سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نکات مهم سخنرانی اقای جرمی کوربین- رهبر حزب کار گر در انگلستان درسخنرانی درسازمان ملل متحد در ژنو که باکانون دادن -به خود داری کردن ثروتمندان از دادن مالیات بود- رهبر حزب کارگر قسم یادکرد-که به بهشت امنیت داربودن مالیات دهی انها حمله کند واین افتضاحجهانی که تعداد بسیاراندک ثروتمندکه نود درصدمنابع جهانی را کنترول میکنند-ایشان توضیح دادن—که شبی خون زدن- و-عدم برابری- خود داری کردن از ملیاتهای نجومی- که چالش بسیارپیچده وفشاراور است-امروزه مواجه بادنیا شده است وان مطالبرا درسخنرانی خود در سازمان مللل متحد ایراد کرد- ایشان تاکید کرد که چهار توطئه وتهدید موجود است-تمرکز ثروت وقدرت دردست یک گروه بسیار کوچک-که خودداریکردن از مالیلت دادن روبه وبه بدی و وخامت میرود—تغیرات اب وهوائی- بحران پناهندگان- وبی فکری قبلاز واقعه(بمب اول – سپس فکر کردن) برای حل مسئله بغرنج—سخنرانی اقای کوربین اشکار کرد –مدارک بهشتی اشکار ساز کن لیست ها درباره مقیاس خود داری –مالیاتی- که مطابق سخنرانی-کوتاه وفشرده روز جمعه- که زودترانتشار یافت- دربرنامه پرادایز- وپاناما پیپرس نشان دادشده است که ثروتمندان سوپرثروت- وقدرتمند- به انها نمیشود- اعتمادکرد که قانون مند رفتار کنندجناب اقای کوربین اضافه کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله- رویکردتازه وخطرناک حکومت اسلامی از اقای تقی روزبه-از سایت – ایران پرس نیوز- اولا به برادران روسی بفرمائید که امریکائی فرمودند روسها نسبت به ما ده ویژگی بهتری دارند- یک هم در-ودکاخوران- است این امتیاز نیست بلکه کسی کهمتر حداقل میخوردبهتر است- اگر میتوانند این قلم راحذف کنند که شجاع وعاقل شناخته شونددوم عکس های خاص زنان را لطفا حذف کنید چناچه کسی که ناتوانی جنسی دارد از عکس های سربازان زن زیباروی اسرائیلی است- اما عنوان مقاله- رویکرد تازه وخطرناکحکومت اسلامی ؟؟-- میفرماید- باتوجه به تحولات تنش افرین-منطقه—جمهوری اسلامی استراتژی وتاکتیک ولا جرم رویکرد ها تازه وتعرض امیز تر والبته خطرناک تر وچالش برانگیزی را اتخاذ کرده است- اولا کسی دفاع میکند که چالش برانگیز نیست وکارخطرناک هم نکرده است- کهامروزه انگلستان همین مطلب رابه روسها میگوید-اضافه میکند-هم اکنون بخش مهمی از سیاست خارجی ودرمنطقه –حتی- به اروپا وجهان بطور مستقیم توسط حضرت رهبر معزز ایت الله العظمی خامنه ای رحمت الله علیه واله والسلم وعوامل اومثل حضرت اقای ولایتی رحمت الله علیه- ویا سپاه مقتدر ومعزز- وعومال او مثل سردار سلیمانی اتخاذ واعلام میشود- لااقل درسطح منطقه ظریف هیچ نقشی ندارد- وسپاه میدان دار است-این اروپا وغرب ودرزمانی جهان بود که حمله مستقیم واولیه را برعلیه ما داشت درثانی اسلام یک طرح جهانی است کهمیخواهدجهان را از غفلت وغلطیدن درجهالت وسرانجام از بدتراز حیوانیت صورت بگیرد نجات دهدودراین موضوع مسئولیت شدیددارد وازاین کارخودافتخار میکند وترسی هم ندارد- الحمدالله- ابرها دارد-بکنار میرود واشعه های ورشیدی تابش پیدا- میکند- در ثانی هرارتشی بدنبال تحقق ارمانهای اعتقادی وسیاسی است- امروز بعد نظامی برجسته شده است وغرب جرئیت گفتمان سیاسی وایدولوژی راندارد بهترین گواه لغو کردن گفتمان فرهنگ ها وتمدنها بود- وجناب حضرا اقای ظریف بیشاز اندازه البلاع دادشته اند- اگر ما برای یمن خط ونشان میکشیم انها با چنگ ودندان وارد شده اند-وبربریت- جهالیت عرب حقا رو سفید کردند- اگرانها رجز میخواندن اقایان همه اش دم –از-کمک های فراوان-سر میدهند وافکار عمومی جهانی را از دست داده اند- طغیانگران درتاریکی را حامی خود میدانند- شما بفکر هزینه اش نباشید بفکر اش   باشید-که الجهادنور-ادامه دارد

الجهاد نور


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم— زمانی برای دوباره فکر کردن-بخش دوم-علی الرغم-موضع گیری-بسیارسخت بوسیله مراکش از زمانی تا به حال- ملت همچنان بیشترین تعداد تروریست راصادر میکند- دریک بیانیه رسمی دولت به مجلس در ماه اپریل امسال وزیر کشور گفتن تعداد افرادی که از مراکش به داعش پیوسته استدرحدود 600 درصد افزایش داشته است- وعدد مطلق ان1631 نفربوده است-منابع اطلاعاتی هنوز دارندتعدادی از حلقه هایترور را کشف واز کار میاندازند وتا ذبه حال موفق به168 حلقه شده اند-دراین تقلای سخت- نیروی های امنیتی-بیش از 3000 افراد مشکوک را مجبور شدن دستگیر کنند- که اغلب انها محکوم به زندان شدند- وکمی بعد منابع اطلاعاتی گزارش کردن- دراغلب هفته دستگیری حلقه های جدیدرا کشف کرده است که افراد ان در صدد طرح ریزی برای حملاتی داشتند—چهارم-ساختارنودرسطح قوانین مذهبی—قبلاز انکه وارد این بخش شوم- درتونس  تظاهرات کشترده برعلیه پلیس تونس شد که سکولارهارا دستگیر میکرد ودراین تظههرات مردم گفتند سکولار حرف بدی نیست هرچه مذهب حرف حسابی وعقلانی واکادمیک ندارد- بیاداز سکولارپیشرفته استفاده کرد- یک بحث فقهی کنم- در نجاست درلباس نماز- که بحث خاصی دارد-اگرحشرهای   فردی را درنماز اذیت کرد وفرد حشره را کشت کرد- وچون خون ان نجس است- بعضی فقها تا اندازه دوریا ل سابق باشد اشکا نمیگرنند وبعضی از فقها تا پنچ ریال سابق اشکال نمیگرنند- حال فرض کنیم ازگردن کسی که پانسمان کرده است قطره قطره خون بیاید- تا نماز تمام شو.د کمتراز پنچ ریال باشد اشکال ندارد- اما اگر یک قطره شراب باشد نماز باطل است تا پاک شود البته درشرایط خاص حکم های خاص دارد- حضرت استادمرحوم ایت الله زبرجد رحمت الله علیه فرمودند علت این است که کسی خون حشره نمی خورد ویاخون خوداش را نمیخورد واگربفهمد یکقطره شراب اشکال ندارد باقطره چنگان –ارام  شراب میخورد--- چه یکقطره شراب بخورد ویا یک دریا شراب بخورد فرقی نمیکند چهل روز ایشان نماز قبول نمیشود ولی بایدنماز بخواند واگر درچهل روز فوت کرد ورثه باید نماز ایشان رابخواند اسلام کار از سرشرچشمه میگیرد که میداندخطرناک است اما متاسفانه دربخش برادران سنی یک هرچ ومرج عجیبی است- ویک تعصب عجیبی است که رهبرمعزز درنمایشگاه که بازدید کردن فرمودند حضرت علی علیه السلام میفرمایدکفار ومنافقین امام متعصبین هستند یعنی یک تعصب کور دارند نمیشود باانها ده دقیقه گفتمانعقلی کرد وبسیارهم تندخو هستند درحالیکه تجربه من نشان میدهد که مومنین واقعی خوش رو وخوش صبحت وبسیارمنطقی ومیشود ساعتها باانها گفتمان کرد- وحرف منطق را قبول میکنند- چند نمونه بیاورم- قران میفرماید به هرکس قول دادید بایدانجام دهید- وهرکس که میخواهدباشد مطلق است اقایان عربستان قبلا افرادی راکهاز خارج دعوت بکار میکردند پنج سال بودوهروقت انها میخواستند اخراج کنند بایدپول زمان باقی مانده رابدهند- بعد کردن سه سال وسپس دوسال وحال یک سال بعد اگرخواستندتمدید میشود امسال هنوز سال نه تمام نشده است افرادرا اخراج کردن وپول دوماه هم نداند وان پول مابقی سال راهم نداند گفتند ما پول نداریم؟؟- دوم مداوممیگویند درایران دزدی میشود!! اخیرا ریس مخابرات را گرفتن که ایشان پنچاه میلیلارد دلار به جیب زده است؟؟ تا امروز متوجه نبودن؟؟-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- زمانی برای دوبار ه فکر کردن مقالهای از سایت قنطره-المان- گرچه مقاله میخواهد به غرب هشدار دهد که چگونه باتروریست اسلامی افراطی مقابل شود ودرحقیقت چگونه این جریان راغرب بوجود اورده است-مقاله به صورت گفتمانی با اقای -ALI-ANOUZLA-از کشور مراکش است- حرکت داعش رادرسطح کشورهای عربی وغرب را برنامه ریزی کرد- وبرنامه صادر کردن تروریست به داخل کشورهای اسلامی وبعداغرب را بوجود اورد- با اغاز بیداری مسلمانان وبخصوص کشورهای اسلامی شاخ افریقا- غرب متوجه خطر شد ومیبایست نوک این پیکان به سمت کشورهای اسلامی بر گرداند بخصوص کشورهای اسلامی شاخ افریقا- امروزه ماهم بایددقت کنیم که این دوباره جریان رخ ندهد- کشورهای مغرب بزرگ عبارت ازمراکش – تونس والجزایر است- که بیشترین نیروی اسلامی-عربی را در غرب دارند ومسلمانان مراکش در اسپانیا درمحرومیت زیادی بودند وامادگی به سمت افراطی شدن راداشتند-جوانان مراکشی که به صورت قاچاق به اسپاینا میرفتند تنها جائی میتوانستندباشند شهر –دیاس پورا بود- که انجا فرزندانی بوجوداورده بودند که انهاهم میابیست دران شهرباشند- با رفتن گروهای از انان به افغانستان- سازماندهی جنگ های چریکی را یاد گرفتند- ولی شدت جریان در تونس والجزایر بود- ولی ساماندهی درمراکش بود-جوانان مراکشی برنامه انها حمله به اسپانیا بود-تنها ملاک انها برای حمله جهاد بود—حملا به اسپانیا وبعدا در افغانستان وکشورهای عراق وسوریه هم این موضوع جهاد بود- طرح سازمان-یافته- جهاد کگه تحت یکسری شسشتوی مغزی که هدف را بدین نحو بیان میکرد که ماشین کشتاربکاربیافتد- ویک یکنوع هجوم مخوف وحشتناک در کشتار رخ دهد- که دربلژیک وفرانسه تاحدودی اجرا شد-از 14 سال قبل تا امروزموقعیت منطقه ومراکش درحال تغیربود وچیزی گفته نمیشد ولی سئوالات زیادی مطرح میشد-درباره استراتژی فائق شدن وغلبه کردنبیش از چهارده سسال تا امروز درجنگ با ترور و یافتن ملزومات موردنیازبرای نزدیک شدن وغلبه براین تحولات بحرانی کردن-تهاجم سال –2003- شهر کازابلنکا- که همه را درشوک فروبرد—این جبررا بوجود اورد- وبه این مطلب رسیدند- که کارهای اضافی-طرح ریزی شده چند بعدی استراتژی برای جنگیدن ومبارزه کردن- با افراط گرائی باعمق مسائل اجتماعی وریشه های اعتقادی بکارببندند- این استراتژی چهار سطح داشت—سطح اول مبارزه بافقر- وعدم برابرای اجتماعی-سطح دوم- ملاک های مبارزه با تروریسیم – از جمله قوانین جدید- که حاشیه های  امنی کم وبیش در اعمال سرکوب تئسط سازمانهای حقوق بشر بوجود اورد-پادشاه محمد ششم- شخصاحتی پذیرفتدریک مصاحبه نادر-با یک روزنامه اسپانیائی- بنام ال پاریس درسال2015- که جریانات –از حدقانونی عبور کرده است بخصوص در دستگیری ها- درحمله کازابلانکا-7000 نفر دستگیر شدند- که بسیاری از انها حکم زندانی پیدا کردند که بعضی از انها هنوز پشت میله ها هستند درحالیکه وضع اقتصادی مراکش از188 رتبه 122 داشتند- علی الرغم بعضی اصلاحات قانونی وتا حدی –کدهای وحدت را دراثنای ان بوجود اوردن همچنان قانون ضد ترور- بوجود اوردن انتقادهای مراکشی ها گروه های حقوق بشرجهانی را بوجود اورد-سطح سوم- ایجا دتشکیلات وتجهیزات امنیتی که دست قوی درمبارزه با ترور وافراطی گری بوجود اورد- که هرنوع تهدیدتروریستی را خنثی کند-وبخاطر- فشار واختناق شدید که همراه عملیلت ضدتروریستی-که به ان راه رسیدن به پیشگیری گفته میشد- باعث بشدت انتقاد کردن از انتوسط سازمانای حقوق بشر داخلی وجهانی شد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- زمانی برای دوبار ه فکر کردن مقالهای از سایت قنطره-المان- گرچه مقاله میخواهد به غرب هشدار دهد که چگونه باتروریست اسلامی افراطی مقابل شود ودرحقیقت چگونه این جریان راغرب بوجود اورده است-مقاله به صورت گفتمانی با اقای -ALI-ANOUZLA-از کشور مراکش است- حرکت داعش رادرسطح کشورهای عربی وغرب را برنامه ریزی کرد- وبرنامه صادر کردن تروریست به داخل کشورهای اسلامی وبعداغرب را بوجود اورد- با اغاز بیداری مسلمانان وبخصوص کشورهای اسلامی شاخ افریقا- غرب متوجه خطر شد ومیبایست نوک این پیکان به سمت کشورهای اسلامی بر گرداند بخصوص کشورهای اسلامی شاخ افریقا- امروزه ماهم بایددقت کنیم که این دوباره جریان رخ ندهد- کشورهای مغرب بزرگ عبارت ازمراکش – تونس والجزایر است- که بیشترین نیروی اسلامی-عربی را در غرب دارند ومسلمانان مراکش در اسپانیا درمحرومیت زیادی بودند وامادگی به سمت افراطی شدن راداشتند-جوانان مراکشی که به صورت قاچاق به اسپاینا میرفتند تنها جائی میتوانستندباشند شهر –دیاس پورا بود- که انجا فرزندانی بوجوداورده بودند که انهاهم میابیست دران شهرباشند- با رفتن گروهای از انان به افغانستان- سازماندهی جنگ های چریکی را یاد گرفتند- ولی شدت جریان در تونس والجزایر بود- ولی ساماندهی درمراکش بود-جوانان مراکشی برنامه انها حمله به اسپانیا بود-تنها ملاک انها برای حمله جهاد بود—حملا به اسپانیا وبعدا در افغانستان وکشورهای عراق وسوریه هم این موضوع جهاد بود- طرح سازمان-یافته- جهاد کگه تحت یکسری شسشتوی مغزی که هدف را بدین نحو بیان میکرد که ماشین کشتاربکاربیافتد- ویک یکنوع هجوم مخوف وحشتناک در کشتار رخ دهد- که دربلژیک وفرانسه تاحدودی اجرا شد-از 14 سال قبل تا امروزموقعیت منطقه ومراکش درحال تغیربود وچیزی گفته نمیشد ولی سئوالات زیادی مطرح میشد-درباره استراتژی فائق شدن وغلبه کردنبیش از چهارده سسال تا امروز درجنگ با ترور و یافتن ملزومات موردنیازبرای نزدیک شدن وغلبه براین تحولات بحرانی کردن-تهاجم سال –2003- شهر کازابلنکا- که همه را درشوک فروبرد—این جبررا بوجود اورد- وبه این مطلب رسیدند- که کارهای اضافی-طرح ریزی شده چند بعدی استراتژی برای جنگیدن ومبارزه کردن- با افراط گرائی باعمق مسائل اجتماعی وریشه های اعتقادی بکارببندند- این استراتژی چهار سطح داشت—سطح اول مبارزه بافقر- وعدم برابرای اجتماعی-سطح دوم- ملاک های مبارزه با تروریسیم – از جمله قوانین جدید- که حاشیه های  امنی کم وبیش در اعمال سرکوب تئسط سازمانهای حقوق بشر بوجود اورد-پادشاه محمد ششم- شخصاحتی پذیرفتدریک مصاحبه نادر-با یک روزنامه اسپانیائی- بنام ال پاریس درسال2015- که جریانات –از حدقانونی عبور کرده است بخصوص در دستگیری ها- درحمله کازابلانکا-7000 نفر دستگیر شدند- که بسیاری از انها حکم زندانی پیدا کردند که بعضی از انها هنوز پشت میله ها هستند درحالیکه وضع اقتصادی مراکش از188 رتبه 122 داشتند- علی الرغم بعضی اصلاحات قانونی وتا حدی –کدهای وحدت را دراثنای ان بوجود اوردن همچنان قانون ضد ترور- بوجود اوردن انتقادهای مراکشی ها گروه های حقوق بشرجهانی را بوجود اورد-سطح سوم- ایجا دتشکیلات وتجهیزات امنیتی که دست قوی درمبارزه با ترور وافراطی گری بوجود اورد- که هرنوع تهدیدتروریستی را خنثی کند-وبخاطر- فشار واختناق شدید که همراه عملیلت ضدتروریستی-که به ان راه رسیدن به پیشگیری گفته میشد- باعث بشدت انتقاد کردن از انتوسط سازمانای حقوق بشر داخلی وجهانی شد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دخترها شیرند- یا پسره- مقاله از خانم فائقه بزاز از مجله زن روز- انتشار 3 اذر1396- ایشان مرقوم فرمودند-همه ماخانم ها این را تجربه کردهایم- که خیلی اوقات دلمان نمیخواهد-در محکم ترشی را یارب گوجه را به احتی بازشود- دوست نداریم بتوانیم گونی برنج رااز جلوی دربرداریم-رانندگی کنیم-دلمان میخواهد اصلا نتوانیم جلوی چکه-شیر اشپزخانه را بگیریم نه اینکه نتوانیم-نه---فقط دلمانمی خواهد دست های قدرتمند اقا شوهربیاد-و- توانمندی اش را به جنس ذکور بسپاریم—نکته این اسکه شما میتوانی باعرضه باشی ولی خیلی روی اعصابلی لی نکنید- مشکلی –کهبرخی دختر های تحصیل کرده باعرضه دارند این است که به موقع نمیتواندنند از موقعیت کاری ئتحصیلی خود فاصله بگیرنند به عنوان یک همراه.وارد عمل شوند—باقدرتمن بودن دختر مشکلی نداریم ولی در رابطه ای که بامردش دارد- باید بداند کهمرد خانه- دوستدارد ناخدا باشد- همسر شما میتواند- ناخدا کشتی زندگانی باشد—درعین حالش ما محترم باشید ومکه این درگاه- یادمان باشد کهمرد وزن باهم برابر نیستند- متفاوتند- نه متفاوت درعقل وروح بلکه درجسم وروان واگر اینتفاوت درتصمیات زندگی درنظر گرفته نشود اتفاقات تلخی رخ خواهد داد- جان کلام ایشان بخوبی بیان کردن درست که این ایه خطاب به مردان- خطاب به زنات دران مستتر است قضیه- لتسنکو الیها- یعنی نقش خانم ها درایجاد ارامش روح وران مردان است وبلعکس همنیطور است- یک کاری سخت خانم ها بکنند ودست انها کثیف شود- این خستگی در روحیه مردان وبچه ها تاثیرخوبی نمیگذارد ان لطافت وارامش وخندان بودن رازدست میدهند یا ژست وادا خوب نیست خانی به زور یک ککیسبرنج ازماشین درکوچه جلوی مرد بزوربه سمت به خانه ببرد- دوم حانم تربیت بچه به انها محول شده است بایدخونسرد وبا لبخند وارمش بابچه کار کنند- بعنوان مابرای یک بچه سه سال یک ماشین کنتروبل از دور میخریم- که برای بچه کنترول ان کاری مشکل است وعلاقمند بشکست وخراب کردن وانرادوستدارد شاید خود انها ان ماشین نخریدند یا کادو اوردن ویا درخانه همسایه دیه است ومداوم میکویداین ماشی درست کنیدوماشین دیگریمیخرند پدر مواظب است بچه خراب نکند ولی مادرمعتد است بایدبازی کند ومواظبت کرد- درواقع حق با مادراست ارام رام بچه را راهنمائی میکند وکم کم متوجه میشود بچه بهتر عمل میکند- وحتی بعداز مدتی بچه میخواهد خوداش باطری قلمی را جابیدازد وبه اومهلت میدهد- جونمیتواند مادر اجازه میگیردخوداش انجام دهد وبچه قبول میکند-هردو بایدتعلیم بگیرنند ولی اقایان به مراتب بیشترهرکدام علم وتجربه بیشتری دارند بایدسکان رهبر یبعهده بگیرنند ودرمسائل خطرناک از مشاور کمک بخواهند تاهردو به تجربه دست  پیدا کنند نبایدتجربه کردن یکطرفه باشد- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به زنان اجازه بخشش ازمال رانمیدادنند کارمردانه بود ولی حضرت صلواته اللهعلیه واله والسلم هزمانی کسینمیتوانست ازکسی پول بدست اورد میفرمودندبه نزدحضرت فاطمه صلواتها وعلیها بروید وابسته به هم بودن ضعف نیست ولی خودرا در بخش خود ضعیف احساس کردن صحیح نیست- ولی میبایست همه کار هابراساس یک اسلوب دقیق وحساب شده باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دخترها شیرند- یا پسره- مقاله از خانم فائقه بزاز از مجله زن روز- انتشار 3 اذر1396- ایشان مرقوم فرمودند-همه ماخانم ها این را تجربه کردهایم- که خیلی اوقات دلمان نمیخواهد-در محکم ترشی را یارب گوجه را به احتی بازشود- دوست نداریم بتوانیم گونی برنج رااز جلوی دربرداریم-رانندگی کنیم-دلمان میخواهد اصلا نتوانیم جلوی چکه-شیر اشپزخانه را بگیریم نه اینکه نتوانیم-نه---فقط دلمانمی خواهد دست های قدرتمند اقا شوهربیاد-و- توانمندی اش را به جنس ذکور بسپاریم—نکته این اسکه شما میتوانی باعرضه باشی ولی خیلی روی اعصابلی لی نکنید- مشکلی –کهبرخی دختر های تحصیل کرده باعرضه دارند این است که به موقع نمیتواندنند از موقعیت کاری ئتحصیلی خود فاصله بگیرنند به عنوان یک همراه.وارد عمل شوند—باقدرتمن بودن دختر مشکلی نداریم ولی در رابطه ای که بامردش دارد- باید بداند کهمرد خانه- دوستدارد ناخدا باشد- همسر شما میتواند- ناخدا کشتی زندگانی باشد—درعین حالش ما محترم باشید ومکه این درگاه- یادمان باشد کهمرد وزن باهم برابر نیستند- متفاوتند- نه متفاوت درعقل وروح بلکه درجسم وروان واگر اینتفاوت درتصمیات زندگی درنظر گرفته نشود اتفاقات تلخی رخ خواهد داد- جان کلام ایشان بخوبی بیان کردن درست که این ایه خطاب به مردان- خطاب به زنات دران مستتر است قضیه- لتسنکو الیها- یعنی نقش خانم ها درایجاد ارامش روح وران مردان است وبلعکس همنیطور است- یک کاری سخت خانم ها بکنند ودست انها کثیف شود- این خستگی در روحیه مردان وبچه ها تاثیرخوبی نمیگذارد ان لطافت وارامش وخندان بودن رازدست میدهند یا ژست وادا خوب نیست خانی به زور یک ککیسبرنج ازماشین درکوچه جلوی مرد بزوربه سمت به خانه ببرد- دوم حانم تربیت بچه به انها محول شده است بایدخونسرد وبا لبخند وارمش بابچه کار کنند- بعنوان مابرای یک بچه سه سال یک ماشین کنتروبل از دور میخریم- که برای بچه کنترول ان کاری مشکل است وعلاقمند بشکست وخراب کردن وانرادوستدارد شاید خود انها ان ماشین نخریدند یا کادو اوردن ویا درخانه همسایه دیه است ومداوم میکویداین ماشی درست کنیدوماشین دیگریمیخرند پدر مواظب است بچه خراب نکند ولی مادرمعتد است بایدبازی کند ومواظبت کرد- درواقع حق با مادراست ارام رام بچه را راهنمائی میکند وکم کم متوجه میشود بچه بهتر عمل میکند- وحتی بعداز مدتی بچه میخواهد خوداش باطری قلمی را جابیدازد وبه اومهلت میدهد- جونمیتواند مادر اجازه میگیردخوداش انجام دهد وبچه قبول میکند-هردو بایدتعلیم بگیرنند ولی اقایان به مراتب بیشترهرکدام علم وتجربه بیشتری دارند بایدسکان رهبر یبعهده بگیرنند ودرمسائل خطرناک از مشاور کمک بخواهند تاهردو به تجربه دست  پیدا کنند نبایدتجربه کردن یکطرفه باشد- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به زنان اجازه بخشش ازمال رانمیدادنند کارمردانه بود ولی حضرت صلواته اللهعلیه واله والسلم هزمانی کسینمیتوانست ازکسی پول بدست اورد میفرمودندبه نزدحضرت فاطمه صلواتها وعلیها بروید وابسته به هم بودن ضعف نیست ولی خودرا در بخش خود ضعیف احساس کردن صحیح نیست- ولی میبایست همه کار هابراساس یک اسلوب دقیق وحساب شده باشد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99