سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بعضی از بزرگان ما درترجمه – بیان کردن- استقرا-یک امرتجربی است-درحالیکه یک امر عقلانی است- من نظریه استادخودم مرحوم رضویه که شخصا یک اشراق از ایشان دیدم- بیان میکنم-وهمان مثال را میزنم- ایشان فرمودند شماتعدادی – ساعت- وستن واچ-که قبلا دراین شهرت زیادی داشت- انتخاب کنید- وانها مانند هم بکار بی اندازید- اگر یک میلیادر بار یکسان بودن دلیل ندارد که دفعه بعد یکسان عمل کند- از لحاظ تجربی- اتفاق بشراولیه این طور کار میکند که مثلا هرچه قرمز است مفید است- هرچه زرد است بد است کم کم متوجه شد درجائی بامشکلات میشود همه اشیار در منقبض شدن کوچک مبیشوندولی اب بزرگ میشود- تجربه همان تعدادی که تجربه استکرده است قابل قبول است انهم مداوم باید دقت کند که اگر بخلاف نظر عمل شد فریب نخورد اما اگر ما بیایم وتحقیق کنیم که مواد این ساعت خصوصیات نها تاحدی ثابت است- ونقش ی که به انها دادیم تاحدی خاص ثابت است ونظمی که به انهادادیم- این نظم هم ثابت است- حال نتجه میگیرم- ساعت های وستن  واچ- اگرعلت خاصی برانها وارد نشود مثل هم عمل خواهند کرد- نقش مدیریت این استکه بهمه افراد نقش دهد مانندان ساعت وانهادر سازمان انقش را با طیب خاطر بپذیرنند وبرای انها مشکل نباشدوانگیزه داشته باشند ومسائل دیگر تا سزمان بخوبی بچرخد هرروز-مثل دیروز مگر تغیرات سیستمی برقرار شود- رنسانس هم بهمین علت بوجودامد که افرادنقش خودرا قبول نداشتند-البته درخارج از سازمان سیاست سعی میکند که نقش بیرونی دهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امریکا-اخیرا از ینسکو خارج میشود که ادعا میکند موسس ان بوده استسطین بعنئان-زمان طلائی امریکامانندهمه تمدنها بجز اسلام ناب- روزی طلائی دارند وروزهای زیادی درتاریک غوطه ورهستند- ونکته این که ازکفربه نفاق میان ایند- قران میفرماید-دراینحالت خداوندمنان ایت الهی  را مسخره میکنند وسپس پیامبرالهی صلواته الله علیه واله والسلم مسخره میکنند- وسپس مومنین را مسخره میکنند وبدانند خداوند انهارا مسخره میکند ودل مومنین راشاد میکند ونوبت مسخره کردن مومنین ازانها میرسد- امریکا درحالیکه ژست مردم دوستی میکرد واز تمدن فلسطینی ها  وهمکاری با اسرائیل ووحدت دوکشور صحبت میکرد واخیرا داماد ا ترامپ به فلسطین رفته که بین حماس وجناب اقای عباس وحدت ایجاد کرده است- چون فلسطین نه بعنوان بخشی از اسرائیل تمدن خوداش رادریونسکو مستقل میتواند بیان کند واین ضد درخواست اسرائیل است درحالی که اقای ترامپ دم از دوکشور میزند از یونسکو خارج شده است همه جا میگوید ایران ضدجهان سات وایشان همراه جهان است؟؟ درحالیکه جهان به فلسطین اجازه داد مستقلاخودرا مطرح کند که نشانه پذیراش دوملت است وجهان فرمودند اخراج به سلامت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- من بسیارتعجب کردم –که اقای رنه دکارت شاگرد اوگستین باشد که یک رند روزگار است- ازترس تثلیث راقبول کرده است ولی زیراب تثلیث را زده است- میفرماید- حضرت مسیح علیه السلام وروح القدس علیه السلام درحالی که مخلوق هستند کارخدائی میکنند- یعنی باذن الله - شناخت خداوند وانسان را هم ازادیان های مختلف تحقیق میکرد وحقایق رابدست میاورد- ابژکتویته روح با ابژکتویته –جسم اختلاف ماهوی زیادی دارد- ابژه بودن جسم  ودرک ان مستقیم است ولی درک ابژه روح ویا روان باواسطه است  روان مانند یک موجود مادی قابل دیدن نیست- همانطور که قران عزیز فرموده است روح مال عالم امر است وجسم مال عالم خلق است-انسان بالفعل ترکیب دوگانه دارد- به شیوه دکارتری شناخت درست وقابل اندازه گیری از طریق جسم است ومیتوان قوانین جسم را شناخت وازطریق فیزیک .یاشیمی –ریاضی انرا تبین کرد واثار روح درجسم قابل اندازه گیری است-که امروزه خیلی متداول است-ولی شناخت روح به دلائل زیادبسیارپیچیده تر از شناخت جسم است-در زمان رنساس این سئوال مطرح شد که تحقیقات از کجا شروع کنیم به این نتجه رسیدند که تحقیق گذشته را ازنوع تحقیق علمی کنند وخرافات وحقایق را کشف کنند- بسیاری از خرافات درباره مسائل جسمی میخواستند توسط فلسفه حل کنند یعنی نتجه گری عقلانی میکردند واین امرخرافات بود تحقیقات علمی برروی ماده شروع شدکه یکی ازانها درباره اب بود به ده خصلت که رسیدند گفتندمابایدساختار ماده راتشخیص دهیم که کمک به شناخت مختلف ماده خواهد کرد وبه دنبال شناخت ماده رفتند- ولی در روح- نمیتوان به ساختار روح رسید گرچه سعی میکنند که باخصصویات روح که کشف میکنند به ساختار روح ممکن است دست پیدا کنند- هرکس جامعه شناسی تنها از بعدی قبول-دورکیم رابطع علت ومعلولی تصمیمات سازمان- یک دانشگاه امریکائی جامعه شناسی میگوید تنهابرای علت چسبندگی افراد به سازمان ویاعدم چسبندگی افرادبه هم وسازمان دیگری میزان زیاد پذیراش احکام سلسله مراتب چه از لحاض قلبی وعقلانی-واقای کانت – اخلاق وارزش درسازمان- است  وانواع دیگر- درک متافیزیک درجزئیات وکلیت کمی مشکل – است وپیدا کردن راه حل هم مشکل است لذا اقای کانت به سمت عقل درعلوم تجربی را انتخاب کرده است  ومتاسفانه به نظر میرسد بحث  بسیارناپخته درباره خداوندمنان ودین زده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- من بسیارتعجب کردم –که اقای رنه دکارت شاگرد اوگستین باشد که یک رند روزگار است- ازترس تثلیث راقبول کرده است ولی زیراب تثلیث را زده است- میفرماید- حضرت مسیح علیه السلام وروح القدس علیه السلام درحالی کم مخلوق هستند کارخدائی میکنند- یعنی باذن الله - شناخت خداوند وانسان را هم ازادیان های مختلف تحقیق میکرد وحقایق رابدست میاورد- ابژکتویته روح با ابژکتویته –جسم اختلاف ماهوی زیادی دارد- ابژه بودن حسم  ودرک ان مستقیم است ولی درک ابژه روح ویا روان باواسطه است  روان مانند یکموجود مادی قابل دیدن نیست- همانطور که قران عزیز فرموده است روح مال عالم امر است وجسم مال عالم خلق است-انسان بالفعل ترکیب دوگانه دارد- به شیوه دکارتری شناخت درست وقابل اندازه گیری از طریق جسم است ومیتوان قوانین جسم را شناخت وازطریق فیزیک .یاشیمی –ریاضی انرا تبین کرد واثار روح درجسم قابل اندازه گیری است-که امروزه خیلی متداول است-ولی شناخت روح به دلائل زیادبسیارپیچیده تر از شناخت جسم است-در زمان رنساس این سئوال مطرح شد که تحقیقاتاز کجا شروع کنیم به این نتجه رسیدند که تحقیقت گذشته ازنوع تحقیق علمی کنند وخرافات وحقایق کشف کنند- بسیاری از خرافات درباره مسائل جسمی میخواستند توسط فلسفه حل کنند یعنی نتجه گری عقلانی میکردند واین امرخرافات بود تحقیقات علمی برروی ماده شروع شدکه یکی ازانها درباره اب بود به ده خصلت که رسیدند گفتندمابایدساختار ماده راتشخیص دهیم که کمک به شناخت مختلف ماده خواهد کرد وبه دنبالشناخت ماده رفتند- ولی در روح- نمیتوان به ساختار روح رسید گرچه سعی میکنند که باخصصویات روح که کشف میکنند به ساختار روح ممکن است دست پیدا کنند- هرکس جامعه شناسی تنها از بعدی قبول-دورکیم رابطع علت ومعلولی تصمیمات سازمان- یک دانشگاه امریکائی جامعه شناسی میگوید تنهابرای علت چسبندگی افراد به سازمان ویاعدم چسبندگی افرادبه هم وسازمان دیگری میزان زیاد پذیراش احکام سلسله مراتب چهاز لحاض قلبی وعقلانی-واقای کانت – اخلاق وارزش درسازمان- است  وانواع دیگر درک متفیزیک درزئیات وکلیت کمی مشکل – است وپیدا کردن راه حل هم مشکل است لذا اقای کانت به سمت عقل درعلوم تجربی را انتخاب کرده است  ومتاسفانه به نظر میرسد بحث  بسیارناپخته درباره خداوندمنان ودین زده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- من بسیارتعجب کردم –که اقای رنه دکارت شاگرد اوگستین باشد که یک رند روزگار است- ازترس تثلیث راقبول کرده است ولی زیراب تثلیث را زده است- میفرماید- حضرت مسیح علیه السلام وروح القدس علیه السلام درحالی کم مخلوق هستند کارخدائی میکنند- یعنی باذن الله - شناخت خداوند وانسان را هم ازادیان های مختلف تحقیق میکرد وحقایق رابدست میاورد- ابژکتویته روح با ابژکتویته –جسم اختلاف ماهوی زیادی دارد- ابژه بودن حسم  ودرک ان مستقیم است ولی درک ابژه روح ویا روان باواسطه است  روان مانند یکموجود مادی قابل دیدن نیست- همانطور که قران عزیز فرموده است روح مال عالم امر است وجسم مال عالم خلق است-انسان بالفعل ترکیب دوگانه دارد- به شیوه دکارتری شناخت درست وقابل اندازه گیری از طریق جسم است ومیتوان قوانین جسم را شناخت وازطریق فیزیک .یاشیمی –ریاضی انرا تبین کرد واثار روح درجسم قابل اندازه گیری است-که امروزه خیلی متداول است-ولی شناخت روح به دلائل زیادبسیارپیچیده تر از شناخت جسم است-در زمان رنساس این سئوال مطرح شد که تحقیقاتاز کجا شروع کنیم به این نتجه رسیدند که تحقیقت گذشته ازنوع تحقیق علمی کنند وخرافات وحقایق کشف کنند- بسیاری از خرافات درباره مسائل جسمی میخواستند توسط فلسفه حل کنند یعنی نتجه گری عقلانی میکردند واین امرخرافات بود تحقیقات علمی برروی ماده شروع شدکه یکی ازانها درباره اب بود به ده خصلت که رسیدند گفتندمابایدساختار ماده راتشخیص دهیم که کمک به شناخت مختلف ماده خواهد کرد وبه دنبالشناخت ماده رفتند- ولی در روح- نمیتوان به ساختار روح رسید گرچه سعی میکنند که باخصصویات روح که کشف میکنند به ساختار روح ممکن است دست پیدا کنند- هرکس جامعه شناسی تنها از بعدی قبول-دورکیم رابطع علت ومعلولی تصمیمات سازمان- یک دانشگاه امریکائی جامعه شناسی میگوید تنهابرای علت چسبندگی افراد به سازمان ویاعدم چسبندگی افرادبه هم وسازمان دیگری میزان زیاد پذیراش احکام سلسله مراتب چهاز لحاض قلبی وعقلانی-واقای کانت – اخلاق وارزش درسازمان- است  وانواع دیگر درک متفیزیک درزئیات وکلیت کمی مشکل – است وپیدا کردن راه حل هم مشکل است لذا اقای کانت به سمت عقل درعلوم تجربی را انتخاب کرده است  ومتاسفانه به نظر میرسد بحث  بسیارناپخته درباره خداوندمنان ودین زده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای تیلرسون-درک اسلام عزیز برای شما کمی مشکل است- شما بادرک هستی شناسی وهستی شمولی وجهان شمولی- اسلام عزیز- ناشنا هستید- وتا این حد درک برای شما کمی مشکل است- شماهنوز در درحوزه تاریخی خود میباشید- اسلام عزیر مسائلرا مطرح میکند وخود اولویت بندی – میکند- وبا دیدخود تعلیم میدهد وفرومول بندی هم از ان خود است والبته-دروسعت حوزه ومیدان خود بخشی هم بارعایت چهارچوب کلی نقش  ازدی انسان وذوق و-سلیقه- انسان لحاظ شده است – که درک ان هم برای خودمسلمانان شگفت انگیزاست-عقل الهی-که- درچهرچوب مذهب انراتبین کرده است ویک ساختار تاریخی منظمی را طی میکند- ویک سر اش به اسمان وصل است-ولی اندیشه جنابعالی خودبنیاد است که سراش به سنگ-به- ته چاه متصل است- درحدبسیار محدودتر وناتوان تر است حکومت مذهبی واجب است که چنین باشد- وحکومت جنابعالی واجب است که تغیر کند وشماحداکثر یک حلقه از تغیرات خویهدخواهید بود که سرانجام خرد بشری را اندکی رشد خواهید داد  مانند گذشتگان خلف شما- تابه عقل درمذهب الهی نایل شود- حکومت فبلی سرانجام توان وتعادل خودرا نسبت به اسلام عزیر از دست داد ومجبور شد مماشات کند شماتازه سواربر اسب تاریخ شدید وجاده بسیارناهمواری را هم انتخاب کردید- چه از لحاظ نرم افزاری وچه سخت افزاری – دچار نقصان هستید واین تصور که مادیت سرانجام حرف اخر را میزند اشتباه بسیار عظیمی است –که پیامبران اعظام صلواته الله علیهم اجمعین نادرستی انرابخوبی نشان داده اندشمتازتاریخ عبرت بگیرید تا انکه عبرت تاریخ شوید- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای تیلرسون-درک اسلام عزیز برای شما کمی مشکل است- شما بادرک هستی شناسی وهستی شمولی وجهان شمولی- اسلام عزیز- ناشنا هستید- وتا این حد درک برای شما کمی مشکل است- شماهنوز در درحوزه تاریخی خود میباشید- اسلام عزیر مسائلرا مطرح میکند وخود اولویت بندی – میکند- وبا دیدخود تعلیم میدهد وفرومول بندی هم از ان خود است والبته-دروسعت حوزه ومیدان خود بخشی هم بارعایت چهارچوب کلی نقش  ازدی انسان وذوق و-سلیقه- انسان لحاظ شده است – که درک ان هم برای خودمسلمانان شگفت انگیزاست-عقل الهی-که- درچهرچوب مذهب انراتبین کرده است ویک ساختار تاریخی منظمی را طی میکند- ویک سر اش به اسمان وصل است-ولی اندیشه جنابعالی خودبنیاد است که سراش به سنگ-به- ته چاه متصل است- درحدبسیار محدودتر وناتوان تر است حکومت مذهبی واجب است که چنین باشد- وحکومت جنابعالی واجب است که تغیر کند وشماحداکثر یک حلقه از تغیرات خویهدخواهید بود که سرانجام خرد بشری را اندکی رشد خواهید داد  مانند گذشتگان خلف شما- تابه عقل درمذهب الهی نایل شود- حکومت فبلی سرانجام توان وتعادل خودرا نسبت به اسلام عزیر از دست داد ومجبور شد مماشات کند شماتازه سواربر اسب تاریخ شدید وجاده بسیارناهمواری را هم انتخاب کردید- چه از لحاظ نرم افزاری وچه سخت افزاری – دچار نقصان هستید واین تصور که مادیت سرانجام حرف اخر را میزند اشتباه بسیار عظیمی است –که پیامبران اعظام صلواته الله علیهم اجمعین نادرستی انرابخوبی نشان داده اندشمتازتاریخ عبرت بگیرید تا انکه عبرت تاریخ شوید- انشاالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99