سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای تیلرسون-درک اسلام عزیز برای شما کمی مشکل است- شما بادرک هستی شناسی وهستی شمولی وجهان شمولی- اسلام عزیز- ناشنا هستید- وتا این حد درک برای شما کمی مشکل است- شماهنوز در درحوزه تاریخی خود میباشید- اسلام عزیر مسائلرا مطرح میکند وخود اولویت بندی – میکند- وبا دیدخود تعلیم میدهد وفرومول بندی هم از ان خود است والبته-دروسعت حوزه ومیدان خود بخشی هم بارعایت چهارچوب کلی نقش  ازدی انسان وذوق و-سلیقه- انسان لحاظ شده است – که درک ان هم برای خودمسلمانان شگفت انگیزاست-عقل الهی-که- درچهرچوب مذهب انراتبین کرده است ویک ساختار تاریخی منظمی را طی میکند- ویک سر اش به اسمان وصل است-ولی اندیشه جنابعالی خودبنیاد است که سراش به سنگ-به- ته چاه متصل است- درحدبسیار محدودتر وناتوان تر است حکومت مذهبی واجب است که چنین باشد- وحکومت جنابعالی واجب است که تغیر کند وشماحداکثر یک حلقه از تغیرات خویهدخواهید بود که سرانجام خرد بشری را اندکی رشد خواهید داد  مانند گذشتگان خلف شما- تابه عقل درمذهب الهی نایل شود- حکومت فبلی سرانجام توان وتعادل خودرا نسبت به اسلام عزیر از دست داد ومجبور شد مماشات کند شماتازه سواربر اسب تاریخ شدید وجاده بسیارناهمواری را هم انتخاب کردید- چه از لحاظ نرم افزاری وچه سخت افزاری – دچار نقصان هستید واین تصور که مادیت سرانجام حرف اخر را میزند اشتباه بسیار عظیمی است –که پیامبران اعظام صلواته الله علیهم اجمعین نادرستی انرابخوبی نشان داده اندشمتازتاریخ عبرت بگیرید تا انکه عبرت تاریخ شوید- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اساتدمعزز حضرت ایت الله حائری شیرازی- همدربحث نرده کشی وهم دربحث- جلسه بیست وششم  مسجد  امیرالومنین نکاتی حائز اهمیتی را بیان کردند- ایشان فرمودند درک دقیقی از صراط المستقیمی داشته باشیدکه به چپ وراست متمایل نمیشود وافراط وتفریط ندارد ونکات مهم ان همه ابعاد را لحاظ میکنند وتصمیات از  جامع ایجابی  وعدم جامع سلبی  است- بسیار مگیوند خداوند خودرا از هدایت بشرخلاص کرده است وکاری به کار بشر ندارد- به اینعلت است که وضعیت بشر به این حالت درامده است-درحالیکه درست برعکس است-دلائل متقن زیادی دارد- اما- خداوندمنان دراین جهان-ازبشر کنکور میگیرید- وبراساس نمرات پاداش میدهد ویا مجازات میکند- ولی عالی درس میدهدکنکور به نسبت سئوالات برای کسی  خوب فهمده است وایمان اورده است بسیارسهل است ولی کسی برخلاف درس-ایمان اورده است- عقبه خطرناکی است-خداوندمنان شیطان راشش هزارسال تربیت کرددرحالیکه شیطان باوجودانکه مطالب رابخوبی درک میکرد بدنبال شهوات وغریزه بدون کنترول رفت-روز کنکور-میبایست برای اواسان باشد سخت شد ومردود شد خدا.وند منان به میزانی که یادمیدهد وفرد خوب میفهمد امتحان میگیرد نه خارج از طاقت بشری- شیطان انسان را از دروس الهی غافل میکند وبعضی ها شدت میدهد که خداوندمنان راهم باورنمیکنند-دراوج پستی به سمت دنیا میروند- اخلاف کریمه از دست میدهند بهیکنمیه وحشی تبدیل میشوند که قبلا انرا رد میکردند- وخداوندکه فرموده است ارزش این دنیائی ذره ای است-نسبت به برزخ وبرزخ دره است نسبت به قیامت وقیامت ذرها  است  نسبت به بهشت-فریب نخورید ودرعمل هم به همین نتجه میرسد- نزد علما رفتن تنهابرای علمنیست بلکه برای سیر وسلوک اخلاقی ودرک دقیق دنیا واخرت است-نورانیت را درک کنید- دراینترنت- کلمه مستبصرون را-زدم- یک سایت متعلق به نجف اشرف یک کلیپ داشت امد-جماعتی در در دوره مرقد اسمانی ومنور حضرت علی علیه السلام جمع شده بودند یکخبرنگار رادیو وتلویزیون-ازدونفر سئوال میکرد- چگونه مستبصر شدید- اولی یکسنی مراکشی بود که مقیم کشوربلژیک بود- ایشان گفتب اخودم اندیشیدیم – که تمام فرق اسلامی رامطالعه کنم-درتحقیق به این نتجه رسیدم  که عامل تعین کننده- بایدخصلت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بایدداشته باشد-دردوفاکتور خلاصه میشود- یکی خشوع وخضوع درمقابل خداوندمنان ودومخشوع وخضوع درمقابل مردم-رسیدم به اهلبیت مکرم رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم وجون حضرت فاطمه علیها السلام کوثراست از ایشان اصرار کردم حق رابه من نشان بده البتهمن اشراق ایشان رادرست نفهمیدم ولی متوجه شدم کهانحضرت ایشان به امام حسین علیه السلام محول کرده است- باخود گفتم حضرا سفینته نجات است یعنی همه مشکلات ومعظلا ت منرا میتواندحل کنددیروز تمام مشکلات من حل شد ومن بلافاصله بلیط بلژیک به نجف راخریداریکردم وبه نجف امدم-نفر دیگری ایضشان همعرب بود کهقبلا مسحی بوده است .وایشان ساکن بلژیک است فرمودندمن تحقیق کردم به دین اهلبیت رسیدم من هم همراه ایشان به نجف امدم-پس خداوندمنان درمراقبت وهدایت است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اساتدمعزز حضرت ایت الله حائری شیرازی- همدربحث نرده کشی وهم دربحث- جلسه بیست وششم  مسجد  امیرالومنین نکاتی حائز اهمیتی را بیان کردند- ایشان فرمودند درک دقیقی از صراط المستقیمی داشته باشیدکه به چپ وراست متمایل نمیشود وافراط وتفریط ندارد ونکات مهم ان همه ابعاد را لحاظ میکنند وتصمیات از  جامع ایجابی  وعدم جامع سلبی  است- بسیار مگیوند خداوند خودرا از هدایت بشرخلاص کرده است وکاری به کار بشر ندارد- به اینعلت است که وضعیت بشر به این حالت درامده است-درحالیکه درست برعکس است-دلائل متقن زیادی دارد- اما- خداوندمنان دراین جهان-ازبشر کنکور میگیرید- وبراساس نمرات پاداش میدهد ویا مجازات میکند- ولی عالی درس میدهدکنکور به نسبت سئوالات برای کسی  خوب فهمده است وایمان اورده است بسیارسهل است ولی کسی برخلاف درس-ایمان اورده است- عقبه خطرناکی است-خداوندمنان شیطان راشش هزارسال تربیت کرددرحالیکه شیطان باوجودانکه مطالب رابخوبی درک میکرد بدنبال شهوات وغریزه بدون کنترول رفت-روز کنکور-میبایست برای اواسان باشد سخت شد ومردود شد خدا.وند منان به میزانی که یادمیدهد وفرد خوب میفهمد امتحان میگیرد نه خارج از طاقت بشری- شیطان انسان را از دروس الهی غافل میکند وبعضی ها شدت میدهد که خداوندمنان راهم باورنمیکنند-دراوج پستی به سمت دنیا میروند- اخلاف کریمه از دست میدهند بهیکنمیه وحشی تبدیل میشوند که قبلا انرا رد میکردند- وخداوندکه فرموده است ارزش این دنیائی ذره ای است-نسبت به برزخ وبرزخ دره است نسبت به قیامت وقیامت ذرها  است  نسبت به بهشت-فریب نخورید ودرعمل هم به همین نتجه میرسد- نزد علما رفتن تنهابرای علمنیست بلکه برای سیر وسلوک اخلاقی ودرک دقیق دنیا واخرت است-نورانیت را درک کنید- دراینترنت- کلمه مستبصرون را-زدم- یک سایت متعلق به نجف اشرف یک کلیپ داشت امد-جماعتی در در دوره مرقد اسمانی ومنور حضرت علی علیه السلام جمع شده بودند یکخبرنگار رادیو وتلویزیون-ازدونفر سئوال میکرد- چگونه مستبصر شدید- اولی یکسنی مراکشی بود که مقیم کشوربلژیک بود- ایشان گفتب اخودم اندیشیدیم – که تمام فرق اسلامی رامطالعه کنم-درتحقیق به این نتجه رسیدم  که عامل تعین کننده- بایدخصلت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بایدداشته باشد-دردوفاکتور خلاصه میشود- یکی خشوع وخضوع درمقابل خداوندمنان ودومخشوع وخضوع درمقابل مردم-رسیدم به اهلبیت مکرم رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم وجون حضرت فاطمه علیها السلام کوثراست از ایشان اصرار کردم حق رابه من نشان بده البتهمن اشراق ایشان رادرست نفهمیدم ولی متوجه شدم کهانحضرت ایشان به امام حسین علیه السلام محول کرده است- باخود گفتم حضرا سفینته نجات است یعنی همه مشکلات ومعظلا ت منرا میتواندحل کنددیروز تمام مشکلات من حل شد ومن بلافاصله بلیط بلژیک به نجف راخریداریکردم وبه نجف امدم-نفر دیگری ایضشان همعرب بود کهقبلا مسحی بوده است .وایشان ساکن بلژیک است فرمودندمن تحقیق کردم به دین اهلبیت رسیدم من هم همراه ایشان به نجف امدم-پس خداوندمنان درمراقبت وهدایت است


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحیم-

 

 با الهام از شعر عبود الجبیری-

  

بیعت، دوباره من را میخکوب می کند-

 آن رابه اوج می رساند-

آن عکس روی دیوار-

هرگاه انگشت من درهوا روی عکس انواع را لمس می کند-

او در چاپ هم بسیار زنده است-

می خواستم با چاقویی خون را از روی چهره اش بتراشم-

.آن تیکه پارچه های خونی که از پیراهنش درحال جدا شدن است

-عطری که به خود زده است-

دیوار را معطر کرده است-

..در اطرافش، آن-

 آن بلورهای کهکشانی که افتاده اند –مست هستند

من از آن خون های آغشته به آهن-

شربتی می نوشم که مستم می کند-

همه را خندان می بینم

انگشتان من کنار لبانش است زمانی که حضرت علی اصغر را می بوسد

درهمان لحظه به فکر فرو می روم و سرم پائین می آید

آیا عکس را بردارم-؟

من چیز  زیادی یاد نمی گیرم از این عکس-

سالها است که نگاه می کنم-

انگشتان من مجروح شدند-

به قدری هنرمند است که گویا نمی شود از ایشان چیزی یاد گرفت-

من از این خون شفا می یابم-

اما قدرت برداشتن عکس را ندارم-

این عکس همیشه بر دیوار خواهد بود

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از سایت تلگرام- کانال-@ummahgroup _ir-فلسفه اشک بر امام حسین- علیه السلام وصلوالته الله علیه واله والسلم—شیخ السلام دکتر  طاهر القادری(رهبر بزرگ اهل سنت پاکستان میفرماید:" سنی که بر امام حسین:" علیه السلام اشک نریزد  در سنی بودناو شک کنید! کلیپی بی نظیر با زیر نویس فارسی؟ لطفا انرا نشردهدید  وعضو کانال ما شوید- اما- مطلب- شنیدم برخی افراد از سرنادانی وجهل میگویند: کجا نوشته شده است که باید برای حسین گریست!؟-من شنیده ام- که اعتراض میکنند-که-چرا طاهر القادری- برای حسین گریه میکند-! چرا می گریاند؟ کجا نوشته شده است که باید چنین کرد؟-بیائید من میخواهم پاسخ شمارا بدهم-من چرا گریه میکنم-؟ دلیل ان است- که حضرت مصطفی صلواته الله علیه واله والسلم گریه میکرد!-خدا شاهد است که اگر  حضرت مصطفی صلواته الله علیه واله والسلم-گریه- نمیکرد- من نیز –هرگز- گریه نمیکردم- از ام المومنین-:" ام سلمه:"سئوال کنید- اونقل میکند-: که روزی وارد خانه شدم ودیدم- حسین در اغوشرسول الله صلواته الله علیه واله والسلم است-.( در صحاح سته نقل شده است- طبری نقل کرده است- بیهقی نقل کرده است- طبقات ابن سعد را ببینید—احمد بن حنبل نقل کرده است) اینها کتاب ما ست—ام سلمه سلام الله علیها-میگوید –وارد خانه شدم .دیدم امام حسین علیه السلام- در اغوش نبی گرامی اسلام ورسولخدا صلواته الله علیه واله والسلم – اشک  میریخت-( دارم  پاسخ میدهم-که-چرا طاهری  القادری  برای حسین سلام الله علیه وصلواته الله علیه واله والسلم-- اشک میریزد-)-و- چرابرای حسین- روضه خوانده ومردم پاکستان را به اشک مینشاند-برای اینکه حضرت مصطفی صلواته الله علیه واله والسلم-در سوک امام حسین علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلم گریسته است—هرکس در دلش  ایمان است –او- برای حسین علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلم – اشک میریزد- این اشک مخالف صبر نیست- اگر این اشک را مخالف صبر بدانید به بیراهه کشیده میشوید! نبی خدا صلواته الله علیه واله والسلم گریسته است(-م-این اشک معلول جگر سوختن است)—حضرت ام سلمه سلام الله علیها میفرماید- از نبی گرامی اسلام صلواته الله علیه اله والسلم—سئوا ل کردم-یا رسول الله-توراچه چیزی – به اشک نشاند-است؟؟( رسول خدا کوه صبر است)—چرا- اشک- میریزی-رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم-فرمودند-حضرت جبرائیل علیه السلم – نزدم امدوبه من- خبر داد فرزندم حسین پس از من در روی زمین کشته میشود- که –به ان- کربلا میگویند—برایم- تربتی- سرخ رنگ اورد-حضرت جبرائیل سلام الله علیه- اینک- نزد من است- واز من سئوال کرد: که ای رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم- تو حسین را دوست داری؟؟ پاسخ دادم اورا بسیاردوست می دارم-سپس حضرت جبرائیل- سلام الله علیه-گفت- ای رسول خدا صلواته الله علیه واله والسلم—امت تو-چنان پست وشقی میشوند!!- که فرزند ت –حسین-علیه السلام الله وصلواته الله علیه واله والسلم- را شهید خواهند کرد—در سرزمینی به نام کربلا—واین خاکی است که جبرائیل علیه لسلام- از مقتل امام حسین سلام الله علیه وصلواته الله علیه-واله- والسلم- برایم اورده است—حضرت ام سلمه سلام الله علیه-می گوید—رسول خدا ان خاک- رادر شیشه ای بسته وبه من سپرد –وگفت ای ام سلمه- این خاک کربلا است- انرا محفوظ بدار!- زمانی که رنگ اینخاک مانند خون شد ( به سرخی گرائید) پس بدان  که امام حسین علیه السلام الله –وصلواته الهعلیه واله والسلم-را کشته ند- این سخنان را پیامبر خداوندمنان صلواته الله علیه واله والسلم- بر زبان جاری  میساخت واشکرا میریخت- چرا گریه نکنم-درسوک امام حسین علیه ا لسلام الله-و- صلواته الله علیه واله والسلم-امام خطیب بغدادی –میگوید—چرا گریه نکنم در سوک امام حسین علیه السلام الله -و-صلواته الله علیه واله والسلم-؟؟- و-ای اهل تسنن- اگر شما بر حسین اشک نمی ریزید-به خدا قسم—من- در تمسک شما- به-سنت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به شک  می افتم—شما سنی نیستید!!تعجب خواهم کرد شمارا چه شده ؟؟-چرا- برای حسین- لشک نمیریزید-؟؟ ایا شمارا چشم زده اند-؟؟- سنی بودن –قرین غم  امام حسین علیه السلام است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دیشب دریک جلسه روضه  بودم-جناب سیدی بزرگوار درحال وعظ بودند-من ده دقیقه اخر رسیدم ایشاننزدیک به سه ربع ساعت وعظ کرده بودند به ایشان اخطار دادند وقت تمام شده است پایئن که امد فرمودند من فکر کردم فقط ده دقیقه صحبت کردم- در اخر وقت  جوانی گفت من ده دقیقه دیگربرای شما گرفتم ایشان فرمودند- باده دقیقه سئوال شما پاسخ داده نمیشود که سئال ایشان این است که امام حسین علیه السلام راجع به ازدواج وکار وغیره بقول ایشان- استخراجی=تئوری= دارند یا ندارند- بعد فرمودند من دریک ختمی اخیرا که یک جوان رعنار ابه خاطر پول کشتن- شرکت کردم واز نظریات امام حسین علیه السلام درتربیت ودر علوم پزشکی وغیره صحبت کردم- ازمنبر پایئن امدم جوانی گفت اقا حلا وقت این حرف ها است- من گفتم شما امام حسین  علیه السلام دریک جاده باریک میبینید- مادریک جاده عریض امام حسین علیه السلام میبینیم- ایشان فرمودند وقتیکه مردم مارا درجائی تنها میبینند- میگویندپدر ما رادراوردید- من یادجمله که درکوفه خانمی به حضرت زینب  علیها گفت شماخاندانی هستید که یک شب ارام برای ما نمیگذارید – ایشانجواب دادند چون مادغدغه دین رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم داریم- به نظرحقیر به فورمول- تدبیر- بگویم بهتر است- وبه فرضیه  پیشاپیشی- ویاقبلی – رای ارجاعی  بگوئیم- به اکسیوم –رای احتمالی یا محتمل گفته شود وغیره ودرضمن کتابی که ایشان دراین مورد فرمودند من درقم دیدم به شهرستانها هم برسد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دیشب دریک جلسه روضه  بودم-جناب سیدی بزرگوار درحال وعظ بودند-من ده دقیقه اخر رسیدم ایشاننزدیک به سه ربع ساعت وعظ کرده بودند به ایشان اخطار دادند وقت تمام شده است پایئن که امد فرمودند من فکر کردم فقط ده دقیقه صحبت کردم- در اخر وقت  جوانی گفت من ده دقیقه دیگربرای شما گرفتم ایشان فرمودند- باده دقیقه سئوال شما پاسخ داده نمیشود که سئال ایشان این است که امام حسین علیه السلام راجع به ازدواج وکار وغیره بقول ایشان- استخراجی=تئوری= دارند یا ندارند- بعد فرمودند من دریک ختمی اخیرا که یک جوان رعنار ابه خاطر پول کشتن- شرکت کردم واز نظریات امام حسین علیه السلام درتربیت ودر علوم پزشکی وغیره صحبت کردم- ازمنبر پایئن امدم جوانی گفت اقا حلا وقت این حرف ها است- من گفتم شما امام حسین  علیه السلام دریک جاده باریک میبینید- مادریک جاده عریض امام حسین علیه السلام میبینیم- ایشان فرمودند وقتیکه مردم مارا درجائی تنها میبینند- میگویندپدر ما رادراوردید- من یادجمله که درکوفه خانمی به حضرت زینب  علیها گفت شماخاندانی هستید که یک شب ارام برای ما نمیگذارید – ایشانجواب دادند چون مادغدغه دین رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم داریم- به نظرحقیر به فورمول- تدبیر- بگویم بهتر است- وبه فرضیه  پیشاپیشی- ویاقبلی – رای ارجاعی  بگوئیم- به اکسیوم –رای احتمالی یا محتمل گفته شود وغیره ودرضمن کتابی که ایشان دراین مورد فرمودند من درقم دیدم به شهرستانها هم برسد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99