سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امریکا دارد هیا-هو میکند که دلیل شکست دمکرات ها تبلیغات روسها بوده است که به ایمیل ها- خانم کلینتون دست پیدا کرده است ومتخصصین روسی میدانستند کدام ایمیل برضد مردم امریکا است مطالب انرا حال به درست ویا دروغ به صورتی افشا کردن ومردم امریکا راگول زدند اولا تا امروز یک سند نشان ندادند یک مصداق ونمونه نیاوردند میبایست از مردم نظر سنجی کند که کسانی که میخواستند به دمکرات رای بدهند وبه اقای رای دادند تحت تاثیر کدام مطلبروسی بودند -اولین بار است درامریکا که هیچگونه- نمونه اس وسند رو نکردند-ولی بعد تعدادی از ایمیل خانم کلینتون افشا کردن که ربطی به مسائل نداشت خواستندکاسه وکوزه سرروسها بشکنند- اولا اقایان ادعا میکنندجهان- یک دهکده جهانی شده است درتمام موارد- میفرمیاند کوچکترین کشور ها میتواند بر چهان تاثیر بگذارد ولی درعمل هنوز نباید اینطورباشد- جناب گوگلبا وجودانکه اینترنت کره شمالی یک اینترنت بسته است دران نفوذ کردواطلاعات زیادی مطرح کرد وفرمودند وباز هم خواهیم کرد و این امر هم به نفع کره شمالی است وهم جهان- کسی هم به ایشان نگفت بالی چشم ما ابرو است؟؟- امام راحل عیه السلام وبرکات الهی برایشان مداوم باشد-فرمودند امریکا بایدبداند ورق برگشته است- ان زمان گذشت که امریکا بعنوان یکارباب در کشورها حضور داشته باشد وهمه نوع منافع داشته باشد- انهم بالجبر-؟؟ امروزه امریکا بایدبداند حضوراش درکشورها از جهتی بایدهزینه کند واز جهتی سودببرد وگرنه برای ایشان تره هم خوردنمیکنند- اقای ترامپ قیافه درواقع انزوا طلبی گرفت-که اماده دیگر هزینه کردن نیست وحاضر است جهان به دیگر رقبا بدهد ولی درداخل هم اشتباه کرد فرق گرائی کرد هینکه به قدرت رسید کم کم دارد بازی داردر میاورد که امریکا باید کمافی السابق- امتیازات خودرا داشته باشد- تنهاکشوری این کارارا کرد اسرائیل بود وبعدا کم کم واردحوزه جهانی میخواهدبشودلیل ان که ایرانمیتواند درخاورمیانه وامریکا لاتین جای پائی بدست اورد وتاحدی امریکارا بکناربزند-؟؟ به هرحال=- روزگار کم کم افرادی که خودرا به خواب زدند- بیدار خواهد کرد ودرنتجه اگر حخوب عمل کنند نجات پیدا میکنند وگرنه غرق میشوند- نکته بعد درفلسطین تنها یهودنبوده است وهمه یهودیان فرزندان پیامبران علیهم اسلام اجمعین نبودند-خداوندمنان عاشق چشم وابرو یهودیان نبوده است زمانهای زیادی انها دراسارت فرعونیان بودند وچهل سال درسرزمین طی بالا وپایئن میرفتد وعذاب ها برانها امد ومیمون وخوک شدند- وجریان بلعم باعورا-هم نشانه دیگری است ودرقران مداوم به انها هشدار داده است- کمک خداوندمنان برای ان بود که انها اهل دین بودند ونژاد های دیگر که کودن بازی درمیاوردند-هدایت کنند ومتوجه شوندبه سمت خداوندمنان بروند به نفع انها است ان زمان عقل ها کوتاه بود همه دید وفکر دنیای مادی بهتر بود- ولی اززمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دینای معقول مطرح است ولی باکمی اضافات مهم علم است واخلاق متعالی است- اقایان هنوز درفکر دنیای مشعشع هستند- کاری به علم واخلاق متعالی ندارند-امیداست که غرب واسرائیل بیدار شود وفلسفه دخلقت وشرایط روز رابخوبی درک کند- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک نصیحت برادران کنم به بعضی سایت های سکولار ایرانی –غربی اولا لباس خانم ها حداقل برابری کند باوزن لباس اقایان- بقول انگلیسی ها ظاهر یکفرد –باعقل او رابطه مستقیم دارد شادی وپرستیز وکمال درک ا هفت خان رستم راباید طی کرد که خان اخرش کوه هیمالیا است با بال فرشتگان باید پرواز کرد-در ثانی برادران وخواهران کرد ما- دفعه اول نیست درسرمادرچادر هستند قرن هادرشرایط سخت درچادر بودند-فرزند داشتن شرایط را خداوندمنان سهل واسان میکند- خداوندمنان طاقت گریه بچه هاراندارد وعرش میلرزد-گرچه بچه-نمرود – باشد -خانم های امریکائی است که اگر اب پرتقال انها کم وزیادشود صاحب بچه نمیشوند- شناخت اقتصاد کاری پیچیده است- حدیث هم دراین مورد داریمگاهی محوراقتصاد روبه بالا است درحقیقت درحال افول است وزمانی محور اقتصاد روبه پاین است که درحال اوج گیری است- بعنوان مثال ربا اقتصادرا اوج نمیدهد بلکه افول میدهد-بلکه باید به بردارن وخواهران کردما- تفسیر دقیق قران داد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک نصیحت برادران کنم به بعضی سایت های سکولار ایرانی –غربی اولا لباس خانم ها حداقل برابری کند باوزن لباس اقایان- بقول انگلیسی ها ظاهر یکفرد –باعقل او رابطه مستقیم دارد شادی وپرستیز وکمال درک ا هفت خان رستم راباید طی کرد که خان اخرش کوه هیمالیا است با بال فرشتگان باید پرواز کرد-در ثانی برادران وخواهران کرد ما- دفعه اول نیست درسرمادرچادر هستند قرن هادرشرایط سخت درچادر بودند-فرزند داشتن شرایط را خداوندمنان سهل واسان میکند- خداوندمنان طاقت گریه بچه هاراندارد وعرش میلرزد-گرچه بچه-نمرود – باشد -خانم های امریکائی است که اگر اب پرتقال انها کم وزیادشود صاحب بچه نمیشوند- شناخت اقتصاد کاری پیچیده است- حدیث هم دراین مورد داریمگاهی محوراقتصاد روبه بالا است درحقیقت درحال افول است وزمانی محور اقتصاد روبه پاین است که درحال اوج گیری است- بعنوان مثال ربا اقتصادرا اوج نمیدهد بلکه افول میدهد-بلکه باید به بردارن وخواهران کردما- تفسیر دقیق قران داد


ارسال شده در توسط علی

بسم  الله الرحمن الرحیم- اقای داگلاس سلیمان-:: میگوید- : ایران به حاکمیت ملت های منطقه احترام نمیگذارد وازتروریسم حمایت میکند—انبیا اعظام علیهم السلام هم به حاکمیت های طاغوتی احترام نمیگذاشتند پس از نظرشماتروریسم بودند؟؟!! کشورها صاحبان اصلی انها ملتهاهستند نه حکام طاغتی انها – اولا ایران تا انجا که بتواند کمک دوستانه انجام داده است شما چه کمک دوستانه به ملتهای منطقه دریمن وبحرین ومیانمار کردهاید بیلان نشان دهید- قدرتایران از ایمان نشات وسرچشمه میگیرد ومردم مومن وفرهیخته عاشق ایران هستند- حاکمین طاغوتی همیشه طرفدران انبیا اعظام صلواته الله علیهم اجمعین را اوباش ضعیف وفقیر و- تعریف میکردند وحال نوبت شما است که چنین بگوئید- امریکا درعراق وسوریه ودیگر کشورها همیشه تفرقه ایجاد کرده است واز بخشی بر علیه دولت سود جسته است- اردن وعربستان تا امروز جزو جبهه طاغوت بودند وامیدی که خیری از انها به جامعه بشری نخواهد رسید همین که شری ایجاد نکنند جای شکراش باقی است ایران نفوذ خود را درمنطقهاستراتزی درست ایران بدست اورد نه به کمک امیریکا درحالیکهامریکا رمنطقه روبه افول است چگونه میتواند نفوذ ایران را تضعیف کند بخصوص با طرح غلط خوددر فلسطین اشغالی حقیقت دوستی های امریکا مشخص شد که دوستی گرگ گوسفند نما است- وباعث دعدم ظهور حضرت مهدی صلواته الله علیه السلم میباشد امریکا قاج زین را دودستی بچسبد- نفوذ کردن وهدایت کردن را رهاکند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در زمان قدیم- بعلت انکه بعضی امراض را نمیتواستند راه پزشکی ومدوای انرا بدست اورند به خرافات دچار میشدند- مانند عیقم زنان که نمیدانستند ممکن است مردام عقیم باشند ویادور کردن شیاطین وبدست اروردن نعمت وسلامتی وسعادت وبسیار مسائل دیگر به خرافات دچار میشدند باوجودانکه اسلام عزیز امد وبسیاری از این خرافات را برطرفکرد ولی ئرمسائل ذکر شده خرافات همچنان باقی بود-درمسائل رفع عقیم شدن درهر کشور ی وجائی خرافات های خاصی است درهندزنان بادرخت خاص ای که بزرگ باشد ازدواج میکردند وروی کنده درخت مینشستندومدتها برای درخت خدمت ها میکردند وسپس به خانه میرفتند – درمصر برای بت دلربائی میکردندومدتها برا ی برای او میرقصیدندوغیره این خرافات هند وارد عربستان شد- ودرزمان ابن وهاب در محل سکونت ایشان زنتان برای بارور شدن از شوهران برای مدتی طلاق میگرفتند وبه ازدواج یکدرخت در می امدن دوسپس بعداز مدت به خانه میرفتند وازنو ازدواج میکردند که مثلا باور میشوند ایشان دستورداداین درختان را قطع کنند؟؟- درخت یک موجود مفید است با شعورانسانها را بالا برد این درخت راقطع کرد ایشان بهسمت درخت دیگری میرود ویا درختی درخانه میکارد- اگرقراراست اینچنین عمل شود باید درهند تمام گاو هاراکشت- تا گاو پرستی از بین برود- یا رودخانه نیل را خشکاند- علت انکه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دستور دادند فقط بت های مسجدالحرام را خرد کنند ودم در ورودی مدفون سازنند واولا مسجد الحرام ساخته حضرت ابراهیم علیه السلام وفرزند برومنداش حضرت اسماعیلی علیه السلام-که ندای توحید محض میدادند بقیه بت ها خودمردم نابود کردند- درروایت است زمانی که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دستوردادند یکنجاری هنوز ظاهر مسلمان نشده بود نزد رسول اکرم امدوگفت حضرت انها رابه من بفروشید من بلد هستم از چوب ان وفلزات ان استفاده کنمحضرت فرمودند اینها یعنی شیاطین بعداین چوب هارامیخرنند وبعوان تبرک انهاراملعبه حقه باز ی کنند- درروایت است نجار خندید وشهادیتن گفت من احتمال میدهم خوداش میخواسته همین کلک رابزند- البته بعضی وماقع میگوینداگر دوردرخت طلا نگیرید وفلان نکیند درخت غضب میکنند درجواب مگویند اگر کمی از شاخه انهارابشکنید وقطع کنید وخواهید دید اتفاقای نمیافتد- ولی حدیت داریم هر درختی بی جهت قطع کنیم وتعداد ان زیادباشد عمررا کم میکند وبرعکس هم درخت کاری کنیم ومراقبت کنیم بسیاراز بلاها رفع میشود- وهرپرنده وچرنده وانسان زیرا سیاه ان درخت باشد برای ان فرد اجر دارد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-سایتWWW.DELANCEYPLACE PLACE.COM)----()یک سایت متعلق به یک خیریه برای سواد اموزی برای کودکان است- دراین سایت کتابهای سال را معرفی میکند- ومقداری از صفحات یک کتاب را به صورت یک وبلاگ به چاپ میرساند بیشتر مسائائل تاریخی بخصوص ریاست جمهمرها وکاندیدهای ریاست جموری را کهکتاب شده است به چاپ رسانده است- دراخرین مقاله- بنام تراژدی فحشا- که از کتاب- تحقیقی اقای کریستفرنولتون بنام- پادشاهی گله-گاو- برای کابوی هائی که یک مسیرطولانی وخطرناک گله رو را پیموده اند- وبه شهرهائی که ترمینال ان است که شهر گله گفته میشود زنان بزرگترین جاذبیت ها هستند- ودرانجا یک سالون وجودارد که فرد کابوی قاعدتا با سه نوع خانم ها روبرو میشوند-دختران رقاص که باموزیک میرقصند- که درسطح حرفه ای هستند- که معمولا فقیر هستند اما قابل احترلمکه دختران روستائی که از منطفه حسه المان به امریکا میامدند وتا کانادامیرفتند-که تئسط یک خانم ی رهبری میشدند- میشد از انها تقاضای رقص کرد ولی هیچگونه رابطه جنسی راقبول نمیکردند-بعدی دخترانی که رقاص معمولی بودند- که درهم سلون ویا محل های رقص دیگر هم بودند- وکابوی هامیتوانستند باپرداخت پول یکنوع رقص های باانها داشته باشند- وطبق قانون حق تجارت سکس نداشتند- وبرای انها قدعن بود درسالون هئی که دختران فحشابودند وارد شوند- برای کابوئی که علاقمند به سکس بود باانواع فحشاباقیمتهای مختلف وجود داشت- ولی فحشاهای بسیار سطح بالا بالباس های بسیارفاخر-درخوابگاه های بزرگ که معمولا تسوط خانمی بنام مادام-که خود قبلا- جزو فحشا بوده است اداره میشده است- که فحشا اجازه داشتند چند ساعتی بافرد بیرون باشند- وفحشاهائی که دراخر خط بودن وغالبا بومی ها وچنینی ها ی در اطراف شهرها درمحلی که بهانها- اخور روباز- گفته میشد یافت میشدند-درساختمان های فرسوده واطاق های کهنه زندگانی میکردند- که اغلب انها- معتاد به موادر مخدر که به ان –لاودنوم- گفته میشد که ترکیب الکل باموادمخدر است-که کمتر مورد توجه واقع میشدند-فحشا درفصل های مختلف به جاهئی که جمعیت زیادی از کابوی ویاافراد زیادی به انجا مسافرت میکردند میرفتند- ویا با با کاروان گله های درحال حرکت سیر میکردند ودرسالون های بین راه مستقر میشدند-کابوی تددی چشم ابی میگوید- که ما که وارد شهری میشدیم- با یکی از دختران برای یک هفته ازدواج میکردیم- واو رابهنزد خود میا.وردیم وصبحانه وغذا وشام وهمیشه درتمام مدت با اوبودیم-- -ومن تصور میکنم که اینموضوع بسیاری از نجبا را شوکه میکرد- ولی ماجزو نجبا نبودیم- وبه انهم وانمود نمیکردیم- که راه ما- با دیگران فرق داشت- اگر ما میخواستیم دارای زنان نجبا باشیم بایدموقعیت خودراانچنان بسازیم و وانمود کنیم که در خانه های ورزش  نجبا شرکت کنیم- ایشان میگوید- اغلب کابوی ها رفتاری بسیار شایسته با چنین زنانی داشتند که بهتر از مردانی بودند که بازنان خودرفتار میکردند- وایشان متذکر شد که اگرنمونه ای از کابوی ها رفتار ناشایست بافحشاداشته باشد هم قطاران ایشان راز گروه خود اخراج میکردند- اگر چه شرایط چنین بود- که واقعیت امر براساس احترام بود ا مروز هم است- بسیاری از کبوترهای درخاک غلتیده- که سن متوسط انان بیست وسه سال است- زنان سقوط کرده هستند وزنانی که دوست پسر انهارا ترک کرده اند-یافامیل انها انهارا ترک کردهاند- ویابچه هائی بودندرنج کشیده وباانهابدرفتاری شده است-کا رانه به کارهائی که ناچارا باید انجام دهند کهاز طرف مردی که انهاراوادار به ان کار میکند- ویامورد غضب مردان واقع میشوند- نه تنها موردهجوم امراض مقاربتی مانند سفلیس- که شهرت به ضد حیات دارد-که به روشنی مشخص میشود کهامکان سلامت کامل بسیار ضعیف است- ودیگرامراض عفونی مقاربتی هم-دیگرهم معمول است—چون توبرکلوسیس که قدرت مرگ افرینی دارد- که یک ریسک دیگری است-مسائل دیگر ابستنی ناخواسته-وسقط جنین خطرناک را بدنبال داردگرچه کاندوم لا ستیکی پوست مانند- درسال1850 درست شد نوع مرغوب ان بسیار گران بود- وبیست درصد فحشا ابستن میشدند- فحشا ذشانس بسیارکم یاهیچ برای پیشرفت اجتماعی ندارند- بسیارنادر است که یک کابوی بایکی از انها ازدواج کند- وممکن است قدرت مالی خوبی هم نداشته باشد- امکان فرار از فحشا قابل بحث نیست- انهائی که موفق شدند که ازدواج کنند- اعلب انها ریس سالون شدند یا ریس سالونی کهمرد بود انهارا برای ریاست استخدام کرد- ومابقی شغل خودرا در اخور روباز گذارندند- ومشاهده کردن که عمرمفیدخودرا کوتاه کرده اند- بافقر- مایوس – والکلی ومعتادبه مواد مخدر- دچار شده اند-که دوران باز نشستگی خوبی رابوجود نمیاورد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-وقتیکه ایمان نباشد- شیطنت وارد چرخش زندگانی خواهد شد- وچون مخفییانه عمل میشود انسان رامات ومبهوت میکند وعدم تعادل ایجاد میکند انسان ذاتا بدنبال تعادل است دست به اقدامات عجیب وغریب میزند و وجودان بخوبی شکل نمی گیرد ودرنتجه راهای شیطنت باز میشود- درامریکا فردی در بیزنس مامعلات ملکی کار میکرده- ادم موفقی بوده است- پس ادم عاقلی است- کار رها میکندو شروع به ادم کشی میکند پلیس اطلاع پیدا میکند که عده ای-گم شدند درشهر وحومه شهر به جستجوی محل دفن انها میگردد چون ایشان قبرسطحی درست کرده بود خیلی زودبعضی جسدها پیدا میشود تا انکه ایشان درخیابان دوست پسر یک خانم را با چندتیر میکشد از ان ببعد ایشان شناسائی میشودوسرانجام دستگیر میشود وفعت جسد راپلیس را پیدا کرده است ولی گم شده ها بیشتراست وایشان درباز جوئی میفرماید من دلیلی نمیبینم  اسامی ویا جای دفن دیگران رابیان کنم- ولی من نمیدانم چرابه ایشان حبس ابد دادند اینهم میتواند از نتایج عدم اعدام باشد- یک مقاله درباره کره شمالی امریکائی ها چاپ کرده اند- بسیارکم درباره کرع شمالی غرب کار کرده است وبیشترین انها کارکشورسویس است وعجیب است دربارع فرهنگ کرهکره شمالی بسیارکم کار کردهاند بعنوان مثال چند شاعرکه بیشترانها متعلق به ریاست وفامیل ریاست کره شمالی است—بیشترمقالات مال افراد فراری از کره شمالی است-که عجیب است علت اینهم فراری کهدرکره جنوبی درحدودسی هزارنفرهستند ومابقیه بیشتر درانگلستان هستد کار کشورچین است؟؟ اگر درکشوری درزمانی که استیصال وسختی پیداشداصلا واساسا مهاجرت امری واجب میشد چرا اکثریت انها از زنان هستند؟ که دلائل انها بحث خواهد شد-بخشی بین کره شمالی وکره جنوبی وجودارد که بعنوان بخش غیر نظامی مشهور است دراین بخش میتوان هرکاری کرد ساختمان سازی کرد وشرکت زد وپارک ساخت وغیره ولی افرادنظامی انجا نباید باشند حال امریکائی میگویند که کره شمالی یک جاده درداخل این منطقه چند قدمی مرز کره جنوبی کشیده است؟؟ یعنی چی -؟؟ شیطنت-!! ناگهان فیلم برداری کردند-که یکگروه نظامی به سرعت باچندچیب وارداین جاده میشوند وسریعت یکی از چیب بهقداری زیاد است کهسر پیچ برخردبه درخت پارک گنار جاده میکندوافرادبلافاصله سینه خیز به سمت نقطه از مزر درحال حرکت هستند ومشخص است یک نکته ای رادرک کردند- این از شیطنت امریکادی است راحت نمیگذارندومداوم تست میکنندکه چیزی رادرک کنند وازاری برسانندوهمین خصلت ا است که انفرد را درامریکا پرورش میدهد- وسپس سربازان کره جنوبی مجبور هستندبه همان نقطه بیایند ومدتی افراد دو طرف بهم خیره میشوند- نکته دوم انسان یکبعد فردی دارد ویکبعد اجتماعی دارد- همانطور استادمعزز حضرت دکتر ایت الله مجاهد شهید مرتضی مطهری فرمودند بعداجتماعی به مراتب مهمتراز بعدفردی است وقران این انرابخوبی اثبات میکندکه امت مطرح است- مکن استفردی درمرحله اول تصور کند تنها بعدفردی مهم است .لی پس از مدتی متوجه بعدجمعی میشود که ان مهمتراز بعد فردی است ولی بعد فردی هم مهم است ونباید نادیده گرفته شود هرکس یکطفه شد بازنده است وعدم تعادل پیدا میکند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99