خیمه نمیزند وازشفافیت به ابهام میرود وعلوم نیست کجا استراتژی شخصی است وکجا دولتی است- واستراتژی همشه بایدیک گلوله بلورین پر قدرت نشان داد وعمل انرا تاید باید بکند- دوم اعراب اول یک ادبیات غنی درست کردن ودرقالب ان یک ایدولوژی قوی بوجود امد واین ایدولوژی یک ارتش قوی ارتش رابوجود اورد واین ارتش قوی ایران رافتح کرد- جای ابهام ندارد میزان زیادی لغات عربی وارد زبان فارسی شود-

جای ابهام ندارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-روزنامه ها مقداری مطاب مایه دار تر بنویسند- که جنا ب اقای بهنود-وار بحث اهای اکادیمیکی شود ومدوام نگوید کارتون خوشگل است وایشان سه سدوالمطرح کرده است ونویسنده میفرمایدکدام است- وان طنزی که نوشته است وایرانیان طنز نویس خوب هستندمنظورفلان است- اقای اوباما همین ایراد را گرفته بود که با بیان استراژی درکلیت مسئله ای حل نمیوشد بایدوارد خط مشی وتاکیتک هی عملی شد –تاکتیک های عملی چرا خود را از استراتژیک میگیرد استراتژیک قوانین دارد واز فرهنگ جامعه الهام میگیرد فرهنگ امریکائی به سمت خشن شدن زیادنمیرود وهرکس این رانفهمد ابروی فرهنگ امریکائی ودرکل نظریات اکادمیکی را نمیداند وطرف انهم به سمتخشن تر میرود ووکره شمالی به همین ترتیب به بمب هیدرژنی دست یافت وروسیه مداوم اسلحهای خوداش را در سوریه تقویت کرد لذا مادر مقابل داعش مجبور به سکوت شدیم وتاکتیک سئولات – چگونه وچه میزان درچه وقت وباچه استعدادوغیره باید پاسخ عملی دهد وگرنه استراژیک بلورین به سفال ترامپی تبدیل میشود البته اقای ترامپ حرارت ایجاد میکند یک چرخش عمیقی میدهد تا مسئله کمی خنک شود- روی خط قرمز خیمه نمیزند وازشفافیت به ابهام میرود وعلوم نیست کجا استراتژی شخصی است وکجا دولتی است- واستراتژی همشه بایدیک گلوله بلورین پر قدرت نشان داد وعمل انرا تاید باید بکند- دوم اعراب اول یک ادبیات غنی درست کردن ودرقالب ان یک ایدولوژی قوی بوجود امد واین ایدولوژی یک ارتش قوی ارتش رابوجود اورد واین ارتش قوی ایران رافتح کرد- جای ابهام ندارد میزان زیادی لغات عربی وارد زبان فارسی شود-

جای ابهام ندارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-روزنامه ها مقداری مطاب مایه دار تر بنویسند- که جنا ب اقای بهنود-وار بحث اهای اکادیمیکی شود ومدوام نگوید کارتون خوشگل است وایشان سه سدوالمطرح کرده است ونویسنده میفرمایدکدام است- وان طنزی که نوشته است وایرانیان طنز نویس خوب هستندمنظورفلان است- اقای اوباما همین ایراد را گرفته بود که با بیان استراژی درکلیت مسئله ای حل نمیوشد بایدوارد خط مشی وتاکیتک هی عملی شد –تاکتیک های عملی چرا خود را از استراتژیک میگیرد استراتژیک قوانین دارد واز فرهنگ جامعه الهام میگیرد فرهنگ امریکائی به سمت خشن شدن زیادنمیرود وهرکس این رانفهمد ابروی فرهنگ امریکائی ودرکل نظریات اکادمیکی را نمیداند وطرف انهم به سمتخشن تر میرود ووکره شمالی به همین ترتیب به بمب هیدرژنی دست یافت وروسیه مداوم اسلحهای خوداش را در سوریه تقویت کرد لذا مادر مقابل داعش مجبور به سکوت شدیم وتاکتیک سئولات – چگونه وچه میزان درچه وقت وباچه استعدادوغیره باید پاسخ عملی دهد وگرنه استراژیک بلورین به سفال ترامپی تبدیل میشود البته اقای ترامپ حرارت ایجاد میکند یک چرخش عمیقی میدهد تا مسئله کمی خنک شود- روی خط قرمز خیمه نمیزند وازشفافیت به ابهام میرود وعلوم نیست کجا استراتژی شخصی است وکجا دولتی است- واستراتژی همشه بایدیک گلوله بلورین پر قدرت نشان داد وعمل انرا تاید باید بکند- دوم اعراب اول یک ادبیات غنی درست کردن ودرقالب ان یک ایدولوژی قوی بوجود امد واین ایدولوژی یک ارتش قوی ارتش رابوجود اورد واین ارتش قوی ایران رافتح کرد- جای ابهام ندارد میزان زیادی لغات عربی وارد زبان فارسی شود-

جای ابهام ندارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امریکا دارد هیا-هو میکند که دلیل شکست دمکرات ها تبلیغات روسها بوده است که به ایمیل ها- خانم کلینتون دست پیدا کرده است ومتخصصین روسی میدانستند کدام ایمیل برضد مردم امریکا است مطالب انرا حال به درست ویا دروغ به صورتی افشا کردن ومردم امریکا راگول زدند اولا تا امروز یک سند نشان ندادند یک مصداق ونمونه نیاوردند میبایست از مردم نظر سنجی کند که کسانی که میخواستند به دمکرات رای بدهند وبه اقای رای دادند تحت تاثیر کدام مطلبروسی بودند -اولین بار است درامریکا که هیچگونه- نمونه اس وسند رو نکردند-ولی بعد تعدادی از ایمیل خانم کلینتون افشا کردن که ربطی به مسائل نداشت خواستندکاسه وکوزه سرروسها بشکنند- اولا اقایان ادعا میکنندجهان- یک دهکده جهانی شده است درتمام موارد- میفرمیاند کوچکترین کشور ها میتواند بر چهان تاثیر بگذارد ولی درعمل هنوز نباید اینطورباشد- جناب گوگلبا وجودانکه اینترنت کره شمالی یک اینترنت بسته است دران نفوذ کردواطلاعات زیادی مطرح کرد وفرمودند وباز هم خواهیم کرد و این امر هم به نفع کره شمالی است وهم جهان- کسی هم به ایشان نگفت بالی چشم ما ابرو است؟؟- امام راحل عیه السلام وبرکات الهی برایشان مداوم باشد-فرمودند امریکا بایدبداند ورق برگشته است- ان زمان گذشت که امریکا بعنوان یکارباب در کشورها حضور داشته باشد وهمه نوع منافع داشته باشد- انهم بالجبر-؟؟ امروزه امریکا بایدبداند حضوراش درکشورها از جهتی بایدهزینه کند واز جهتی سودببرد وگرنه برای ایشان تره هم خوردنمیکنند- اقای ترامپ قیافه درواقع انزوا طلبی گرفت-که اماده دیگر هزینه کردن نیست وحاضر است جهان به دیگر رقبا بدهد ولی درداخل هم اشتباه کرد فرق گرائی کرد هینکه به قدرت رسید کم کم دارد بازی داردر میاورد که امریکا باید کمافی السابق- امتیازات خودرا داشته باشد- تنهاکشوری این کارارا کرد اسرائیل بود وبعدا کم کم واردحوزه جهانی میخواهدبشودلیل ان که ایرانمیتواند درخاورمیانه وامریکا لاتین جای پائی بدست اورد وتاحدی امریکارا بکناربزند-؟؟ به هرحال=- روزگار کم کم افرادی که خودرا به خواب زدند- بیدار خواهد کرد ودرنتجه اگر حخوب عمل کنند نجات پیدا میکنند وگرنه غرق میشوند- نکته بعد درفلسطین تنها یهودنبوده است وهمه یهودیان فرزندان پیامبران علیهم اسلام اجمعین نبودند-خداوندمنان عاشق چشم وابرو یهودیان نبوده است زمانهای زیادی انها دراسارت فرعونیان بودند وچهل سال درسرزمین طی بالا وپایئن میرفتد وعذاب ها برانها امد ومیمون وخوک شدند- وجریان بلعم باعورا-هم نشانه دیگری است ودرقران مداوم به انها هشدار داده است- کمک خداوندمنان برای ان بود که انها اهل دین بودند ونژاد های دیگر که کودن بازی درمیاوردند-هدایت کنند ومتوجه شوندبه سمت خداوندمنان بروند به نفع انها است ان زمان عقل ها کوتاه بود همه دید وفکر دنیای مادی بهتر بود- ولی اززمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دینای معقول مطرح است ولی باکمی اضافات مهم علم است واخلاق متعالی است- اقایان هنوز درفکر دنیای مشعشع هستند- کاری به علم واخلاق متعالی ندارند-امیداست که غرب واسرائیل بیدار شود وفلسفه دخلقت وشرایط روز رابخوبی درک کند- انشاالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99