سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درباره شخصیت عظیم مرحوم دکتر علی شریعتی- رحمت الله علیهمن شخص خیلی تعجب میکنم که مرحوم شریعتی عزیز را تشخیص نمیدهند وایشان سکولار میدانند – حق دارند چون انزمان نبودند وتشخیص نمیدهند که چه شاهکاری کرد- دانچوئی به من میگفت من گرسنه هستم جبرو.اختیار مسئله منررا حل میکنئد؟؟-دیگری- یک پیمانکار  ساختمان تاطبقه مسوم ساخته است- اسکلت را ایراد گرفتند گفته است پول ندارم رها کرده- قضاوقدر حل میکند؟؟ ومانند ان- یکی بزرگان انقلابی شیراز که من مدتی شاگرد ایشان بودم وبهدرجات متعالی شهادت نائل شد وهنوزهم مفقود الاثر پدرایشان دراوائل سنگتراش بودند شهرت عجیبی درمهارت وزهد وانصاف ایشان بود پول های زیاد از مستصعفین میخواست ورها کرده بود وبه ریخته گری روی اورد- ایشان را یک جناب اقای مهندس تحصیلکرده خارج دعوت میکند کهبرای حوض اش که یکاب نما بوده است سنگ بتراشد مقدار زیادی سنگ میتراشد ویک روز به ایشان می فرماید اگر چهار انگشت حوضرا وسیعتر کنید مقداران بهاندازه کر میشود – ایشان سخت عصبانی میشود- ومیفرماید-من رامسخره میکنی من که از پشت کوه نیامدهام- منتحصیل کرده غرب هستم کر وغیر کر نمیفهم این اندازه ابنما است ایشان فرار میکند ودیگر سراغ پول خودنمیرود- بعد نارحت میشود بدنبال ایشان میگردد وبهزور ایشان میبرد ومیفرماید که بخاطرشما نه اسلام یک ومجب اضافهکردم اینانرا شخص جناب مرحوم شریعتی میتوانست جذب کند- نه جناب حضرت دکتر  ایت العظمی  الله مطهری رحمت الله علیه وکم کم ایشان متوجه شد که بایدبه روز بنویسد نه بصورت سنتی- بعداز انقلاب کتابهای زیادی برای جوان نوشته بود اما بصورت سنتی- یک کتابفروشی درشیراز بود که امروزه جزو افتخارت شیراز استمن انجا بودم  کتاب اورده بودندکه پس بدهند- ایشان فرمودند که پشت پنجره زدم- که کتاب  فروخته شده پس گرفته نمیشود- مادرایشان فرمودند ما این کتاب برای کنکور واستخدام خریدم وولی نمی توانیم مطلب انهاردرک کنیم عربی ماضعیف است رفتند ایشان گفت کتاب درسی را اخراش لغات انگلیسی راترجمه میکنند خوب برا ی این کتابها هم بکنند؟؟- اقائی بسیارشیک پوش خندیدند فرمودندمن یکی ازاین کتاب هارا خریدم- متوجه عربی ان نشدم-نزد یک طلبه رفتم- بعنوان مثال- علت صدری را میفهم ولی معلول صدری یعنیچه ایشان فرمودند این مطالبرا به مادرس ندادند—اگر مرحوم شریعتی نبود پنچاه سال بعد ویابعداز انقلاب حضرت ایت الله العظمی دکتر مطهری رحمت الله علیه مطرح میشد- تمام کتاب ایشان به موازت کمونیستهای وغرب زده مطلب اورده است حرف ایشان این است که غرب خوب یادبگیرد سپس اسلامراخوب یادمیگیرد- اینجمله مال یک شخصیتمهم اسلامی است که من نمیدانم-مصری بوده است یا دیگری ب.وداست که فرموده مثلا چهل دکتری درغرب بگیرید تا اسلام رابشناسید- بعضی معتقد هستند که ایشان اسلام رادرست نفهمید من که فرزند یک خانواده غرب زده بودم- اصطلاحات  رافهمیدم چگونه ممکن است کسی پدراش از استخوداران اسلام است اسلام رانفهمیده باشد-؟؟ غربیان اسلام بادیدغربی قبول میکنند- درشناخت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-مرحوم شریعتی – رحمت الله  علیه میفرماید پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-از جنگ برمیکشتند- به نخلستان رسیدند وارد نخلستان شدند واصحاب هم بدنبال ایشان- حضرت صلواته الله علیه واله والسلم- وارد نخلستان شدند- وایشان دست یک زارع نخل را که طناب پاره پاره کردهبود وزمخت شدبود بهم چسباندند وبلند کردند وپرچم کردند وبوسیدندوفرمودن خداوندمنان این دست را به جهنم نمیبرد- اتین حدیث هرچه گشتندپیدا نکردندوفقط جناب اقای مولوی فرموده است- کمونیستها درلندن به من میگفتند- که اگر شریعتی منهای اسلام باشد نزدما از مارکس ولنین باسوادتر است- یک دنشوم من در دانشگاه شیراز ندیدیم که حضرت ایت الله العظمی دکتر مطهری  رحمت الله را چیزی درباره اش بگوید مگر زمانی ایشان فرمودن من بااقای  مطهری چالشی داشتم وایراد ایشان راقبول کردم ومطلب خودرا تغیر میدهم وفرمودند روحانیت هم مغز ایشان راخورد ولی عده ای قبول کردن- صحبتها دراین مورد زیاد است-در دانشگاه لندن میفرمودند ازفرهنگهای مختلف استفاده شایان ببرید-ما مدتها اشتباه میکردیم گاهی جملات انها لطیفتر وبهتر مطلبرا بیان میکند وگاهی بسط خوب میدهد وگاهی بیشتراز ما پیچیده میکند وگاهی بیشتر جذب میکند- اسلام دوبعد دارد- یکی قوانین کلی  است بقول اقای کانت ازلی وابدی است- تجربه گرا ها ایراد گرفتند  اقایان عقلی انهاهم مداوم تغیر میدهند ویا اشتباه انها مشخص میشود- علت ان است به معیار واقعی عقلانی نرسیده اند وبقول ااقی کانت .دگیران بایدمعیارهای عقلانی مداوم کنترول کرد وراه هم اولین بار اسلام عزیز گفت -گفتمان-قران یک ایه کلیدی دارد- میفرماید دباره تنزیل وتاویل ایات گفتمان کنید اگرهمه به یک نتجه رسید قابل قبول است ولی اگر اختلاف پیدا کردیدبه پیامبر وخداوند منان مراجعت کنید  وازانهابپرسید- غرب گفتمان دارد ولی باز اختلاف دارد وحی ندارد که مسئله راحل کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درباره شخصیت عظیم مرحوم دکتر علی شریعتی- رحمت الله علیهمن شخص خیلی تعجب میکنم که مرحوم شریعتی عزیز را تشخیص نمیدهند وایشان سکولار میدانند – حق دارند چون انزمان نبودند وتشخیص نمیدهند که چه شاهکاری کرد- دانچوئی به من میگفت من گرسنه هستم جبرو.اختیار مسئله منررا حل میکنئد؟؟-دیگری- یک پیمانکار  ساختمان تاطبقه مسوم ساخته است- اسکلت را ایراد گرفتند گفته است پول ندارم رها کرده- قضاوقدر حل میکند؟؟ ومانند ان- یکی بزرگان انقلابی شیراز که من مدتی شاگرد ایشان بودم وبهدرجات متعالی شهادت نائل شد وهنوزهم مفقود الاثر پدرایشان دراوائل سنگتراش بودند شهرت عجیبی درمهارت وزهد وانصاف ایشان بود پول های زیاد از مستصعفین میخواست ورها کرده بود وبه ریخته گری روی اورد- ایشان را یک جناب اقای مهندس تحصیلکرده خارج دعوت میکند کهبرای حوض اش که یکاب نما بوده است سنگ بتراشد مقدار زیادی سنگ میتراشد ویک روز به ایشان می فرماید اگر چهار انگشت حوضرا وسیعتر کنید مقداران بهاندازه کر میشود – ایشان سخت عصبانی میشود- ومیفرماید-من رامسخره میکنی من که از پشت کوه نیامدهام- منتحصیل کرده غرب هستم کر وغیر کر نمیفهم این اندازه ابنما است ایشان فرار میکند ودیگر سراغ پول خودنمیرود- بعد نارحت میشود بدنبال ایشان میگردد وبهزور ایشان میبرد ومیفرماید که بخاطرشما نه اسلام یک ومجب اضافهکردم اینانرا شخص جناب مرحوم شریعتی میتوانست جذب کند- نه جناب حضرت دکتر  ایت العظمی  الله مطهری رحمت الله علیه وکم کم ایشان متوجه شد که بایدبه روز بنویسد نه بصورت سنتی- بعداز انقلاب کتابهای زیادی برای جوان نوشته بود اما بصورت سنتی- یک کتابفروشی درشیراز بود که امروزه جزو افتخارت شیراز استمن انجا بودم  کتاب اورده بودندکه پس بدهند- ایشان فرمودند که پشت پنجره زدم- که کتاب  فروخته شده پس گرفته نمیشود- مادرایشان فرمودند ما این کتاب برای کنکور واستخدام خریدم وولی نمی توانیم مطلب انهاردرک کنیم عربی ماضعیف است رفتند ایشان گفت کتاب درسی را اخراش لغات انگلیسی راترجمه میکنند خوب برا ی این کتابها هم بکنند؟؟- اقائی بسیارشیک پوش خندیدند فرمودندمن یکی ازاین کتاب هارا خریدم- متوجه عربی ان نشدم-نزد یک طلبه رفتم- بعنوان مثال- علت صدری را میفهم ولی معلول صدری یعنیچه ایشان فرمودند این مطالبرا به مادرس ندادند—اگر مرحوم شریعتی نبود پنچاه سال بعد ویابعداز انقلاب حضرت ایت الله العظمی دکتر مطهری رحمت الله علیه مطرح میشد- تمام کتاب ایشان به موازت کمونیستهای وغرب زده مطلب اورده است حرف ایشان این است که غرب خوب یادبگیرد سپس اسلامراخوب یادمیگیرد- اینجمله مال یک شخصیتمهم اسلامی است که من نمیدانم-مصری بوده است یا دیگری ب.وداست که فرموده مثلا چهل دکتری درغرب بگیرید تا اسلام رابشناسید- بعضی معتقد هستند که ایشان اسلام رادرست نفهمید من که فرزند یک خانواده غرب زده بودم- اصطلاحات  رافهمیدم چگونه ممکن است کسی پدراش از استخوداران اسلام است اسلام رانفهمیده باشد-؟؟ غربیان اسلام بادیدغربی قبول میکنند- درشناخت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-مرحوم شریعتی – رحمت الله  علیه میفرماید پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-از جنگ برمیکشتند- به نخلستان رسیدند وارد نخلستان شدند واصحاب هم بدنبال ایشان- حضرت صلواته الله علیه واله والسلم- وارد نخلستان شدند- وایشان دست یک زارع نخل را که طناب پاره پاره کردهبود وزمخت شدبود بهم چسباندند وبلند کردند وپرچم کردند وبوسیدندوفرمودن خداوندمنان این دست را به جهنم نمیبرد- اتین حدیث هرچه گشتندپیدا نکردندوفقط جناب اقای مولوی فرموده است- کمونیستها درلندن به من میگفتند- که اگر شریعتی منهای اسلام باشد نزدما از مارکس ولنین باسوادتر است- یک دنشوم من در دانشگاه شیراز ندیدیم که حضرت ایت الله العظمی دکتر مطهری  رحمت الله را چیزی درباره اش بگوید مگر زمانی ایشان فرمودن من بااقای  مطهری چالشی داشتم وایراد ایشان راقبول کردم ومطلب خودرا تغیر میدهم وفرمودند روحانیت هم مغز ایشان راخورد ولی عده ای قبول کردن- صحبتها دراین مورد زیاد است-در دانشگاه لندن میفرمودند ازفرهنگهای مختلف استفاده شایان ببرید-ما مدتها اشتباه میکردیم گاهی جملات انها لطیفتر وبهتر مطلبرا بیان میکند وگاهی بسط خوب میدهد وگاهی بیشتراز ما پیچیده میکند وگاهی بیشتر جذب میکند- اسلام دوبعد دارد- یکی قوانین کلی  است بقول اقای کانت ازلی وابدی است- تجربه گرا ها ایراد گرفتند  اقایان عقلی انهاهم مداوم تغیر میدهند ویا اشتباه انها مشخص میشود- علت ان است به معیار واقعی عقلانی نرسیده اند وبقول ااقی کانت .دگیران بایدمعیارهای عقلانی مداوم کنترول کرد وراه هم اولین بار اسلام عزیز گفت -گفتمان-قران یک ایه کلیدی دارد- میفرماید دباره تنزیل وتاویل ایات گفتمان کنید اگرهمه به یک نتجه رسید قابل قبول است ولی اگر اختلاف پیدا کردیدبه پیامبر وخداوند منان مراجعت کنید  وازانهابپرسید- غرب گفتمان دارد ولی باز اختلاف دارد وحی ندارد که مسئله راحل کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-انتخابات اطریش- امسال انتخابات کثیف نام گذاری شد- از هم دیگر جاسوسی کردن- نظریات مردم را بشدت عصبانی کرد مشاور حزب سوسیال دمکراتیک- اطریش یک یهودی اسرائیلی بود که تخصص در  مشا وره حزبی داشت بنام اقای  تالبرشتین- که سخت مردم را ناراضی کرد ویک ماه به انتخابات مانده از حزب اخراج شد ودراسرائیل به خاطرپول شوئی وفساد مالی- دستگیر شد- موضعات انتخابات- عبارت بوداز- مهاجرت-که نشان داد-اطریش هنوز در زمان هیتلر است درقرن نوزدهم زندگانی میکند وقدرمهاجرین رانمیداند- وافکار سکولار بشدت تقویت شده است-  بعنوان مثال- حزب مسیحی اطریش سیصدسی وهشت رای اورد درحالیکه رای باطله چهل وپنچ هزار پانصد وچهل وهشت رای بوده است- وهم چنین احزاب چپ هم بشدت تضعیف شدند- بعن.ان مثال حزب کمونیست اطریش – سی ونه هزارچهار صدوشصتوشش رای اورد که هیچ نماینده ای ندارد-ویا-حزب  سوسیالیست چپ-فقط پانصد وهفتادویک رای اورد- ولی لیست- اقای دکترپیتر پیلز-که امسال جدیدا وارد انتخابات شده بود- یکصدوهفتاده وهفتهزاروسیپنج رای اورد وهشت نماینده در مجلس دارد  ومسائل دیگر-وحدت ملی –جنایت وامنیت- وکم کردن مالیات—کم کردن بیکاری – حقوق بازنشستگان ومسائل سالمندان بوده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-انتخابات اطریش- امسال انتخابات کثیف نام گذاری شد- از هم دیگر جاسوسی کردن- نظریات مردم را بشدت عصبانی کرد مشاور حزب سوسیال دمکراتیک- اطریش یک یهودی اسرائیلی بود که تخصص در  مشا وره حزبی داشت بنام اقای  تالبرشتین- که سخت مردم را ناراضی کرد ویک ماه به انتخابات مانده از حزب اخراج شد ودراسرائیل به خاطرپول شوئی وفساد مالی- دستگیر شد- موضعات انتخابات- عبارت بوداز- مهاجرت-که نشان داد-اطریش هنوز در زمان هیتلر است درقرن نوزدهم زندگانی میکند وقدرمهاجرین رانمیداند- وافکار سکولار بشدت تقویت شده است-  بعنوان مثال- حزب مسیحی اطریش سیصدسی وهشت رای اورد درحالیکه رای باطله چهل وپنچ هزار پانصد وچهل وهشت رای بوده است- وهم چنین احزاب چپ هم بشدت تضعیف شدند- بعن.ان مثال حزب کمونیست اطریش – سی ونه هزارچهار صدوشصتوشش رای اورد که هیچ نماینده ای ندارد-ویا-حزب  سوسیالیست چپ-فقط پانصد وهفتادویک رای اورد- ولی لیست- اقای دکترپیتر پیلز-که امسال جدیدا وارد انتخابات شده بود- یکصدوهفتاده وهفتهزاروسیپنج رای اورد وهشت نماینده در مجلس دارد  ومسائل دیگر-وحدت ملی –جنایت وامنیت- وکم کردن مالیات—کم کردن بیکاری – حقوق بازنشستگان ومسائل سالمندان بوده است


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به مقاله وزینجناب استادمعزز اقای دکتر ابراهیم فیاض- با عنوان- داعش- فرزند وهابیت—درمجله –نه دی شنبه –28 مرداد—مینویسند- کتاب اسلام- قران—حکیم است-خداوند منان وپیامبراش –حکیم اند-درشب قدر امر حکیم استکهنازل میشود واضافه میفرمودند برای فرد حکیم- وهمین جا- بیان میکردند مکتب یعنی حکمت پیدا کردن- وعرفان یعنی حکمت خاص پیدا کردن- ایشان میفرماید  بنای درباره  حکمت به سمت عرفان رفت-که ریشه درقبیله گرائی داشت- همچنان ایشان توجه کرده اند-عرفان درقبائل اصل ان-زهد- بوده است که هرگز به سمت اندیشه ورزی نداشت وتاحدی با راستگوئی وعدالت متمایل بود-وهرگز مانند پیامبر اکرم صلواته الله-به غار حرا رفتند وبه اندیشه ورزی وعبادت الهی مشغول شدند-درانها وجودنداشت ایشان میفرمیاند لقب صدیق که به جناب اقایب ابوبکردادند- یک بحث عرفانی قبیله گرائی است=- سخت است-که تصورکنیم - که ایشان مکتب عرفانی دارد- بقول خارجی هنوز ایشان درتئوری است به بیک ئئوری نهانی سترگی نرسیده است-چهارچوبی ندارد که تئوری اینی همه عمل کرد را وحدت دهد- براساس مقتضیات روز عمل- وحفظ مقام ریاست اساس  هدف ایشان است- چهار خلیفه راشدین وخوارج که خیلی کوشش میکردند که رهبر انها جزو خلفای راشیدن باشد حاظربودندپول هنگفتی به حضرت ابن عباس رحمت الله علیه که ایشت این امر تصویبکن ویا ایشان را بکشند ونزد ایشان درمسجید دربصره رفتند ودر جلوی جمع ادعا خودربیان کردند که مردم سخت نارحت شدندوگفتند چقدرا ینها پررو هستند وحضرت ابنعباس رحمت االهعلیه فرمودند شما خون  های  زیادی بگردن دارید وحقالناس زیادیبه گردن دارید وجامعه شمارا نمیپذیرد-  این پنج رهبر هرکدام منطق خاص وعلم کلام خاص وفلسفه خاص وفقه خاص واخلاق خاص دارند- وچهارتای منطقی که تضاد را میپذیرد دارابودن وسه تای انها بدنبال پوپولیست بودند که اصحاب نورواحد اطلاق کردند-چناچه مابرای اقای عمرمکتب عرفانی واسلامی که اساس ان زهد قبول کنیم- پس هرکس به جناب ایشان معتقدنباشد ویا مانندایشان عمل نکند عمری نیست پس مسلمان نیست- ویاهرانع منطق وعلم کلام وفلسفه وفقه واخلاق راباید اسلامی دانست- البته بعد عرفان .یا صوفی گری- برای رهبر وعدالت وحکمت واخلاق ملاک ائی دارد-که درخوارج وفرق متعدد بخوبی روشن است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- احادیث سرور کائنات اسوه عالمیان- بخش- ششم-- حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم- پاسخ دادن به نامه همانند- پاسخ سلام-از حقوق-صاحب نامه- است—2- با نامه خود را به یکدیگر پیوند دهید—اگر چه شهر ازهم دور باشند-3—هرکه بدون اجازه به نوشته برادراش  نگاه کند—گویی به اتش نگاه میکند—4- بهترین غذا شما-نان- است-5—بهترین .پاکیزه ترین خوراک شما غذائی  است-که با اتش  پخته شود—نکته- این بهترین ها یک طبقه است که دراین طبقه ویا دسته  بهترین ها ذکر میشوند—6- پاکی خوراک برخوراک- یعنی خوراک طیب وپاکیزه باشد وپاکیزه هم درست شود دین ورورزی را می افزاید- تاثیر جسم بر روح وروان- امام حسین علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلمرا حرام خوران گشتند وحرف حق بگوش انها-فرو- نمیرفت-درمعنویت هم اینطور است که معنویت پاکیزه رشد عقلانی وعاطفی وتمام استعدادانسان را رشد میدهد ودین وروزی را می افزاید—7-هرکس که خواستار بقا باشد- یعنی عمر طولانی- وکسیرا بقا نباشد برای همیشه پیش از طلوع خورشید صبحانه بخورد-علم هم اثبات کرده است در شرایط صبح بهترین موقع است زیرا بهتراز هرموقعی غذا جذب میشود-8- به لذتها های- حلال- وبازی های –حلال بپردازید—زیرا دوست ندارم در دین شما سخت گیری باشد- اصولا دین برای اسان کردن مسائل زندگانی امده است چهدربعد مادی وچه دربعد معنی وبقول  قران مجید زنجیرهای که باطل هستند ودور دست وپای انسانرا گرفته اندباز کند وانهارا سبک بال کند که بتواند بهراحتی زندگانی کن د وودرمعنویت به پرواز دراید- 9- مومن نیروند نزد خداوند منان بهتر  ومحبوب تر از  مومن ضعیف است-پس مومن میبایست درتمام جهات نیرومند شود-10-هرکه بمیرد-ومیراث او دفتر ومداد باشد-بهشت براو واجب میشود –پس تا اخر عمر بدنبال علم باید بود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیمنگاهی به مقاله اقای امیر طاهری در روزنامه العربی عربستان-عنوان مقاله-چرا طرح ایران درسوریه منجر به شکست خواهد شد؟؟-در هفته گپذشته ویا نزدیک به ان رسانه های رسمی سرتا سری  یک زمزمه هائی را  بوجود اوردند برای داستان جالب ومهیچی که-در اطراف جریان فوتبالبین ایران-سوریه بافته وپرداخته شد-مطابق اطلاعات دقیق-یک گروه ویژهسوری با یک هواپیمای چارتر برای تشویق تیم ملی  که درجهت تدارک برای بدست اوردن جائی در کاپ جهانی مسکودربخشی از استادیدوم قرار گرفتند-که تظاهرات- ضد ایرانی سر دادند؟؟!! این جماعت خاص شامل خانمهائی میشد که از داشتن حجاب امتناع کرده بودند-به ان سبکی  حجاب درایران رسم است-سئوال اگر ماخانمی از ایران باحجاب به سوریه برود این به معنای ضد اقای بشاراسد است؟؟ وجود انان در استادیوم- این حقیقت را برجسته میکرد- که خانم های ایرانی- اجازهشرکت در مسابقات فوتبال ندارند- بعد از انکه رهبرمعزز ومعظم بیا نیه رسمی دادند- که خانم هائی مردان جوان رادرحالیکه پا انهاتاحدی برهنه استتماشا میکنند-امکان دارد علت هیچهانهای ناخواسته جبری درخانمها شود-؟؟ بحق حرفهای نشنیده شده- بازی سوریه ها- این فرصت را دست داد-که-یک هیجان ناگهانی –یک سیلاب  سم پراکنی برعلیه ایران  ومردمان اش بوجود اید-کلیپ ویودوئی که در سایتهای اجتماعی مجازی پست شده بود که سوریه ها لغتی را گفتند وتوصیفاتی کردند که مناسب چاپ شدن نیست- که انعکاس ان ناسزاگوی معادل ان ماند سیلاب درفضای مجازی بوجود امد- واین مسئله طرح شد که نقش کشورخودش ان- در تراژدی سوریه چیست- وما انجا چه میکنمسئوالی که مداوم تکرار میشد-وحتما ما سئوال نمکنیم اقای ابوبکربغدادی انجا چرا هست؟؟ وچه میکند؟؟-- پاسخ اولیه کهتوسط مسئولین بیان شده است- علت ایرانیان دراین جنگ مانع شدن از سقوط حکومت اقای اسد است که ایشان درجنگ ایران- عراق به رهبری صدام حسین جزو متحدین ایران بود-درسال – 1980 وامروزه –جزو اتئلاف-محور مقاومت به رهبری ایران است- که دیگر این مطلب جایگاهی در نزد مردم ایران  حتی بین طرفداران حکومت هم نیست؟؟ روای شما صیهونیست-بوده است-!! دلیل دیگر که رسانه ای شده است- جلوگیری ازمرقدهای رهبران مقدس شیعه است- رسانهای رسمی  بیان کردند با ذکر لیست این مراکز که گاهی همراه اسم انانعکس انانهم ضمیمه شده است- تبدیل به قبرستان های بزرگان ودانشمندان اهل تسنن شده است- ایا  این امر از عظمت انان میکاهد؟؟ اخرین تحلیل که درتهران گفته شده است- که سوریه در نقش بدین معنا- که افراد سوری را بکشد تا ایران بتواند-در سرزمین های امن بالبنان ارتباط داشته باشد- چطورامریکا ازکشورهای اسلامی وغیر اسلامی افرادی میرباید وبه امریکامیبرد وانها درزندانمخوف شکنجهدمیکند انها قصد ازار ویاتخریب امریکارادارند ولی سئریه حقنداردبگوید این افراد خارجی برای جه درسوریه امدند وچناچه جنایت کنند طبق قانون حقوق بشر است ؟؟!!- وتشکر از حزب الله –کند- که نیروهای ودرا سازمان میدهد وسوریه  بخشی از  کریدور-ان رویا است- که میبایست ازان ازمیان سرزمین نقره فام عراق گذشت- ودر دامن های  زمینهای پرحاصل-در اطرف دمشق غبور کرد—ساختن یک  یک امپراطوری کاری اسان نیست –اولا دوران امپراطئری ها تمام شده است ودوران امت واحده بخواست خداوندمنان شروع شده است!- بخصوص زمانی که که ه قدرت نظامی قوی  است ونه فرهنگ درخشان وجذاب معنوی مذهبی- که نیازمند است که مردم ساده دل همراه خود کند-معوم میشود چشمان شما ضعیف است- ایران وابسته به ان است که یادبگیرد؟؟ ولی متاسفانه راه بسیار سخت است ؟؟ هیچ کس ماندما ازتاریخ بخوبی درس یادنگرفته است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99