سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک سئوال بسیارمهم است- که اگر حضرت ادم علیه السلام جای پیاکبر اکرم صلواه الله علیه واله والسلم بود بخوبی امت اسلامی راهدایت میکرد- دلیل انکه علم بینهایت وقدرت بی نهایت باچهارده معصوم علیه السلام دادشده است- وبه دیگران دادنشده است .کاربردی هم ظاهر نداشته است به چه علت بوده است؟؟ ما ایندوصفت میشناسیم درحقیقت بینهایت صفت است که مانمی شناسیم- در روایتی دیدم که بیان میکرد که حضرت عهلی علیه السلام درتفسیر کهخداوندمنان میفرمایدبه یک پلک زدن این جهان را عدم میکنم ودوباره احیا میکنم علی علیه السلام فرمودند من هم میتوانم- چرائی ان مسئله است –در مقاله فرهنگ شیعه درپارسی بلاگ عصمت امم عیله اسلام وجاودان بودن ایشان میخواهد اثبات کند که دلیل ان صفات برجسته امام علیه السلام است- دراین مورد این صفت علم اثبات میشود هرعلمی که رشد وکمال حتی ذهنی بیاورد قابل ارزش است از یک علمی سئوال کردن ایا علم مفید – متواند درباره یک موضوع باطل باشد- ایشان فرمودند درجائی واجب میشود که لمامصادق علیه السلام فرمودند که اگرمردم شام علم به باط وکفر داشتند هرگز حکومت امویان راقبول نمیکردنند بیادگفت جزعده ای کمی که دنیا برای انها مطرح است-در زمان عصرمنحوشس پهلوی ما شخصیت علمی وفکری بسیارخوبی داشتیم مثلا اقای جهانگیر تفضی ومدتی مه دراه مردم مبارزه کردند وزندان رفتن ولی ارزش انرادرک نکردن به سمت دربار رفتن وسرانجام ازدوستان درفرانسه قرص سیانور میخواستندوسرانجام خودشان پیدا کردند وخودکشی کردند وقباز خود کشی به یکدوستی فرمودند ما عمررا هدر دادیم-سئوال شد که بعضی از علما علم ورق بازی – مباح میدانند ومسم است عمل به ان حرام است ایشان فرمودند به نظرم علم ورق باارزش است ویادگیری ان واجب است- دلیل بدترین علم درقران علم سحر است- یهودیان درزمان حضرت سلیمان علیه السلام نمیتواستند ظاهر دست ازپا خطا کنند- مثلا عاشق زن دوستاشن بودندویا میخواستند رانها درتجارا برتری پیدا کنند وانهم از راه ساده به سحر متوسل میشدند- وگاهی هم موفق میشدند شیطان وسوسه کرده بود که حضرت سلیمان علیه السلام پیشرفت ایشان توسط سحراست ویک انگتری دارد که یک کلمه مهم سحر روی ان نوشته شده است خداوندمنان دوت فرشته به صورت انسان فرستاد وملزم کردانها را که علم سحریاد بگیرنند ولی عمل نکنند وفرمودند که تاثیر علم سحر دست من است وشمارا نسبت به ان ازمایش میکنم- وازکجا معلوم علم ورق درجای دیگری مفیدواقع نشود- قدرت وبخصوص قدرت برطبیعت انهم ارزش است بشرطی درجهت اهداف الهی باشد اصحاب خدمت امام صادق علیه السلام بودند وتقربیا همین سئوال کردنداین درجات عظیم شما به چه علت است-؟ ایشان فرمود یک فرد عادی را درنظر بگیرید- کهاین فرمود خدمت علما میرود وبا افراد مختلف مقداری حشرونشردارد په پاین تراز ایشان باشد وچه بالاتر ولی انس باکسی میگرد که هم کفو ایشان است وبا ایشان ساعات هاگفتمان دارد ولذت میبرد اساس هم کفوی هم رائی وعم فکری وهم دلی ست- حال ثروت وقدرت غیرهکه درنظر میگیرند برای ان است-که میترسند دراینده مسئله ایجاد کند خداوندمنان افرادی میخواست که بانها انس دائیم داشته باشد وباانها گفتمان داشته باشد پ

س این صفات برای انس باخداوندمنان است هدف از خلقت درکل همین است ولی شدت وصعف دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک سری من به روزنامه های انگیسی کشور الجزیره زدم- سایت الجزیره امروز بک کوچکی رانشانداد مقاله کوچ نشان دادن که نفرت بین الجزیره ومراکش همچنان وجود دارد وخانمی به انگیسی سابقه روابط ایندو به انگلیس یبیان میکردوسرانجان نتجه گرفت درست مانند جریان روسیه واوکراین است – نظراینجناب است که انرا استعمار فرانسه وبعدا امریکاهم به ان ملحق شد- مانندنچالش ویتنام شمالی وجنوبی ویا کره شمالی وجنوبی- کردهای ایران وکردهای عراق-دراین سایت ازتمدن سابق الجزیره تمجید شد ناسیونالیسم را بخوبی نشان میدعد درست مانند زمان شاه وصدام- مینویسد تمدن سابق الجزیره بنام تمدن کلبله- عامل پیشرفت ان زنان شلوغ قبیله که مردان به جلومیراندند؟؟- سایت مجله مستهجن فرانسوی هبدو یک سایت هبود الجزیره هم دارد- خود فرانسویان زمانی عیاشترین ملت اروپا بودند- بشدت گکنار فتند وبه سمت جدی شدن گام برمی دارند-امروزه امریکا پرچم دار عیاشی است ودرویتنام جنوبی عیاشی هزاربرابر فرانسه ایجاد کرد که موردنفرت جامعه شد جریان مفصلی دارد—اقای کامرون به الجزیره رفته است گذشته خودرا جنایات بار گفته ولی فرمودنه است من شرمنده نیستم وعذر خواهی نکرده است .اقای اولاند هم چنین کرده بود- اینان جزو پنیج رهبرمعظم سازمان ملل هستند نمیدانند توبه کردن یک عظمت ودرک عالی رانشان میدهد- امروزه عربستان وفرانسه وامریکا مثلت شیطانبر الجزیره حکم میکنند- الجزیره امروزه چهل میلون نفراست و-وارد مرحله دشوار اقتصادی واجتماعی خواهدشدبهترین کمک کنندگان به انها کشورهای مسلمان هستند که متاسفانه استعمار کهن به صورت استعمار مدرن خودرا دوباره دارد احیا میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است زمنی کهاستادمعزز حضرت ایت الله خاتمی به ریاست جمهوری رسیدندمورد استقبال غرب بودند اصلاح طلبی در اسلام برای موضوعات مباح است=-که اتفاقا اکثریت مطلق دارد ومردم به شرطی عقلانه درخواست داشته باشند وعاقلانه عمل کنند- صاحب رای هستند ودرمستحبات ومنکرانغیر حرام اختیار دارن- اینکهبیان یشود ولایت مشعشع فقیه استبدادمطلق است که غرب راه اندخته وا ذناب وطنی هم   تئوری ورای وفرضیه در در کشکول ان کودن ها میگذارند-که مجلس فرمایشی است درهمهدموارد باید فقط رای رهبرمعزز باشد درک دقیقی از اسلام ندارند ودرضمن رهبریت الهی درمواردی از حق خود برخود مقدمتراست وسزاورتر استدرتمام موارد- دراین مواردهم ولایت فقیه اگرتشخیص حق دادرای ایشان مقدم است بر رای دیگران- همنیطورهم غرب داردعمل میکند- درزمان حضرت اقای ایت الله خاتمی رحمت الله که غرب با ایشان درگی شد برای راستی نمائی- فرمودن سه شرط است اول نزدیک شدن به اسرائیل ودو.م دور شدن از ولایت فقیه وسوم مدل امارات عربی خلیج فارس بخصوص کویت- کی است که زور گومیگوید ایا رهبران اسرائیل مدرن هستند یالمپن هستند؟ کدام هستند درتهران داتش اموز بسیجی کتک زده است به دانش اموز هم کلاسی دیگراندیش واو را زندانی کرده است ؟؟!! قران میفرماید مجرمین پیامبران مارادر طول تاریخ محاصره میکردند وتمام راه رابرانها میبستند وناگاهن ماانهارا متلاشی میکردیم تا قدرت ما برای مومنین ومجرمین مشخص شود اخیرا یک اتش سوزی درامریکاشده است خانیم میگوید من دیدم اتش در فاصله دور درجنگل است رفتم اشپخانه برگشتم دیدن خانه بغل دستی میسوزد درمحاطه اتش قرار گرفتم گروه نجات مارانجات داد وحال میگویند قابل مهارکردن نیست- خداکند به لبه اقیانوس قبل ازنکه وارداب شودخاموش شود دلیل انراهم بیان نمیکنند اقایان کمی فکر کنند وتحت تاثیرات اغواگری غرب و.اقع نشوند این یمن محصول اسلام نیست محصول غرب است- این غرب مدرن وکویت مدرن هرزمان که خواسته انها بران باشد حمایت گر ومورج داعش میشود-؟؟


ارسال شده در توسط علی

رادیو فارسی «صدای آمریکا» تعطیل شد

فرهنگ > رسانه - ایران نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم -رادیو فارسی": صدای امریکا:" وابسته به وزرات امور خارجه این کشور پس از 38سال فعالیت- های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به ددلیل عدم استقبال مخاطبان به کارخود پایان میدهد-پایگاه اینترنتی- "صدای امریکا:" نوشت این رادیو که از اول اذر ماه 1358 اغاز به کار کرده بود وبیسونهم ماهاردبیهشت ما-19 می به فعالیت خود پایان خواهد داد—ن- وقتیکه جذبه معنونیت ناب نباشد- حذابیتی وجودندارد مگرانکه راهوسوسه شیطانی وشهوانی همراه باقدرت مالی درکارباشد سئرانجام بعلت امام متعصبین کور شدن درمقابل علم ودانش وتععقل جذاب رنگ میبازد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای صالح بایک کودتا به حکومت رسید-کاری درست نبود- وسپس متوجه شد که منطقه همه مارهای افعی هستند واز ایشان خواستند که یمن را یکپارجه وباهم متحد کند وکمونیست هاراهم کناربزند وکمک هائی هم دریافت خواهد کرد وایشان چنین کرد ولی وعده ها عمل نشد- تنها تصفیه نفت بود که سالی یک میلیار دلار درامد داشت که به جیب ایشان میرفت وایشان درجهت قلمروی خوداش هزینه میکرد وبیشتردرامد یمن خرج ارتش واسلحه میشد ومقداری هم عربستان کمک میکرد- وایشان کارهای امریکائی را بخوبی فاش کرده است بحران اقتصادی وتبعض هم ازخط قرمز عبور کرد وتاانجا که میتوانست سیاستاش هعمکاری باقدرتهای منطقه بود- با بیداری بهار عربی یمن درخواست یک قانون اساسی جدید کرد بخصوص حوثی ها- عربستان طالبان را در یمن بوجوداورد که ضد حوثی هابودند- برای کمک بهاقای صالح واقای صالح باانها پیمان بست ولی خیلی زودمتوجه شد که هدف انها کودتا برعلیهایشان است ومیخواهند تغیر رهبری بدهند- لذاایشان باحوثی ها هم دست شد وعربستان مخالف قانون اساسی جدیدبود ولی ایشان قبل کردوقانون اساسی را بوجودبیاورند وبشرطی پذیرفت که پسراش به سن چهل سالگی کهرسید درانتخاب ریاست جمهور شرکت کند وریس جمهور شود وحکومت به اقای هادی منصورکه معاون اش بود داد- اقای هادی منصور برخلاف قول قانون اساسی رانپذیرفت وتاحدی جلوی پیشرفت اقای صالح را گرفت واقای صالح خودراکنار کشید وحوثی برنده شدند وقانون اساسی نوشتند- درضمن امریکائی ها ااقای خالد بهاهاکاندیدهای دیگری که قبلا نخست وزیر برای رهبری انتخاب کردند ومعلوم شد کهنقشهاقفایمنصورهادی یک محلل است- واسطه ایست که ایشان بقدرتبرسد که قیبله بسیارکوچکی دارد ایشان باحوثی وارد وحدت شد ونبرد را باعربستان شروع کرد وزمانی که ااقی هادی منصور به قلمروی ایشان حمله کردوهواپیماها هم قلمروی ایشان موردتهاجم قراردادحملات قبیله اقای صالح که عمده اس-که الان مقیم امارات است- ایشان مایل بودپسراش جای گزین شودولی چون سن اش به چهل سال نمیرسید نمیتوانست ریس جمهور شود به شرطی که بعداز چهل سلگی ایشان به سمت ریاست جمهوری برسد لذا حکومترا رها کرد واقای –هادی منصور به به قدرت رسید- ولی زمانی که متوجه شد جهت سیاست تغیر کرده است به حوثی ها پیوست- ولی نبرد رابااقای هادی منصور شروع نکرد- ونمیدانست که این تصمیم کارعربستان است ویاکار اسرائیل وامریکا است وزمانی که هادی منصور به فلمروی ایشان حمله کرد وایشان باهادی منصور وارد جنگ شد وخانه ایشان در صنعا مورد اثابت موشک هواپیما واقع شد-بعدا-عربستان پسرایشان رااحضار کرد وحملات هوائی به قلمروی ایشان کم کرد ویک ایمیل اخیر فاش شده که اگرحوثی شمارابه ریاست جمهوری بپذیرندما جنگ راخاتمه میدهیم ایشان گفته پسرمن ریس جمهور شودوسن اش نزدیک به چهل سال است- لذا تاکتیک خودرا عوض کرد درحملات در هسته اصلی نبود ومداوم برعلیه رهبران حوثی حاشیه میزد ویک سری جنگ های زرگری هم رخ داد وقرار بود که ایشان به عربستان بروداوضاع را بسنجد فریب هم نخورد-که این اتفاق افتاد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای صالح بایک کودتا به حکومت رسید-کاری درست نبود- وسپس متوجه شد که منطقه همه مارهای افعی هستند واز ایشان خواستند که یمن را یکپارجه وباهم متحد کند وکمونیست هاراهم کناربزند وکمک هائی هم دریافت خواهد کرد وایشان چنین کرد ولی وعده ها عمل نشد- تنها تصفیه نفت بود که سالی یک میلیار دلار درامد داشت که به جیب ایشان میرفت وایشان درجهت قلمروی خوداش هزینه میکرد وبیشتردرامد یمن خرج ارتش واسلحه میشد ومقداری هم عربستان کمک میکرد- وایشان کارهای امریکائی را بخوبی فاش کرده است بحران اقتصادی وتبعض هم ازخط قرمز عبور کرد وتاانجا که میتوانست سیاستاش هعمکاری باقدرتهای منطقه بود- با بیداری بهار عربی یمن درخواست یک قانون اساسی جدید کرد بخصوص حوثی ها- عربستان طالبان را در یمن بوجوداورد که ضد حوثی هابودند- برای کمک بهاقای صالح واقای صالح باانها پیمان بست ولی خیلی زودمتوجه شد که هدف انها کودتا برعلیهایشان است ومیخواهند تغیر رهبری بدهند- لذاایشان باحوثی ها هم دست شد وعربستان مخالف قانون اساسی جدیدبود ولی ایشان قبل کردوقانون اساسی را بوجودبیاورند وبشرطی پذیرفت که پسراش به سن چهل سالگی کهرسید درانتخاب ریاست جمهور شرکت کند وریس جمهور شود وحکومت به اقای هادی منصورکه معاون اش بود داد- اقای هادی منصور برخلاف قول قانون اساسی رانپذیرفت وتاحدی جلوی پیشرفت اقای صالح را گرفت واقای صالح خودراکنار کشید وحوثی برنده شدند وقانون اساسی نوشتند- درضمن امریکائی ها ااقای خالد بهاهاکاندیدهای دیگری که قبلا نخست وزیر برای رهبری انتخاب کردند ومعلوم شد کهنقشهاقفایمنصورهادی یک محلل است- واسطه ایست که ایشان بقدرتبرسد که قیبله بسیارکوچکی دارد ایشان باحوثی وارد وحدت شد ونبرد را باعربستان شروع کرد وزمانی که ااقی هادی منصور به قلمروی ایشان حمله کردوهواپیماها هم قلمروی ایشان موردتهاجم قراردادحملات قبیله اقای صالح که عمده اس-که الان مقیم امارات است- ایشان مایل بودپسراش جای گزین شودولی چون سن اش به چهل سال نمیرسید نمیتوانست ریس جمهور شود به شرطی که بعداز چهل سلگی ایشان به سمت ریاست جمهوری برسد لذا حکومترا رها کرد واقای –هادی منصور به به قدرت رسید- ولی زمانی که متوجه شد جهت سیاست تغیر کرده است به حوثی ها پیوست- ولی نبرد رابااقای هادی منصور شروع نکرد- ونمیدانست که این تصمیم کارعربستان است ویاکار اسرائیل وامریکا است وزمانی که هادی منصور به فلمروی ایشان حمله کرد وایشان باهادی منصور وارد جنگ شد وخانه ایشان در صنعا مورد اثابت موشک هواپیما واقع شد-بعدا-عربستان پسرایشان رااحضار کرد وحملات هوائی به قلمروی ایشان کم کرد ویک ایمیل اخیر فاش شده که اگرحوثی شمارابه ریاست جمهوری بپذیرندما جنگ راخاتمه میدهیم ایشان گفته پسرمن ریس جمهور شودوسن اش نزدیک به چهل سال است- لذا تاکتیک خودرا عوض کرد درحملات در هسته اصلی نبود ومداوم برعلیه رهبران حوثی حاشیه میزد ویک سری جنگ های زرگری هم رخ داد وقرار بود که ایشان به عربستان بروداوضاع را بسنجد فریب هم نخورد-که این اتفاق افتاد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای برگسون- فیلسوف شهیر فرانسوی- زمای متواد شد که بین دوسده نوزده وبیست- بود کم کم ضعف اثبات گرائیکه تصور میکرد هرچه دعلوم تجربی چه انسانی وغیرانسانی کشف میکندحقیقت مطلق است نه نسبی گراوی- وتصور میکردند ریاضیات کخ انزمان ریاضایت محض وپایه بودبایکنوع ریاضیات همه علومرا میتواندتوجیه وتحلیل ریاضی کنند- ریاضیات را کشف کف درنسبی گرائی نکرده بودند-مثلا هرشی- یک درجه گرم شود از قوانین یکسانی برخوردار است؟؟!! درحایلکه هرکدام فورومول وقوانین خاص خود دارد- پس یقین چگونه بدست می اید ایشان بیان کردندیقین از طریق متافیزیک-بدست میاید که بعدا بیان خواهد شد- ایشان به دوحالت رسید یکی حالت بودن- ویکی حالت شدن یاتغیر دربود ن یکنوع ریاضایت ارد ودرشدن یکنوع دیگری از ریاضیات است تمام ای ریاضیات از یک سری قوانین کلی برخوردار هستند ازاین قوانین کلی ریاضایت مطلق ونسبی بیرون مباید- حال این قوانین متافیزیک درهرحال ثابت است ولی تغیرات میتوانند محاسبه گنند ولی نفس شدن دارد تشخیص امر رادرست تشخیص داده است- یک مثال بزنم- فیلم سینمائی – ار فرم های متعدد تشکیل شده است- هرکدام از این فرم ها ثابت هستند ولی درچرخش تغیرات را نشان میدهد نفس ازبیرون فرم ها میگیرد ولی قدرت دارد مقایسه کندوتغیرات را متوجه شود-اما فرض کنید یکفرم ثابت دارد ولی میتواند انر درذهن تغیر دهد- ایتغیر یعنی یک فرم دیگری راخلق کرد نه انکه قبلی را تغیر دادنفس به این ترتیب از ثابتی به ثابت دیگری میرود- ان قوانین کلی هیچگاه تغیر نمیکند مارکسیست معتقد است که ان قوانین کلی تغیر میکند؟؟ حضرت استادشهید ایت الله دکترمرتضیب مطهری رحمت الله علیه چند دلیل میاورند- یک ی انکه دین تا روز قیامت ثابت است اگر قراربود شناخت انسان تغیبر کنددین هم بایدتغیر کند درثانی ما مطالب گذشتگان وازتحربیات گذشتن بخوبی استفاده میکنیم درثالثما مداوم بچه میشدیم وازنوعمیبایست حقایق را کشف کینم ودرطبعیت هم مین طور است وگرنه خلقت عبث میشد چون از طبیعت نمیتوانستیم از تجربیات خوداستفاده کنیم- درحالی که اینطور نیست- اذا میابیست ما انوقوانین کلی را درک کنیم که فلسغه هم همین است واز ان قوانین کلی یکی درشناخت حقایق بیرونی بکارمیرود که نسبی گرای است- ویکی هم قوانین کلی هستی است ایشان شناخت ان قوانین کلی را- شهود- نامیده است که به ان عقل درون وبه نسبی گرائی عقل بیرن گفته میشود علتی که به ان شهود گفته است- بی زمان وبی مکان قال درک ولی قابل بیان نیستند مثال معروف ان وجود است وقتیکه میگویم اب وجود دارد انشی را درک میکنیم ولی زمانی که بپرسندذات وجود چیست جوابی نداریم-لذا چون دانشمند تجربی اسم عقل گذاشتند برای درک ریاضیات ماده ایشان اصطلاح شهود رابرای –عقل درون گذاشت- جناب اقای   افلا طون فرمودند ده عقل موجود است که عقل اول عقل دوم رابجود اورده است تاده عقل وهرعقلی تعدادی مخلوق دارد ااین فرضیه دربین دانشمندا اسلامی مطرح شده است از عقل درون- نمیتوان این مامر را اثبات کرد چون امری خارج از درون عقل انسانی است- جناب اقای ملاصدرا فرمودندعقل اگر مطلب درونی باشد میتواندانرا اثبات کند واگربیرونی باشد از طریق بیرون بایداثبات-کند- یعنی از طریق وحی باید اثبات شود لذا به درک درونی ایشان شهود گفته است وبرای بیرون عقل گفته است


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99